Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 24.7.2018

USNESENÍ
VÝPIS
z 12. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 24.7.2018
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 12. jednání projednala pod usnesením č.:

437/12/2018
Uzavření smlouvy o spolupráci – Amigo Gigabit Network, s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci stavby mezi Městem Litoměřice a firmou Amigo Gigabit Network, s.r.o., Pražská 129/144, Ústí n. Labem, IČO: 06031854 na stavbu „Oprava chodníků – Dalimilova ulice“.

438/12/2018
Oznámení o konání shromáždění ODS
RM bere na vědomí oznámení ODS, regionální sdružení ÚK, Klíšská 2058/33, Ústí nad Labem zastoupené p. Renatou Svatošovu o konání předvolební kampaně na Mírovém náměstí (u kašny) v Litoměřicích v termínu od 24.9. do 5.10.2018.

439/12/2018
Schválení záměru podání žádosti o dotaci z Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů – Výzva II-2018 na akci „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“
RM schvaluje záměr podání žádosti o dotaci z Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů – Výzva II-2018 na akci „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“.

440/12/2018
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
RM schvaluje dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/091/2018 v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu Litoměřické kulturní léto týkající se změny termínu realizace akce – dodatek viz příloha orig. zápisu.

441/12/2018
Protokol o kontrole ČŠI – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí protokol o kontrole České školní inspekce, provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428.

442/12/2018
Žádost o poskytnutí dotace – Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Středisku ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., se sídlem Masarykova 701/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 28745418 na uskutečnění 17. ročníku Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

443/12/2018
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP – MŠ Sedmikráska
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

444/12/2018
Petice občanů – zpřístupnění pozemků dětského hřiště veřejnosti – MŠ Plešivecká
RM projednala petici občanů za zpřístupnění pozemků parc.č. 2530/17 (dětské hřiště MŠ Plešivecká) a parc.č. 2530/43 (zahrada v areálu DDM Rozmarýn) veřejnosti (petice viz. příloha orig. zápisu) a schvaluje znění stanoviska, které bude doručeno zástupci petičního výboru (viz. příloha orig. zápisu).

445/12/2018
Udělení odměn ředitelům ZŠ za II. čtvrtletí roku 2018
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha originál zápisu).

446/12/2018
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za II. čtvrtletí roku 2018
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha originál zápisu).

447/12/2018
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – II. čtvrtletí 2018
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 


448/12/2018
Příprava projektové dokumentace – rekonstrukce objektu č.p. 39 – ZŠ Ladova 5
RM bere na vědomí zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu č.p. 39 Pokratice za účelem jeho využití pro mimoškolní vzdělávání žáků Základní školy Litoměřice, Ladova 5, IČ: 46773380. Bude financováno z rezervního fondu příspěvkové organizace.

449/12/2018
Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 8. 9. 2018 do Hradu Litoměřice
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 445 57 141, technicko-organizační zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou dne 8.9. 2018 do Hradu Litoměřice.

450/12/2018
Bezplatný vstup s průvodcovskou službou dne 8. 9. 2018 na vyhlídkovou věž Kalich
RM ukládá odboru komunikace, marketingu a cestovnímu ruchu MěÚ Litoměřice, technicko-organizační zajištění bezplatného vstupu s průvodcovskou službou dne 8. 9. 2018 na vyhlídkovou věž Kalich Litoměřice.

451/12/2018
Návrh na vyřazení, zastaralého majetku, bezúplatně převedeného na základě bodu 289/8/2018 (RM dne 10.8.2018) – PO MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje vyřazení opotřebovaného majetku příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Litoměřice, Na Valech 2028, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).


452/12/2018
Cena Aloise Klára – ustanovení hodnotící komise
RM schvaluje členy hodnotící komise pro výběr nominace osobností na Cenu Aloise Klára v následujícím složení – Ivana Aksenowá DiS., Jan Vochomůrka, MUDr. Vladislav Procházka, Mgr. Milan Čigáš, Ing.Bc. Renáta Jurková.

453/12/2018
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku Lince bezpečí, z.s.
RM svaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 5 000 Kč Lince bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02, IČO: 61383198. RM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu zajištění podpory a chodu této služby (viz příloha orig. zápisu).

454/12/2018
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Sportovnímu klubu policie Most, z.s
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč Sportovnímu klubu policie Most, z.s., zastoupeným panem Ing. Františkem Králíkem, se sídlem Václava Řezáče 224/3, 434 01 Most, IČO: 47325712. RM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu zajištění materiálového vybavení reprezentantů Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (žádost a smlouva viz příloha orig. zápisu).

455/12/2018
1. Geotermální Litoměřice a.s. - schválení účetní závěrky za rok 2017, rozdělení, hospodářského výsledku za rok 2017, Výroční zpráva za rok 2017
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, IČO: 24840688 činí následující rozhodnutí a schvaluje:

a) řádnou účetní závěrku společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. za rok 2017, ověřenou auditorskou společností ADaKa s.r.o., auditorkou Ing. Radkou Maxovou, osvědčení KAČR č. 1890, s konstatováním, že účetní závěrka společnosti za rok 2017 podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetním předpisy. (viz příloha originál zápisu – Výroční zpráva),
b) návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2017, kterým je ztráta ve výši 649.542,33 Kč tak, že tato ztráta bude v plné výši převedena do hospodářského výsledku minulých let jako neuhrazená ztráta minulých let,
c) Výroční zprávu společnosti za rok 2017, včetně Zprávy představenstva o činnosti společnosti za rok 2017 a o stavu jejího majetku, Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a Zprávy dozorčí rady za rok 2017 (viz příloha originál zápisu).

456/12/2018
Návrh opatření k řešení TOP problémů vzešlých z veřejného fóra „Desatero problémů“ 2018
a) RM schvaluje „Návrh opatření k řešení TOP problémů vzešlých z veřejného fóra „Desatero problémů“ 2018
b) RM ukládá jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí řešit tyto problémy v souladu se zpracovanou přílohou „Návrh opatření k řešení TOP problémů 2018“ (zpráva přílohou orig. zápisu).

457/12/2018
Rozpočtové opatření v rámci odboru správního a útvaru obrany a krizového řízení
a) RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření v rámci odboru správního.
b) RM schvaluje rozpočtová opatření v rámci útvaru obrany a krizového řízení.
(viz příloha orig. zápisu).

458/12/2018
Schválení způsobu prodeje pozemku parc. č. 4008/36 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 493 m2 včetně stavby bez č.p./č.e. v obci a k.ú. Litoměřice
RM schvaluje způsob prodeje pozemku parc. č. 4008/36 o výměře 493 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice veřejnou licitací, dle schváleného Řádu pro veřejné licitace pozemků, za nejvyšší dosaženou kupní cenu.

459/12/2018
Schválení Dodatku č. 1 Dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Dohody o splátkách dluhu pro paní H.M., bytem Litoměřice za podmínky uhrazení pohledávek za svoz komunálního odpadu.

460/12/2018
Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo s panem Jiřím Kalčíkem, Proboštov 12, 400 02 Malečov, IČO: 63151341. Předmětem je ujednání smluvních stran o zhotovení díla v pěstební činnosti (viz orig. příloha zápisu).

461/12/2018
Revokace usnesení č. 307 a/8/2018 ze dne 10.5.2018 a usn. 429/11/2018 ze dne 19.6.2018
RM revokuje svá usnesení č.307a/8/2018 ze dne 10.5.2018 a usn. 429/11/2018 ze dne 19.6.2018 a nahrazuje jej novým usnesením: RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha výměře cca 120m2 v k.ú. Litoměřice, Včelařskému spolku Litoměřicka, IČO: 06130348, Mírové nám. 15/7, Litoměřice k umístění „Včelařského ekocentra“ na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok Kč, bez možnosti umístění oplocení

462/12/2018
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 5499, zastavěná plocha nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, zapsané na LV 645, umístěné na pozemku parc.č.5499, zastavěná plocha nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Litoměřice, v majetku Města Litoměřice.
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č.5499, zastavěná plocha nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby.

463/12/2018
Propachtování části pozemku parc.č. 4441/1, trvalý travní porost o výměře cca 60 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 4441/1, trvalý travní porost o výměře cca 60 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu rozšíření zahrady bez možnosti oplocení, paní A.B., bytem Litoměřice, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za pachtovné v roční výši 300 Kč.

464/12/2018
Souhlas o umístěním staveb na pozemcích parc. č. 571/4, 568, 571/7, 571/3, 571/5, 567 v k.ú. Litoměřice – Hospic sv. Štěpána
RM schvaluje vydání souhlasu s umístěním staveb (SO 1 Podsklepení stávající terasy; SO 2 Výměna vstupní rampy; SO 3 odstranění vlhkosti) na pozemcích parc. č. 571/4, 568, 571/7, 571/3, 571/5, 567 v k.ú. Litoměřice investorovi stavby Hospicu sv. Štěpána, z.s., IČO: 650 81 374, Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice, za podmínky vyloučení náhrady nákladů podle §1255 zák. 89/2012 Sb., v případě ukončení výpůjčky č. 9170000292 ze dne 18.6.2008.

465/12/2018
Přidělení bytu č. 1 na Mírovém náměstí 19/11 v Litoměřicích, o výměře 68,90 m² (1+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 na Mírovém náměstí 19/11 v Litoměřicích, o výměře 68,90 m² (1+1) manželům panu F.F. a paní B.F., bytem Černěves. Výše nájemného činí 72,- Kč/ m2/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

466/12/2018
Prominutí dluhu včetně příslušenství
RM schvaluje prominutí dluhu ve výši 1.600,-Kč včetně úroku z prodlení ve výši 427,- Kč, pro pana L.P., bytem Těchobuzice, za podmínky uhrazení nákladů soudního řízení ve výši 1.000,-Kč.

467/12/2018
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č.2676/4 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 376,70 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/4 v k.ú. Litoměřice, v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích.

468/12/2018
Zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu budovy bez čp. na parcele parc.č.55/8 v k.ú. Litoměřice – části bývalého pivovaru v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostor pro výrobní činnost s výrazným podílem ruční práce a možností prezentace této činnosti v návaznosti na podporu cestovního ruchu ve městě
RM schvaluje zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu budovy bez čp. na parcele parc. č. 55/8 v k.ú. Litoměřice – části bývalého pivovaru v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostor pro výrobu s výrazným podílem ruční práce a možností prezentace této činnosti v návaznosti na podporu cestovního ruchu ve městě.

469/12/2018
Výpůjčka části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu KDH v Litoměřicích za účelem poskytnutí zázemí pro účastníky hudebního festivalu „DC PÁRTY“ pořádané v areálu výstaviště Zahrady Čech dne 16.08.–19.08.2018
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice (zatravněná plocha vpravo od centrální komunikace před vjezdem do autoparku oproti vstupu na výstaviště) pro pana O.S., bytem Litoměřice – organizátora akce, za účelem poskytnutí zázemí pro účastníky hudebního festivalu „DC PÁRTY“ pořádaného v areálu výstaviště Zahrady Čech dne 16.08.–19.08.2018. Vypůjčitel se zavazuje zajistit úklid předmětu výpůjčky a zabezpečení ochrany majetku města a majetku třetích osob.

470/12/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Bc. T.D., bytem Litoměřice, pronájem prostoru o celkové výměře 70 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.09.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

471/12/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje Ing. Jiřímu Tenglerovi, IČO: 75482584, se sídlem Halasova 1244/10, 412 01 Litoměřice-Předměstí, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.09.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

472/12/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 109 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 25 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 109 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Martinem Černým, IČO: 67235484, se sídlem U Kapličky 444/8, 412 01 Litoměřice – Pokratice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.08.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

473/12/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 109 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 19,30 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 109 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem T.K., bytem Velemín. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.08.2018 do 31.01.2019. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

474/12/2018
Revokace usnesení RM č. 385/10/2018 a uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stojící na pozemku parcelní č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM revokuje usnesení RM č. 385/10/2018 a schvaluje společnosti Dopravní značení Litoměřice s.r.o., se sídlem Okna 24, 412 01 Polepy, IČO: 06603076, zastoupené jednatelem Milanem Lipšem, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 140 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.09.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

475/12/2018
Revokace usnesení RM č. 345/9/2018 a uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/84 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 108) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM revokuje usnesení RM č. 345/9/2018 a schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 119,80 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/84 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 108 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, se spolkem Včelařský spolek Litoměřicka, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 06130348, zastoupeným předsedou Janem Živnůstkou. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.09.2018. Smluvní nájemné činí 100 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

476/12/2018
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích s panem Michalem Nytlem, IČO: 67837433, se sídlem Pražská 1687/7, 412 01 Litoměřice. Dodatkem č. 1 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 140 m² s účinností od 01.09.2018 (dodatek č. 1 přílohou originálního zápisu).

477/12/2018
Poskytnutí finančních prostředků formou darovací smlouvy obci Hlinná; souhlas s použitím loga Zdravého města Litoměřice a znaku města Litoměřice na všechny akce v rámci projektu LIFE České Středohoří
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků obci Hlinná, Hlinná 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 00526142, ve výši 6000 Kč jako příspěvek na projekt „Slavnosti pastvin“ v rámci projektu LIFE České Středohoří, který se bude konat v 8.září 2018 v obci Hlinná a okolí. RM uděluje souhlas s použitím loga Zdravého města Litoměřice a znaku města Litoměřice na všechny akce v rámci projektu LIFE České Středohoří (smlouva viz příloha originál zápisu).

478/12/2018
Darování finančních prostředků od firmy Mondi Štětí a.s. na projekt odboru životního prostředí zaměřený na environmentální vzdělávání dětí formou her
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o darování finančních prostředků ve výši 30 000 Kč od firmy Mondi Štětí a.s., Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČO: 26161516, na činnosti v oblasti rozvoje výchovy, vzdělávání, osvěty a informování veřejnosti v oblasti třídění odpadů (smlouva viz příloha originál zápisu).

479/12/2018
Darování finančních prostředků od firmy Mondi Štětí a.s. na projekt odboru životního prostředí zaměřený na program prevence vzniku odpadů na úřadě
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o darování finančních prostředků ve výši 30 000 Kč od firmy Mondi Štětí a.s., Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČO: 26161516, na program prevence vzniku odpadů na MěÚ Litoměřice (smlouva viz příloha originálu zápisu).

480/12/2018
Schválení Příkazu starosty a tajemníka č. 3/2018, kterým se ruší Vnitřní předpis stanovující platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců
RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 3/2018, kterým se ruší příkaz č. 11/2014 - Vnitřní předpis, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců (viz příloha orig. zápisu).

481/12/2018
Plán stavebních úprav, rekonstrukcí a modernizací majetku Města Litoměřice v areálu Nemocnice Litoměřice, a.s. v roce 2018 a způsob jejich úhrady
RM schvaluje plán stavebních úprav, rekonstrukcí a modernizací majetku Města Litoměřice, který bude realizován v areálu Nemocnice Litoměřice, a.s. v roce 2018 (viz příloha orig. zápisu).
RM pověřuje odbor územního rozvoje v součinnosti s Nemocnicí Litoměřice, a.s. provést kontrolu realizovaných stavebních úprav, rekonstrukcí a modernizací majetku Města Litoměřice v areálu Nemocnice Litoměřice, a.s.
RM schvaluje po odsouhlasení odborem územního rozvoje provést úhradu za realizaci stavebních úprav, rekonstrukcí a modernizací majetku Města Litoměřice v areálu Nemocnice Litoměřice, a.s. v roce 2018 (dle schváleného plánu) v celkové výši 4.185.852,- Kč Nemocnicí Litoměřice, a.s.

482/12/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u PO CŠJ
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice IČO: 467 687 93 (viz příloha orig. přílohy).

483/12/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2018/2019.

484/12/2018
Žádost o poskytnutí dotace – Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč Gymnáziu Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkové organizaci, se sídlem Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773673 na projekt “Magnolie pro Gymnázium Josefa Jungmanna“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

485/12/2018
Změna plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2018 – MSZ v Litoměřicích
RM schvaluje změnu plánu pořízení a oprav majetku na rok 2018, změnu plánu tvorby a čerpání fondů PO na rok 2018 a změnu odpisového plánu na rok 2018 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice IČO: 70923777 (viz orig. příloha zápisu).
RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2018 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice IČO: 70923777 (viz orig. příloha zápisu).

486/12/2018
Žádost o poskytnutí dotace – 4. ročník MTB tour České středohoří – Spolek litoměřických cyklistů
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Spolku litoměřických cyklistů, Jiřího z Poděbrad 188/7, Litoměřice 41201, IČO: 03506223 na realizaci akce „4. ročník MTB TOUR České středohoří“, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu) a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

487/12/2018
Zápočet nákladů (stavební úprava školního dvora) oproti nájemnému hrazenému soukromou základní a mateřskou školou LINGUA UNIVERSAL za pronájem části školní budovy čp. 480 v k.ú Litoměřice
RM schvaluje započtení nákladů vynaložených na úpravu školního dvora oproti úhradě ročního nájemného pro LINGUA UNIVERSAL, soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o., Sovova 2, 41201 Litoměřice (IČO: 25 01 85 15) v částce 300 tis. Kč.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města


Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 25.7.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

  

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu