Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 3.6.2010

 

USNESENÍ

výpis

ze 12. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 3.6.2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         uzavření dodatku č.1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou STARKON Nová Říše, s.r.o., Bohuslavice 51, Nová Říše na akci „Vnitřní vybavení – zimní stadion, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu)

2.         uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou Konstruktiva Konsit, a.s., Půlkruhová 20/786, Praha 6 na akci „Svatostánek českého vinařství, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu)

3.         uzavření smlouvy o dílo s firmou Energo Průmyslové Stavby s.r.o. Litoměřice

na veřejnou zakázku: „Oprava sociálních zařízení ZŠ Havlíčkova Litoměřice “

4.         uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor nacházejících se v podzemí domu Mírové náměstí č.p. 15/7 mezi Centrem cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace a  Městem Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

5.            bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově  za účelem uspořádání akce k „5. výročí založení Agentury podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE v Litoměřicích “ dne 10.09.2010.

6.            bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla „SVÁŤOVU DIVIDLU“  za účelem uspořádání akce „Svatojánská noc“ dne 25.06.2010

7.            výpůjčku pozemků p.č.293/17, 449/2, 2700/1, 2700/3, 2701/8, 2701/9, 2701/10, 2705/1, 2705/2, 2706/1, 2706/5, 2714/51, 2719/16, 4855/1 o celkové výměře cca 2884mv k.ú. Litoměřice Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4 z důvodu realizace stavby Oprava Tyršova mostu na dobu určitou 2-let, s účinností smlouvy od zahájení stavebních prací.

8.            ukončení nájemní smlouvy č. 9170000233, uzavřené dne 25.2.2004 mezi Městem Litoměřice a Jaroslavou a Karlem Simonovými, Litoměřice k části  pozemku p.č. 3856/6, trvalý travní porost o výměře 20 m2 k.ú. Litoměřice, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou.

9.            ukončení nájemní smlouvy č. 9170000227, uzavřené dne 13.10.2004 mezi Městem Litoměřice a Jindřichem a Hanou Černými, Litoměřice k části  pozemku p.č. 3856/6, trvalý travní porost o výměře 20 m2 k.ú. Litoměřice, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou.

10.            ukončení nájmu s p.Radkem Beránkem v NP Mírové nám. 43/21, Litoměřice

11.       oslovení 2.zájemce v pořadí z původního výběrového řízení a uzavření nájemního vztahu k NP Mírové nám. 43/21 za podmínky akceptace do 15.6.2010. Při neakceptování se vypíše nové výběrové řízení.

12.       dražbu nájmu obálkovou metodou u bytové jednotky č.6, Mírové nám. 21/13

13.            bezplatný pronájem NP garáží o velikosti 150 m2  v  KDH budova 99, st.p.č. 4008/25 na den 18.6.2010 a 19.6.2010 pro International Sports Marketing, s.r.o., zastoupené projektovou manažerkou Helenou Potůčkovou, se sídlem Zahradní 9, 793 99 Osoblaha.

14.            prominutí poplatku z prodlení z částky 293,-Kč ve výši 80%, (tedy 234,-Kč), pro Danu Láchovou, bytem Litoměřice.

15.       uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 7.8.2009 s Hanou Lojkovou, bytem Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 7.780,-Kč s příslušenstvím a zvýšení měsíční splátky na 1.000,-Kč počínaje červnem 2010.

16.       uzavření dohody o splátkách dluhu s Hanou Turkovou, bytem Litoměřice, na částku 6.532,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

17.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Mrázova 986/27, Litoměřice pro nájemkyni bytu na dobu určitou do 31.12.2010, za podmínky dodržení splátek a po uhrazení dluhu.

18.       Nařízení PO CCR  na provozování Svatostánku českého vinařství a ukládá provozovateli objektu Svatostánek českého vinařství PO CCR Litoměřice dodržovat nařízení o provozování Svatostánku českého vinařství po dobu udržitelnosti projektu. Veškeré návrhy změn k tomuto nařízení předkládat oddělení projektů a strategií k posouzení, zda odpovídají uzavřené smlouvě o poskytnuté dotaci a následně pak předkládat ke schválení RM. (Nařízení PO CCR – viz příloha orig.zápisu)

19.       použití mzdových prostředků z rozpočtu Města Litoměřice pro zaměstnance PO DDM Rozmarýn Litoměřice, kteří zajišťují vzdělávání dětí předškolního věku a dospělých, zájmovou činnost, příležitostné a spontánní akce v rámci činnosti DDM. 

II.            neschvaluje:

1.         změnu prodeje druhu zboží v NP Mírové náměstí 43/21, Litoměřice pro nájemce Direct CZ, s.r.o., Ocelářská 799, 190 00 Praha 9.

2.         přidělení bytu č. 6, Mírové náměstí  21/13 o velikosti 2+1, na dobu určitou 1 roku

paní Hingarové

III.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče veřejné zakázky : „Oprava sociálních zařízení ZŠ Havlíčkova Litoměřice “  firmu Energo Průmyslové Stavby s.r.o. Litoměřice

IV.            doporučuje:

1.         ZM prodej bytu v domě ulice:

-          Raisova 1921/3, Litoměřice, byt číslo 24  ve výši  283.845,- Kč

-          Kubínova 438/8, Litoměřice, byt číslo 46 ve výši  142.648,- Kč

-            A.Muchy 416/17, Litoměřice, byt číslo 18 ve výši  151.137,- Kč

V.            nedoporučuje:

1.         ZM poskytnutí dotace pro Kláru Špačkovou ze sportovního klubu T.T.C. Litoměřice na republikové turnaje (žádost viz příloha orig. zápisu)

VI.            uděluje:

1.            mimořádnou odměnu  Mgr. Karlu F. Tománkovi, řediteli příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy, dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

VII.            jmenuje:

1.         paní Dagmar Zelenou členkou školské rady ZŠ Na Valech, Litoměřice za zřizovatele ode dne 1.7.2010

VIII.      bere na vědomí:

1.         úsporu a použití daňové povinnosti za zdaňovací období 2006 ve výši 32.529,36 Kč PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice

2.            rezignaci paní Jany Kuchařové na pozici členky školské rady ZŠ Na Valech, Litoměřice za zřizovatele ke dni 30.6.2010

Jiří Landa                                                                                                    Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                           starosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš

                       


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu