Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. usnesení z jednání RM 10.06.2004

USNESENÍ

z 12. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 10.6. 2004

od 12:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno:            7 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.         zvýšení ceny oběda v Jídelně pro důchodce s účinností od 1.7.2004 dle předloženého návrhu. (viz příloha orig.zápisu)

2.         přidělení mimořádné odměny ředitelkám PO: Mgr. Haně Šebové, Janě Šourkové a Mgr. Marcele Matuškové dle návrhu. (viz. příloha orig. zápisu) 

3.            prodloužení doby užívání lektorského bytu na Mírovém náměstí čp. 13/21, Litoměřice panu Michaelu Broadheadovi, zahraničnímu lektorovi vyučujícímu na GJJ Litoměřice a to do 30.6.2005.

4.            vyčerpání fondu odměn v plné výši pro PO ZŠ Máchovy schody 4, Litoměřice.

5.            provedení celoplošného nátěru fasády historické budovy muzea na Mírovém nám. silikátovým nátěrem.

6.            Směrnici o oběhu dokladů mezi příspěvkovými organizacemi a Městským úřadem Litoměřice. (viz. příloha orig. zápisu)

7.         převod nájmu ze současného nájemce Jana Hronského a uzavření NS s Magdalenu Hronskou (dcera) bytem Revoluční 1833/4, Litoměřice, IČO : 69913366 a  Pavlem Musilem (syn) bytem Kubínova 438/6, Litoměřice, IČO : 72703431 od 1.9.2004 na NP v ulici 5.května 1, Litoměřice s nájemným ve výši 1.400,- Kč/m2/rok.

8.            pronájem NP v ulici Kapucínská p.č. 263/2-10 v k.ú. Litoměřice o velikosti 28m2 panu Pavlu Vaisovi bytem Dykova 1801/40, Litoměřice za cenu 318,- Kč/m2/rok. 

9.         snížení nájemného na 800,- Kč/ m²/ rok u NP Mírové náměstí 156/29, Litoměřice, Šití a úpravy oděvů            nájemce paní Zdeňka Pavlíková a paní Marta Barcajová s ohledem na stavebně technický stav NP.                                                                 

10.       připojení datových rozvodů k domu v ulici Raisova 1920/1 a 1921/3 pro firmu Losan s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov

11.       uzavření NS s firmou Losan s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov na zřízení centrálního bodu pro přenos dat a připojení k síti internet v ulici Revoluční 1831/7 za výši pronájmu 24.000,- Kč ročně.                          

12.            ukončení nájmu na  pozemek  PK 636  o výměře 11.455 m2 s Aloisem  Fröhlichem,

Na Výsluní 249/1, Litoměřice z důvodu nepřístupnosti pozemku se zpětnou platností k 31.12.2003.

13.       uzavření nájemní smlouvy na pronájem obytného kontejneru s nájemcem: DK-beton, s.r.o. (pan Petr Soldatek) , Čelakovského 7, 412 01  Litoměřice  a  to  na  dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  za cenu smluvní 14.400,- Kč/ rok.

14.            pronájem pozemku p.č. 2213/5 o výměře 742 m2 a p.č. 2214/2 o výměře 18 m2  v  k.ú. Litoměřice paní Čmejlové Haně, Bohušovice n.O. na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za 10,- Kč/m2/rok, tj. 7.600,- Kč/rok.

15.            pronájem  části pozemku p.č. 1321/19 v k.ú. Litoměřice  o výměře cca 30 m2 Vítovi a Miroslavě Šourkovým, Křížová 27, Litoměřice  na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 60,- Kč/rok  za účelem  užívání zahrady.

16.       pronájem pozemku p.č. 3075/2 o výměře 37 m2 v k.ú. Litoměřice na základě schváleného regulativu–studie prodejních stánků panu René Militkému, Wolkerova 10, Litoměřice za 500,-Kč/m2/rok od 01.01.2004, tj. 18 500,- Kč/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

17.       záměr pronájmu části pozemku p.č.2354/30 v k.ú. Litoměřice  za  500,- Kč/m2/rok  na dobu určitou do 31.12.2004.

18.       doplnění §7, odst. 1  Jednacího řádu Rady města o odsek: „- ředitelé PO zřízených Městem Litoměřice“ elektronickou poštou.

19.       konání akce dne 29.6.2004 v Jiráskových sadech pro děti „ HURÁ  PRÁZDNINY“, pořádané ODS Litoměřice, bez poplatku za zábor veřejného prostranství.

20.       konání mimořádného termínu svatby FESTY Carla (Itálie) a RITSCHELOVÉ Marcely  dne 14.srpna 2004 v 14.30 hod.  v Ploskovickém zámku.

21.            harmonogram termínů RM a ZM konaných v druhém pololetí roku 2004 dle předloženého návrhu.

Termíny RM:

  8.7.2004            14.10.2004                              

22.7.2004            26.10.2004

  3.8.2004            11.11.2004

19.8.2004            25.11.2004

  2.9.2004            7.12.2004

14.9.2004            23.12.2004 (21.12.2004)

30.9.2004

Termíny ZM:

    1.7.2004

  12.8.2004

  23.9.2004

  4.11.2004

16.12.2004

II.             neschvaluje:

1.         pořádání pravidelných prodejních trhů 1x měsíčně a pořádání velikonočních a vánočních trhů na Mírovém náměstí v Litoměřicích pro firmu Duell, České trhy a slavnosti.

2.         pro Billiard Club Družba, s.r.o., Hrušovany 17  umístění předzahrádky u restaurace Luna na sídlišti Cihelna na dobu 60 dní s konečnou platností.

3.            protinávrh ing.Palána na výši pronájmu s firmou Losan s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov na zřízení centrálního bodu.

4.         záměr umístění stánku a pronájem pozemku  na p.č. 3289/1 v k.ú. Litoměřice panu Švárovi, Rooseveltova 33, Litoměřice.

III.        bere na vědomí:

1.            informaci o stavu jednání ve věci nákupu nemovitostí Korunního pivovaru Litoměřice.

2.            navržená opatření vyplývající ze zprávy KV ze dne 14.4.2004 a bude doplněno o další  návrhy členů RM.

IV.        rozhodla:

1.         pro rok 2004 nepřijímat  další žádosti na konání trhů na Mírovém náměstí.

V.            revokuje:

 

1.         část usnesení č.II/2 ze dne 29.4.2004 týkající se zvýšení nájemného NP Mírové náměstí 156/29, Litoměřice, Šití a úpravy oděvů.

2.         své usnesení č.I/22 ze dne 29.4.2004 v části termínu předložení návrhů opatření RM do 30.4.2004 a toto prodlužuje do 30.6.2004 po předchozím projednání DR MěN.

 

VI.            upřesňuje

1.         své usnesení ze dne 29.4.2004  č. I/22 z formulace „ …, která povedou ke snížení ztráty r.2004 o 15 mil. Kč.“ na formulaci: „ …, která povedou ke snížení ztráty r. 2004 na 34 mil. Kč.“

 

VII.            doporučuje

1          ZM schválit dohodu o splátkách k uhrazení dluhu paní Jany Smejkalové ve výši 225.772,-Kč v měsíčních splátkách: 4.000,- Kč/ 1 měsíc, pod podmínkou ztráty výhody splátek v případě porušení splátkového kalendáře.

…………………………….                                                        ……………………………..

                                    p. Jiří Landa                                                                       Mgr.Ladislav Chlupáč

                             místostarosta                                                                                       starosta města


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu