RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 8.6.2020

USNESENÍ

V Ý P I S

z 11. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 8. 6. 2020

od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

299/11/2020

Změna organizační struktury – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

RM schvaluje změnu organizační struktury PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s účinností od 1. června 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

300/11/2020

Dodatek č. 1 k VPS – pan P. S.

RM schvaluje

a) panu Pxxxx Sxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice změnu projektu podpořeného z dotačního Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2020 z původního projektu "Česká bikrosová liga a oblastní přebor Ústeckého kraje" na projekt menšího charakteru "Přebor Ústeckého kraje" v termínu konání 7. 6. 2020.

b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/075/2020 ze dne 20. 5. 2020 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

301/11/2020

Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice – setkání starostů ORP Litoměřice

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění Setkání starostů ORP Litoměřice, a to včetně veškeré techniky v termínu 16. 6. 2020 od 10.00 hodin v Kulturním a konferenčním centru sálu Hradu Litoměřice.

 

302/11/2020

Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace – předzahrádka – LT-game, s.r.o.

RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro společnost LT-game, s.r.o., se sídlem Dukelská 1857/4, Litoměřice, IČO: 033 38 754, za účelem umístění předzahrádky v Pokratické ul. v Litoměřicích, na části pozemku parc.č. 2354/20 o celkové ploše 38 m2. Souhlas je udělen od 6:00 hodin v pracovní dny a od 8:00 hodin sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22.00 hodin každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen, vyjma umístění zařízení samotné předzahrádky, kdy předzahrádka musí být zabezpečena tak, aby nebyla volně přístupná a byla pro návštěvníky provozovny uzavřena.

 

303/11/2020

Rozpočtové opatření – Pivovar Litoměřice

RM schvaluje rozpočtové opatření – navýšení položky "Pivovar Litoměřice" ÚZ 22501/Org. 8204 v rozpočtu odboru územního rozvoje na r. 2020 o 771,- Kč na celkovou částku 2.518.474,- Kč, z důvodu narovnání rozdílu skutečně zaslané dotace a čerpání dle "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" (viz příloha orig. zápisu).

 

304/11/2020

„PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ - pokyn dodavateli projektové dokumentace

a) RM bere na vědomí informaci o stavu jednání k Dohodě o ukončení Smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ s dodavatelem Společnost PAVE Litoměřice, společníci: Trigema Building a.s., sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800, IČO 27653579; METALL QUATRO spol. s r.o., sídlem č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČO 61538213.

b) RM schvaluje zaslání pokynu objednatele dodavateli (viz příloha orig. zápisu) a pověřuje místostarostu Mgr. Karla Krejzu k jeho podpisu.

 

305/11/2020

Program prevence kriminality 2020

RM schvaluje Program prevence kriminality města Litoměřice na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

306/11/2020

Revokace usnesení č. 142/6/2019 o snížení nájemného pro byt č. 5 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích

RM na základě podnětu nájemce revokuje usnesení č. 142/6/2019 o snížení nájemného pro byt č. 5 na Mírovém náměstí 43/21, Litoměřice a schvaluje navýšení nájemného, které je obvyklé v daném místě, tedy 95,- Kč/m2/měsíc od 1.7.2020.

 

307/11/2020

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Vxxxxxxx Vxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.


308/11/2020

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 173 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Mxxxxxxxxx Zxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx 410 02 Lovosice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

309/11/2020

Směna městského bytu č. 1 v ulici Dlouhá 175/9 za menší byt č. 1 na Mírovém náměstí 20/12

RM schvaluje paní Dxxxxxxx Jxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, Litoměřice, výměnu stávajícího bytu za menší byt č. 1 na Mírovém náměstí 20/12 o výměře 57,60 m2. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

310/11/2020

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

RM schvaluje společnosti Labská obchodní společnost, s.r.o., se sídlem Novosedlické nám. 1390/1, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 48289051, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 55,60 m2, který se nachází v budově č.p. 171, stojící na pozemku parc. č. 234, v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 08.06.2020.

 

311/11/2020

Pravidla rady města o prominutí či snížení nájemného za pronájem prostor v majetku města sloužících podnikání v souvislosti s přijetím mimořádných opatření ke koronaviru

a) RM schvaluje 100 % prominutí nájemného všem nájemcům městských prostor sloužících podnikání s platnou nájemní smlouvou, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v těchto provozovnách, a to za období od 14.03.2020 až do konce měsíce března. Podmínkou je řádné uhrazení nájemného za měsíc leden, únor a část března. Prominutí nájemného se netýká smluv, ve kterých je nájem stanoven jako pro neziskový sektor (tzn. netržní nájemné ve výši 200,- Kč či 100,- Kč za m2 a rok).

b) RM schvaluje až 50 % slevu na nájemném pro nájemce městských prostor sloužících podnikání s platnou nájemní smlouvou, kteří měli výrazně omezenu možnost podnikání za období od 14.03.2020 až do doby ukončení mimořádných opatření proti šíření koronaviru, a to na základě jejich individuálních žádostí. V těchto žádostech musí zdůvodnit proč, do jaké míry a do kdy bylo omezeno jejich podnikání. Podmínkou je řádné uhrazení nájemného za měsíc leden, únor a část března. Sleva na nájemném se netýká smluv, ve kterých je nájem stanoven jako pro neziskový sektor (tzn. netržní nájemné ve výši 200,- Kč či 100,- Kč za m2 a rok).

c) RM schvaluje slevu na nájemném 30 % za měsíc duben až červen letošního roku všem nájemcům městských prostor sloužících podnikání s platnou nájemní smlouvou, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v těchto provozovnách, pokud v součinnosti s pronajímatelem naplní podmínky čerpání dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „COVID – Nájemné". Podrobnosti k tomuto programu budou zveřejněny na webu www.mpo.cz, jakmile bude tento program schválen, respektive notifikován EK.

 

312/11/2020

Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5227/47 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5227/47 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

313/11/2020

Schválení vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa

RM schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti – Městském hřbitově v Litoměřicích (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

314/11/2020

Koncepce komunikace a spolupráce – Město Litoměřice

RM schvaluje koncepci komunikace a spolupráce s občany města Litoměřice 2020 - 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

315/11/2020

Konání podzimní Zahrady Čech za upravených podmínek

RM schvaluje konání podzimní Zahrady Čech za upravených podmínek:

a) Nebude uváděn ročník akce

b) Podtitulek podzimní zahradní veletrh bude nahrazen za farmářské trhy ve velkém

a akce proběhne v souladu s případnými mimořádnými opatřeními Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví ČR platnými v době konání akce.

 

 

316/11/2020

Memorandum o rozvoji doplňkové sítě dobíjecích stanic – Data Rail Czech Republic, a.s.

RM schvaluje uzavření memoranda o spolupráci při výstavbě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily se společností Data Rail Czech Republic, a.s., se sídlem Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, IČO: 49679783 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
 
Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 10. června 2020


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..