Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 13.6.2013

USNESENÍ

 VÝPIS

z 12. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 13.6. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM.

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  12.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

324/12/2013

Schválení pronájmu části poz. č.4025/2 k.ú. Litoměřice a provedení stavebních úprav

RM schvaluje umožnění podnájmu části pozemku č. 4025/2 v k.ú. Litoměřice o výměře 5,8 m2 pro společnost Výstavy, s.r.o., Na Vinici 13, Litoměřice a zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provedení stavby pro účely provedení stavebních úprav.

325/12/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – Zahrada Čech, s.r.o.

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro spol. Zahrada Čech, s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice za účelem pořádání Vánočních trhů od 13.12. do 22.12. 2013.

 

326/12/2013

Schválení prominutí úhrady nájemného za areál výstaviště ZČ za červen 2013

RM schvaluje prominutí úhrady nájemného ve výši 333 tis. Kč za areál výstaviště Zahrada Čech za měsíc červen 2013 pro spol. Zahrada Čech, s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice. Areál ZČ v současné době funguje jako místo evakuace majetku firem postižených povodněmi.

 

327/12/2013

Uzavření nájemního vztahu na dobu určitou (od 01.11.2018 do 30.10.2028) k pronajatému hrobovému místu na Městském hřbitově v Litoměřicích – evidenční č. 1446/III-C-20

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na dobu určitou (od 01.11.2018 do 30.10.2028)

k pronajatému hrobovému místu na Městském hřbitově v Litoměřicích – evidenční č. 1446/III-C-20 pro paní H.N. bytem Litoměřice.

328/12/2013

Pronájem části poz. p.č. 4530 trvalý travní porost, o výměře 571m2 v k.ú. Litoměřice

a)         RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000218 uzavřené dne 13.6. 2011 mezi Městem Litoměřice a panem D.J., bytem Litoměřice, k pozemku p.č. 4530 trvalý travní porost o výměře 571 m2 v k.ú. Litoměřice dohodou ke dni 13.6.2013.

b)         RM schvaluje pronájem pozemku p.č. 4530, trvalý travní porost o výměře 571m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady paní E.T., bytem Lovosice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 1.142,- Kč/rok s účinností nájemní smlouvy od 14.6.2013.

329/12/2013

Pronájem poz. p.č. 4528/7, zahrada o výměře 551 m2 k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 4528/7, zahrada o výměře 551 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce panu M.Š., bytem Litoměřice za nájemné 1.102,- Kč/rok.

330/12/2013

Žádost o prominutí nájemného z NS č. 9470000067 ze dne 5.12.2011 za r. 2013 a změnu nájemní smlouvy na výpůjčku - pozemek parc.č. 2906/1 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje prominutí nájemného NS č. 9470000067 ze dne 5.12.2011 za rok 2013 ve výši 1.000,-Kč (parc.č. 2906/1 v k.ú. Litoměřice) pro info tabuli „Rozvoj vinařské turistiky v litoměřickém regionu 2. Etapa“ občanskému sdružení Békadilkoš, IČ: 27022714 z důvodu jeho omezených finančních prostředků.

331/12/2013

Ukončení nájemní smlouvy č. 9470000063 ze dne 26.5.2008 (pronájem částí pozemků p.č.2698/1a p.č. 2699 v k.ú.Litoměřice o celkové výměře cca 30 m2 k účelu zřízení a užívání úvaziště sport. lodí

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9470000063 ze dne 26.5.2008 uzavřené s nájemcem Sdružením vodní turistiky a vodních sportů, zast.p. A.Ch., bytem Brozany nad Ohří, týkající se pronájmu částí pozemků par.č.2698/1 a parc.č. 2699 v k.ú.Litoměřice o celkové výměře cca 30 m2 k účelu zřízení a užívání úvaziště sportovních lodí dohodou k 13.6.2013

332/12/2013

Dočasný pronájem areálu KDH v Litoměřicích - Air Tuning Club

RM neschvaluje Air Tuning Clubu, Pražská 548/5, Litoměřice dočasný pronájem areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích za účelem pořádání tuning srazu.

333/12/2013

Přepis nájemních smluv k NP v KDH v Litoměřicích (NP v budovách č. 040, 045 a 108)

RM schvaluje panu Z.S., bytem Litoměřice přepis nájemních smluv k nebytovým prostorům v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích (NP v budovách č. 040, 045 a 108) na pana V.S. bytem Litoměřice, IČ 72575735, DIČ CZ7305122671 s účinností od 1.7.2013 a za podmínek stávajících nájemních smluv.

334/12/2013

Přidělení měst.krizov.bytu v ul.A.Muchy 425/9 z důvodu povodně na 1 rok

RM schvaluje přidělení městského bytu č. 6 v ulici Alfonse Muchy 425/9 v Litoměřicích manželům D+M. B. bytem Litoměřice. Byt se přiděluje na dobu 1 roku. 

335/12/2013

Schválení podání žaloby na vyklizení bytu č. 4, ul. Dlouhá 177/13 

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 4 o velikosti 3+1, v domě č.p. 177/13 v ulici Dlouhá v Litoměřicích, který užívají manželé - paní R.D., bytem Litoměřice a pan P.D., bytem Žalhostice.

336/12/2013

Schválení dohody o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní A.S., bytem Lovosice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

337/12/2013

Schválení dodatku k dohodě o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 8.11.2011 s paní A.T., bytem Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 5.438,-Kč s příslušenstvím při zachování výše splátek.

338/12/2013

Schválení výpovědi z nájmu NP v budově č. 040 na poz.p.č. 4008/102 (KDH) v k.ú.Litoměřice -MULTISPED s.r.o.  

RM schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor v budově č. 040 na pozemku parc.č. 4008/102 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích, které na základě nájemní smlouvy užívá společnost MULTISPED s.r.o., U Školy 153/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 25453939.

339/12/2013

Potvrzení vítězných uchazečů dodávky elektrické energie a plynu pro město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace pro období 1.7.2013 – 31.12.2014    

RM potvrzuje vítězné uchazeče pro dodávky elektrické energie a plynu pro období 1.7.2013 – 31.12.2014 pro město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace – společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ  25458302, Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem (pro dodávku elektrické energie) a společnost VEMEX Energie a.s., IČ 28903765, Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6 (pro dodávku plynu).

340/12/2013

Odstoupení Ing. Zdeňka Bezděky z funkce oddávajícího 

RM bere na vědomí vzdání se Ing. Zdeňka Bezděky  funkce oddávajícího s účinností od 1.6.2013 do konce volebního období r. 2014.

341/12/2013

Žádost o bezúplatnou výpůjčku Divadla K. H. Máchy

RM schvaluje občanskému sdružení Hynkovo hravé divadlo, M. Majerové 1824/1, Litoměřice, IČ: 26571889 dne 23.6.2013 výpůjčku Divadla K.H. Máchy za účelem uspořádání divadelní benefice „Povodně 2013“.

342/12/2013

Vyhlášení veřejné sbírky za účelem odstraňování povodňových škod

RM schvaluje vyhlášení veřejné sbírky za účelem odstraňování povodňových škod – povodně 2013 shromažďováním dobrovolných peněžních příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky a složením hotovosti do pokladny města Litoměřice. Sbírka se vyhlašuje na dobu určitou do 31.10.2013.Veřejnou sbírku koná město Litoměřice.

343/12/2013

Pověření k přijetí peněžitých darů určených k odstraňování povodň. škod a zavírání darovacích smluv

a)         RM pověřuje starostu Mgr. Ladislava Chlupáče a místostarostu Mgr. Karla Krejzu k přijetí peněžitých darů určených k odstraňování povodňových škod a uzavírání darovacích smluv s tím spojených, a to do doby než bude povoleno konání veřejné sbírky.

b)         RM pověřuje starostu Mgr. Ladislava Chlupáče a místostarostu Mgr. Karla Krejzu k uzavírání smluv o poskytnutí peněžitých příspěvků do veřejné sbírky na odstraňování povodňových škod.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu