Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. zasedání rady 27. dubna 2000

USNESENÍ
z 11. jednání Městské rady v Litoměřicích konané dne 27. 4. 2000 od 13,30 hod. v kanceláři starosty města


Přítomno: 11 členů městské rady


Městská rada projednala a:

I. schválila:

1. žádost fy Diana Mrázek Eko, Prokopa Velikého 109, Český Brod o povolení záboru pozemku za účelem prodeje rybích specialit každé úterý v týdnu a to v lokalitě Na Valech, Ltm - místo u hodin (do doby umístění plastiky).

2.  vyhrazení pozemků pro možnost provozu kolotočů a jiných atrakcí.Prostory, které tomuto účelu poslouží se nachází v oblasti ul. Seifertova a ul. A. Muchy, Střeleckého ostrova  a Lodního náměstí.

3. předložený návrh na složení výběrových komisí na akce města. (Viz příloha originálu tohoto zápisu).

4. záměnu plovoucí podlahy za podlahu  z dřevěných kazet v rámci rekonstrukce prostor obřadní síně  MěÚ v budově na Mírovém nám. 15/7.

5. pronájem části pozemku č. 3183 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem zbudování nájezdu do své nemovitosti žadatelům JUDr. Vilhelmové Janě a Petrovi, bytem Liberecká 1031 pro účely stavebního řízení za smluvní cenu 200,- Kč/rok.

6. změnu placení nájmu za budovu Zvl. školy v ul. Šaldova 8/594 Litoměřice, pí ředitelce školy Mgr. M. Brychtové  dle navrhovaného splátkového kalendáře:
do konce července 60% tj.130.600,- Kč
do konce října  20% tj.  43.500,- Kč
do 26.12 2000  20% tj.  43.571,- Kč

7. sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem údržby a oprav terasy bezúplatně a to žadatelce pí Marii Jarkovské -   spol. s r.o. Dětský koutek - Soukromá mateřská školka.
Dům čp. 23 na parc. č. 14 v k.ú. Ltm je z části  majetkem p. Jarkovského a v objektu je zřízena soukromá MŠ využívající terasu domu čp. 22 (na parc. č. 13), který je ve vlastnictví Města Litoměřice.

8.  poskytování dárku novorozeným občánkům ve formě stavebního spoření za podmínek, že dojde k dohodě o refundaci vstupní částky uhrazené městem
a tento dar bude poskytnut se zpětnou platností i dětem narozeným od 1.1. 2000.

9. mimořádný termín sňatku na zámku v Ploskovicích dne 10.6. 2000 od 12,00 hodin.


II. neschválila:

1. žádost p. P. Hrubého, Vrchlického 10, Ltm o povolení záboru pozemku za účelem pojízdného prodeje (langoše, nealkoholické nápoje) a to pouze v pondělí a v úterý. na parkovišti Na Valech, Ltm

2. odklad splátky na nemovitost Křižíkova 14/1706 Ltm, v částce 374,964,- Kč p. Antonínu Kabelkovi, bytem Palackého 11, Ltm a to formou splátkového kalendáře tj. 9 splátek po 35.000,- Kč do 12/2000 s tím, že část splátky 59.965,- Kč již poukázal.

3. úpravu maximálního nájemného pro období od 1.7. 2000 do 30.6. 2001 koeficientem růstu ve výši 1,049.


III. rozhodla:

1. o přídělu městského sociálního bytu. a to žadatelům:
pí Novotné Janě - bytem Švermova 34, Ltm  -  do bytu Č. Armády 95/18 o vel. 1+2
pí Rychlé Valerii -  U Katovny  4, Ltm -  do bytu Revoluční 8, o vel. 1+2

2. o přídělu bytu do DPS Kosmonautů 2021/16, Ltm   žadatelce:
pí Buhajcové Boženě, bytem A.Muchy 14, Ltm - družst. byt - do bytu č. 15, garsonka. Příspěvek bude zaplacen v obvyklé výši 30 tis. Kč.

3. o uvolnění částky 1.900,- Kč z rozpočtu na uhrazení nákladů na provedenou revizi elektro p. Hromádkou na ZŠ U Stadionu, Litoměřice. Elektro revize byla provedena na základě rozhodnutí MR ze dne 17.2. o oslovených firmách  a složení komisí pro rekonstrukci elektro ZŠ U Stadionu.

4. o vyplacení roční odměny řediteli Technických služeb Litoměřice ing. Palánovi ve výši 30.000,- Kč.


IV. ukládá:

1. starostovi a oběma zástupcům starosty, aby společně vedli jednání se zástupci Města Lovosice a s představenstvem Dopravně zbožového centra Lovosice a.s o podmínkách případného vstupu Města Litoměřice do DZC   Lovosice a.s.

2. ekonomickému odboru zaplatit p. Vladimíru Beranovi, bytem Havlíčkova 33, Ltm peněžní náhradu za odcizené hodinky v areálu Plaveckého bazénu v Litoměřicích ve výši 2.000,- Kč z prostředků města.

3. odboru SMMaBH a odboru územního rozvoje zahájit jednání s pí Gernerovou a PF ČR o koupi pozemků na Miřejovické tráni..

4. odboru územního rozvoje zahrnout do návrhu změn rozpočtu navýšení položky  na rekonstrukci prostor obřadní síně  MěÚ v budově na Mírovém nám. 15/7.

5. odboru územního rozvoje, aby urychleně jednal se správci inženýrských sítí, informoval je o rekonstrukci ulic Krupka, Křížová a vyžádal si jejich písemné vyjádření o případném zásahu do komunikace do poloviny května. Po rekonstrukci ulic nebude na pozdější žádosti o pokládku kabelů či podobné zásahy do komunikace brán zřetel. Zároveň potřebnou částku na rekonstrukci povrchu zahrnout do návrhu změn rozpočtu.


V. doporučuje:

1. MZ schválit úpravu původní kupní ceny prodeje pozemků č. 81/1 a 81/2    v k.ú. Pokratice manželům Jaroslavu a Ludmile Faustovým, K Radobýlu 128 ve výši 206.720,- Kč na částku smluvní 120.000,- Kč se splatností do 31.12. 2000.

2. MZ odkoupení 1 domu Ostrovní čp. 539/3, Ltm   Městem Litoměřice od vlastníka p. Jana Škobise, bytem Lucemburská 9, Praha 3 , za cenu znaleckého posudku, tj. 246.842,- Kč, případně směnu za byt - podíl domu Spojovací ul. 4/1698 (po zemřelém p. Čapkovi), který zůstal ve vlastnictví města.


VI. bere na vědomí:

1. stížnost občanů ulic Krupka a Křížová na špatné životní prostředí

2.  informaci o neplatičích nájemného.

3. informaci  odboru ŠkaS o jednáních týkajících se spolupráce při   pořádání festivalu "Máchovy Litoměřice".


p.A. Terber a  ing. M. Kadeřábková
zástupci starosty

Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu