Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 24.2.2011

 

USNESENÍ

V Ý P I S

11. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 24.2.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   11.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č:

241/11/2011

Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu  „Litoměřice-modernizace a dostavba autobusového nádraží I.etapa“ včetně zajištění financování

RM doporučuje ZM ke schválení

a)       Podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severozápad, oblasti podpory 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu na projekt „Litoměřice-modernizace a dostavba autobusového nádraží I.etapa“

b)       Zajištění předfinancování  projektu ve výši 59.330.000,- Kč vč. DPH tj. 100 % celkových nákladů

c)       Spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice až do výše  9.074.600,- Kč, tj. 15,3 % z celkových výdajů projektu.

242/11/2011

Udělení souhlasu k oslovení PO TSM – demolice objektu na skládce Třeboutice

RM souhlasí s oslovením Technických služeb města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice k odstranění – demolici části provozního objektu na skládce v Třebouticích za podmínky, že odstranění stavby bude realizováno ve výši max. 189.530,- bez DPH (propočet projektanta).

243/11/2011

Dodatek ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů s ČSOB Asset Management

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o obhospodařování cenných papírů s ČSOB Asset Management, a.s. (viz příloha orig. zápisu).

244/11/2011

Uzavření smlouvy se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – Brontosaurus Krkonoše, o.s.

RM schvaluje uzavření smlouvy se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – Brontosaurus Krkonoše, o.s., na zajištění ekologické výchovy a 2 kulatých stolů (viz příloha orig.zápisu).

245/11/2011

Schválení  způsobu svozu   bioodpadu od občanů formou velkoobjemových vaků  tzv. BIG BAG pro rok 2011

RM   schvaluje ponechání svozu velkoobjemových vaků na bioodpad pro občany, neziskové organizace a příspěvkové organizace zřízené městem zdarma. Ostatním bude účtována  jednotná platba ve výši 100,- Kč/1 BIG BAG. Výběrem tohoto poplatku bude pověřen odbor ŽP.

246/11/2011

Složení výběrové  komise  na  provedení  celoplošné deratizace  města+oslovení firem

RM schvaluje  návrh  členů výběrové  komise na  deratizaci města  ve  složení :

Členové  komise  :                                            Mgr. Václav  Červín

                                                                 Martin Legnavský - zástupce kontrolního výboru

                                                                 Václav Knotek - zástupce finančního výboru

                                                                 zástupce HK

                                                                  ing.  Pavel Gryndler

                                                                 ing.  Jan  Prokop 

Sekretářka komise                                                   ing. Lenka  Brožová

RM schvaluje  oslovení  těchto  firem  na  celoplošnou deratizaci   :

DEUS  -  Ivana Dufková   Litoměřice

GRIF -  Kolský Karel   Ústí  nad  Labem

Deratizace  Tymich  Jaroslav   Terezín

247/11/2011

Návrh na stanovení částky za úhradu nákladů dětí dojíždějících do mateřských škol v Litoměřicích z okolních obcí v roce 2011

RM schvaluje výši úhrady nákladů  pro obce v roce 2011 za dojíždějící děti do MŠ Litoměřice

a)       předškolní děti a děti rodičů pobírajících sociální příplatek ve výši 961,- Kč

b)       ostatní děti ve výši  611,- Kč

248/11/2011

Návrh na vyřazení drobného a dlouhodobého hmotného majetku PO MKZ

RM bere na vědomí vyřazení majetku PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích umístěného v kině Máj (viz příloha orig.zápisu).

249/11/2011

Prodej neobsazených bytů  Topolčianská 6, Vrchlického 13

RM schvalujeprodej bytů:              Topolčianská 404/6,   byt. č.  10

                                                      Vrchlického   270/13,  byt   č. 33                   

veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

Termín vyvěšení nabídky je  25. 02. 2011.

Komise:  Mgr. Härting, L. Šinfeltová, J. Musilová, zástupce RM Mgr.Krejza

Otevírání obálek proběhne  23.03. 2011 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7.

250/11/2011

Pronájem části pozemku p.č. 2721 o výměře 222m2 v k.ú. Litoměřice z důvodu realizace stavby „Litoměřice-Modernizace a dostavba autobusového nádraží- I. etapa“

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a vlastníkem pozemku Českými drahami, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, k části pozemku p.č. 2721, ostatní plocha, dráha o výměře 222m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 20,- Kč/m2/rok + 20% DPH, s účinností nájemní smlouvy od 1. 4. 2011z důvodu realizace stavby „Litoměřice-Modernizace a dostavba autobusového nádraží- I. etapa.“

251/11/2011

Pronájem části pozemků p.č. 2727 o výměře cca 500m2 a části p.č. 2732 o výměře cca 65m2  v k.ú. Litoměřice k účelu umístění sezónní restaurace a dětského hřiště

RM schvaluje  pronájem části pozemků p.č. 2727 sportoviště a rekreační plocha o výměře cca  500 m2 a části p.č. 2732 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 65m2  vše v k.ú. Litoměřice k účelu umístění sezónní restaurace a dětského hřiště Miroslavu Pištorovi,  Litoměřice a Romanu Podzimkovi,  Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za roční nájemné 12.000,- Kč, s podmínkou zajištění sociálního zařízení a nezakrytí výhledu na altán.

252/11/2011

Záměr zřízení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku p.č.144/1, zahrada v k.ú. Pokratice (ul. Sokolská)

RM schvaluje záměr zřízení věcného břemene chůze a jízdy po celém pozemku p.č.144/1, zahrada v k.ú. Pokratice ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 144/2 v k.ú.Pokratice.

 

253/11/2011

Směna městského bytu

RM schvaluje současné nájemkyni směnu (výměnu) bytu č. 5 na Mírovém náměstí 22/14 za prázdný byt č. 5 v ul. Turgeněvova 618/18 v Litoměřicích.

254/11/2011

Pronájem části pozemku p.č. 4842/1 z důvodu zařízení staveniště pro stavbu „Litoměřice-odkanalizování splaškových vod - katastrální území Litoměřice“

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k části pozemku p.č. 4842/1, trvalý travní porost o výměře cca 35m2 v k.ú. Litoměřice z důvodu zařízení staveniště pro stavbu „Litoměřice-odkanalizování splaškových vod - katastrální území Litoměřice“ s vlastníkem pozemku ČR, Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové na dobu určitou 5-ti let za nájemné ve výši 700,- Kč/rok s účinností smlouvy od 1.4.2012.

255/11/2011

Záměr zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 4842/1 z důvodu umístění kanalizačního zařízení („Litoměřice-odkanalizování splaškových vod - katastrální území Litoměřice“)

RM schvaluje uzavření budoucí smlouvy pro zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku ČR, Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951, Hradec Králové k části pozemku p.č. 4842/1, trvalý travní porost o výměře cca 35m2 v k.ú. Litoměřice z důvodu umístění kanalizačního zařízení („Litoměřice-odkanalizování splaškových vod - katastrální území Litoměřice“) za jednorázovou náhradu ve výši 20,- Kč/m2.

256/11/2011

Žádost o přidělení městského bytu v Litoměřicích pro nastupujícího zubního lékaře

RM schvaluje přidělení bytu pro nastupujícího zubního lékaře, nabídnuty mu budou: byt č.5 na Mírovém náměstí 22/14 a byty č.1 a 6 na Mírovém nám.21/13, ze kterých bude jeden vybrán po vzájemné dohodě. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, s možností prodloužení.

257/11/2011

Přidělení NP Dlouhá  194/47

RM schvaluje přidělení NP v ulici Dlouhá  194/47 paní Ivě Novotné, bytem Dřemčice, 411 15 Třebívlice, IČ : 70212171, ve výši 1.400,- Kč/m2/rok.

258/11/2011

Schválení složení výběrových komisí a seznamu oslovených firem k VŘ v rámci projektu „MARUEL – Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“

RM schvaluje složení výběrových komisí a předložené seznamy oslovených firem k výběrovým řízením: zpracování propagačního materiálu k akcím pořádaným v projektu „MARUEL – Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“ a zavedení energetického managementu k projektu „MARUEL – Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“ (složení výběrových komisí viz příloha orig.zápisu).

259/11/2011

Kandidatura města Litoměřice do Rady Národní sítě zdravých měst ČR

RM schvaluje kandidaturu města Litoměřice do Rady Národní sítě Zdravých měst ČR a nominuje do voleb, které proběhnou dne 19. 4. 2011 v Jihlavě na zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR, Mgr. Petra Hermanna.

260/11/2011

Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu – Svatostánek Českého vinařství ve dnech 30. 3. – 31. 3. 2011

RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu – Svatostánek Českého vinařství ve dnech 30. 3. – 31. 3. 2011 z důvodu uskutečnění celostátního Diskusního setkání a Jarní školy Národní sítě Zdravých měst ČR (program akce viz příloha originálu zápisu).

 

261/11/2011

Prominutí poplatku z prodlení – L.Pichová

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 12.091,-Kč ve výši 60%, (tedy 7.255,-Kč), pro Lenku Pichovou, bytem Litoměřice.

262/11/2011

Schválení dohody o splátkách – L.Novák

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Lukáše Nováka, bytem Litoměřice, na částku 4.913,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

263/11/2011

Schválení dohody o splátkách, revokace usn. – Fr.Horák

RM revokuje usnesení č. 37/2/2010 ze dne 16.11.2010 a schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Františka Horáka, bytem Litoměřice, na částku 38.220,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 6.370,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

264/11/2011

Schválení dohody o splátkách – P.Korová

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Pavlínu Korovou, bytem Litoměřice, na částku 48.061,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2011, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

265/11/2011

Schválení dodatku k dohodě o splátkách dluhu – Kančiovi

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o splátkách dluhu pro Gejzu Kančiho a Moniku Kančiovou, oba bytem Litoměřice, na částku 58.908,-Kč. Výše splátky činí 5.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem  duben 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

266/11/2011

Schválení dohody o splátkách + uzavření NS  k bytu – M.Siváková

a) RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Moniku Sivákovou, bytem Litoměřice, na částku 4.401,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2011, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

                                               

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k současně užívanému bytu č. 8 pro Moniku Sivákovou na dobu určitou od 1.2.2011 do 31.12.2011.

 

267/11/2011

Schválení uzavření NS k bytu  a schválení převzetí dluhu – Helena Magyárová ml.

a)       RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 48 pro Helenu Magyarovou ml., na dobu určitou 1 rok.

b)  RM neschvaluje uzavření dohody o převzetí dluhu na nájemném s Helenou Magyarovou 

      ml., bytem Litoměřice, výše částky 61.819,-Kč s příslušenstvím.

268/11/2011

Schválení programu jednání ZM 10.3.2011

RM schvaluje program na zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 10.3.2011 od 16:00 hodin v v zasedací síni Městského úřadu se sídlem Mírové nám. 15/7 v Litoměřicích.

Program:

I.          a) Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

b) Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.            Doplnění / stažení bodu programu

III.            Hlasování o programu

IV.        Body jednání

1.            Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.3.2011

2.            Informace o zhodnocení volných zdrojů

3.         Návrh škodní a likvidační komise

4.         Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu  „Litoměřice-modernizace a dostavba autobusového nádraží I.etapa“ včetně zajištění financování

5.         Dotace na činnost SK a TJ a schválení uzavření smluv o dotaci

6.            Doplnění volby soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích

7.            Schválení příspěvku z programu regenerace MPR

8.            Schválení nákupu/pronájmu přístavního můstku pro Město Litoměřice

9.            Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM v r. 2010

Majetkové záležitosti:

Záměry :

10.       Prodej nemovitostí v areálu  Kasáren Dukelských hrdinů v k.ú. Litoměřice

11.       Prodej části pozemku p.č. 2563/112 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Litoměřice

12.       Prodej pozemku p.č. 88/3 (stavební) o výměře 24 m2 v k.ú. Litoměřice

13.       Prodej  části pozemku p.č. 4008/1 o výměře cca 24 m2 v k.ú. Litoměřice

14.       Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor III.D, evidenční číslo 14

15.       Prodej pozemku p.č. 2872/8 o výměře 3 m2  v k.ú. Litoměřice

16.       Prodej nemovitosti č.p. 263 ul. Tyršovo náměstí p.č. 69 o výměře 374 mv k.ú. Litoměřice

17.       Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

18.       Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 5474 ul.Habrová k.ú. Litoměřice  na ČR-Pozemkový fond

Prodeje :

19.       Prodej pozemku p.č. 4202/23 o výměře 261 mv k.ú. Litoměřice 

20.       Prodej pozemku p.č. 4362/8 o výměře 1.009 m(zahrada) v k.ú. Litoměřice

21.       Prodej pozemku p.č. 4362/5 o výměře 1.031 m(zahrada) v k.ú. Litoměřice

22.       Prodej pozemku p.č. 153/2 o výměře 53 m(zahrada) v k.ú. Pokratice

23.       Prodej pozemku p.č. 151/2 o výměře 42 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

24.       Prodej pozemku p.č. 1866 o výměře 576 m2 v k.ú. Litoměřice, ul. Odboje

25.            Bezúplatný převod pozemku p.č. 862/3 a 3295/5 (ost.plocha komunikace) v k.ú. Litoměřice, (vl. ČR Úřad pro zastupování státu)

26.            Bezúplatný převod pozemku p.č. 1668/2 (ost.plocha komunikace) v k.ú. Litoměřice, (vl. ČR Úřad pro zastupování státu

27.            Darovací smlouva  na pozemky v k.ú. Litoměřice a k.ú. Mlékojedy a doprovodných stavebních objektů („II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část“)

28.       Prodej bytových jednotek – výměna bytu ul. Kubínova 437/10 v k.ú. Litoměřice

29.       Prodej bytových jednotek  ul. Turgeněvova  čp. 618/18

30.       Prodej bytových jednotek  ul. A.Muchy 424/1,3,5 a 425/7,9,11 (schválení nabídkových prodejních cen)

31.       Zřízení věcného břemene chůze a jízdy k pozemku p.č.144/1, zahrada v k.ú. Pokratice (ul. Sokolská)

32.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemkům  p.č. 2212/2,2212/6,2212/9, 2536/8, 660/1, 704,764,765 v k.ú. Litoměřice

33.       Nákup nemovitostí v areálu ČD v ul. Nerudova, k.ú. Litoměřice

Prezentace – Zdravé město – obhajoba kategorie B MA 21  (Mgr.Hermann)

V.  Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

269/11/2011

Schválení rozdělení příspěvku z programu regenerace MPR

RM doporučuje ZM ke schválení rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR ve výši  800 tis. Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 550 tis.Kč dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

270/11/2011

Granty v oblasti sportu pro rok 2011

RM schvaluje

a)       předložený návrh komise sportu při RM na granty v oblasti sportu pro rok 2011 (viz příloha orig. zápisu)

b)       uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace na granty (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu)

271/11/2011

Dotace na činnost pro sportovní oddíly

RM doporučuje ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na rozdělení dotací na činnost sportovních oddílů (viz příloha orig. zápisu).

272/11/2011

Schválení složení výběrové komise na pronájem nebytových prostor k zajištění provozu „Vinárny“ v budově Hradu

RM schvaluje  výběrovou komisi na akci „Pronájem nebytových prostor k zajištění provozu „Vinárny“ v budově Hradu Litoměřice ve složení: ing. Karel Chovanec, ing.Andrea Křížová, ing.Anna Matulová, ing.Vladimír Kestřánek,MBA, Bc.Šárka Pěkná nebo Bc.Kateřina Moučková a ukládá PO CCR dořešit veškeré náležitosti spojené s výběrem nájemce vinárny Hradu do 4.3.2011.

273/11/2011

Informace ředitele o situaci v PO Městská nemocnice Litoměřice

RM bere na vědomí informaci MUDr.Vysoudila o personální situaci v PO Městská nemocnice v Litoměřicích.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jan Szántó

místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Zodpovídá: Ing. Chovanec – tajemník MěÚ


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu