Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 30.6.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
z 12. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 30. 6. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

317/12/2020
Výsledky participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2020 a realizace vítězného námětu
a) RM schvaluje realizaci vítězného projektu participativního rozpočtu "Komunitní zahradničení ve stínu litoměřických dominant - pohyblivá zahrádka"
b) RM ukládá odboru územního rozvoje realizaci projektu dle dohody s navrhovatelem nejpozději do 31. 10. 2020
c) RM ukládá pracovní skupině úpravu pravidel participativního rozpočtu "Tvoříme Litoměřice 2021" dle výstupů z jednání pracovní skupiny 21. 5. 2020
(viz přílohy orig. zápisu).

 

318/12/2020
Participace s občany ve vybraných částech města
a) RM schvaluje navržený postup setkání s občany.
b) RM ukládá Zdravému městu Litoměřice přípravu a realizaci setkání s občany v září a říjnu 2020.

 

319/12/2020
Další postup v místní Agendě 21
RM stahuje bod z jednání.

 

320/12/2020
Darovací smlouva IKEA Česká republika, s.r.o.
RM schvaluje přijetí účelového daru ve výši 127 689,73 Kč pro Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 od společnosti IKEA Česká republika, s.r.o., se sídlem Skandinávská 1/131, 155 00 Praha 5, IČO: 270 81 052 v rámci projektu Samoživitelky-Litoměřice, ve formě nábytku a doplňků IKEA, které budou předány klientům obdarovaného, tj. matkám/otcům samoživitelům, a použity pro jejich potřeby.

 

321/12/2020
Dodatek č. 1 k VPS - Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ s.r.o.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/011/2020 ze dne 12. 2. 2020 mezi Lingua Universal soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 25018515 a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

322/12/2020
Jmenování členů školských rad za zřizovatele na ZŠ v Litoměřicích na funkční období od 12. 5. 2020 do 11. 5. 2023
RM schvaluje členy školských rad za zřizovatele na základních školách v Litoměřicích na funkční období od 12. 5. 2020 do 11. 5. 2023 (seznam členů viz příloha orig. zápisu).

 

323/12/2020
Žádost o souhlas zřizovatele - Šablony III. - PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM uděluje souhlas PO Základní škole Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice IČO: 46773401 s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu Šablony III v rámci výzvy č. 02_20_080 vyhlášené MŠMT ČR.

 

324/12/2020
Schválení změny plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, pořízení majetku a odpisového plánu pro rok 2020 - Mateřská škola Litoměřice
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, změnu plánu pořízení a oprav majetku a změnu odpisového plánu na rok 2020 PO Mateřská škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

325/12/2020
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - Ocenění dobrovolníků
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 kompletní technicko-organizační zajištění akce "Ocenění dobrovolníků", pořádané městem Litoměřice v termínu 30. 9. 2020 od 17.00 do 20.00 hodin v konferenčním sále Hradu Litoměřice.

 

326/12/2020
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - Srdcař Litoměřic 2020
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 kompletní technicko-organizační zajištění akce "Srdcař Litoměřic 2020", pořádané městem Litoměřice dne 11. 11. 2020 od 18.00 do cca 22.00 hodin v konferenčním sále Hradu Litoměřice.

 

327/12/2020
Zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb do školského rejstříku - Základní umělecká škola Litoměřice
RM schvaluje zapsání dalšího místa poskytovaného vzdělávání Základní umělecké škole Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/43, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha originál zápisu) a zároveň ukládá odboru ŠKSaPP předložení žádosti zapsání místa poskytovaného vzdělávání na příslušné oddělení Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

328/12/2020
Vinobraní 2020
RM schvaluje konání Vinobraní 2020 za upravených podmínek (viz. originál návrhu). Akce proběhne v souladu s aktuálními opatřeními Vlády ČR či MZČR platnými v době konání akce.

 

329/12/2020
Potvrzení vítězného uchazeče a uzavření smlouvy o pachtu „Vinárna Hrad Litoměřice“
RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na pacht nebytových prostor „Vinárna Hrad Litoměřice“, a to Šárku Volfovou, Hrubínova 172/6, Litoměřice, IČO: 06461778 a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o pachtu s tímto uchazečem (viz. příloha orig. zápisu).

 

330/12/2020
Schválení poskytnutí dotace z dotačního programu "Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020" a uzavření veřejnoprávních smluv
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotací z dotačního programu "Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020" subjektům uvedeným v příloze č. 1 (viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy s uvedenými subjekty (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

331/12/2020
Prominutí platby za poskytnutí krizových balíčků v době vyhlášeného nouzového stavu v ČR
RM schvaluje prominutí platby za krizové balíčky základních potravin (33 ks) v celkové hodnotě 23.100 Kč, poskytnuté vybraným seniorům v době koronavirové epidemie a vyhlášeného nouzového stavu na území ČR.

 

332/12/2020
Uzavření skate hřiště č. 54
RM schvaluje dočasné uzavření skate hřiště č. 54 v ul. Velká Mlýnská v Litoměřicích pro veřejnost (viz příloha orig. zápisu). RM pověřuje odbor územního rozvoje přípravou obnovy skate hřiště.

 

333/12/2020
Žádost o rozpočtové opatření - Regenerace veř. prostranství sídliště Pokratice - Litoměřice - IV. etapa
RM schvaluje rozpočtové opatření - navýšení položky "Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice - Litoměřice - IV. etapa" ÚZ 92501/Org. 8208 v rozpočtu odboru územního rozvoje na r. 2020 o 45 865,32 Kč na celkovou částku 2 000 387,09 Kč, z důvodu narovnání rozdílu skutečně zaslané dotace a čerpání dle "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" (viz příloha orig. zápisu).

 

334/12/2020
Přijetí jednorázové odměny od spol. Vodafone Czech Republic a.s.
RM schvaluje přijetí jednorázové odměny za zprostředkování ve výši 188 964 Kč (bez DPH) pro Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 od společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001.

 

335/12/2020
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1265/21 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1265/21 v k.ú.Pokratice, podle GP 1466-42/2020, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.397 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

336/12/2020
Zřízení věcného břemene – služebnosti k telekomunikačnímu zařízení k části pozemku parc.č. 2355/138 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 2355/138 v k.ú. Litoměřice, podle GP 4817-260/2019, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 189 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

337/12/2020
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4521/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4521/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4658-244/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 141 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

338/12/2020
Uzavření smlouvy o výpůjčce areálu Letního kina v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce areálu Letního kina v Litoměřicích, který se nachází na pozemcích parc. č. 2732/8 (ostatní plocha – kulturní a osvětová plocha) o výměře 4 238 m2 a parc. č. 2732/9 (zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez. č. p. – objekt občanské vybavenosti) o celkové výměře 43 m2, v k.ú. Litoměřice v obci Litoměřice. Smlouva se uzavírá se spolkem Kinoklub Ostrov, z.s., se sídlem Svatováclavská 21/17, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 68954310, na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2030 (viz příloha orig. zápisu).

 

339/12/2020
Propachtování části pozemku parc. č. 4441/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování části pozemku parc. č. 4441/1, trvalý travní porost o výměře cca 40 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu rozšíření zahrady bez možnosti oplocení, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za pachtovné v roční výši 200 Kč.

 

340/12/2020
Pronájem pozemku parc. č. 2778 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2778, zastavěná plocha nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice za roční nájemné 198 Kč.

 

341/12/2020
Pronájem pozemku parc. č. 2676/22 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2676/22, zastavěná plocha nádvoří o výměře 12 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice za roční nájemné 108 Kč.

 

342/12/2020
Ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000392 k části pozemku parc. č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000392 ze dne 11.12.2018, k části pozemku parc. č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, dohodou k 03.08.2020
a
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc. č. 4447/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.

 

343/12/2020
Záměr propachtování části pozemku parc. č.160, zahrada o výměře cca 298 m2 v k.ú. Pokratice
RM neschvaluje záměr propachtování části pozemku parc. č. 160 v k.ú. Pokratice, k účelu rozšíření zahrady bez možnosti oplocení, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.


344/12/2020
Schválení výjimky VZMR č. VZ/025/2020 – Smlouva o dílo
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR III. kategorie) na dodávku s názvem „Smlouva o dílo“ zadat přímým oslovením dodavatele pan Vxxxxxxxx Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx418 01 Bílina – Teplické Předměstí, IČO: 69399590. Předmětem je ujednání smluvních stran o zhotovení díla v těžební činnosti (viz orig. příloha zápisu).

 

345/12/2020
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání běžeckého závodu (čtvrtmaratonu) – 5. ročníku KROKUDY dne 05.09.2020
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx za účelem uspořádání běžeckého závodu (čtvrtmaratonu) – 5. ročníku KROKUDY dne 05.09.2020. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

346/12/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5227/47 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 48,80 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5227/47 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, se společností COGISTAV s.r.o, se sídlem Mlékojedy 103, 412 01 Litoměřice, IČO: 01506609. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou od 01.08.2020. Vzhledem k investičním nákladům ve výši cca 150 000 Kč na opravu předmětu nájmu, kterou nájemce provede na vlastní náklady, RM schvaluje nájemci prominutí plateb nájemné na dobu 24 měsíců od doby ukončení oprav, tj. od data 01.09.2022 bude nájemce hradit smluvní nájemné ve výši 450 Kč/m2/rok.

 

347/12/2020
Ukončení nájmu nebytového prostoru v budově stomatologického střediska v ulici České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje profesní organizaci Oblastní stomatologická komora Litoměřice se sídlem České armády 163/17, 412 01 Litoměřice, IČO:00224286, ukončení nájmu nebytového prostoru o celkové výměře 22,90 m2, který se nachází v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v katastrálním území Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 30.06.2020.

 

348/12/2020
Prominutí poplatku za střežení objektů městskou policií
RM schvaluje prominutí poplatku ve výši 72.360 Kč za střežení objektů Městskou policií Litoměřice subjektům napojených na pult centrální ochrany za měsíc duben a květen 2020, a to v souvislosti s usnesením vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a s ním spojených opatření proti šíření koronaviru COVID-19 (seznam viz příloha orig. zápisu).

 

349/12/2020
Implementace nového grafického vizuálu města
RM ukládá ředitelce PO Městských kulturních zařízení Litoměřice, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 vytvořit a uplatnit ve veřejném prostoru vizuální identitu MKZ při respektování hlavních grafických zásad nového vizuálního stylu města (ve spolupráci s Odborem komunikace, marketingu a cestovního ruchu), a to od 1. 7. 2020.
RM ukládá ředitelce PO Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 vytvořit a uplatnit ve veřejném prostoru vizuální identitu DDM Rozmarýn při respektování hlavních grafických zásad nového vizuálního stylu města (ve spolupráci s Odborem komunikace, marketingu a cestovního ruchu), a to od 1. 9. 2020.

 

350/12/2020
Schválení Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice a o zařazení grafického manuálu do praxe v souladu s novou vizuální identitou (viz příloha orig. zápisu).
RM pověřuje Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu rozhodováním o užití obecních symbolů třetími osobami.

 

351/12/2020
Úplatný převod obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. společnosti Krajské zdravotní, a.s.
RM, rozhodující ve věcech obce jako jediného společníka / akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., přijala toto rozhodnutí / schvaluje návrh na vydání rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice schvaluje, v souladu s ustanovením čl. 8 odst. 1 písm. n) Zakladatelské listiny Nemocnice Litoměřice, a.s. v platném znění, úplatný převod obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v ceně 119.700.000, - Kč, za smluvních podmínek dle návrhu Smlouvy o koupi závodu ve znění dle přílohy č. 3 usnesení č. 01/03/06/2020/b) představenstva společnosti ze dne 23. 6. 2020, a to obchodní společnosti Krajská zdravotní, a.s.
b) Rada města Litoměřice schvaluje pověření představenstva společnosti (usnesení č. 01/03/06/2020/d) ze dne 23.6.2020). Rada města Litoměřice ukládá, aby Ing. Radek Lončák, MBA, jménem Nemocnice Litoměřice, a.s., podepsal nejdříve dne 1. 7. 2020 Smlouvu o koupi obchodního závodu v předloženém znění (viz příloha orig. zápisu).
c) Rada města Litoměřice ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedených usneseních.


352/12/2020
Schválení vymáhání nákladů na zabezpečení stavby
RM schvaluje vymáhání nákladů za provedené zabezpečovací práce na stavbě - domu č.p.77 v ulici Křížová v Litoměřicích, které byly uhrazeny z rozpočtu města, a to včetně případného podání žaloby. Náklady budou vymáhány po panu Pxxxxx Hxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nymburk, který byl vlastníkem předmětného domu v době nařízení provedení nutných zabezpečovacích prací a je tedy osobou povinnou k úhradě nákladů podle § 135 odst. 6 stavebního zákona.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Vyhotoveno 1. července 2020

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu