Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 6.6.2022

USNESENÍ

V Ý P I S
z 12. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6. 6. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


usnesení č. 261/12/2022
Ceník stravovacích služeb - CŠJ Litoměřice
RM bere na vědomí ceník stravovacích služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice, IČO: 46768793, platný od 1. července 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 262/12/2022
Žádost o poskytnutí dotace - Kinoklub Ostrov, z.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Kinoklubu Ostrov, z.s., se sídlem Svatováclavská 21/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 68954310 na uskutečnění projektu: „22. Filmový festival Litoměřice", který se bude konat ve dnech 26.- 28. 8. 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 263/12/2022
Žádost o souhlas zřizovatele - PO MŠ Litoměřice - Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí
RM uděluje souhlas Mateřské škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 s realizací Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. LTA-V-34/2022 s Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO: 72496991 za účelem vytvoření dvou pracovních míst na pozici ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedeni, a to na dobu od 16. 5. 2022 do 30. 11. 2022 (Dohoda viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 264/12/2022
MKZ Litoměřice - prodloužení nájemní smlouvy s Riviera Club s.r.o.
RM uděluje souhlas Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvkové organizaci, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s uzavřením nájemní smlouvy na 2 roky, a to od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 se subjektem Riviera Club s.r.o., se sídlem Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 04898621 za účelem provozování barů v prostorách Kulturního a konferenčního centra.

 

usnesení č. 265/12/2022
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádka - gelatoleonardo, s.r.o.
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro spol. gelatoleonardo, s.r.o., se sídlem Odboje 1768/55, Litoměřice, IČO: 096 27 782 za účelem umístění předzahrádky na Mírovém náměstí před čp. 154 v Litoměřicích, na části pozemku 247, k.ú. Litoměřice o celkové ploše 40 m2. Souhlas je udělen za dodržení podmínky minimálně 2 m volného průchodu a dále souhlas je udělen od 6:00 hod. v pracovní dny a od 8:00 hod. sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22:00 hod. každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 266/12/2022
VZ/023/2022 s názvem „Odchyt zvířat včetně ustájení a souvisejících služeb“ - schválení zadání VZ a komise
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ev. č. VZ/023/2022 s názvem „Odchyt zvířat včetně ustájení a souvisejících služeb“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 267/12/2022
Vzetí na vědomí zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2021
RM bere na vědomí zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2021 (viz příloha orig. zápisu).
RM doporučuje ZM schválit zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2021.

 

usnesení č. 268/12/2022
Vzetí na vědomí aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2022+
RM bere na vědomí aktualizaci Zásobníku projektů města Litoměřice 2022+ (viz příloha orig. zápisu).
RM doporučuje ZM schválit aktuální Zásobník projektů města Litoměřice 2022+.

 

usnesení č. 269/12/2022
Pacht pozemku parc. č. 4265/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pacht pozemku parc. č. 4265/2 zahrada o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k využití prostoru jako zahrada, panu Txxxxxxx Pxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kladno, za roční nájemné ve výši 4.560 Kč.

 

usnesení č. 270/12/2022
Pacht části pozemku parc. č. 156 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje pacht části pozemku parc. č. 156 zahrada o výměře 669 m2 v k.ú. Pokratice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k využití prostoru jako zahrada, Bc. TxxxxxxJxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx v Litoměřicích za roční nájemné ve výši 3.345 Kč.

 

usnesení č. 271/12/2022
VZ/020/2021 s názvem „Zavedení systému energetického hospodářství a příprava certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/020/2021 s názvem „Zavedení systému energetického hospodářství a příprava certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Done, s.r.o., sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4, IČO 26147254 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 272/12/2022
Schválení výjimky VZMR č. VZ/025/2022 – Smlouva o dílo – práce v lese
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 2/2022 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR III. kategorie) č. VZ/025/2022 na dodávku s názvem „Smlouva o dílo“ zadat přímým oslovením dodavatele Oxxxxx Bxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČO: xxxxxxxxxx. Předmětem je ujednání smluvních stran o zhotovení díla v pěstební činnosti (smlouva o dílo viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 273/12/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice (732)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT Litoměřice, p.p.č. 5282/7 - nové OM; IP-12-4014253“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 2000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 274/12/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 1517,1527/1,1527/19 v k.ú. Litoměřice (733)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Ltm-Zahradnická-VN, č.p. 215/28, nové OM, IV-12-4015358“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 12.600 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 1517,1527/1,1527/19 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 275/12/2022
Částečná revokace usnesení RM č. 252/11/2022 ze dne 23.05.2022 - adresný záměr vypůjčení částí pozemků v k.ú. Litoměřice – Povodí Ohře
RM částečně revokuje usnesení č. 252/11/2022 ze dne 23.05.2022 a schvaluje adresný záměr vypůjčení části pozemku parc. č. 450/2 o výměře cca 200 m2 (ostatní plocha), části pozemku parc. č. 444/2 o výměře cca 15 m2 (trvalý travní porost), pozemku parc. č. 5526/1 o výměře 19 m2 (vodní plocha) a pozemku parc. č. 5526/2 o výměře 16 m2 (vodní plocha) vše v k.ú. Litoměřice, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, Základní organizaci Povodí Ohře, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín, IČO: 70933278 za účelem stavby 2. etapy opravy krytého profilu Pokratického potoka.

 

usnesení č. 276/12/2022
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/6 v k.ú. Pokratice (669)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/6 v k.ú. Pokratice, dle GP 1520-354/2020, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 23.800 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 277/12/2022
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 53/15 v k.ú. Pokratice (663)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 53/15 v k.ú. Pokratice, dle GP 1508-903/2021, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.233 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 278/12/2022
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/21, 2472/42 v k.ú. Litoměřice (681)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/21, 2472/42 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5064-430/2021 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 24.259 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 279/12/2022
Rozpočtové opatření OSNMM k úhradě nákladů na zpracování znaleckých posudků, geometrických plánů a poskytnuté právní služby
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci OSNMM (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 280/12/2022
Veřejnosprávní kontrola PO Základní škola Litoměřice, B. Němcové 2 za rok 2021
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2021 u organizace Příspěvková organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem B. Němcové 873, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 312 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 281/12/2022
Veřejnosprávní kontrola PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5 za rok 2021
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2021 u organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, příspěvková organizace, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 733 80 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 282/12/2022
Schválení Příkazu starosty a tajemníka č. 7/2022, kterým se mění Organizační řád
RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 7/2022, kterým se mění Příkaz č. 8/2021 – Organizační řád města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice (viz. příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 283/12/2022
Schválení programu ZM konaného dne 23.06.2022
RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic, které se koná dne 23.06.2022 od 16 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68.
Program:
1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2. Schválení zápisu minulého jednání
3. Kontrola plnění jednání
4. Doplnění/stažení bodů programu
5. Hlasování o programu

6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7. Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2021
8. Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2021
9. Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2022+
10. Žádost Charity Litoměřice o dofinancování z rozpočtu města – Domov na Dómském pahorku
11. Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům
12. Vybudování kulturně kreativního centra v objektu bývalé VUSS v ul. 5. května čp.76
13. Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
14. Obecně závazné vyhlášky města Litoměřic
15. Schválení smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany mezi městem Litoměřice a obcí Trnovany
16. Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nerudova
17. Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nezvalova
18. Zajištění financování realizace projektů předkládaných do Výzvy k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
19. Projekt Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ul. Nerudova na parkoviště s propustným povrchem
Majetkové záležitosti
Záměry:

20. Záměr prodeje pozemku parc. č. 2619 v k.ú. Litoměřice
21. Záměr prodeje stavby železniční zastávky Litoměřice-Cihelna
22. Záměr prodeje pozemku parc. č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice
23. Částečná revokace Záměru prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
24. Dořešení vlastnických vztahů k pozemkům Sběrný dvůr – Třeboutice
25. Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice a Pokratice
26. Nákup pozemků pro výstavbu cyklostezky v k.ú. Litoměřice
27. Záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice
28. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 3297/8 v k.ú. Litoměřice,
Prodeje:
29. Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) a pozemků v areálu Jiřího z Poděbrad a Pod Radobýlem za pozemky parc. č. 5226/1 a 5226/2 (vl. GL Development s.r.o.) vše v k.ú. Litoměřice
30. Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
31. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 5030/13 v k.ú. Litoměřice
32. Částečná revokace usnesení č. 57/3/2022 ze dne 21.4.2022
33. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
34. Prodej pozemku parc. č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice

35. Informace
36. Interpelace
37. Diskuze
38. Závěr

 

usnesení č. 284/12/2022
Informace pro Valnou hromadu o ukončení smluv o výkonu funkce statuárních orgánů společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci, se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice bere na vědomí informaci likvidátora společnosti o aktuálním průběhu likvidace společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci a o ukončení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. v likvidaci k 31.5.2022.
b) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedeném usnesení.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Lukas Wünsch
2.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 7. června 2022

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu