Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 18.5.2010

NESENÍ

výpis

ze 11. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 18.5.2010

od 10:30 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava sociálních zařízení a výdejen jídel MŠ Ladova Litoměřice“ firmu Stavitelství DUO-STAV s.r.o. Litoměřice.

2.         vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava sociálních zařízení MŠ Nerudova Litoměřice“ firmu FASE spol. s r.o. Litoměřice.

3.         vítězného uchazeče veřejné zakázky „Bezbariérové úpravy objektů ZUŠ Litoměřice“ firmu     S-BAU BOHEMIA spol. s r.o. Litoměřice.

4.         vítězného uchazeče veřejné zakázky„Oprava sociálních zařízení a výdejen jídel MŠ Masarykova Litoměřice“ firmu BUST spol. s r.o. Budyně nad Ohří.

5.         vítězného uchazeče veřejné zakázky„ Změna užívání-Rozšíření kapacity MŠ Stránského Litoměřice “ firmu  Stavitelství DUO-STAV s.r.o. Litoměřice.

II.         schvaluje:

1.         bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírového, Tyršova, Kostelního, Dominikánského náměstí v ul. Lidická, V. Krajská, Michalská, Máchovy schody, Jezuitská, Wintrova a Klášterní pro PO MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání akce „Vinobraní 2010“ dne 24. – 25. 9. 2010.

2.         zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Autodíly Špindler Holding, a.s., Plavecká 9, Ústí n. Labem za účelem pořádání jednodenní akce „Karavana – Citroën“ – vystavení 4 vozidel v termínu od 17. do 30.5.2010.

3.         bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Krajské ředitelství Policie ÚK, územní odbor vnější služby, Stránského 811/1, Litoměřice za účelem pořádání 4. ročníku Dne Policie a Integrovaného záchranného systému dne 18.6.2010.

4.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou IDP spol. s r.o., Masarykova 998/31, Ústí n/L. na akci „Interiérové vybavení – gotický hrad, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a p. Tomášem Studničkou, Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

6.         prominutí poplatku z prodlení, který činí 59.592,-Kč, ve výši 40% (tedy částku 23.837,-Kč), pro P. Cucovou, Litoměřice za podmínky řádně uhrazeného nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu za měsíce duben, květen a červen 2010.

7.         prominutí poplatku z prodlení z částky 931,-Kč ve výši 80%, (tedy 745,-Kč), pro E.Bérovou,  Litoměřice.

8.         podání žaloby na vyklizení bytu č. 27 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1754/29 v ulici Stránského v Litoměřicích, který protiprávně užívá paní J.Č., trvale bytem tamtéž a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro paní J.Č. v ubytovně v Želetické ulici 2187/11, v Litoměřicích.

9.         uzavření dohody o splátkách pro J.Mrázkovou, Litoměřice, na částku 8.848,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig. zápisu).

10.       uzavření dohody o splátkách  pro Ing. P. Lagu, Litoměřice, na částku 45.476,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig. zápisu).

11.       uzavření dohody o splátkách pro J.Hupkovou, Litoměřice, na částku 7.265,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 700,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig. zápisu).

12.       uzavření dohody o splátkách  pro I.Morávkovou, Litoměřice, na částku 19.914,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig. zápisu).

13.       uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2010 k realizaci projektu „VII. ročník Litoměřického loutkového festivalu“ Krajským úřadem Ústeckého kraje pro PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

14.       poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory organizacím a aktivním občanům na kulturní projekty zaměřené na děti a mládež města Litoměřice na rok 2010 následovně:

- příspěvek na knihu „Českoslovenští letci v RAF – litoměřický region“                  7.000,- Kč

- výstava 97. pěší divize v USA – Jezuitský kostel                                              5.000,- Kč

- Litoměřický Hlásek – mezinárodní soutěž v Bratislavě                                      20.000,- Kč

- Klub ochotníků a přátel loutkového divadla                                                       20.000,- Kč

- taneční soutěž TEAM DANCE Litoměřice 2010                                    20.000,- Kč

- Česká televize – film o K. H. Máchovi                                                              20.000,- Kč

15.       uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavitelství DUO-STAV s.r.o. Litoměřice na akci „Oprava sociálních zařízení a výdejen jídel MŠ Ladova Litoměřice“.

16.       uzavření smlouvy o dílo s firmou FASE spol. s r.o. Litoměřice na akci „Oprava sociálních zařízení MŠ Nerudova Litoměřice “

17.       uzavření smlouvy o dílo s firmou S-BAU BOHEMIA spol. s r.o. Litoměřice na akci „Bezbariérové úpravy objektů ZUŠ Litoměřice“.,

18.       uzavření smlouvy o dílo s firmou BUST spol. s r.o. Budyně nad Ohří na akci „Oprava sociálních zařízení a výdejen jídel MŠ Masarykova Litoměřice“.

19.       uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavitelství DUO-STAV s.r.o. Litoměřice na akci „ Změna užívání-Rozšíření kapacity MŠ  Stránského Litoměřice “.

20.       složení výběrové komise a předloženou výzvu k podání nabídek na akci „Rekonstrukce vstupní části zahrady MŠ Baarova (severní část)“ (viz příloha orig. zápisu).

21.       přidělení NP v ulici ČA 163/17 o celkové výměře 47,27m2 MUDr. Jiřímu Dudkovi ve výši 400,- Kč/m2/rok.

22.       přidělení služebního bytu v ulici Mrázova 6 na dobu určitou 5 let za podmínky vykonávání stomatologické praxe žadatele v Litoměřicích.

23.       ukončení nájemní smlouvy č. 9170000286, uzavřené dne 1.8.2007 mezi Městem, Litoměřice a Mgr. J.Vatrem, Litoměřice k pozemku p.č. 4550/1, trvalý travní porost o výměře 1772m2 k.ú. Litoměřice, dohodou k 31.5.2010 a uzavření dohody o splátkách splatného dluhu ve výši 5.021,-Kč týkajícího se neuhrazeného nájemného z nájemní smlouvy č. 9170000286 ze dne 1.8.2007 (dohoda viz příloha orig.zápisu).

24.       ukončení nájemní smlouvy č. 9170000083 uzavřené dne 15.12.2005 mezi Městem Litoměřice a J.Novákovou, Litoměřice na část pozemku p.č. 4362 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1066 m(zahrada) dohodou ke dni 19.5.2010.

25.       pronájem části  pozemku p.č.4362, zahrada, o výměře cca 1066 m2 v k.ú. Litoměřice, 1788/18, Litoměřice za účelem užívání zahrady, Arfanu Suleymanovi Velimu, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 2.272,- Kč/rok s účinností nájemní smlouvy od 20.5.2010.

26.       přidělení bytu č. 5 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice pani V.Z.., nar. 1935, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

27.       přidělení bytu č. 2 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice pani P.M., nar.1933, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis.Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

28.       podání žádosti o dotaci do ROP - Severozápad na projekt „Vybudování plnohodnotných malometrážních bytů v rámci resocializačního programu v areálu želetické ubytovny.“ Dále schvaluje spoluúčast na financování projektu ve výši 15% uznatelných nákladů projektu a všech neuznatelných nákladů projektu.

29.       aktualizovaný Plán stavu, tvorby a čerpání fondů  na rok 2010 (viz příloha orig. zápisu).

30.       aktualizovaný Odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2010 (viz příloha orig. zápisu).

31.       aktualizovaný Plán nákladů a výnosů na rok 2010 (viz příloha orig. zápisu).

32.       aktualizovaný Návrh rozpočtu na rok 2010 v části Požadavky na investice (viz příloha orig. zápisu).

33.       Dodatek č. 1. ke kupní  smlouvě uzavřené podle § 409 a násl.zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  mezi Městem Litoměřice a Technickými službami města Litoměřice dne 13.4.2010 o prodeji osobního vozidla Škoda Roomster MPV Style 1,2-51 kW Benzín (viz příloha orig. zápisu).

34.       podání žádosti k výzvě Ministerstva vnitra České republiky v rámci Integrovaného operačního programu NA ROZVOJ SLUŽEB EGOVERNMENTU V OBCÍCH na projekt „Zřízení technologického centra, elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu Města Litoměřice“ dle zpracovaných Studií proveditelnosti pro všechny tři části obsažené ve výzvě. Zároveň schvaluje spoluúčast Města Litoměřice ve výši 15% přidělené dotace.

35.       jako provozovatele objektu „Svatostánek českého vinařství“ PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice.

36.       konání mimořádného termínu svatby na Ploskovickém zámku dne 3. července 2010 v 11.30 hod. (oddávající Ing. Radek Lončák).

37.       program na zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 27.5.2010 od 16:00 hodin v Domě kultury v Litoměřicích.

Program:

I. a) Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

   b) Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.Doplnění / stažení bodu programu

III.Hlasování o programu

IV.Body jednání

1.                  Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 17.5.2010

2.                  Informace o zhodnocení volných zdrojů

3.                  Schválení dohod o splátkách

4.                  Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce (Kalich aréna) s MSZ Litoměřice

5.                  a) Podání žádosti o dotaci z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR na rozvoj MA 21 a Energetického managementu ve městě Litoměřice
b) Zajištění spolufinancování projektu na rozvoj MA 21 a Energetického managementu ve městě Litoměřice

Majetkové záležitosti

Záměry:

6.                  Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor II.A, evidenční číslo 18

7.                  Prodej části pozemku p.č. 3850/8  v k.ú. Litoměřice

8.                  Prodej nemovitosti č.p. 710 vč.poz. p.č. 3139 a zahrady 3138/2 v k.ú. Litoměřice

9.                  Prodej pozemku p.č. 3227/2 v k.ú. Litoměřice

10.              Prodej pozemku p.č. 417/2 v k.ú. Litoměřice

11.              Podání žádosti na ÚÚZSVM o převod pozemků v k.ú Litoměřice

12.              Prodej pozemku p.č. 4362/1 v k.ú. Litoměřice

13.        Revokace usnesení I/23 ze dne 30.4.2009 - směna pozemků ve vl.města část pozemku p.č. 2608/2 za poz. p.č. 842/1 a 842/2 v k.ú. Litoměřice vl. ČEPRO, s.r.o Praha 7

Prodeje: 

14.              Bezúplatný převod pozemku včetně hradební zdi p.č. 162/3 v k.ú. Litoměřice

15.              Zrušení předkupního práva na část pozemku p.č. 1345/222 v k.ú. Pokratice

16.              Prodej pozemku p.č. 3068/6 a p.č. 3068/7 v k.ú. Litoměřice

17.              Prodej zastavěného  pozemku p.č  685/15 v k.ú. Litoměřice

18.              Prodej pozemku p.č. 3864/45 v k.ú. Litoměřice

19.        Prodej pozemku p.č. 1752/3 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

20.        Prodej pozemku p.č. 533/2 a p.č. 532/2 v k.ú. Pokratice

21.              Prodej bytových jednotek po prověření (RM 22.04 a 6.05.2010) ul. Kubínova 438, 437, Heydukova 1872, Raisova 1920, 1921 v k.ú. Litoměřice

22.              Dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům p.č.455/1 a 375/3 v k.ú. Pokratice

23.              Změna úhrady  kupní ceny stavebního pozemku v k.ú. Pokratice

24.              Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č.84/1,1345/20,1345/80,1345/107,

1345/108,1345/110,1345/113, 1345/118, 1345/146,1345/117 v k.ú. Pokratice

25.              Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p. č. 3718/87 v k.ú. Litoměřice

26.              Zřízení věcného břemene - umístění, údržby, provozování a oprav  plynárenského zařízení na části pozemků p.č. 3718/87 a p.č. 3718/109 v k.ú. Litoměřice

RWE GasNet, s.r.o.Klíšská 940, Ústí nad Labem (oprávněný)

27.              Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky k částem pozemků p.č.3718/87 a.p.č. 3718/109 v k.ú. Litoměřice

28.              Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav teplovodního zařízení na částech pozemků p.č. 1527/5, 1527/15, 1527/17, 1530/5 v k.ú. Litoměřice

29.              Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav objektové předávací stanice ÚT a TUV k č.p. 1534 (Domov seniorů - Domov na Dómském pahorku)

30.              Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav teplovodního zařízení na částech pozemků p.č. 1610,1668/1, 1756, 2541/1, 2563/1, 2563/112, 2563/113, 2563/124, 2563/129 v k.ú. Litoměřice

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

38.       uzavření dohody mezi Ústeckým krajem na straně jedné a Litoměřicemi a dalšími města (ORP) z Ústeckého kraje na straně druhé o společném postupu a spolupráci při pořizování datových modelů pro ÚAP a ÚPD.

39.       poskytnutí humanitární pomoci formou finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč z rozpočtové rezervy na pomoc oblastem postiženým povodní v květnu 2010 a to formou zaslání peněz na povodňové konto.

40.       úpravu „diskuzního litoměřického fóra“ formou registrace uživatelů s účinností od 18.5.2010.

III.        ruší:

1.a)       své usnesení č.I./18 ze dne 6.4.2010

   b)      své usnesení č.I./19 ze dne 6.4.2010

2.         své usnesení č.I./15 ze dne 11.2.2010

IV.        ukládá:

1.         OSMM zveřejnit pozemek p.č. 4550/1 trvalý travní porost o výměře 1772m2 k.ú. Litoměřice na Úřední desce k dalšímu pronájmu.

2.         PO Cestovního ruchu Litoměřice zpracovat podnikatelský záměr včetně podrobného finančního plánu a aktivně se zapojit do realizace II. etapy-interiéry.

3.         ředitelům příspěvkových organizací CCR a MKZ připravit podklady ke vzájemné spolupráci v rámci provozování Svatostánku českého vinařství.

4.         odd. projektů a strategií připravit na příští jednání RM podklady pro rozhodnutí o provozovatelích v souladu s podmínkami přidělení dotace na provozování Svatostánku českého vinařství.

V.         bere ne vědomí

1.         informaci o činnosti a plánech PO Cestovního ruchu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

2.         oznámení Dělnické strany sociální spravedlnosti, zastoupené p. Jiřím Štěpánkem, Praha 6 o konání politického shromáždění dne 23.5.2010 na Kostelním náměstí v Litoměřicích.

                                  

Jiří Landa                                                                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

M ístostarosta města                                                                                       starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš                  


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu