Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 21.6.2021

USNESENÍ

V Ý P I S

z 13. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21. 6. 2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

304/13/2021
Technické služby města Litoměřice - Kalkulace nákladů a cen prací a služeb pro město Litoměřice a doplňkové činnosti na rok 2021
RM schvaluje kalkulace nákladů a cen prací a služeb PO TSM Litoměřice, IČO: 00080128, Technická 2355/1, 41201 Litoměřice pro město Litoměřice na rok 2021 a ceník prací a služeb pro cizí odběratele pro rok 2021.

 

305/13/2021
Odvolání a jmenování člena Komise výchovy a vzdělávání při RM Litoměřice
a) RM odvolává Mgr. Petra Klupáka z funkce člena Komise výchovy a vzdělávání při Radě města Litoměřice, a to s účinností k 21.6.2021,
b) RM jmenuje členkou Komise výchovy a vzdělávání při Radě města Litoměřice Mgr. Blanku Ježkovou, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, a to s účinností od 21.6.2021.

 

306/13/2021
Dodatek č. 1 k VPS - "Pískovna"
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/109/2021 ze dne 12. 5. 2021 mezi spolkem "Pískovna", se sídlem Palachova 641/43, 412 01 Litoměřice, IČO: 01630407 a městem Litoměřice - Dodatek č. 1 - viz příloha orig. zápisu.

 

307/13/2021
Poskytnutí dotace - ME v Breaking
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč panu Pxxxx Hxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx1993, trvale bytem Velké Žernoseky xxx na ME v Breakingu, které se bude konat ve dnech 26. - 27. 6. 2021 v Sochi v Rusku.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi panem Pxxxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx1993, trvale bytem Velké Žernoseky xxx a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

308/13/2021
Dodatek č. 9 organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje dodatek č. 9 organizačního řádu příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 - viz příloha orig. zápisu.

 

309/13/2021
Dodatek č. 1 k VPS ŠKAS/123/2021 - Slavoj Litoměřice, z.s.
RM schvaluje:
a) Slavoji Litoměřice, z.s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice změnu termínu realizace projektu "Litoměřický grandslam" podpořeného z dotačního Programu podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny" na rok 2021 z července na srpen 2021.
b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/123/2021 ze dne 21. 5. 2021 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

310/13/2021
Žádost o souhlas zřizovatele - Šablony III. - Základní škola Litoměřice, B. Němcové 2
RM uděluje souhlas PO Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 s podáním žádosti na realizaci projektu "Projekt - Božena III". v rámci výzvy č. 02_20_080 vyhlášené MŠMT ČR a zároveň RM bere na vědomí uzavření dohody o pracovní činnosti mezi Základní školou Litoměřice, Boženy Němcové 2, IČO: 46773312 a ředitelem školy PaedDr. Václavem Hančem, Ph.D. (hlavní manažer projektu - administrace) v rámci výše uvedeného projektu - žádost viz příloh orig. zápisu

 

311/13/2021
Příděl seniorského bytu č. 4 v ul. Kosmonautů 2020/14, Litoměřice
RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 4 v ul. Kosmonautů 2020/14, Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 35 tis. Kč s žadatelem. Dar je žadatel povinen zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

312/13/2021
Příděl podporovaného pečovatelského bytu č. 6 v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 v objektu s podporovanými pečovatelskými byty na adrese Kosmonautů 2261, Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Hlinná xxxxxxxxx. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu neurčitou.

 

313/13/2021
Revokace usnesení o stanovení provozní doby sběrného dvoru odpadů Nerudova ulice
RM mění schválenou otevírací doby sběrného dvoru odpadů Nerudova ulice Litoměřice uvedenou v usnesení č. 244/10/2021 ze dne 10. 5. 2021 takto:
LETNÍ PROVOZ (1. 4. – 30. 10.) Po-Pá od 6.30 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 18.00 hod., So 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.30 hod., Ne a svátky zavřeno.
ZIMNÍ PROVOZ (1. 11. – 31. 3.) Po-Pá od 7.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod., So 8.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 do 14.30 hod., Ne a svátky zavřeno.

 

314/13/2021
Schválení smlouvy o monitorování ovzduší v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy se společností ATD spol. s r.o. Prachnerova 606/12, 150 00 Praha 5 - Košíře, IČO: 60472243, DIČ:CZ60472243 o dodávce a zpracování dat ze systému AirTracker a servisních úkonech - viz příloha orig. zápisu.

 

315/13/2021
Propachtování pozemku parc. č. 273 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje propachtování pozemku parc. č. 273, zahrada o výměře 168 m2 v k.ú. Pokratice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou a s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání ve výši 2520 Kč manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice a manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice za roční pachtovné ve výši 840 Kč.

 

316/13/2021
Propachtování pozemku parc. č. 1154 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje propachtování pozemku parc. č. 1154, trvalý travní porost o výměře 62 m2 v k.ú. Pokratice k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou paní xxxxxx a panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice za roční pachtovné ve výši 310 Kč.

 

317/13/2021
Propachtování části pozemku parc. č. 1752/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování části pozemku parc. č. 1752/1, ostatní plocha o výměře cca 30 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 411 55 Terezín za roční pachtovné 150 Kč.

 

318/13/2021
Pronájem pozemku parc. č. 5505 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 5505, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže za roční nájemné ve výši 189 Kč.

 

319/13/2021
Pronájem pozemku parc. č. 2840/3 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2840/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže za roční nájemné ve výši 189 Kč.

 

320/13/2021
Pronájem pozemku parc. č. 2774 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2774, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže za roční nájemné ve výši 180 Kč.

 

321/13/2021
Pronájem pozemků parc. č. 2902/2, parc. č. 2902/3 a parc. č. 2902/4 vše v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemků parc. č. 2902/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, parc. č. 2902/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a parc. č. 2902/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 vše v k.ú. Litoměřice, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 415 01 Žalany, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže za roční nájemné ve výši 576 Kč.

 

322/13/2021
Revokace usnesení č.283/11/2021 – Dodatek č. 2 ke stávající nájemní smlouvě (Armádní servisní, příspěvková organizace MO ČR)
RM revokuje usnesení č. 283/11/2021 ze dne 24.05.2021 a schvaluje Dodatek č. 2 „Nájemní smlouvy“ na pronájem prostor a technologií v objektu bývalé VUSS, Na Valech č.p. 76 v Litoměřicích pro Armádní servisní, p. o. MO ČR, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 60460580, DIČ: CZ60460580 (viz příloha orig. zápisu).

 

323/13/2021
Zaplacení náhrady za bezesmluvní užívání pozemků o celkové výměře 15509 m2 v areálu městské nemocnice
RM schvaluje zaplacení náhrady ve výši 247.953 Kč za období od 1.11.2020 do 26.4.2021 na základě obdržené výzvy ze dne (čj. UZSVM/ULT/2803/2021-ULTM) za bezesmluvní užívání pozemků v areálu městské nemocnice o celkové výměře 15509 m2 v k.ú. Litoměřice, České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO: 69797111, (Seznam pozemků s výpočtem náhrady, výzva viz příloha orig. zápisu)

 

324/13/2021
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2840/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy, na dobu neurčitou, k části pozemku parc.č. 2840/1 v k.ú. Litoměřice dle GP 4968-98/2021 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2536 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

325/13/2021
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 89,20 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

326/13/2021
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 1365 (stará interní nemocnice), v ulici Žitenická v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 1365, stojící na pozemku parc.č. 3889/1 v k. ú. Litoměřice v ulici Žitenická v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

327/13/2021
Úhrada nákladů na revitalizaci vnitrobloku sídliště Střed
a) RM schvaluje při realizaci akce „Revitalizace vnitrobloku sídliště Střed (Severka)“ postup dle Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje provést zadání zakázky přímým oslovením dodavatele AxxxxxCxxxxxx, sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 411 55 Terezín, IČO:xxxxxxxxx
b) RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci akce „Revitalizace vnitrobloku sídliště Střed (Severka)“ s dodavatelem panem Axxxxx Cxxxxxxx, sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 411 55 Terezín, IČO: xxxxxxxx (viz příloha orig. zápisu),
c) RM schvaluje úhradu nákladů na revitalizaci vnitrobloku sídliště Střed (Severka) ve výši 173.096,01 Kč z prostředků agendy Zdravého města Litoměřice, kapitola 21, ÚZ 09102.

 

328/13/2021
Schválení Nařízení RM č. 2/2021 o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy
RM schvaluje Nařízení Rady města Litoměřice č. 2/2021 o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, s účinností od 9. 7. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

329/13/2021
PRACOVNÍ ŘÁD pro zaměstnance Města Litoměřice

RM stahuje bod z jednání.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 24. 6. 2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu