Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. zasedání rady 11. května 2000

USNESENÍ
ze 12. jednání městské rady, které se konalo dne 11. 5. 2000 od 13,40 hod.v kanceláři starosty města


Přítomno:   8 členů městské rady

Městská rada projednala a


I. schvaluje:

1.seznam oslovených firem a složení výběrové komise na stavbu "Nástavba a stavební úpravy severovýchodní části budovy Centrální školní jídelny, Bří Čapků 2027/2, Litoměřice.

Členové komise:

 • pí Simonová Jaroslava
 • ing. Brunclíková Venuše
 • p. Halml Jiří
 • Mgr. Pěnka Zbyněk
 • ing. Opavová Jitka

náhradník: p. Eduard Hamele
sekretář:    p. Milan Šebo

Oslovené firmy:

 • Hanzl s.r.o., Litoměřice
 • Bust s.r.o. Budyně n. O.
 • Stavex s.r.o. Libochovice

2. příděl bytu v DPS Kosmonautů 14, Litoměřice manželům Janu a Květě Nohavovým s podmínkou vrácení stávajícího bytu Městu Litoměřice

3. přidělení bytu č. 11 o vel. 2+1, I. kategorie v ul. České Armády 179/21, Litoměřice paní Jitce Círusové, nyní bytem Liškova 62, Litoměřice (tento byt 1+1 bude vrácen pro potřeby soc. odboru)

4. výši poplatků za pronájem hřiště v ul. Svojsíkova následovně:

 • za hřiště na volejbal    60,- Kč/hod.
 • za hřiště na házenou  100,- Kč/hod.
 • za hřiště na basketbal  100,- Kč/hod.

5. Dodatek č. 3 ke Statutu Základní školy Litoměřice, Máchovy shody 4 a Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5 o rozšíření vedlejší hospodářské činnosti

6. aby zástupcem Města Litoměřice v konkursních komisích výběrového řízení na funkce ředitele předškolního zařízení, škol a školských zařízení byl vždy druhý místostarosta, náhradníkem vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Litoměřice

7. vyplacení odměny ve výši 20.000,- Kč ředitelce Domu dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice  pí Zuzaně Bendové. Finanční prostředky budou vyplaceny z fondu odměn DDM Rozmarýn Litoměřice

8. finanční příspěvek pro TJ Slavoj - basketbal ml. žáci, z rezervy města 5.000 Kč a z fondu mezinárodních vztahů (turnaj v Lucembursku) také 5.000 Kč

9. pronájem - nebytového prostoru - garáž č.8 v ul. Družstevní, Litoměřice Mgr. Barcalové Nadě, Odboje 53, Ltm na dobu neurčitou za cenu 3.185,- Kč/rok

10. pronájem střechy na objektu Mírové náměstí čp. 2/10, Litoměřice  pro PVT a.s. Chomutov, pracoviště Litoměřice, za účelem umístění parabolické antény. Cena pronájmu bude činit 12.000,- Kč/rok.

11. výměnu bytů mezi p. Bartoňovou Zdeňkou, bytem ul. M. Majerové č. 1827/15 v Litoměřicích o vel. 3+1 a MUDr. Mrvovou Martinou, bytem ul. Revoluční č.1831/7 v Litoměřicích o vel. 2+1

12. úpravu maximálního základního nájemného pro období od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2001 koeficientem růstu ve výši 1,049

13. zálohu na mimořádnou odměnu řediteli MěN Litoměřice MUDr. M. Jiránkovi za 2. pololetí roku 1999 dle předloženého návrhu


II. neschvaluje:

1. pronájem pozemku p.č. 3837/18 v k.ú. Litoměřice za účelem rozšíření okrasné zahrady manželům Miroslavu a Evě Plíhalovým, bytem Křepkova 1, Litoměřice a trvá na odstranění stavby ohradní zdi na předmětném pozemku.

2. návrh pověřit p. Terbera jednat o případném nájmu a výši nájemného nebytových prostor v budově GE Capital bank a.s. Mírové nám, 1, Litoměřice


III. stanovuje:

1. nájemné ve služebním bytě pana Stanislava Daňka na hájovně v Kundraticích ve výši 800,- Kč/měsíčně od 1. 6. 2000


IV. rozhodla:

1. o pověření p. Stanislava Daňka jako pracovníka Města Litoměřice oprávněním jednat jménem Města Litoměřice ve věci myslivosti a honiteb

2. o přidělení uvolněného bytu 1+1 v ul. Liškova 62, Litoměřice jako sociálního bytu žadatelce pí Ivetě Černé, Šaldova 11, Litoměřice


V. doporučuje MZ:

1. poskytnutí prozatimní půjčky ve výši 150.000 Kč s tím, že při jejím poskytnutí dojde k uzavření zástavní smlouvy na celý majetek TJ Slavoj - koupaliště, vč. současně platných dlužných částek Městu Litoměřice


VI. nedoporučuje MZ:

1. převzít zřizovatelství Okresní knihovny v Litoměřicích na Město Litoměřice


VII. ukládá:

1. ing. Kadeřábkové prověřit majetkové vztahy k areálu koupaliště, vč. převodních smluv TJ Slavoj Litoměřice

2. odboru školství  kultury a sportu, aby provedl průzkum využitelnosti  ZŠ Máchovy schody v časovém horizontu 10 let a informoval MR  nejpozději do 23.5. 2000

3. tajemníkovi MěÚ Litoměřice vyřešit umístění odboru SMMaBH v současných prostorách budov  MěÚ Litoměřice, kontaktní místa mohou být i v jiných budovách v majetku města

4. likvidační (škodní) komisi, aby projednala předložené materiály o dlužném nájemném vzhledem ke škodám a předložila návrh nápravných opatření. Zároveň MR ukládá odvětvovým komisím (finanční a majetkové) předložený materiál projednat a MR předložit svá stanoviska a případné náměty řešení.

5. místostarostovi Terberovi projednat s UNIMONEM situaci ohledně vozovky před mlýnem UNIMON. Vzhledem ke značnému poškození vozovky Město Litoměřice zvažuje umístění dopravní značky "Zákaz vjezdu nákladních automobilů". Se zástupci UNIMONU projednat režim průjezdu nákladních vozidel po vozovce a její provizorní opravu


VIII. bere na vědomí:

1. informaci o převodu Léčebny dlouhodobě nemocných v Milešově na Městskou nemocnici v Litoměřicích předloženou ředitelem MěN Litoměřice MUDr. M. Jirán-kem a vedoucí referátu zdravotnictví a sociálních věcí Okresního úřadu v Litoměřicích pí L. Klofáčovou

2.  informace o neplatících nájemnících

3. zprávu o výsledku kontroly využívání dotací pro město, vypracovanou kontrolní komisí


IX. revokuje:

1. na návrh ing. Bechyně své rozhodnutí 13/11 ze dne 27. 4. 2000.


ing.Margita Kadeřábková
zástupce starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu