Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 28.5.2013

USNESENÍ

V Ý P I S

z 11. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 28. 5. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  11.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

299/11/2013

Schválení záboru veřejného prostranství

RM neschvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro    pana P.M., Litoměřice za účelem umístění stojánku s literaturou Svědků Jehovových.

300/11/2013

Navýšení kapacity žáků ve školní družině na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53

RM schvaluje navýšení kapacity žáků ve školní družině ze 100 na 127 žáků na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53,   IČ 46773428 s účinností od 1.9.2013 (viz příloha orig. zápisu).

301/11/2013

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vydání publikace „Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka“

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7.500,-Kč pro MUDr. Tomáše Horáka, bytem Litoměřice na vydání publikace „Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka“ (žádost viz příloha orig. zápisu).

302/11/2013

Jmenování ředitele/ředitelky PO Základní umělecká škola Litoměřice

RM bere na vědomí zápis o průběhu konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Litoměřice, příspěvkové organizace, IČ 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

RM jmenuje do funkce ředitelky Základní umělecké školy Litoměřice, příspěvkové organizace, IČ 46773410 Mgr. Dominiku Valeškovou, bytem Litoměřice s účinností od 1.8.2013.

303/11/2013

Potvrzení vítězného uchazeče a uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce MaR – VZT Domu kultury, Na Valech č.p.2028, Litoměřice“

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce měření a regulace – vzduchotechnika Domu kultury, Na Valech č.p.2028, Litoměřice“: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol s r.o., Líbalova 2348/1, PSČ 149 00 Praha 4, IČ 438 71 143 a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto uchazečem (vyhodnocení nabídek viz příloha orig.zápisu).

304/11/2013

Potvrzení  vítězného uchazeče a schválení uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Výměna střešní krytiny tribuny fotbalového stadionu Litoměřice“

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky „Výměna střešní krytiny tribuny fotbalového stadionu Litoměřice“: FASE spol. s r.o. U katovny 58, 412 01 Litoměřice, IČ 60280603 a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto uchazečem (protokol o otvírání nabídek a zpráva o hodnocení nabídek viz příloha orig.zápisu).

305/11/2013

Potvrzení vítězného uchazeče a schválení uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Výměna oken Mateřská škola Litoměřice – provozovna Mládežnická 17“

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky „Výměna oken Mateřská škola Litoměřice – provozovna Mládežnická 17“: WINDOW HOLDING a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024 a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s tímto uchazečem (protokol o otvírání nabídek a zpráva o hodnocení nabídek viz příloha orig.zápisu)

306/11/2013

Schválení změny vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa

a)       RM schvaluje změnu vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa uzavírané mezi městem Litoměřice, IČ:00263958, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice zastoupené  na základě mandátní smlouvy Technickými službami Litoměřice, IČ: 00080128, na Kocandě 22, Litoměřice ze dne 1.8.2007 a nájemcem hrobového místa (viz. příloha orig.zápisu).

b)       RM schvaluje nahrazení přílohy č.1 (vzorová smlouva o nájmu hrobového místa) mandátní smlouvy ze dne  1.8.2007 uzavřené mezi městem Litoměřice, IČ:00263958, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice a Technickými službami města Litoměřice, IČ:00080128, na Kocandě 22, Litoměřice, novou přílohou ve znění uvedeném viz. příloha orig.zápisu.

307/11/2013

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 6.447,-Kč ve výši 80%, (tedy 5.158,-Kč), pro manžele A. a J. P., bytem Litoměřice.

308/11/2013

Schválení výpovědi z nájmu bytu

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu o velikosti 1+1, v domě č.p. 1028/6 v ulici Kamýcká  v Litoměřicích, který užívá pan M. N. a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro pana M.N. v ubytovně v Želetické ulici 2187/11  v Litoměřicích.

309/11/2013

Záměr zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc. číslo 767, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc. číslo 767 ostatní plocha, ostatní komunikace ve prospěch vlastníka nemovitostí parc.č. 776  vč. RD č.p. 420 a parc.č. 772  (pan P. M., Litoměřice),  vše v k.ú. Litoměřice

310/11/2013

Ukončení nájemní smlouvy 9170000252 na pozemek  parc.č. 4528/7 zahrada o výměře 551m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy 9170000252 ze dne 30.11.2005 na pozemek parc.č. 4528/7, zahrada o výměře 551 m2 v k.ú. Litoměřice, uzavřené mezi Městem Litoměřice a paní V. T., bytem Litoměřice dohodou k 28.5.2013.

RM ukládá OSMM zveřejnit pozemek p.č. 4528/7 zahrada o výměře 551 m2 k.ú. Litoměřice na úřední desce k dalšímu pronájmu.

311/11/2013

Uzavření Dodatku č.3 k nájemní smlouvě s Gastronomickým centrem POHODA s.r.o.

RM schvaluje Gastronomickému centru POHODA s.r.o., Křížová 10/52, Litoměřice, zast. jednatelkami Jitkou Dubovickou a Jaroslavou Simonovou uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 9.7.1999 na pronájem nebytového prostoru na Mírovém náměstí 18/10 v Litoměřicích. Dodatkem č. 3 se stanovují čtvrtletní zálohy na vodné a stočné ve výši 4.800,- Kč počínaje 3. čtvrtletím r. 2013. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 9.7.1999, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změn. 

312/11/2013

Nabídka pronájmu nebytového prostoru č. 105 v KDH

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu nebytového prostoru č. 105 v Kasárnách Dukelských hrdinů, budova č. 017, st.p.č. 4008/22, výměra 66 m2.

313/11/2013

Prodej bytové jednotky č. 18 v ul. Alšova 23/17

RM doporučuje ZM schválit prodej bytové jednotky č. 18 v  ul. Alšova 23/17 v Litoměřicích žadatelce paní V. N. za prodejní cenu 150 tis. Kč a úhradu nákladů na pořízení energetického průkazu prodávaného bytu za předpokladu, že uhradí po bývalém nájemníkovi dluh za služby ve výši 5.314,- Kč a zajistí na vlastní náklady vyklizení tohoto bytu. 

314/11/2013

Uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/06.00048 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad („Litoměřice známé před i za svými hradbami“)

RM neschvaluje uzavření dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/06.00048 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad mezi Městem Litoměřice, IČ:00263958, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice a Regionální radou regionu soudržnosti severozápad, IČ: 75082136, se sídlem Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem (viz příloha orig.zápisu)

315/11/2013

Vytvoření profilu Zdravého města Litoměřice a MA21 na sociálních sítích

RM schvaluje vytvoření profilu Zdravého města Litoměřice a MA21 na sociálních sítích za účelem propagace jejich činností a akcí.

316/11/2013

Přijímání stavebního odpadu na sběrný dvůr Třeboutice pro občany města Litoměřic

RM souhlasí s bezplatným přijímáním stavebních odpadů povolených provozním řádem sběrného dvora Třeboutice pro občany města Litoměřice.

317/11/2013

Informace z veřejnosprávní kontroly u PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO 46773436.

318/11/2013

Schválení programu jednání ZM konaného dne 6. 6. 2013

RM schvaluje program na jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 6. 6. 2013 od 16hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám. 68.

 
Program:
I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.                Body jednání:

1.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.5.2013

2.                   Závěrečný účet města Litoměřice za rok 2012 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2012      

3.                   Zápis z likvidační komise ze 14.5.2013

4.                   Uzavření darovacích smluv na movité věci pořízené z projektu „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“

5.                   Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Litoměřice, příspěvková organizace

6.                   Schválení příspěvku z rezervy MK ČR z Programu regenerace MPR na rok 2013

7.                   Schválení dohody o splátkách dluhu

8.                   Schválení dodatku k dohodě o splátkách

9.                   Schválení návrhu na doplnění nového člena dozorčí rady 1.Geotermální Litoměřice, a.s. 

10.               Navýšení kapacity domova pro seniory (Domov na Dómském pahorku) a snížení kapacity týdenního stacionáře 

11.               Schválení poskytnutí daru Hospici sv. Štěpána

Majetkové záležitosti:

Záměry:

12.       Nákup pozemku parc.č. 3304/2 o výměře 32 m2 (ost.komunikace) v k.ú. Litoměřice

13.       Prodej části pozemku parc.č. 4137/1 o výměře cca 4 m2 a 4116/10 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Litoměřice

14.       Nákup 2/6 pozemků parc.č. 1378/2 a 1380/6 v k.ú. Litoměřice

15.       Žádost o  bezúplatný převod pozemku parc.č. 2532/2 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

16.       Žádost o  bezúplatný převod pozemku parc.č. 2355/22 v k.ú. Litoměřice na ČR Státní pozemkový úřad

Prodeje:

17.       Směnu pozemků  včetně staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 4768/32, 4794/20 4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a 4795/4 za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice 

18.       Prodej pozemku parc.č. 685/13 o výměře 9 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

19.       Prodej pozemku parc.č. 392/4 o výměře 34 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

20.       Prodej bytové jednotky v ul. Alšova 23/17 byt.č.18 v k.ú. Litoměřice

21.       Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2377/13 od ČR ÚZSVM

22.       Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2690 /13 od ČR ÚZSVM

23.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 2513/2 k.ú. Litoměřice

24.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2868/2 v k.ú. Litoměřice

25.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice 

26.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 3002/1 v k.ú. Litoměřice 

27.       Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú.Litoměřice

28.       Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku parc.č.4447/1 v k.ú. Litoměřice 

29.       Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 660/1 v k.ú. Litoměřice

30.       Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav plynárenského distribučního zařízení k části  pozemku parc.č. 1345/13 v k.ú.Pokratice  

31.       Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc.č. 1324 v k.ú.Litoměřice  - GP4049-107/2013

32.       Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4593/2 v k.ú. Litoměřice

33.       Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice 

34.       Doplnění usnesení ZM ze dne 15.11.2012 č. 226/9/2012 písm. a) prodej kanalizačních staveb

35.       Prodej části pozemku parc.č. 4020 o výměře cca 9 mv k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS

V.                 Informace

VI.                Interpelace

VII.              Diskuze

VIII.             Závěr

319/11/2013

Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře  cca 5m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění informační tabule (Střelecký ostrov)

RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2732/1 o výměře  cca 5m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění informační tabule k propagaci cyklotrasy Labská stezky č. 2.

320/11/2013

Navýšení kapacity domova pro seniory (Domov na Dómském pahorku) a snížení kapacity týdenního stacionáře

a) RM doporučuje ZM schválit navýšení kapacity v Domově na Dómském pahorku o 10 lůžek.

b) RM doporučuje ZM schválit snížení kapacity týdenního stacionáře na 4 lůžka.

321/11/2013

Bezplatný pronájem konferenčního sálu Gotického hradu

RM schvaluje bezplatný pronájem sálu Gotického hradu v Litoměřicích:

a)       dne 11.6.2013 od 10 do 14 hodin za účelem setkání starostů obcí správního obvodu Litoměřice

b)       dne 12.6.2013 od 17.00 do cca 19 hodin pro Velvyslanectví Filipín, Senovážné nám.8, Praha 1 za účelem uspořádání představení filipínského pěveckého a tanečního souboru KONTRA-GAPI při příležitosti 40. výročí navázání filipínsko-českých diplomatických vztahů

322/11/2013

Žádost o slevu na nájemném sálu Gotického hradu – Gymnázium Josefa Jungmanna

RM schvaluje slevu na nájemném sálu Gotického hradu v Litoměřicích ve výši 50 % pro Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích za účelem předávání vysvědčení maturantům dne 7.6.2013 od 15h.

323/11/2013

Schválení složení hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku s názvem  „MŠ Ladova 428/1 zateplení a výměna otvorových výplní“ – zakázka na zhotovitele stavby

RM schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a provádět posouzení kvalifikace uchazečů, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „MŚ Ladova 428/1 zateplení a výměna otvorových výplní“ (viz příloha orig.zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr.Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu