Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11 zasedání rady 29.5.2001

U S N E S E N Í

                z  11. jednání rady města, které se konalo dne 29. května 2001 od 13,40 hod.

                                    v nově rekonstruované  kanceláři starosty                                   

Přítomno:     

8  členů rady města

Rada města projednala a

I.            schválila:

1.            pronájem veřejného prostranství v ul. Dlouhá 23 (Potraviny Lachman) p. Ladislavu

Rážkovi, Budyně n. O. pro umístění vozíku na prodej zmrzliny, a to od 30.5.2001

do 30.10.2001 za poplatek 20,- Kč/m2/den

2.         umístění reklamního zařízení u Penny marketu a výjezdové komunikace z autobu-sového nádraží za poplatek 12.000,- Kč/rok žadateli IDOLS s.r.o. Mělník

3.         výměnu bytu mezi Lucií Mannovou, Dukelská 1857/4 byt č. 10, Ltm o vel. 3+1 a

Marcelou Svobodovou, Kosmonautů 2018/6 byt č. 6, Ltm o vel. 2+0

4.            předložený návrh Domovního řádu pro bytové domy v majetku města s platností

od 1. 6. 2001 jako nařízení rady města s připomínkou vypustit v textu „hygienickými“

v čl. XV.

5.         zařazení předložených bodů do návrhu programu jednání ZM dne 7.6.2001:

1. Projednání výsledků hospodaření města v roce 2000, výsledku přezkoumání

    hospodaření kontrolní skupinou OkÚ Litoměřice a uzavření hospodaření roku 2000

2. Plnění rozpočtu města v roce 2001

3. Rozpočtové změny

4. Prodej prvotní emise akcií ČS, a.s. vedených na účtu města

    a) vlastní prodej všech  akcií

    b) finanční vypořádání s obcí Miřejovice za výnosy z prodeje, z dividendy a

        z prodeje práv za její podíl akcí na účtu města (169 ks). 

6.         po doplnění předložený program jednání zastupitelstva města dne 7. 6. 2001 (viz

příloha orig. zápisu)

7.         odměnu řediteli TSM Litoměřice za rok 2000 ve výši předloženého návrhu (viz.

příloha orig. zápisu)

8.         přijetí sponzorského daru (slunečního kolektoru) v hodnotě 12.600,- Kč pro vítěze

soutěže „Trasa na invalidním vozíčku“ a ceny pro vítěze dětské výtvarné soutěže

v hodnotě 1.000,- Kč

II.            doporučila:

1.         ZM zrušit 9. MŠ Baarova 2, Ltm za účelem vyřazení ze sítě škol MŠMT a tuto MŠ

přiřadit k 6. MŠ Baarova 2, Ltm, a to k 31. 8. 2001

2.         a) ZM schválit předložené návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko, Dům dětí a mládeže

Rozmarýn, Centrální školní jídelna, Městská kulturní zařízení, Městská sportovní

zařízení, Technické služby města a Základní umělecká škola v Litoměřicích

(viz. příloha orig. zápisu).

b) dopracovat a předložit zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské nemoc-nice Litoměřice na příštím ZM  (7/2001) a ustavit skupinu, která by ve spolupráci s pracovníky firmy AD Daňové poradenství a MěN Litoměřice vypracovala zřizovací listinu Městské nemocnice Litoměřice

III.        bere na vědomí:

1.         stav ve věci rušení obecně závazných vyhlášek:

č. 3/98 „O digitální technické mapě“ a „Tržního řádu“ z 15. 7. 1993

2.         akce pořádané:

            1. Junák - Svaz skautů a skautek České republiky dne 1.6.2001 – dětský den

                                                                                    v Jiráskových sadech

            2. Organizační výbor Závodu míru juniorů – ČR Terezín – postavení nafukovacího

                                                                                    volejbalového kurtu 6.6. na Mír. náměstí

            3. Biskupství litoměřické – sportovní odpoledne pro děti a mládež 26.5. v parku

na Střeleckém ostrově

           

IV.            podporuje:

1.         žádost Městské nemocnice v Litoměřicích o obměnu angiografického kompletu. Je

v zájmu obyvatel města a okolí, aby tímto přístrojem byla nemocnice vybavena.

V.         ukládá:

1.         p. Halmlovi, stav. technikovi odboru školství, kultury a sportu, jednat s firmami, které

zvítězily ve výběrovém řízení na „Opravy střech školských objektů Litoměřice“

(FASE s.r.o. Litoměřice a PUR izolace s.r.o. Litoměřice) o možném rozdělení

zakázky

           

................................                …………………..                     ...................................

            p. Antonín Terber               ing. M. Kareřábková                  p. Jiří Landa

                                    zástupce starosty                                             starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu