Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 22.5.2007

USNESENÍ

výpis

z 12. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 22.5.2007

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         odpisový plán PO Centrální školní jídelna v Litoměřicích na rok 2007 (viz příloha orig. zápisu).

2.         zábor veřejného prostranství - Mírového náměstí pro firmu Gerhard Horejsek a spol. s.r.o., Podviní 73, Litoměřice za účelem umístění 1 vozidla po dobu 1 měsíce.

3.         bezúplatný zábor veřejného prostranství - Mírového náměstí dne 9.6.2007 pro Hotel Marina Labe Píšťany za účelem pořádání I. srazu historických válečných vozidel.

4.         zábor veřejného prostranství – část Mírového náměstí před obchodním domem Rak pro Hotel Roosevelt, Rooseveltova 18, Litoměřice za účelem umístění stroje na točenou zmrzlinu v termínu od května do září 2007.

5.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice na akci „Okružní křižovatka Na Valech – Masarykova, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

6.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou INSKY, s.r.o., Nový svět 100, Ústí nad Labem na akci „Domov důchodců v areálu seniorů, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

7.         zadání veřejné zakázky “Výměna dlažby a obkladu kuchyně Centrum Srdíčko Litoměřice“ firmě FASE s.r.o., U Katovny 58, Litoměřice a s uvedenou firmou uzavřít smlouvu (viz příloha orig. zápisu).

8.         zadání veřejné zakázky“ Výměna dlažby a obkladu kuchyně MŠ Alšova Litoměřice firmě Bust s.r.o. Budyně nad Ohří a s uvedenou firmou uzavřít smlouvu (viz příloha orig. zápisu).

9.         osobní příplatek řediteli PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích od 1.6.2007 dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

10.       udělení dočasné omezené plné moci Ing. Vladimíru Zelenému k zastupování Města Litoměřic ve věci uzavírání smluvních vztahů k odběru jednotlivých medií u objektů bydlení dle darovací smlouvy mezi SVBF Praha a Městem Litoměřice ze dne 15.1.2007 (Plná moc viz příloha orig. zápisu).

11.       dohodu o splátkách splatného dluhu pro Reginu Csavojovou, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

12.       prominutí poplatku z prodlení pro Františka Forchtnera, Litoměřice.

13.                   užití znaku města Litoměřic v brožuře města Litoměřice, pro firmu HELVICH, vydavatelství multimédia, Hradec Králové, za podmínky dodání min. 700 ks těchto brožur zdarma pro potřeby města Litoměřic.

14.       plán investic a oprav majetku Litoměřice nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO Technické služby města Litoměřice.

15.       vyplacení mimořádné odměny za hospodářský výsledek roku 2006 ředitelce PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích ve výši dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

16.       poplatek za krátkodobý pronájem autobusového nádraží za účelem zajištění řádného provozování pravidelné autobusové dopravy ve výši 30,- Kč včetně DPH za každý průjezd s účinností od 1.6.2007.

17.       novou organizační strukturu MěÚ Litoměřice platnou ke dni 1.6.2007 (Změny v organizační struktuře viz příloha orig. zápisu).

18.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 31.5.2007.

Program

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.     a) Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 21.5.2007

        b) Finanční prostředky na lodní dopravu na Labi

2.         Informace o zhodnocení volných finančních prostředků

3.     a) Prominutí poplatku z prodlení

        b) Prominutí úroku z prodlení

4.         Darovací smlouva se Soukromou mateřskou školu Dětský koutek, s.r.o.

5.         Darovací smlouva se Základní školou Litoměřice, Ladova ul.

6.                   Darovací smlouva s věcným břemenem na 1/2 domu č.p. 750 na st.p.č. 1688 a pozemku p.č. 1689 o výměře 157 m2 v k.ú. Litoměřice

7.                   Smlouva o dotaci s TJ Sokol Litoměřice

8.                   Smlouva o dotaci s p. Miroslavem Laudou

9.                   Návrh škodní a likvidační komise na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho následnou likvidaci

10.       Prezentace „Rozvoj kvalifikace v oblasti udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji“

11.       Dodatek č.1 ke smlouvě o převodu vojenských bytů

Majetkové záležitosti:               

Záměry :

12.       Prodej pozemku p.č. 1138 o výměře 193 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

13.       Prodej části pozemku p.č. 424 o výměře cca 25 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice

14.       Prodej části pozemku p.č. 4116/8  (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice

15.       Prodej dvou bytových domů v ul. Pražská č.p. 88 a 89 v k.ú. Litoměřice

16.        Prodej šestnácti bytových domů (133 bytů a 4 nebytové prostory), které byly dosud ve správě SVBF         Praha (převedeny z majetku ČR MO do majetku města  dle zák. 174/2003 Sb.): v ulici Tylova, Teplická, Resslova, Třebízského a Palachova v Litoměřicích

17.       Prodej bytových domů v ulici Revoluční č.p. 1834 (77 bytů) a č.p. 1831 (77 bytů) v Litoměřicích

18.       Bezúplatný převod doprovodných staveb vybudovaných v rámci stavební akce „ II/247 přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. část“ (SO 406; SO 106.1; SO 107.1, část SO 101A)

Prodeje :

19.       Prodej pozemku p.č. 175 o výměře 105 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

20.       Prodej pozemku p.č. 600/59 o výměře 4 m2 v k.ú. Pokratice

21.       Prodej pozemku p.č. 4709/2 o výměře 4 936 m2 v k.ú. Litoměřice

22.               Prodej pozemku p.č. 3856/11 o výměře 13 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

23.       Prodej části pozemku p.č. 400/ 7 o výměře 69 m2 v k.ú. Pokratice

24.       Prodej části pozemku p.č. 1111/4 o výměře 56 m2 v k.ú. Pokratice

25.       Přiznání slevy z ceny nebytového prostoru v ul. Dukelská 1854, Litoměřice

26.       Podání žádostí  o převod pozemků ČR ÚZSVM

27.       Podání žádostí  o převod pozemků ČR PF

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II.         bere na vědomí:

1.         Plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO Centrální školní jídelna v Litoměřicích na rok 2007 (viz příloha orig. zápisu).

2.         pořádání kurzu speciální pedagogiky a následně bakalářského studia pro učitelky MŠ a vychovatelky ZŠ pod záštitou PF TU v Liberci, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky.

3.                   informaci MUDr. Hrnčíře o stavu a předpokládaném vývoji v zajištění lékařské péče v oboru zubního lékařství v regionu.

4.         SWOT analýzu cestovního ruchu v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

III.        neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství – prostor před Rybářskou baštou pro firmu Auto Křepčík, Žižkova 2493, Roudnice nad Labem za účelem umístění 1 vozidla Honda po dobu 2 měsíců.

2.         zábor veřejného prostranství – prostor před Rybářskou baštou pro firmu Auto Křepčík, Žižkova 2493, Roudnice nad Labem za účelem umístění 1 vozidla Honda po dobu 6 měsíců.

3.         uzavření kupní smlouvy na dodávku výpočetní techniky pro realizaci projektu „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“ (viz příloha orig. zápisu).

4.         užívání znaku města Litoměřic v logu a na razítku společnosti LT Finance s.r.o., Zítkova 9, Litoměřice, (žádost viz příloha orig. zápisu).

IV.        ukládá:

1.         odboru územního rozvoje prověřit tržní ceny pronájmů ploch vhodných k umístění billboardů.

2.         bytové komisi při RM znovu projednat přidělení bytu č. 3 v ulici Revoluční 1834/8, Litoměřice o velikosti 2+0 s tím, že bytové komisi budou sděleny připomínky k výběru doporučeného uchazeče.

3.         vedoucímu odboru správy bytového hospodářství zaslat uchazečům výběrového řízení o pronájem nebytového prostoru v objektu Mírové náměstí č.p.18/10, Litoměřice omluvný dopis s tím, že věc bude odložena do jejího právního vyřešení.

4.         právnímu oddělení dopracovat a doplnit o dislokaci stávajících provozoven (vč. povolovaných pouze MF ČR) a předložit na příští RM návrh obecně závazné vyhlášky o omezení provozu VHP, která bude kombinovat omezení časové, lokální a ve vzdálenosti provozoven s VHP od státních budov a institucí.

5.         zřizovaným komisím předložit rozdělení finančních prostředků na granty ke konečnému schválení RM.

V.         odvolává:

1.         Mgr. Veroniku Rybovou z funkce ředitelky PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích ke dni 31.5.2007.

VI.        pověřuje:

1.         právní oddělení vypracováním rozboru o možnosti řešit vyklizení nebytového prostoru v objektu Mírové náměstí č.p.18/10, Litoměřice svépomocí.

2.         MUDr. Hrnčíře jednáním s absolventy o případném zřízení zubní ordinace v Litoměřicích s tím, že by případnému zájemci byly poskytnuty prostory pro zřízení zubní ordinace v budově Č. armády č.1, popřípadě bude přednostně řešena jeho bytová potřeba dle momentálních možností města.

3.         právní oddělení k vypracování rozboru pracovně-právních vztahů ve společnosti Dopravně zbožové centrum Lovosice, a.s. dle zadání představenstva této společnosti.

VII.       jmenuje:

1.         pana Libora Hejhala členem komise sportu při RM za pana Martina Slavíka.

2.                   MUDr. Vladimíra Beneše, primáře ortopedického oddělení MN Ústí nad Labem, členem výběrové komise ve výběrovém řízení na funkci ředitele MěN v Litoměřicích.

Jiří Landa                                                                                            Ing. Ivan Palán

2. místostarosta města                                                                        1. místostarosta města 

Zapsala: Eva Chrudimská


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu