Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. usnesení z mimořádného jednání Rady města Litoměřice - 23.6.2016

USNESENÍ

13. mimořádného jednání Rady města Litoměřic
konaného dne 23.6.2016 od 15:40 hodin v kongresovém sále Hradu
se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích

Přítomno 8 členů RM

 

Rada města Litoměřic na svém 13. mimořádném jednání projednala pod usnesením č.:

 

349/13/2016
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu IDeM do evropského dotačního programu Interreg Central Europe
RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu IDeM do evropského dotačního programu Interreg Central Europe se zaměřením na dlouhodobé strategie a nástroje rekonstrukce městského fondu budov v nízkoenergetickém a pasivním standardu.

 

350/13/2016
a) Zrušení části Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“
b) Schválení konsolidovaného znění (Dodatku č. 3) Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“

a) RM ruší část Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ uzavřeného dne 07.01.2014 se společností Zahrada Čech s.r.o., se sídlem Litoměřice – Předměstí, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, IČO: 22794701, a to článek III. v tomto znění:
III.
Smluvní strany se dohodly na změně třetí věty čl. 13.6., která nově zní:
Smluvní strany sjednávají splatnost poplatku ve dvou splátkách ve stejné výši a to tak, že první splátku se zavazuje Nabyvatel zaplatit Poskytovateli vždy do 15.4, druhou splátku vždy do 15.07. příslušného kalendářního roku.
Smluvní strany se dohodly na změně první věty čl. 13.7., která nově zní:
Počínaje dnem 01.01.2015 se poplatek každoročně zvyšuje o roční míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok (tj. poprvé za rok 2014), a to zpětně s účinností od 1.1 příslušného roku.
b) RM schvaluje konsolidované znění (Dodatek č. 3) Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ uzavřené se společností Zahrada Čech s.r.o., se sídlem Litoměřice – Předměstí, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, IČO: 22794701 (viz příloha orig. zápisu).

 

351/13/2016
Vyjádření pověřovatele k výkonu služby obecného hospodářského zájmu (MěN- IROP)
RM doporučuje ZM schválit příslib k vydání pověřovacího aktu pro projekt „Zvýšení kvality návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích“ pro příspěvkovou organizaci Městská nemocnice v Litoměřicích, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČ: 00830488, v souladu s Rozhodnutím komise 2012/21/EU z 20. 12. 2011 k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rámci 31. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Zvýšení kvality návazné péče.
Pověření bude obsahovat náležitosti podle čl. 4 Rozhodnutí komise 2012/21/EU, a to zejména:
a) náplň a trvání závazku veřejné služby,
b) identifikace podniku, případně, o které území se jedná;
c) povaha jakýchkoliv výhradních nebo zvláštních práv;
d) popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a přezkoumání vyrovnávací platby;
e) opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby;
f) odkaz na Rozhodnutí 2012/21/EU (uvedením jeho plného názvu v textu pověření).
RM zároveň doporučuje ZM pověřit RM k vydání příslibu ve výše uvedeném znění na dobu životnosti investic tj. alespoň 10 let.

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková
Dne: 24.6.2016


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu