Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. usnesení z jednání RM 22.06.2004

USNESENÍ

ze 13. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 22. 6. 2004 od 12:00 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřice po projednání:

I.  schvaluje:

1.         čas konání Vinobraní, zábor prostranství a vstupné v navrhovaném znění (viz příloha orig. zápisu).

2.         zábor veř. prostranství na Mírovém náměstí na akci „Páni kluci“ dne 30.6.2004 pro Občanské sdružení Salva Guarda.

3.         pro p. Jíchu, A. Muchy 17, Litoměřice umístění reklamních panelů na sloupech VO za podmínky zaplacení finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč + 500,- Kč za každý panel/rok a za podmínek, které nebudou v rozporu s již uzavřenou smlouvou s WIP Reklamou, s.r.o. Tento finanční příspěvek bude proplácen TSM Litoměřice na základě fakturace a TSM Litoměřice tyto finanční prostředky použijí na opravu a údržbu VO.

4.         záměr vybudovat sběrný dvůr odpadů (SDO) v areálu Severočeských sběrných surovin a.s. Liberec v ul. Marie Pomocné.

5.            provozování vlastního televizního infokanálu v nejnižší programové nabídce pro města Litoměřice a Lovosice. Správu tohoto infokanálu bude zajišťovat fa Provizi spol. s r.o. Litoměřice, při aktualizaci 2x týdně.

6.            poskytnutí finančních darů pro účinkující na hudebním vystoupení Křešičanky Pustajky a Vegy na akci Den Země konané dne 22.4. 2004 v celkové hodnotě 2000,- Kč.

ÚSP Křešice  – 1000,- Kč

ÚSP Skalice  – 1000,- Kč

7.         úpravu pravidel Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2005.

8.            vyhlášení III. kola výzvy k předkládání projektů Zdravého města Litoměřice na rok 2005.

9.         uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi obcí Dolánky nad Ohří  a Městem Litoměřice.

10.       konání mimořádného termínu svatby dne 26.června 2004 v 17.30 hod. na zámku Ploskovice   dle návrhu svatební agentury ReNi. 

11.       konání mimořádného termínu svatby dne 28.srpna 2004 ve 13.30 hod. na zámku Ploskovice panu Balšánovi Petru a slečně Slánské Simoně.

12.       konání mimořádného termínu svatby dne19. června 2004 ve 14:30 hod.na zámku Ploskovice panu Mgr. Ladislavu Chlupáčovi a paní Jaroslavě Filipové.

13.       program jednání ZM konaného dne 1.7. 2004.

Program:

I.   Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva

     Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.  Doplnění programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

Majetkové záležitosti

Záměry :

1.         Nákup pozemků p.č. 2662/5 o výměře 1658 m2, 2662/21 o výměře 878 m2, 2662/22 o výměře 878 m2,  2662/23 o výměře 25m2, 2662/25 o výměře 68 m2, 2662/26 o výměře 17 m2, 2662/14 o výměře 39 m2 (nový mostek – Střelecký ostrov)

Žadatel: Město Litoměřice

2.         Nákup pozemku p.č. 2339/6 o výměře 82 m2  v k.ú. Litoměřice

(komunikace- Miřejovická stráň)

Žadatel: Šimek Zdeněk, Pohořany 49,Žitenice

3.         Darovací smlouva na pozemek  p.č.1345/117 o výměře 79 m2 v k.ú. Pokratice

(komunikace- Miřejovická stráň)

Žadatel : Tůma Václav, Rybniště 24, Děčín

               Vodáková Anna, A. Muchy 13, Litoměřice

4.         Prodej pozemků p.č. 198/18 o výměře 246 m2, 172/1 o výměře o výměře 49 m2, 198/3 o výměře 31 m2 a p.č. 34/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Pokratice

Žadatel : Smetáček Jan a Marie, Jabloňová 28, Litoměřice

Prodeje :

5.         Nákup pozemku p.č.2472/52 o výměře 644 m2 v k.ú. Litoměřice

(komunikace a inž. sítě - Miřejovická stráň)

Žadatel : Frigospol, s.r.o., Ústí nad Labem

6.         Prodej pozemku p.č. 4774/1 o výměře 1 767 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : 1. Prokobel, s.r.o. Litoměřice

               2. Ing. Vrzák Václav, Bohušovice n.O.

Ostatní záležitosti:

7. Nákup nemovitostí Korunního pivovaru s.r.o. Litoměřice

8. Rozpočtové změny

9. Schválení finančního podílu města

10. Návrh na změnu poplatku za svoz a ukládání komunálního odpadu

11. Systém financování Vinobraní 2004

12. Revokace usnesení ZM č. I./1 ze dne 27.1. 2000

13. Návrh na splátkový kalendář pro uhrazení dluhu

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr       

14.       užití znaku města Litoměřic v brožuře města Litoměřice pro firmu HELVICH vydavatelství multimédia, Hradec králové za podmínky dodání 700 ks těchto brožur zdarma + uveřejnění inzerce Informačního centra Litoměřice zdarma.

15.       užití znaku města Litoměřic pro agenturu Expressive music (p. Hynek Vraný) na plakáty k benefičnímu multikulturnímu festivalu „Severní vítr 2004“.  

II.   doporučuje:

1.         ZM schválit navrhovaný systém financování Vinobraní 2004 s tím, že záloha ve výši 2 mil. Kč. bude uvolněna z rozpočtové reservy města.

2.         ZM pro odkoupení nemovitostí Korunního  pivovaru s.r.o. Litoměřice použít alternativu č. 3, tj. odkoupení těchto nemovitostí :

- dvůr č. 3 (pozemky za hradbami) p.p.č. 690/1, 689, 686/2, 694 v k.ú. Litoměřice

- dvůr č. 2 (lahvárna) p.p.č. 56, 58/1, 59 v k.ú. Litoměřice

3.         ZM zrušit „Pravidla pro pronajímání bytů v domech ve vlastnictví Města Litoměřice formou dražby“ schválená ZM pod bodem usnesení č. I./1 ze dne 27.1.2000

III. nedoporučuje:

1.         ZM zvýšení poplatku za svoz a ukládání komunálního odpadu v letošním roce.

IV.  ukládá:

1.         odboru ŽP zpracovat komplexní návrh řešení odpadového hospodářství města Litoměřice.

2.         odboru ŽP připravit smlouvu se Severočeskými sběrnými surovinami a.s. Liberec o zřízení sběrného dvoru odpadů v areálu této spol. v ul. Marie Pomocné.

3.         OSBH vypracovat návrh na aktualizaci „Pravidel pro uzavírání nájemních smluv na byty a ubytovny v majetku Města Litoměřice“ schválených RM pod bodem usnesení č. I./7 dne 6.11.2003 s termínem do 30.9.2004.

V.   bere na vědomí:

1.         program Vinobraní 2004

2.         zprávu o stavu vymáhaných pokut právním oddělení (viz. příloha orig. zápisu).

3.         návrh dalších opatření pro činnost MP Litoměřice předložených členy RM.

…………………………….                                                        ……………………………..

                                    p. Jiří Landa                                                                       Mgr.Ladislav Chlupáč

                 1. místostarosta města                                                                          starosta města

            Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu