Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11.výpis z usnesení RM 28.04.2005

Výpis

USNESENÍ

ze 11. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 28.4. 2005 od 12:00 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.         dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 24349/02 na zhotovení stavby „Dokončení cyklostezky pod Tyršovým mostem“ uzavřené s firmou Chládek a Tintěra, Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

2.            doporučení nejvhodnější nabídky na akci Regenerace panelového sídliště Družba – Litoměřice – I. etapa“, kterou vybrala komise dne 26.4.2005.

3.         znění předložené smlouvy o dílo se zapracováním připomínek ing.arch.Protivy na akci „Regenerace panelového sídliště Družba – Litoměřice – I. etapa“ (viz.příloha orig.zápisu).

4.            bezplatné zapůjčení stánků pro zástupce církví na akci „Litoměřický festival soudobé křesťanské kultury“ dne 17.6.2005.

5.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí pro Občanského sdružení Jurta za účelem pořádání benefiční akce Cihla. Akce proběhne 25.5. – 28.5.2005.

6.         znění předložené smlouvy o dílo na akci „Územní plán Města Litoměřice“ uzavíranou mezi Městem Litoměřice a ing. arch. Pavlem Koubkem (viz.příloha orig.zápisu)

7.         finanční příspěvek na hudební koncert FESTIVAL MITTE EUROPA, který se koná dne 22.6.2005 v bývalém jezuitském kostele ve výši 3.000,- kč a na 41.ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena, který se koná ve dnech 26.5.a 23.6. 2005 ve výši 3.000,- Kč.

8.         na základě znaleckého posudku č.2104/051/04 ze dne 30.11.2004 vypracovaný Josefem Černuckým a zápisu ze škodní a likvidační komise ze dne 16.11.2004 prodej  nákladního automobilu  PRAGA V3S – S HR  firmě Chládek a Tintěra, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

9.         vzorovou smlouvu se zapracováním připomínek členů RM o poskytnutí podpory v rámci Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

10.       smlouvu o poskytnutí podpory Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na kampaň Na kolo jen s přilbou (viz příloha orig. zápisu).  

11.       Smlouvu o dílo  „Oprava – výměna střešní krytiny a oprava fasády na obytný dům Mírové náměstí č.p. 169/38, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).  

12.            ukončení nájmu k 31.5.2005 v NP o velikosti 36,50 m2 v ulici Mírové náměstí 18/10, Litoměřice, 2. NP.

13.       přidělení NP v ulici Mírové náměstí 18/10, Litoměřice pro Ing. Heider Vratislav, ve výši 1.050,- Kč/m2/rok.

14.       na doporučení bytové komise při RM a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení sociálních bytů na základě žádostí. (viz příloha orig. zápisu).  

15.            pronájem pozemku p.č. 570/10 o výměře 52 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání pozemku – zahrady Věře Csókové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce  za cenu  104,- Kč/ rok s podmínkou zajištění přístupu  pro opravu zdi  v majetku Města Litoměřice.

16.            pronájem  části  pozemku p.č. 660 o výměře cca 28 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání pozemku – zahrady  Jitce  Růžičkové na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce  za cenu  56,- Kč/ rok.

17.            pronájem  části  pozemku p.č. 1018 o výměře 83 m2 v k.ú. Tlučeň za účelem užívání pozemku – zahrady Květoslavě Straitová na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce  za cenu  166,- Kč/ rok.

18.       uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení bezúplatného  věcného břemene na pozemek p.č. 2475/1 v k.ú.Litoměřice z důvodu zřízení přípojky NTL plynu, NN ,kanalizační a vodovodní přípojky  pro majitele pozemku p.č.2469/33 v k.ú.Litoměřice Karla  a Jindřišku Marečkovi. Náklady  na zhotovení odděl. geom. plánu a poplatky za vklad do KN ponesou manželé Marečkovi (viz.příloha orig. zápisu).

 

19.            ukončení nájemní smlouvy ze dne 3.11.97 s  Ing. Václavem Vrzákem , z důvodu prodeje pozemku p.č. 4774/1 v k.ú. Litoměřice (na základě čl. VII. nájemní smlouvy 6-ti měsíční výpovědní lhůta). 

 

20.       žádost MBP v likvidaci a přímý prodej pozemku p.č. 175 o výměře 154 m2 v k.ú. Litoměřice. 

21.       posunutí termínu splatnosti faktury č. 9582004073 na částku 19.328,-Kč obci Velké Žernoseky do 30.6.2005 s konečnou platností.

22.            vyjádření podpory výzvy na záchranu Horního Jiřetína a Černic.

II.            neschvaluje:

1.         návrh na doplnění seznamu firem oslovených pro akci „Kácení topolů v letním kině“.

2.         finanční příspěvek na slavnostní odhalení sochy generála George S.Pattona v obci Dýšina v rámci oslav 60.výročí osvobození.

3.         snížení poplatku o 50% ze vstupného  vybraného na mezinárodní výstavě psu NORD BOHEMIA CANIS v Litoměřicích.

4.         udělení plné moci  paní Hrůzové Daně a panu Miroslavu Chobotskému, za účelem k jednání spojených s rekonstrukcí střechy a následnou půdní vestavbou na nemovitost v Litoměřicích ul. České armády 932/31.

III.             pověřuje:

1.         starostu města Litoměřice podpisem „Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky“ (viz.příloha orig. zápisu).

2.         OÚRM odpovědět manželům Hlaváčovým k poskytnutí financí na stavbu dopravní a technické infrastruktury pro RD na Bílé stráni v Litoměřicích ve smyslu odůvodnění návrhu.

3.         OŽP jednáním s žadateli o příspěvky v rámci Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice, na základě výběru zdravotní komise města.

IV.        ukládá:

1.         OŽP na závěr příslušného kalendářního roku předložit RM seznam poskytnutých finančních prostředků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice.

2.         OSBH zveřejnit nabídku pronájmu NP o velikosti 36,50 m2 v ulici Mírové náměstí 18/10, Litoměřice, 2. NP na úřední desce.

V.         bere na vědomí:

1.            informaci k žádosti manželů Hlaváčových, týkající se poskytnutí financí na stavbu dopravní a technické infrastruktury pro RD na Bílé stráni v Litoměřicích.

2.            informaci ke stavu dětských hřišť na území Města Litoměřice.

VI.            nedoporučuje:

1.         ZM schválit finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč + DPH za měsíc pro společnost Provizi spol.s r.o. Litoměřice určenou  na chod městského infokanálu.                                                                                          

              Jiří Landa                                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč

   1. místostarosta města                                                                         starosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu