Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis usnesení z jednání RM 13.6.2006

USNESENÍ

výpis

z 12. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 13.6. 2006

od 12:15 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.         změnu jízdního řádu na lince B městské autobusové dopravy v Litoměřicích s platností od 1.7. 2006.

2.         dílčí projekty v rámci prevence kriminality na rok 2007.

3.            bezúplatné převzetí zařízení skateparku pod mostem v Litoměřicích a převzetím pověřuje odbor správy majetku města a odbor územního rozvoje města.

4.         smlouvu č.22/279/241/2006 o dílo s firmou Gepard s.r.o. Pardubice (viz příloha orig. zápisu).

5.         zvýšení kapacity školní družiny PO ZŠ Litoměřice U Stadionu 4.

6.         smlouvu o dílo mezi Městem Litoměřice a BUST spol.s.r.o. - výměna dlažby a obkladu kuchyně MŠ Mládežnická Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

7.         smlouvu o dílo mezi Městem Litoměřice a ELMO Schoř s.r.o. - výměna osvětlení učeben ZŠ Svojsíkova ul. Litoměřice (viz. příloha orig.zápisu).

8.         smlouvu o dílo mezi Městem Litoměřice a FASE spol.s.r.o - výměna dlažby a obkladu kuchyně MŠ Stránského (viz.příloha orig.zápisu).

9.         smlouvu o dílo mezi Městem Litoměřice a Johnson Controls International spol.s.r.o-  Rekonstrukce  MaR VZT1 – bazén 25 m + VZT6 - ohřívárna  - Bazén Litoměřice  včetně oživení systému řízení (viz příloha orig. zápisu).

10.       výši nájmu na NP v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích, garážová stání za cenu 400,- Kč/m2/rok. 

11.       vyklizení nebytového prostoru v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích užívaných firmou Rock Machine do 30.6.2006.

12.       zábor veřejného prostranství pro firmu G.Horejsek spol., s. r.o. za účelem vystavení 1 vozu na Dlouhé ul. v Litoměřicích v termínu od 15. do 23.6.2006.

13.       zábor veřejného prostranství na Tyršově nám. v Litoměřicích pro Restauraci Hrádek, Tyršovo nám., Litoměřice (viz. plánek) za účelem umístění předzahrádky v době od 1.4. do 31.10. každoročně za podmínky, že předzahrádka nebude zasahovat do komunikace a do obou vjezdů hradu.

14.       uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2 na realizaci připojení odběrných zařízení na Miřejovické stráni.

15.       zřízení parkovacích míst pro 4 OA u vjezdu do hotelu Garni č.p. 2094  pro AM –Corporation, s.r.o zast. Alešem Linhartem, formou vyhrazeného (rezidenčního) stání (parkovací kartu zajišťují TSM) za podmínky zpevnění této plochy zámkovou dlažbou.

Tato parkovací místa jsou uvedena v platném Nařízení Rady města č. 7/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy.

16.       výmaz předkupního práva Města Litoměřice z LV 1152  pro k.ú. a obec Litoměřice na pozemky p.č. 3718/110, 3718/115, 3718/126, 3718/127, 3718/128, 3718/129, 3718/130, 3718/131, 3718/132.

17.            bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově Příspěvkové organizaci–Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích za účelem uspořádání soutěžní přehlídky regionálních amatérských a poloprofesionálních skupin „RockKalich 2006“ dne 07.07.2006.

18.            výpůjčku altánku na Střeleckém ostrově Lucii Tyclerové, Litoměřice, koordinátorce uměleckého projektu „D.I.Y.“ za účelem uspořádání uměleckého workshopu – projektu „Udělej si sám“ ve dnech 30. 6.-1.7.2006.

19.       smlouvu s firmou DAPS v. o. s., Na Kocandě 22, Litoměřice na rekonstrukci zahrady 16. MŠ v Ladově ulici (viz příloha orig. zápisu). 

20.       smlouvu s firmou JURIS LTM s. r. o., Želetická 2194, Litoměřice na rekonstrukci zahrady knihovny v Ladově ulici – stavební práce (viz příloha orig. zápisu). 

21.       smlouvu s Mgr. Lenkou Moštěkovou – TOJA na dodávku a instalaci herních prvků na zahradu knihovny v Ladově ulici.

22.       smlouvu o výpůjčce se Základní školou Litoměřice, Na Valech 53, k veřejnému sportovnímu hřišti umístěnému na sídlišti Střed (smlouva příloha orig. zápisu).

 

23.       program Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 22.6.2006.

 
I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.   Složení slibu nového zastupitele

2.   Změna investiční strategie (struktury portfolia) u ČSOB Asset Management, a.s.

3.            Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2005 (včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2005)

4.      Rozpočtová opatření dle zápisu z FV

5.   Plnění rozpočtu za 1-3/2006

6.   Podíl Města Litoměřice při realizaci dílčích projektů v rámci prevence kriminality na rok 2007

7.   Zrušení Obecně závazných vyhlášek č. 1/97 a 1/99

8.      Bezúplatný převod movitého majetku z krytu CO

9.   Volba soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích

10.            Schválení prodeje plynovodu do VZP plynovodu na Střeleckém ostrově SČP, a.s., Ústí nad Labem

11.            Prominutí poplatku ze vstupného

12.            Poskytnutí dotace pro TJ Slavoj

Majetkové záležitosti

Záměry :

13. Prodej pozemku p.č. 474, PK 476 v k.ú. Skalice

      14. Prodej pozemku p.č. 85/20 v k.ú. Pokratice

15. Prodej části nemovitosti p.č. 2732/1 areál letního kina v k.ú. Litoměřice

16. Prodej pozemku p.č. 595/2 (zast plocha) a p.č. 593  v k.ú. Litoměřice

17.      Odkoupení pozemků p.č. 614/31, 614/37 v k.ú. Pokratice   

18.            Odkoupení pozemků p.č. 1261/3,1261/4,1261/5 v k.ú. Litoměřice z důvodu vybudování chodníku a přeložky inž. sítí

19.            Odkoupení pozemku p.č. 2608/2 v k.ú. Litoměřice pro potřeby přemístění čerpací stanice z ul. Růžovka.

      20. Směna pozemku v k.ú. Pokratice části pozemku p.č.1352 ve vlastnictví města za část p.č. 1345/49 za účelem výstavby trafostanice (Miřejovická stráň)

21. Prodej části pozemku p.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice za účelem výstavby trafostanice (Miřejovická  stráň)

           

Prodeje :

      22. Prodej části pozemku p.č. 1009 v k.ú. Litoměřice

      23. Prodej části pozemku p.č. 3068/1 v k.ú. Litoměřice

      24. Prodej pozemku p.č. 121 (ostatní plocha) a p.č. 122 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

      25.            Revokace usnesení č. I/4 ze dne 27.1.2005 - prodej pozemku p.č. 92/7 v k.ú. Pokratice

      26. Prodej pozemku p.č. 3989/42 v k.ú. Litoměřice

      27. Prodej pozemku p.č. 660/7 v k.ú. Litoměřice

      28. Prodej pozemku p.č. 660/3 v k.ú. Litoměřice

      29. Prodej pozemku p.č. 660/4 v k.ú. Litoměřice

      30. Prodej pozemku p.č. 4433/3 v k.ú. Litoměřice

      31. Směna pozemku p.č. 1345/117 (orná) (vl. Tůma, Vodáková) za p.č. 1345/120 (orná) (vl. město) v k.ú. Pokratice

      32. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemek p.č. 1345/23, 1346, 1345/77, 1345/146 v k.ú.Pokratice za účelem zřízení a provozování podzemního vedení a zřízení veřejné telekomunikační sítě.

      33. Zřízení věcného břemene na v k.ú Litoměřice a Pokratice z důvodu uložení telekomunikačních kabelů

      34. Zřízení věcného břemene na poz.p.č.981 v k.ú Litoměřice z důvodu uložení kabelů NN

      35. Prodej bytů v ul. Hynaisova 427/7,9, Litoměřice

V.    Informace

VI.   Interpelace

VII.  Diskuze

VIII. Závěr

24.  termíny jednání Rady města Litoměřice a Zastupitelstva města Litoměřice do konce volebního období 2002-2006.

RM: 13.7., 25.7., 10.8., 24.8., 5.9., 21.9.

ZM:  3.8.,14.9.

II.             neschvaluje:

1.         nařízení RM o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

2.         realizaci navrhovaných změn ze strany Sdružení podnikatelů v Litoměřicích z důvodu možného narušení plynulosti silniční dopravy, vysokých nákladů, nutnosti stanoviska PČR a nevyhovujícího vozového parku dopravce.

3.         snížení výše nájmu na NP Tyršovo náměstí 263/6,Litoměřice o výměře 56,23m2 na 750,- Kč/m2/rok od 1.7.2006.

4.            ukončení nájmu na NP Tyršovo náměstí 263/6, Litoměřice o výměře 56,23m2 k 31.8. 2006.

5.         zábor veřejného prostranství pro pí Sýkorovou, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky na parc.č. 1313/27 o velikosti 40 m2 v prostoru sídliště Střed – prostranství před Severkou.

6.         žádost o zrušení usnesení Rady města Litoměřic č.I/17 ze dne 11.4.2006 ve věci výměny bytu mezi Ing. Bradou a panem Kronem z důvodu proběhlé fyzické výměny bytů a uzavření s tím souvisejících nájemních smluv a převodu členského podílu bytového družstva (viz příloha orig. zápisu).

7.            osvobození od placení nájemného (NS 9170000059) z p.č. 4069/1 za  r. 2006 pro Ing.             Květoslava Malého, Litoměřice ve výši 397,- Kč z důvodu ukončení nájmu k 30.6.2006 před koncem vegetačního období.

III,            pověřuje:

1.         TSM Litoměřice údržbou skateparku pod mostem v Litoměřicích od data převzetí uvedeného zařízení Městem Litoměřice.

IV.             doporučuje:

1.         ZM schválit výši podílu obce na dvou dílčích projektů prevence kriminality na r. 2007, který bude součástí rozpočtu na rok 2007.

2.         ZM schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 200.000,- Kč pro TJ Slavoj Litoměřice na odstranění následků povodní na tenisových kurtech.

3.         ZM schválit prodej plynovodu do VZP za 80 tis. Kč a prodej plynovodu na Střeleckém ostrově za 750 tis. Kč SČP, a.s.,Ústí nad Labem.

4.         ZM schválit částečné prominutí místního poplatku ze vstupného pro Kynologickou jednotu ČR, Základní organizaci Litoměřice z poplatkové povinnosti za akci mezinárodní výstava psů NORD BOHEMIA CANIS, konanou ve dnech 20. a 21.5. 2006.

V.         ukládá:

1.         OSBH vyvěsit nabídku na pronájem nebytových prostor Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

2.            pořadateli festivalu Litoměřický kořen (konaného ve dnech 30.6. a 1.7.2006) Agentuře Modrý z nebe, aby o konání festivalu informovala veřejnost prostřednictvím médií a informovala Městskou policii a Policii ČR a zároveň zabezpečila pořadatelskou službu po dobu konání akce.

VI.        bere na vědomí:

1.            informaci o jednání se Sdružením podnikatelů v Litoměřicích.

2.         právní rozbor právního oddělení a JUDr. Krupky ve věci výměny bytu mezi Ing. Bradou a panem Kronem. 

3.            přednesenou informaci o stavu možnosti pronájmu nebytových prostor v areálu Kasáren DH v Litoměřicích.

4.            oznámení ODS o konání politického shromáždění dne 29.6.2006 v Jiráskových sadech v Litoměřicích.

5.            předložený přehled pohledávek Města Litoměřice.

6.         konání 12.ročníku festivalu Litoměřický kořen ve dnech 30.6. a 1.7.2006.

VII.       vydává:

1.         Nařízení č. 6 / 2006 kterým se ruší Nařízení č. 5 / 2005 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdností místních komunikací v Litoměřicích a Vyhláška č. 5/1995 o zónách s omezením provozu zdrojů znečišťování ovzduší a o určení paliva malých zdrojů znečišťování ovzduší (viz příloha orig. zápisu).

           

VIII.      ruší:

1.            vyhlášené výběrové řízení na akci „Oprava ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu v Litoměřicích“.

Jiří Landa                                                               Mgr. Ladislav Chlupáč

             místostarosta města                                                     starosta města


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu