Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

13. usnesení z jednání rady města 03.06.2003

USNESENÍ

z 13. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 3. června 2003

od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřice po projednání:

I.            schválila:

1.            Z důvodu  porušení nájemní smlouvy odst. 3 bod IV. ukončení pronájmu pozemku parcely číslo 376/1 o výměře 922 m2 v k.ú. Pokratice, který byl využíván k provozování tržnice, obchodní firmě ZUKA, Podviní 15, Trnovany ve lhůtě 6 měsíců a uvedení pozemku do řádného stavu.

2.         znění  smlouvy o zřízení věcného břemene: právo průchodu průjezdem domu v ul. Jezuitské čp. 4/12 Litoměřice veřejností jako přístup k divadlu a gotickému dvojčeti a dále právo průjezdu vozidly Technických služeb Města Litoměřice k provedení úklidu a údržby veřejného prostranství.

3.            prodloužení užívání lektorského bytu na Mírovém náměstí čp. 21/13, Litoměřice panu Michaelu Broadheadovi, zahraničnímu lektorovi vyučujícím na GJJ Litoměřice a to do 31.7.2004.

4.            zápůjčku bytu č. 7 o velikosti 2+1 v DPS Švermova 16, Litoměřice manželům, Bohumilu Týřovi a Haně Týřové, bytem Jarošova 162/30, t.č. Dům seniorů, Zahradnická 5, Litoměřice na dobu určitou do 30.6.2004.

5.         přiděl bytu č. 19 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice, panu Sašovi Dolejšovi,  nar. 1931, bytem Litoměřice, Vrchlického 256/12 s podmínkou zaplacení fin.příspěvku ve výši 30 tis.Kč. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

6.         -a) rozdělení Ubytovny v Želeticích na :

-          ubytovnu pro neplatiče

-          azylovou ubytovnu pro ženy

-          krátkodobou azylovou ubytovnu 

b) Projekt Občanského sdružení Naděje o poskytování sociálních služeb v Ubytovně Želetice.

7.            podnájem nebytových prostor v objektu, Tyršovo nám. čp. 281/6, pozemek p.č. 68/1 v k.ú. Litoměřice pro TJ Sokol Litoměřice (veškeré opravy budou v režii žadatele). 

8.         uzavření nové smlouvy s firmou JOTIS s.r.o. se sídlem Lidická 148/4, Litoměřice ve stejném znění jako s firmou Josef Kalina-JoKa ze dne 3.ledna 2001.

9.            prodloužení „ Smlouvy o poskytnutí přechodného ubytování “ v souvislosti se záplavami v srpnu 2002 pro rodiny Mládkovy, Kosařovy, Košťálovy a Mikelovy na dobu nezbytně nutnou nejdéle do 31.12.2003.

10.       složení komise pro výběrové řízení na akci  „Osazení bytů v majetku obce termostatickými ventily a vyregulování systému na dodávku tepla“ ve složení:

Ing. Palán Ivan, MUDr. Kejř Pavel, Ing. Hrkal Jan, Mgr. Pěnka Zbyněk, Smolík Jan, Bc. Halík Martin, Ing. Zelený Vladimír, sekretář pí Vajglová Ludmila, na účast tohoto výběrového řízení RM schvaluje oslovit navržené firmy:  TECHEM spol. s.r.o., ul.ČSLA 1766, Most, ULIMEX spol s.r.o. ul. Masarykova 209, Ústí n/L, TOPIZ spol s.r.o. ul. Masarykova 93, Ústí n/L, Starý Stanislav - vodoinstalatérství a topenářství, ul.Skalická 200, Žitenice, TIPPO – Miroslav Pospíšil, ul. Želetická 6, Litoměřice.

11.       výměnu bytu mezi panem Josefem Pulgretem,bytem č.3 Kosmonautů 2019/12, Litoměřice a  paní Šárkou Pychynskou, bytem č. 4 El. Krásnohorské 2016/3 , Litoměřice.

12.       návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Obcí Miřejovice a Městem Litoměřice o řešení přestupků, dle které budou orgány Města Litoměřice vykonávat za Obec Miřejovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

13.       konání rad a zastupitelstev města Litoměřic v těchto termínech v r. 2003    

RM   -   12.6., 3.7., 17.7., 5.8., 21.8., 9.9., 25.9., 9.10., 21.10.,  6.11., 20.11., 2.12., 18.12.

ZM   -            24.6., 14.8., 18.9., 30.10., 11.12.

           

II.            neschválila:

1.         pořádání pravidelných prodejních trhů na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

2.         zábor veřejného prostranství – umístění novinového stánku na dolním nádraží ČD pro firmu Letka Team, a.s., Čáslav

3.            prominutí  závazku (poplatky z prodlení) ve výši 15.016.-Kč MUDr. Karle Barkové, bytem U Katovny 2005/4, Litoměřice.

4.         přidělení bytu č. 5 v ulici Liškova 1769/62, Litoměřice panu Michalovi Mikelovi  a jeho následné odkoupení za odhadní cenu ve výši 296.300,- Kč nebo za cenu jako prvonájemci ve výši 125.588,- Kč.

5.         žádost pana Dušana Smolky o demontáž sanitárního zařízení z  NP domu čp. 18/10 na Mírovém náměstí, Litoměřice a po vyřešení podnájemního sporu uvedení sanitárního zařízení do původního stavu. Pan Dušan Smolka je odpovědný za stav pronajatých NP.

III.        ukládá:

1.         odboru rozvoje města aktualizovat příslušnou část vyhlášky o místních poplatcích – zábor veřejného prostranství.

2.         OS BH připravit návrh nájemní smlouvy s Občanským sdružením Naděje na Ubytovnu Želeticích č.p. 706 a předložit varianty cenových kalkulací provozu Ubytovny Želetice.

3.         komisi rozvoje města a komisi majetkové předložit na jednání rady dne 3.7. finanční přehled dle smluv uzavřených s p. Betlamem – tržnice v Litoměřicích.

IV.            pověřuje:

1.         komisi kultury a cestovního ruchu připravit návrh konání sezónních trhů na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

V.             revokuje:

1.         své usnesení č. I./1 ze dne 30. 7. 2002 o záboru veřejného prostranství autobus. nádraží pro spol. Letka Team a.s., Lískova 1513, Čáslav.

2.         své usnesení č. I/2 ze dne 17.4.2003 na základě žádosti pí Jarmily Čapkové.

VII.       bere na vědomí:

1.            informaci o změně dodávky TUV pro vojenské byty na sídlišti Cihelna.

2.            oznámení o vkladu podniku Josef Kalina-JoKa se sídlem Lidická 148/4, Litoměřice do společnosti JOTIS s.r.o., IČO 25406922 se sídlem tamtéž.

3.            informaci tajemníka MěÚ o reformě veřejné správy.

4.         konání propagačních akcí pořádaných místním sdružením ODS Litoměřice.

VIII.            jmenuje:

1.         pracovní skupinu, která připraví podklady ke stanovení postupu optimalizace sítě škol ve městě, ve složení: Mgr. L. Chlupáč, Mgr. P. Hermann, ing. I. Palán, ing. J. Hrkal, Mgr. V. Červín,  Mgr. Vl. Kvapil, pí Š. Pěkná.

                     p. Jiří Landa                                                                    Mgr. Ladislav Chlupáč

            místostarosta   města                                                                       starosta města                         

                       

                                   

Zapsala:     Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu