Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 4.6.2009

USNESENÍ

výpis

z 12. jednání Rady města Litoměřic konané dne 4.6. 2009 od 10:00 hod.

 v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         předložený návrh programu Vinobraní 2009.

2.         nového nájemce barů v DK pana Zdeňka Horáka, Litoměřice na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

3.         změnu plánu investic a změnu odpisového plánu  na rok 2009 PO CŠJ Litoměřice.

4.         uzavření dohody o splátkách pro Mohamada Choudhuryho Bashira, Litoměřice, na částku 12.036,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2009, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

5.         umístění reklamy na zděný domek (stavba sloužící pro provoz světelného zařízení) v ul. Mezibraní, Litoměřice pro Mgr. Janu Šímovou, Litoměřice a Credit plus, s.r.o., Evropská 61, Praha 6 výhradně pro účely propagace vláčkové a lodní dopravy za poplatek 4.800,- Kč/rok.

6.         uzavření dodatku č.2 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou  KOVOSLUŽBA OTS, a.s., Tovačovského 2, Praha 3 na akci „Domov důchodců, Litoměřice, strojní vybavení kuchyně a prádelny“ (viz příloha orig. zápisu).

7.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou LINET, spol. s r.o., Slaný – Želevčice čp. 5 na akci „Domov důchodců, Litoměřice, vnitřní vybavení“ (viz příloha orig. zápisu).      

8.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou  VARIA, s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb, Masarykova 1607/132, Ústí nad Labem na akci „Domov důchodců v areálu seniorů Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).   

9.         složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem na zpracování projektové dokumentace interiérů v rámci projektu „Svatostánek českého vinařství“ (viz příloha orig. zápisu).

10.       přidělení finančních příspěvků z II. kola IGS ZM LTM na r. 2009 dle návrhu Komise PZM a MA21 (viz příloha orig. zápisu).

11.       bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově a možnost výstavby druhého pódia na vypůjčeném pozemku (na části pozemku parc.č. 2732/1) pro paní Miroslavu Brychnáčovou, 412 01 Litoměřice za účelem uspořádání hudebního festivalu „Rock for animals IV.“ dne 05.09.2009.

12.       bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově dne 19.06.2009 pro pana Václava Neužila – ředitele ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, za účelem uspořádání koncertu Jazz rockového orchestru v rámci cyklu koncertů „Svátek hudby 2009“ v Litoměřicích.

13.       přičlenění honebních pozemků v k.ú. Žitenice,  Tlučeň, Hlinná, Lbín, Pokratice, Litoměřice, Babiny, Čeřeniště o celkové výměře cca 86 ha k HS Žitenice, zastoupenému  Ing. V. Dražkou, Litoměřice, na dobu určitou do 31.12.2014 za cenu 50,- Kč/ha/rok,  formou dohody o přičlenění k honebním pozemkům (seznam pozemků viz. příloha orig.zápisu).

14.       výpůjčku části pozemku p.č. 2732/1 o výměře cca 80m2 v k.ú. Litoměřice pro účel vybudování dětského hřiště pro veřejnost (Střelecký ostrov), Agentuře Modrý z nebe, zast. Michalem Hanzlem, Litoměřice.

15.       poskytnutí finančního příspěvku pro přípravu na dějepisnou soutěž studentů gymnázií České republiky v roce 2009 v částce 15.000,-Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

16.       poskytnutí finančního příspěvku na organizaci celostátní soutěžní přehlídky v přednesu, čtení a improvizaci Pedagogická poema 2009 v částce 40.000,- Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

17.       uzavření NS na dobu neurčitou pro nájemníka bytem číslo 23 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice.

18.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci oprava vnějších omítek a oken domu České armády 163/17, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

19.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci oprava rozvodů studené vody v domě Mírové náměstí 21/13, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)..

20.       přidělení NP o velikosti 128 m2 v KDH budova 020, st.p.č. 4008/15 pro Patrika Kartáka, 412 01 Litoměřice, IČ : 867 684 76, DIČ: CZ 7610292657 za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

21.       přidělení NP o velikosti 50 m2 v KDH budova 099, st.p.č. 4008/125 Litoměřice pro Mgr. Janu Šímovou, 412 01 Litoměřice, IČ: 499 16 904 ve výši 400,-Kč/m2/rok na dobu od 1.5.2009 do 30.4.2010.

22.       přidělení sociálních bytu č.1 v ulici Kamýcká 1029/8, Litoměřice o velikosti 1+1 paní Lence Machkové na dobu určitou jednoho roku. Nájemné je stanoveno ve výši 35 Kč/ m/měsíc. Příděl soc.bytů v ul. Revoluční je odloženo na další jednání RM.

23.       ukončení dohody o poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice panu Ladislavu Haluškovi ke dni 30.6.2009.

24.       ukončení nájemní smlouvy se společností SolWin, s.r.o. IČ: 27325661, Straškov 296 na střechu odloučené budovy 1.ZŠ Masarykova (SEVER) na dobu 20 let, dohodou ke dni 30.6.2009.

25.        kalkulace cen prací a služeb PO TSM Litoměřice pro město Litoměřice na rok 2009.

26.        předložený návrh na změnu systému plateb za parkování v centru města Litoměřic.

27.       termíny konání RM a ZM na II.pololetí r.2009.

RM:   16.7.,  6.8.,  20.8.,  1.9.,  17.9.,  1.10.,  13.10.,  29.10.,  12.11.,  24.11.,  15.12.

ZM:   30.7.,  10.9.,  22.10.,   3.12.

28.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 18.6.2009.

Program ZM 18.6.2009

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.   Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 8.6.2009

2.   Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2008

3.   Informace o zhodnocení volných zdrojů

4.   Rozsah veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

5.   Vypracování Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města na rok 2010

6.   Uzavření splátkového kalendáře

7.   Poskytnutí dotací v rámci realizace Komunitního plánu sociál.služeb a schválení smluv

8.   Poskytnutí grantu - Oprava malých sakrálních staveb v regionu v roce 2009

9.   Schválení předložení žádosti o dotaci na projekt „Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích“ a současně i schválení krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru na tento projekt

10. Schválení předložení žádosti o dotaci na projekt „Solární ohřev teplé užitkové vody a rekonstrukce výměníkové stanice Městské nemocnice v Litoměřicích“ a současně i schválení krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru na tento projekt

Majetkové záležitosti:

Záměry :

11. Prodej části pozemku p.č. 3850/7 v k.ú. Litoměřice

12. Prodej části pozemku p.č. 2913/1 (a,b) o výměře 236 mv k.ú. Litoměřice

13. Prodej části pozemku p.č. 571/1 a část p.č. 1434/1 v k.ú. Litoměřice

14. Prodej části pozemku p.č. 571/1  v k.ú. Litoměřice

15. Prodej části pozemku p.č. 2530/1 v k.ú. Litoměřice

16. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pokratice

17.  Prodej bytového domu v ul. Turgeněvova  č.p. 618, Litoměřice

18.  Stanovení koeficientu pro prodej bytových jednotek ul. Raisova  č.p. 1920/1 a 1921/3 (48 bytů) v Litoměřicích

19.  Varianty řešení krizové situace v ul.  Revoluční 1831/7 včetně finančního vyjádření navrhovaných opatření

20.  Nákup  části pozemku  p.č. 5227/24 (ostatní plocha) a p.č. 5227/25 o výměře 159 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem vl.ČR – Ministerstvo obrany ČR, Praha

Prodeje :

21. Prodej pozemků p.č. 278/3 o výměře 50 m2 (zast.plocha) a p.č. 278/4 o výměře 200 m(zast.plocha) v k.ú. Litoměřice.

22. Prodej pozemku p.č. 1052/3 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice

23. Prodej 1/3 pozemku p.č. 3250 o 19,66 m2 v k.ú. Litoměřice

24. Prodej pozemku p.č. 92/4 o výměře  27 m2 v k.ú. Litoměřice

25. Bezúplatný převod pozemků o celkové výměře 12243 m(ostatní plocha - komunikace)  v k.ú. Litoměřice (vl. ČR Úřad pro zastupování státu )

26. Bezúplatný převod pozemků p.č. 73/1 o výměře 2 m2 a 74/1 o výměře 228 mv k.ú. Pokratice, ostatní plocha – komunikace, (vl. ČR Úřad pro zastupování státu)

27. Bezúplatný převod pozemku p.č.4699/2 o výměře 69m2 v kú.Litoměřice (ostatní plocha – komunikace, (vl. ČR Úřad pro zastupování státu)

28. Bezúplatný převod pozemku p.č. 264/1 o výměře 1244mv kú.Litoměřice

ostatní plocha – komunikace, (vl. ČR Úřad pro zastupování státu)

29. Prodej bytových jednotek po prověření majetku schváleno v RM 21.05.09 -ul. Topolčianská 404, Ladova 430, A.Muchy 414,415, Kubínova 437, 438, 439, Heydukova 1874, Seifertova 1876, Družstevní 1756 v k.ú. Litoměřice

30.  Revokace usnesení I/36 z 3.ZM ze dne 12.3.2009, směna pozemků pro budoucí komunikace v k.ú. Pokratice -Miřejovická stráň

31. Zřízení věcného břemene  práva chůze a jízdy k p.č. 239/4 v k.ú. Pokratice

32. Prodej nebytových jednotek č. 2023/1, 2023/2, 2023/3, 2023/4 a 2023/5, které tvoří Zdravotní středisko U Katovny čp. 2023, stávajícím nájemníkům.

33. Prodej části pozemku p.č. 3837/1 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

34. Nákup spoluvlastnického podílu (3/5) pozemků p.č. 2020/4 o výměře 397 m2 a p.č. 2020/5 o výměře 10 m2 (zahrady) v k.ú. Litoměřice z důvodu „Západní komunikace II. etapa stavby„

35. Revokace usnesení č. I./23 ze dne 18.9.2008 - nákup garáže – navýšení ceny

V.   Informace

VI.  Interpelace

VII. Diskuze

VIII.Závěr

29.       znění dopisu sponzorům zpracovaný realizačním týmem k oslavám 20.výročí sametové revoluce (viz příloha orig.zápisu).

30.       standardní sponzorskou smlouvu k oslavám 20. výročí sametové revoluce.

31.        návrh pamětní desky a autorky díla k oslavám 20. výročí sametové revoluce.

II.         neschvaluje:

1.         přechod nájmu bytu č. 22 v ulici Stránského 31, Litoměřice na dceru Evu Novotnou, U Kapličky 444/8, Litoměřice.

III         nařizuje:

1.         PO TSM Litoměřice  odvod z investičního fondu organizace ve výši 2.560 tis. Kč dle § 31 odst. 2c zákona 250/2000 Sb.

IV.        uděluje:

1.         v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení

č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr.Petrovi Krňákovi, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi a ředitelce DDM Rozmarýn - Zuzaně Bendové.

V.         jmenuje:

1.         do funkce ředitelky Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7 paní Zdeňku Kovářovou,  Litoměřice s účinností od 1.7.2009.

VI.        ukládá:

1.         právnímu oddělení zapracovat v rámci změny systému plateb za parkování v centru do nařízení Rady města Litoměřic č. 7/2005 .

VII.       doporučuje:

1.         ZM schválení rozsahu veřejně prospěšných staveb a opatření, pro něž lze uplatnit předkupní právo (viz příloha orig.zápisu)

2.         ZM schválení poskytnutí grantu ve výši 100.000,-Kč na opravu malých sakrálních staveb firmě - Společnost pro obnovu památek Úštěcka.

3.         ZM schválení smlouvy na opravu malých sakrálních staveb se Společností pro obnovu památek Úštěcka.

           

4.         ZM schválení návrhu rozpočtu (dle doporučení FV) na realizaci oslav 20. výročí sametové revoluce.

5.         ZM schválení podání žádosti o dotaci z OPŽP v rámci X.výzvy na projekt „Solární ohřev teplé užitkové vody a rekonstrukce výměníkové stanice Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí 10 mil. Kč, výše podílu spoluúčasti nemocnice bude mezi 2 až 4 mil Kč.

6.         ZM schválení krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru pro Městskou nemocnici v Litoměřicích na krytí celkových nákladů výše uvedeného projektu. Podmínkou uzavření úvěrové smlouvy je schválení a přidělení dotace na tento projekt.

7.         ZM schválení podání žádosti o dotaci z ROP v rámci 7.výzvy na projekt „Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích“. Celkové náklady projektu činí 25 mil. Kč, výše podílu spoluúčasti nemocnice činí 1,875 mil Kč.

8.         ZM schválení krátkodobého bankovního překlenovacího úvěru pro Městskou nemocnici v Litoměřicích na krytí celkových nákladů výše uvedeného projektu. Podmínkou uzavření úvěrové smlouvy je schválení a přidělení dotace na tento projekt.

VIII       souhlasí:

1.         s pronájmem střechy budovy čp. 413, v ulici Ladova, Litoměřice společnosti SolWin, s.r.o. IČ: 27325661, Straškov 296 za účelem umístění fotovoltaické elektrárny a slunečních kolektorů na ohřev teplé užitkové vody, a to na dobu určitou 20ti let.

2.         s pronájmem střechy budovy čp. 590/30, v ulici Masarykova, Litoměřice společnosti SolWin, s.r.o. IČ: 27325661, Straškov 296 za účelem umístění fotovoltaické elektrárny a slunečních kolektorů na ohřev teplé užitkové vody, a to na dobu určitou 20ti let.

3.         s pronájmem střechy budovy čp.582, v ulici Na Valech, Litoměřice společnosti SolWin, s.r.o. IČ: 27325661, Straškov 296 za účelem umístění fotovoltaické elektrárny a slunečních kolektorů na ohřev, a to na dobu určitou do 20ti let.

IX.        bere na vědomí:

1.         předložené informace a materiály k privatizaci bytového fondu.

2.         oznámení OS ODS, Velká Krajská 2, Litoměřice o konání politického shromáždění dne 25.6.2009 v Jiráskových sadech v Litoměřicích.

3.         informaci o rozsahu veřejně prospěšných staveb a opatření, pro něž lze uplatnit předkupní právo.

4.         vzdání se funkce vedoucího odboru  kanceláře starosty a tajemníka ze strany Bc. Petra Panaše ke dni 31.5.2009, a to z důvodu jeho jmenovaní do funkce tajemníka MěÚ Litoměřice s účinností od 1.6.2009.

5.         zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7 (viz.příloha orig.zápisu).

6.         předloženou SWOT analýzu výběru nejvhodnější právní formy pro Městskou nemocnici v Litoměřicích a splnění usnesení RM číslo III/1 z 25.9.2008.

           

                       

Mgr. Václav Červín                                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                        starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu