Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 20.5.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 12/2019,
města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 20. 05. 2019
od 13:00 hodin v kanceláři starosty

291/12/2019
Schválení změn příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko
a) RM schvaluje Provozní řád služby dětská skupina ZDRAVÁ ŠKOLIČKA poskytované v Centru SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 (viz příloha originál zápisu č. 1)
b) RM schvaluje kritéria pro přijetí zájemců do poskytovaných služeb dětská skupina JESLIČKY a ZDRAVÁ ŠKOLIČKA, v rámci Centra SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 (viz příloha originál zápisu č. 2)
c) RM schvaluje organizační strukturu Centra SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 (viz příloha originál zápisu č. 3)
d) RM schvaluje Vnitřní platový předpis Centra SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165 (viz příloha originál zápisu č. 4)

 

292/12/2019
Směna do prázdného bytu č. 36 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje směnu do prázdného bytu č. 36 v Domově s pečovatelskou službou, Švermova 2099/16, Litoměřice, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice, skutečně bytem Litoměřice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou - na dva roky.

 

293/12/2019
Změny v Ceníku poskytování soc. pobytové služby v DMD Diakonie Litoměřice
RM bere na vědomí Ceník za poskytované služby dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 22 odst. 2 písm. b) Azylové domy, která stanovuje hranici služby, a to za dospělou osobu max. 130,- Kč, za rodinu s nezletilými dětmi max. 100,- Kč a 70,- Kč (za dítě) pro Diakonii ČCE, SKP, Domov pro matky s dětmi, Liškova 1543/43, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

294/12/2019
Smlouva o výpůjčce – Farní charita Litoměřice
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce na speciální jízdní kolo mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a Farní charitou Litoměřice, se sídlem: Zahradnická 1534/5, 412 01, Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

295/12/2019
Smlouva o výpůjčce – Dům dětí a mládeže Rozmarýn
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce na speciální jízdní kola na ruční pohon mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a Domem dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 se sídlem: Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

296/12/2019
Smlouva o výpůjčce – Naděje
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce na vybavení Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a neziskovou organizací Naděje, se sídlem: K Brance 11/19e, Stodůlky, 155 00 Praha, IČO: 00570931 (viz příloha orig. zápisu).

 

297/12/2019
Žádost o poskytnutí finančních prostředků Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., se sídlem Mírové náměstí 1, 412 01 Litoměřice, IČO: 69898626, ve výši 18.000 Kč na dopravu členů na akce pořádané touto organizací. RM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice.

 

298/12/2019
Poskytnutí finančního příspěvku na tábor pro seniory pro uživatele Domova U Trati Litoměřicích
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Domovu U trati v Litoměřicích, Centrum sociální pomoci Litoměřice, U Trati 2041/3, Litoměřice ve výši 12.000 Kč na tábor pro seniory.
RM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice.

 

299/12/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku stojícím na pozemku parc. č. 123/2 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti Vinařství pod Sedlem s.r.o., se sídlem Horní Chobolice č.ev. 6, 411 45 Liběšice, IČO: 62583948, zastoupené jednatelem Ing. Dionýzem Hutárem, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 32,40 m2, který se nachází v prodejním stánku v objektu „D“a v zastřešeném prostoru před stánkem v části objektu „E“, stojícím na pozemku parc. č. 123/2 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 1 000 Kč/m2/rok za pronájem prostoru uvnitř stánku a 600 Kč/m2/rok za pronájem zastřešeného prostoru před stánkem (viz příloha orig. zápisu - situační výkres tržnice).

 

300/12/2019
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů
RM schvaluje panu Vladislavu Slabochovi, IČO: 72575735, se sídlem Školní 299/7, Pokratice, 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 865 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.05.2019.

 

301/12/2019
Úprava Smlouvy o pachtu č. 9470000028 ze dne 28.1.2014
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o pachtu č. 9470000028 dne 28.1.2014 s Ladislavem Pošíkem, Malíč 20, 41201 Litoměřice, IČO: 42116201, spočívající ve snížení výměry propachtovaných pozemků o 5650 m2 a stanovení nové roční výše pachtovného na 8.498 Kč (Dodatek č. 1, viz příloha orig. zápisu).

 

302/12/2019
Záměr propachtování části pozemku parc.č. 2581 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc.č. 2581, zahrady o výměře cca 500m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu umístění zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

 

303/12/2019
Záměr vypůjčení části pozemků parc.č. 2644, 2645/1, 2645/2, 2645/8, 2649/6, 2653/6, 2653/7, 4690/2, 4690/4 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr vypůjčení části pozemků parc.č. 2644, 2645/1, 2645/2, 2645/8, 2649/6, 2653/6, 2653/7, 4690/2, 4690/4 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1027m2 Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, k realizaci stavby cyklostezky, na dobu určitou, po dobu 5 let od finančního ukončení projektu „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“.

 

304/12/2019
Pronájem pozemku části parc.č.3002/1 o výměře 27m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 3002/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice za roční nájemné ve výši 243 Kč

 

305/12/2019
Pronájem pozemku parc.č. 5498 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 5498, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice za roční nájemné 189 Kč.

 

306/12/2019
Pronájem pozemku parc.č.1359/3 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1359/3, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPraha, Černý Most, za roční nájemné ve výši 180 Kč.

 

307/12/2019
Ukončení Smlouvy o nájmu č. 9170000331 ze dne 29.4.2011
RM bere na vědomí vypovězení Smlouvy o nájmu č. 9170000331 ze dne 29.4.2011 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Smlouva o nájmu k části pozemku parc.č. 4441/1 o výměře cca 40m2 v k.ú. Litoměřice bude ukončena ve lhůtě tří měsíců, tj. k 31.7. 2019.

 

308/12/2019
Úprava nájemních smluv č. 9480000163 a 9480000045 (pozemky pod stavbou, garáží)
a) RM schvaluje adresný záměr pronájmu pozemku parc.č. 1218/7, zastavěná plocha nádvoří o výměře 19m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
b) RM schvaluje změnu nájemní smlouvy č. 9480000045 ze dne 16.2.2005, k pozemku parc.č. 1218/6 o výměře 17m2, pod stavbou garáže, spočívající v zúžení nájemců pouze na paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice

 

309/12/2019
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 86,50 m2 v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 86,50 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

310/12/2019
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 432,50 m2 v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 432,50 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

311/12/2019
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v katastrálním území Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích.

 

312/12/2019
PO MSZ - vyřazení DHIM
RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného majetku Příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 23 477 (viz příloha orig. zápisu).

 

313/12/2019
Jmenování konkurzní komise - ředitel/ka PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7
RM jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 ve složeni (viz příloha orig. zápisu).

 

314/12/2019
Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost
RM schvaluje
a) podání žádosti o dotaci do Operačního programu zaměstnanost na projekt zavádění metod kvality, aktualizaci a tvorbu rozvojových dokumentů s názvem: „Kompetentní úřad a strategické dokumenty město Litoměřice“
b) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 5 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce.

 

315/12/2019
VZ/001/2019 s názvem „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice IV. etapa“ - výběr nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/001/2019 s názvem „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice IV. etapa“ a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, sídlem Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 415 01, IČO:40233308 (viz příloha orig. zápisu).

 

316/12/2019
Schválení zahájení jednání o spoluúčasti města na odstranění závadného stavu budovy
RM bere na vědomí dopis právního zástupce pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice a pověřuje vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka vypracováním odpovědi, která bude obsahovat výzvu k předložení odborného posouzení a vyčíslení údajné škody, vyjádření pojišťovny a vyjádření spoluvlastníků nemovitosti.

 

317/12/2019
Kalkulace nákladů a cen prací a služeb pro město Litoměřice a doplňkové činnosti na rok 2019 - PO Technické služby města
RM schvaluje kalkulace nákladů a cen prací a služeb PO Technické služby města Litoměřice, IČO: 00080128, Na Kocandě 22, 412 01 Litoměřice pro město Litoměřice na rok 2019 a ceník prací a služeb pro cizí odběratele pro rok 2019 (viz příloha orig.zápisu).

 

318/12/2019
Výměna člena v Komisi kultury při RM
a) RM odvolává pana Romana Munčinského z Komise kultury při RM.
b) RM jmenuje paní PhDr. Olgu Kubelkovou členkou Komise kultury při RM.

 

319/12/2019
Schválení sponzorské smlouvy se společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. - reklamní vozidlo Superb v období od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019
RM schvaluje uzavření sponzorské smlouvy se společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., IČO: 00526282, se sídlem Dlouhá 186/31, 412 01 Litoměřice, kterou bude Městu Litoměřice poskytnut sponzorský příspěvek, reklamní vozidlo Superb v období od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019 (smlouva viz příloha orig.zápisu).

 

320/12/2019
Projednání petice proti převodu vlastnictví či provozování Nemocnice Litoměřice a.s.
RM bere na vědomí petici občanů, podanou dne 13.5.2019 pod č.j. MULTM/0032656/19/KST/ECh.

 

321/12/2019
Nemocnice Litoměřice a.s.
RM přijímá usnesení:
a) vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat podporu zaměstnanců nemocnice a veřejnosti pozastavují se další kroky města vedoucí k možnému převodu vlastnictví či provozování Nemocnice Litoměřice, a.s. na soukromý subjekt do doby uskutečnění referenda.
b) RM pověřuje starostu města a senátora Mgr. Ladislava Chlupáče a místostarostu a poslance PS ČR Mgr. Karla Krejzu pozváním ministra zdravotnictví na návštěvu a jednání ve věci nemocnice v Litoměřicích.
c) RM pověřuje starostu města a senátora Mgr. Ladislava Chlupáče oslovením předsedy vlády ČR a hejtmana Ústeckého kraje ve věci jednání o úplatném převodu Nemocnice Litoměřice, a.s. a nemovitostí tvořících areál nemocnice na stát nebo Ústecký kraj za cenu stanovenou znaleckými posudky.
d) RM pověřuje starostu města a senátora Mgr. Ladislava Chlupáče a místostarostu a poslance PS ČR Mgr. Karla Krejzu k senátorské a poslanecké iniciativě k řešení diskriminačního financování malých a středních nemocnic.
e) RM navrhuje MUDr. Janu Milotovi a Ing. Miroslavu Janošíkovi, členům petičního výboru, účast v představenstvu a dozorčí radě Nemocnice Litoměřice, a.s., aby měli možnost zapojit se do řízení nemocnice a zároveň je vyzývá k vyjádření souhlasu s touto nominací.
f) RM žádá přípravný výbor místního referenda k nemocnici v Litoměřicích, aby předložil otázku místního referenda a případně petiční archy, a to nejpozději do 7. června, aby mohlo ZM dne 13. června na svém jednání v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona o místním referendu konání referenda vyhlásit v termínu v první polovině září 2019.
g) RM v této fázi hledání řešení postupu ve věci financování nemocnice a vzhledem k předpokládanému konání místního referenda považuje veřejné projednání za předčasné.
h) RM zastavuje projekt multifunkční haly na Zahradě Čech z důvodu nutnosti vytvářet finanční rezervy a v této souvislosti ruší zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku.
i) RM vyzývá ředitele a ředitelky příspěvkových organizací města a subjektů pravidelně dotovaných z rozpočtu města k přípravě úsporných opatření, a to z důvodu vytváření finančních rezerv pro finanční rok 2020.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 22.5.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu