Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 22.5.2012

U S N E S E N Í

V ý p i s

11. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22.5.2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  11.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

353/11/2012

Návrh na změnu organizačního schématu pro PO CCR

RM schvaluje PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice změnu organizačního schématu - úvazku pozice projektový manažer ze stávajících 0,5 úvazku v tarifní třídě 11 na úvazek 1 v tarifní třídě 9  s účinností od 1.7.2012.

 

354/11/2012

Návrh způsobu zadání veřejné zakázky a schválení výběrové komise pro nákup a montáž UV lampy pro PO MSZ v Litoměřicích (Krytý plavecký bazén Litoměřice)

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky a složení výběrové komise „nákup a montáž UV lampy“ PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz orig. příloha zápisu).

355/11/2012

TSM - Plán nákladů a výnosů na rok 2012, Odpisový plán roku 2012, Plán stavu a čerpání fondu 2012, Plán investic na rok 2012

a) RM bere na vědomí plán nákladů a výnosů TSM Litoměřice na rok 2012.

b) RM schvaluje odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2012.

c) RM schvaluje plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice na rok 2012.

d) RM schvaluje plán investic TSM Litoměřice na rok 2012.

356/11/2012

Stanovení výše stravného, kritéria pro přijímání dětí, denní režim a spoluúčast na úhradě za poskytnutí služby canisterapie – pro PO Centrum pro tělesně postižené děti a mládež-Srdíčko

RM schvaluje

1)  s účinností od 1. 7. 2012 výši stravného dle návrhu

2)  kritéria pro přijetí dětí do oddělení jeslí

3)  denní režim v oddělení jeslí

4)  denní režim v ambulantně léčebně preventivní denní dětské  stacionární péči

5)  s účinností od 1. 6. 2012  výši spoluúčasti za poskytnutí služby CANISTERAPIE

6)  přerušení provozu a poskytování zdravotních služby z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců v oddělení jeslí a v ambulantně léčebné preventivní denní dětské stacionární péče v období od 9. 7. do 27. 7. 2012

7) platba úhrady neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v ambulantně léčebně preventivní stacionární denní péči v měsíci červenci 2012, mimo dobu přerušení provozu činí 25, -Kč/1 den.

 

 

357/11/2012

Schválení poskytnutí finančních prostředků z komunitního plánování za rok 2012 Diecézní charitě Litoměřice

a)         RM schvaluje poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb na projekt „Dobrovolnické centrum Diecézní charity Litoměřice“.

b)         RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Diecézní charitou Litoměřice v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb (viz příloha orig.zápisu).

358/11/2012

Návrh na příděl bytu č. 16 (gars.)  v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2020/14, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 16 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice panu Karlu Zoubkovi, Žitenice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

359/11/2012

Schválení nového platového výměru Bc. Ivaně Humlové ředitelce PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO s účinností od 1.května 2012.

RM schvalujenový platový výměr Bc. Ivaně Humlové, ředitelce příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež-SRDÍČKO, s účinností od 1.května 2012. (viz originál příloha zápisu)

360/11/2012

Žádost o povolení použití neinvestičního příspěvku na provoz od zřizovatele na úhradu plaveckého výcviku ZŠ.

RM schvaluje možnost použití neinvestičního příspěvku na provoz nebo rezervního fondu PO na úhradu plaveckého výcviku 3. a 4. tříd  základních škol zřízených Městem Litoměřice, a to s účinností od roku 2012.

361/11/2012

Návrh na potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Výměna oken – Mateřská škola, provozovna Alšova 86/33, Litoměřice“ a schválení smlouvy o dílo.

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Výměna oken – Mateřská škola, provozovna Alšova 86/33, Litoměřice“  firmu  Metall Quatro spol. s r.o., Most, IČ: 61538213 a  schvaluje podepsání smlouvy o dílo (viz orig.příloha zápisu).

362/11/2012

Změna plánu pořízení a oprav majetku a použití rezervního fondu  na rok 2012 PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2.

RM schvaluje změnu plánu pořízení a oprav majetku a plánu stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2012 PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz orig. příloha zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2012 PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz orig. příloha zápisu).

 

 

363/11/2012

Seznámení s výsledky výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy Litoměřice, Havlíčkova.              

RM bere na vědomí zápis o průběhu konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz.příloha orig.zápisu).

RM jmenuje do funkce ředitele Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, Mgr. Blanku Ježkovou s účinností od 1.8.2012.

364/11/2012

Potvrzení vítězných uchazečů VŘ na akce - komunikace Broskvová, Trnková,  dešťová kanalizace v ul. Broskvová a Trnková a parkoviště pro osobní automobily Ladova ul.

a)       RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci Litoměřice – MS – komunikace Broskvová, Litoměřice firmu Herstav, s.r.o., Michelská 60, Praha.

b)       RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci Litoměřice – MS – komunikace Trnková, Litoměřice firmu Gardenline, s.r.o., Šeříková 13, Litoměřice.

c)       RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci Dešťová kanalizace v ul. Broskvová a Trnková, Litoměřice – MS firmu Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice.

d)       RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci Parkoviště pro osobní automobily Ladova ul., Litoměřice – Pokratice firmu DAPS, s.r.o., Na Kocandě 18, Litoměřice.

365/11/2012

Zábor veřejného prostranství Střeleckého ostrova – p. Topš

RM neschvaluje povolení záboru veřejného prostranství části Střeleckého ostrova v Litoměřicích pro p. Topše za účelem pořádání soukromé oslavy narozenin dne 18. – 19.8.2012.

 

 

 

366/11/2012

Zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí – Auto Krepčík, s.r.o.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro firmu Auto Krepčík, s.r.o., Žižkova 2493, Roudnice n. L. za účelem umístění 1 vozidla od 23.5. do 8.6.2012.

 

367/11/2012

Zábor veřejného prostranství části podloubí na Mírového náměstí – p. Doležal (provozovna Bártová)

a)         RM schvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí č. 19/11 v Litoměřicích pro p. Miloše Doležala, Úštěk za účelem umístění předzahrádky na chodníku před provozovnou.

b)         RM neschvaluje zábor veřejného prostranství  části Mírového náměstí č. 19/11 v Litoměřicích pro p. Miloše Doležala, Úštěk za účelem umístění předzahrádky na komunikaci.

368/11/2012

Složení komise a způsob zadání zakázky na akci „Dům zvláštního určení – pečovatelské byty, Kosmonautů 2261, Litoměřice“                             

RM schvaluje předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek zájemců a oslovení firem na akci „Dům zvláštního určení – pečovatelské byty, Kosmonautů 2261, Litoměřice“.Zároveň RM schvaluje způsob zveřejnění zakázky a to formou jednacího řízení s uveřejněním.

 

369/11/2012

Prominutí poplatku z prodlení – p. Běhunek

RM schvaluje prominutí úroku z prodlení z částky 7.197,-Kč ve výši 40%, (tedy 2.879,-Kč), pro Bohuslava Běhunka, Litoměřice.

 

 

370/11/2012

Prominutí části náhrady škody – p. Trunec

RM schvaluje prominutí náhrady škody ve výši 1.475,-Kč, pro Pavla Trunce, Třeboutice.

371/11/2012

Záměr pronájmu pozemku  parc.č. 3865/2, zastavěná plocha, nádvoří  o výměře 46 m v k.ú. Litoměřice k účelu umístění montovaného přístřešku pro OA

RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.č. 3865/2, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 46 mv k.ú. Litoměřice k účelu umístění montované stavby pro OA spojený s přístřeškem pro kontejnerové stání z důvodu existujícího ochranného pásma energetického zařízení s konečnou platností.

372/11/2012

Částečná úhrada vložených nákladů do rekonstrukce bytu po ukončení nájemního vztahu (vrácení bytu městu) - pí Pátrovičová

RM schvaluje žadatelce paní Dagmaře Pátrovičové částečnou úhradu vložených investic v celkové výši 32.000,- Kč. Úhradu zajistí ÚSBH.

373/11/2012

Částečná úhrada vložených nákladů do NP (Zubní středisko – České armády 163/17  v Litoměřicích) – MUDr. Veverková

RM neschvaluje žadatelce MUDr. Simoně Veverkové částečnou úhradu vložených investic do pronajatého NP v celkové výši 16.500,- Kč. Žadatelka si tuto investici odbydlí v rámci uzavřeného nájemního vztahu.

374/11/2012

Snížení nájemného – pí Stránská

RM schvaluje snížení nájmu paní Zdeňce Stránské, Litoměřice pro rok 2012, 2013 a dále o 20%.

375/11/2012

Povolení krátkodobého podnájmu městského bytu

RM schvaluje panu Bc. D.H. podnájem bytu č. 1 na adrese Mírové náměstí 10/2 v Litoměřicích pro paní I. J. s rodinou. Podnájem se povoluje na dobu od 1.5.2012 do 31.10.2012. 

376/11/2012

Pronájem městského bytu č. 4 v ulici Dlouhá 177/13

RM schvaluje sl. R. Š, Litoměřice přidělení městského bytu č. 4 v Dlouhé ulici 177/13 v Litoměřících. Nájemné činí 65,- Kč/m2/měsíc pro rok 2012 a 80,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení.

377/11/2012

Ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM neschvaluje paní M.Lukáčové, trvale bytem ohlašovna Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, poskytnutí ubytování na městské ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích.

378/11/2012

Výměna městského bytu (za prázdný byt)

RM schvaluje panu M.M.výměnu stávajícího bytu za prázdný byt č. 2 v ulici Dlouhá 194/47 v Litoměřicích, o výměře 67,99 m2. Nájemné je stanoveno na 65,- Kč/m2/měsíc pro rok 2012 a 80,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení.

379/11/2012

Vzetí na vědomí Výroční zprávy Projektu Litoměřice – Zdravé město a MA 21 za rok 2011

RM bere na vědomí Výroční zprávu Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2011 (příloha orig. zápisu).

380/11/2012

Změna organizační struktury Oddělení projektů a strategií           

RM schvaluje zřízení dvou tabulkových míst v organizační struktuře Oddělení projektů a strategií pro projekt „Aware&Fair - městské hry a kampaně jako podpora rozvojovým cílům milénia“ následovně:

-          projektový manažer od 1.4.2011 do 17.3.2013

-          ekonomicko-administrativní pracovník od 1.4.2011 do 30.9.2012

381/11/2012

Organizační směrnice pro vedení a účtování pokladny      

RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 5/2012 – Organizační směrnice pro vedení a účtování pokladny (viz příloha orig. zápisu).

382/11/2012

Zřizovací listina MěN

RM doporučuje ZM schválit znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská nemocnice v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

383/11/2012

Termíny jednání RM a ZM na 2. pololetí r. 2012  

RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic na 2. pololetí roku 2012.

RM: 19.7., 2.8., 14.8., 30.8., 13.9., 25.9., 11.10., 25.10., 6.11., 22.11., 4.12., 20.12.

ZM: 28.6., 23.8., 4.10., 15.11., 13.12.

384/11/2012

Schválení programu ZM dne 31.5.2012   

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 31.5. 2012 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:
I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění /stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání :

1.   Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.5. 2012

2.   Další postup ohledně zhodnocení volných zdrojů                

3.   Schválení úplného znění zřizovací listiny PO Městská nemocnice v Litoměřicích

4.   Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2011 včetně Zprávy o výsledcích

5.   Přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2011   

6.   Prominutí poplatků z prodlení  a) A. Mikelová, b) J. Pekařová

7.   Schválení dodatku k dohodě o splátkách

8.   Volba soudního přísedícího

9.   Zápis z kontroly Městské policie provedené KV při ZM

10. Plán práce kontrolního výboru při ZM na II. pololetí r. 2012

11. Žádost Strany zelených o zveřejňování materiálů na webu

Majetkové záležitosti:

Záměry :

12. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor II. 7.řada A, evidenční číslo 13

Žadatel:  Stanislav Šindelář, Werichova 2006/4, Litoměřice

13. Nákup pozemku par.č. 4724/5 o výměře 26 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

Žadatel: ČD a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha

14. Prodej pozemků v ul. M. Pomocné – lokalita garáží

Žadatel: OSMM

15.  Nákup pozemku par.č. 3407/1 o výměře 2342 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice

Žadatel: Správa železniční dopravní cesta, st.org., Dlážděná 1003/7, Praha

16. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č1267/15,16,2115/7,8,3209/5,18,19 a 21  ost.plocha-komunikace)  v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

Žadatel: OSMM

17. Záměr prodeje pozemků parc.č. 842/1 a 842/2 v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

18. Směna pozemku  par.č. 3864/79 o výměře 29 m2 (zahrada) za pozemek par.č. 3837/26 o výměře 15 m2 (zahrada) vl. město v k.ú. Litoměřice

Žadatel: manželé Roman a Jana Kracíkovi, Hrubínova 6, Litoměřice

19. Prodej pozemku par.č. 2475/29 o výměře 48 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice

Žadatel: Cihlář Petr, Nezvalova 1823/31, Litoměřice

20. Prodej  pozemku par.č. 4984/78 (zahrada) o výměře 355 m2 a par.č. 4969/2 (pod chatou) o výměře 14 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel: MUDr. Taťána Kolinová, Stránského 37, Litoměřice

21. Bezúplatný převod pozemku par.č.4858/16 o výměře 66 m2  v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- komunikace,č.j. 1298/12vl. ČR ÚZSVM, Rašínovo nábř. 390, Praha

Žadatel: OSMM

22. Bezúplatný převod pozemku par.č.2573/2 o výměře 149 m2  v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- komunikace,č.j. 1928/12vl. ČR ÚZSVM, Rašínovo nábř. 390, Praha

Žadatel: OSMM

23. Zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na části pozemku parc.č. 4137/1 a 4138/1  v k.ú. Litoměřice

Žadatel:RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem

24. Zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení na části pozemku parc.č. 1346 v k.ú. Pokratice

Žadatel:  RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem

25. Zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a oprav podzemní  komunikační sítě na pozemku parc.č. 2877/4 a 3101/1 v k.ú. Litoměřice

Žadatelé: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, Praha 7 a ČD -Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, Praha 3

26. Zřízení věcného břemene - práva umístění, provozování, údržby a oprav podzemní  komunikační sítě na pozemcích parc.č. 927, 910, 876/1, 862/2, 860, 859, 3068/1, 858/1 v k.ú. Litoměřice

Žadatel: T-Mobile Czech Republic, a.s. Tomíčkova 2144/1, Praha

27. Bezúplatný převod pozemku par.č.1634/3 o výměře 350 m2  v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- komunikace),č.j. 1771/12vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

Žadatel: OSMM

28. Bezúplatný převod pozemku par.č.1321/26 o výměře 271 m2  v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- zeleň),č.j. 1783/12vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

Žadatel: OSMM

29. Bezúplatný převod pozemku par.č.1768/2 o výměře 404 ma 2609/1 o výměře 695 m2  v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- komunikace), č.j. 2232/12vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

Žadatel: OSMM 

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

385/11/2012

Zábor altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „IN MEMOERIAN PAVOL DEMITRA 39“ dne 09.06.2012.           

RM schvaluje úplatný zábor altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově žadateli Ing. Branislavu Lisému za účelem uspořádání akce „IN MEMOERIAN PAVOL DEMITRA 39“ dne 09.06.2012.Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

386/11/2012

Provedení úklidových prací v rámci recitálu u sochy K.H. Máchy

RM pověřuje TSM  provedením úklidových prací spojených s konáním kulturní akce (recitálu) u sochy K.H.Máchy dne 26.5.2012.

Mgr. Ladislav Chlupáč

 starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu