Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 21.5.2009

 

U S N E S E N Í

výpis

z 11. jednání Rady města Litoměřic konané dne 21.5. 2009 od 10:00 hod.

 v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         uzavření smlouvy o dílo s firmou  Stavitelství DUO-STAV s.r.o. Litoměřice na akci „Oprava sociálních zařízení knihovna K.H.Máchy Litoměřice“

2.         uzavření smlouvy o dílo s firmou BUST spol. s r.o. Budyně nad Ohří na akci „Oprava sociálních zařízení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“

3.         uzavření smlouvy o dílo s firmou  FASE spol s r.o. Litoměřice na akci „Výměna dlažeb a obkladů kuchyně MŠ  Eliášova Litoměřice“

4.         uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavitelství DUO-STAV s.r.o. Litoměřice na akci „ Ladova Litoměřice-Změna užívání na MŠ“

5.            prodloužení pracovní smlouvy s Annou Pleyerovou na dobu určitou o tři měsíce do 30.9.2009

6.         dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce závodního dle horního zákona ze dne 24.3.2009 s ing. Petrem Gregorem,  Litoměřice

7.         uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.2.2009 mezi Městem Litoměřice a Evou Břeňovou IČ : 74238426 ( viz. příloha orig.zápisu)

8.            prodloužení nájemní smlouvy k bytu č.29, Revoluční 1831/7, Litoměřice, pro jeho uživatelku, na dobu určitou do 31.1.2010

9.         uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice a Zdeňkou Haluškovou, Litoměřice na částku 12.228,-Kč s příslušenstvím,  když výše splátky činí 2.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem květen 2009

10.       uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice a Jitkou Martenovou, Litoměřice na částku 12.011,-Kč s příslušenstvím,  když výše splátky činí 800,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem květen 2009

11.            ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor  ze dne 24.5.1999, ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Litoměřice a Gastronomickým centrem Pohoda s.r.o., IČ: 25049577, Křížova 10, Litoměřice, dohodou ke dni 1.8.2010

12.            ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 24.10.2006 mezi Městem Litoměřice a Střední školou Pohoda, s.r.o., IČ: 25022016, Kosmonautů 2022, Litoměřice, dohodou ke dni 1.8.2010

13.            ukončení nájemní smlouvy ze dne 24.10.2006 mezi Městem Litoměřice a Gastronomickým centrem Pohoda s.r.o., IČ: 25049577, Křížova 10, Litoměřice dohodou ke dni 1.8.2010.

14.             ukončení nájemní smlouvy ze dne 24.10.2006 mezi Městem Litoměřice a Střední školou Pohoda s.r.o., IČ: 25022016, Kosmonautů 2022, Litoměřice, dohodou ke dni 1.8.2010

15.       vrácení finančních prostředků pro PO CŠJ z nájemného za rok 2008 (viz příloha orig.zápisu).

16.       uzavření smlouvy o dílo s firmou   BUST spol. s r.o. Budyně nad Ohří na akci „Oprava sociálních zařízení Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež-Srdíčko Revoluční  Litoměřice“

17.            poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb a schválení smluv dle přiložených návrhů :

            1/ Název projektu : Sociální bydlení pro klienty hospicové péče

            2/ Název projektu : Služby psychoterapeuta

            3/ Název projektu : Inovace a motivačně vzdělávací program Centra služeb zaměstnanosti   

            4/ Název projektu : Dovybavení mateřského centra Klubíčko

18.       přidělení bytu č. 21 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice pani Otylii Gargalíkové, nar. 1944, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

19.            bezúplatný zábor veřejného prostranství –  části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Policii ČR, okresní ředitelství, Litoměřice za účelem pořádání akce „III. ročník dne Policie ČR a Integrovaného záchranného systému“ dne 19.6.2009

20.            bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově pro pana Michala Hanzla – Agentura „Modrý z nebe“, Litoměřice, za účelem uspořádání doprovodného programu v rámci hudebního festivalu „Litoměřický Kořen 2009“ a to ve dnech 4.-5.07.2009 s podmínkou zajištění úklidu po ukončení akce

21.            ukončení nájemní smlouvy č. 9170000009 uzavřené dne 4.4.2001 mezi Městem Litoměřice  a Janem Benešem, Litoměřice na část pozemku p.č. 4362 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1170  m(zahrada)  dohodou  ke dni  31.5.2009

22.            pronájem části  pozemku p.č.4362, zahrada, o výměře cca 1000  m2 v k.ú. Litoměřice , Jiřině  a Janu Čapkovým, Litoměřice za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 2000,- Kč/rok s NS účinností od 1.6.2009

23.            výpůjčku části pozemku  p.č. 614/1 o výměře cca  2800m2 v k.ú. Pokratice,  CK Slavoji Terezín,  zast. Otto Knotte, Litoměřice, za účelem  zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily po dobu pořádání sportovních akcí - Mistrovství ČR,pro kategorie ELITE a JUNIOR a Českomoravský  pohár v ostatních kategoriích, ve dnech 19.6.2009-21.6.2009

24.       uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytový prostor  o velikosti 86,31 m2 v ulici Máchovy schody 13/4, Litoměřice, mezi Městem Litoměřice a Příspěvkovou organizací Knihovnou Karla Hynka Máchy se sídlem : Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČ : 00360627, na dobu určitou 20let

25.       přidělení NP o velikosti 94 m2 v KDH budova 020, st.p.č. 4008/15 pro Kominictví Josef Eichler - PROKOM, Třebušín 67, IČ : 13350340 za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok

26.            mimořádný termín svatby  na jiném vhodném místě v objektu areálu „Výstaviště Zahrada Čech“ v Litoměřicích dne 22. srpna 2009 v 15.00 hod.

27.            předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na poskytnutí grantu v roce 2009 pro ZŠ Na Valech  (viz příloha orig. zápisu)

28.       znění  předávacího protokolu ke smlouvě o dílo uzavřené s firmouTeo Plus, s.r.o. dne 11.5.2009 (viz příloha orig.zápisu)

29.            mimořádnou odměnu řediteli PO Knihovna K.H.Máchy dle předloženého návrhu ze mzdových prostředků PO (viz příloha orig.zápisu)

30.       opravu formální chyby bodu I/3 z jednání RM 21.4.2009, správně se jedná o převod HV roku 2008  do rezervního fondu ve výši 2 984,55 Kč, v bodu VII/3 z jednání RM 21.4.2009   hospodářský výsledek roku 2008 ve výši 14 920,55 Kč PO ZŠ Litoměřice, U stadionu 4   

31.            schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dotaci ze dne 16. 3. 2009 uzavření mezi Městem Litoměřice a Masarykovou základní školou, Svojsíkova 5, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

32.       uzavření kupní smlouvy a smlouvy o záručním a pozáručním servisu s firmou SPS – VKP s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany (viz příloha orig.zápisu) na nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 15

II.            neschvaluje:  

1.         úhradu neinvestičních nákladů Obci Žalhostice za dojíždějící děti do ZŠ

III.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče veřejné zakázky „ Oprava sociálních zařízení knihovna K.H.Máchy Litoměřice“ firmu Stavitelství DUO-STAV s.r.o. Litoměřice

2.            vítězného uchazeče veřejné zakázky „ Oprava sociálních zařízení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ firmu  BUST spol. s r.o. Budyně nad Ohří

3.            vítězného uchazeče veřejné zakázky „ Výměna dlažeb a obkladů kuchyně MŠ   Eliášova Litoměřice “ firmu  FASE spol s r.o. Litoměřice 

4.            vítězného uchazeče veřejné zakázky „ Ladova Litoměřice-Změna užívání na MŠ  “ firmu  Stavitelství DUO-STAV s.r.o. Litoměřice

5.            vítězného uchazeče veřejné zakázky „ Oprava sociálních zařízení Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež-Srdíčko Revoluční  Litoměřice“ firmu  BUST spol. s r.o. Budyně nad Ohří

6.            vítězného uchazeče veřejné zakázky „nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 15“ firmu: SPS – VKP s.r.o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany

IV.        ukládá:

1.         řediteli PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, předložit nápravná opatření RM do dne 30.6.2009 v písemné podobě

2.         řediteli PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, vrátit částku ve výši 270,- EU za skipas do rozpočtu ZŠ

3.         odboru školství při přípravě rozpočtu pro PO Masarykova základní škola Litoměřice na rok 2010 zohlednit porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky byly použity na jiný účel.

4.         řediteli PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, provést  opravu vypořádání finančních prostředků se státním rozpočtem ve smyslu zjištění veřejnosprávní kontroly

V.            uděluje:

1.         řediteli PO Masarykova základní škola Litoměřice,Svojsíkova 5, výtku za závažné porušení a neplnění právních povinností vyplývající z jeho funkce   

2.            v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu řediteli ZŠ U Stadiónu – Mgr.Milanovi Slukovi,  řediteli ZŠ Ladova – Mgr.Martinovi Hrdinovi a  řediteli ZŠ B.Němcové -  PaedDr.Václavu Hančovi (viz příloha orig.zápisu)

VI.            odebírá:

1.         řediteli PO Masarykova základní škola Litoměřice,Svojsíkova 5, osobní příplatek ve výši 4.200,- Kč na dobu neurčitou

VII.            doporučuje:

1.            Zastupitelstvu města Litoměřice poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu sociálních služeb a schválení smluv dle přiložených návrhů :

1/ Název projektu : Zvyšování počítačové gramotnosti seniorů – kurzy na počítači

2/ Název projektu : Los-mapos

3/ Název projektu : ProŽivLi

2.            Zastupitelstvu města Litoměřice prodej bytů:

Topolčianská 404/6,             Litoměřice, byt číslo   2 ve výši 280.948,- Kč

Ladova 430/4, Litoměřice, byt číslo 20 ve výši 243.952,- Kč

A.Muchy 415/21,   Litoměřice, byt číslo   5 ve výši 268.511,- Kč

A.Muchy 415/23, Litoměřice, byt číslo 47 ve výši 268.511,- Kč

A.Muchy 414/27, Litoměřice, byt číslo 42 ve výši 143.433,- Kč

Kubínova 437/12, Litoměřice, byt číslo 46 ve výši 142.652,- Kč

A.Muchy 415/23, Litoměřice, byt číslo 31 ve výši 269.494,- Kč

Kubínova 437/10, Litoměřice, byt číslo 17 ve výši 142.652,- Kč

A.Muchy 415/23, Litoměřice, byt číslo 26 ve výši 261.534,- Kč

A.Muchy 414/25, Litoměřice, byt číslo 24 ve výši 143.433,- Kč

Heydukova 1874/2,             Litoměřice, byt číslo   3 ve výši 281.824,- Kč

VIII.            revokuje:

1.         své usnesení č. I./10.ze dne 18.12.2008

IX.        bere na vědomí:

1.         změnu účelu použití investičního fondu v roce 2009 PO Mateřská škola Litoměřice

2.            informace o prominutí místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za

I. čtvrtletí roku 2009 (viz příloha orig. zápisu)

3.            informaci interního auditu o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace  Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5

4.            informaci právního oddělení, že nebyl PO Masarykova základní škola Litoměřice,Svojsíkova 5, spáchán trestný čin ve vazbě na zjištění z veřejnosprávní kontroly

Mgr. Václav Červín                                                                                       Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                       starosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Bc. Panaš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu