Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 17.6.2008

USNESENÍ

výpis

z 11. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 17.6.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         Plán stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2008 PO Městská kulturní zařízení Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

2.         Plán nákladů a výnosů (upravený rozpočet) na rok 2008 PO Městská kulturní zařízení Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

3.         Plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO Městská kulturní zařízení Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

4.            Odpisový plán na rok 2008 PO Městská kulturní zařízení (viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou SN Consultancies, SPRL, Avenue des Saisons 100-102, Bruxelles, Belgie na akci „PD k podání žádosti o dotaci a čerpání finančních prostředků – multifunkční hala Litoměřice“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

6.         zábor veřejného prostranství – části Střeleckého ostrova v Litoměřicích (u kotviště lodi) pro Credit plus, s.r.o., Evropská 61, Praha 6 za účelem umístění předzahrádky.

7.         zábor veřejného prostranství – části poz. č. 2354/20 pro pana Jiřího Sekyru, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky.

8.         zábor veřejného prostranství – části pozemku v parku U Hvězdárny – před objektem vodárny pro pana Pavla Filandera, Litoměřice.

9.         přidělení NP na parcele č. 689 (bývalá vodárna) o velikosti 28,5 m2 ve výši 525,- Kč/m2/rok pro pana Pavla Filandra, Litoměřice.

10.       na doporučení bytové komise při RM prodloužení poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice pro žadatelku - paní Helenu Mikelovou od 1.7.2008 do 30.6.2009.

11.       na doporučení bytové komise při RM přidělení bytu číslo 57 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 2+1 (55,16 m2) panu M. Patzenhauerovi na dobu určitou jednoho roku. Smlouvu s nájemcem lze prodlužovat jen do doby schválení prodeje domu Litoměřice, Revoluční č.p. 1831/7 a bytových jednotek.

Byt bude  prodán na základě schválených Zásad prodeje obytných domů a jednotek z majetku Města Litoměřice v 6. Zastupitelstvu města Litoměřice, pod č. usn. I/18 a dále na základě usnesení 9. jednání Rady města Litoměřice, pod č. usn. III/1, ze dne 20.5.2008 a bude uskutečněn obálkovou metodou. Nájemné je stanoveno ve výši 2.500,- Kč/měsíc.

12.       uzavření dohody o splátkách pro Renátu Gajdošovou, Litoměřice na částku 3.330,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem červen 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

13.            poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové rezervy ve výši 20.000,- Kč Neziskovce Oleško, občanskému sdružení na 8. ročník hudebně-sportovního festivalu Severní vítr, konaný dne 2.8.2008 v areálu Výstaviště Zahrada Čech.

14.       uzavření smlouvy o dílo s firmou IngPro Litoměřice s.r.o., Litoměřice na akci „Výměna vzduchotechniky Centrální školní jídelna Svojsíkova Litoměřice“ se zapracováním připomínek členů RM (smlouva viz příloha orig. zápisu).

15.            pronájem částí pozemků p.č.1345/20 (orná půda) o výměře 4 m2 a p.č. 84/1 (ostatní plocha, komunikace) o výměře 22 m2 v k.ú. Pokratice pro účel výstavby plotu a rozšíření zahrady Ing. Milanu Mazáčovi, Litoměřice a Evě Milerové, Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu 52,- Kč/rok, pod podmínkou odstranění stavby plotu v případě ukončení nájemní smlouvy z důvodu výstavby místní komunikace. Nájemní smlouvu lze uzavřít po sejmutí záměru pronájmu z úřední desky.

16.       změnu termínu již schválené akce – bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově (viz usnesení RM č. I/22 ze dne 24.4.2008) ze dne 28.6.2008 na nový termín 26.7.2008.

17.            bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově pro Českou stranu sociálně demokratickou – Okresní výkonný výbor Litoměřice, ul. Okružní 8, Litoměřice v zastoupení paní Ivety Ročkové (tajemnice OVV ČSSD Litoměřice) za účelem uspořádání předvolebního setkání s občany dne 13.9.2008.

18.       přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč od paní Anny Spang, Vídeň za účelem zajištění potřeb vázaných na setkání pěstounských rodin (darovací smlouva viz příloha orig. zápisu).

19.            partnerské smlouvy v rámci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“ (smlouvy viz příloha orig. zápisu).

20.            vyhlášení výběrového řízení na zajištění finančních prostředků na realizaci projektů podpořených z ROP Severozápad se zapracováním připomínek členů RM (viz příloha orig. zápisu).

21.            zadávací podmínky pro výběrové řízení, návrh smlouvy s dodavatelem a složení výběrové komise dle předloženého návrhu pro veřejnou zakázku „ZŠ Ladova Litoměřice – zateplení objektů a výměna oken“ (viz příloha orig. zápisu).

22.       užití znaku města Litoměřice na oficiálních tiskových dokumentech vydávaných před a v průběhu Mistrovství světa juniorů ve vodním slalomu na umělé slalomové trati v Roudnici nad Labem konaného ve dnech 24.-27.7.2008, pro Kanoistický klub Roudnice nad Labem.

23.       záměr vypsání výběrového řízení na provozování stravovacích služeb, které nyní zajišťuje Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7, Litoměřice.

24.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 26.6.2008 od 16:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.             Rozpočtová opatření dle doporučení FV

2.            Informace o zhodnocení volných finančních prostředků

3.            Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2007 včetně Zprávy o výsledcích přezkumu hospodaření za rok 2007

4.            Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací pro N.Rydlovou, M.Dusíka a K.Řezáčovou

5.            Poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu a uzavření smluv

6.            Revokace usnesení č. I/11 ze dne 17.4.2008 - předložení žádosti o dotace na projekt „Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice“      

7.            Projednání petice občanů ul. Teplická

Majetkové záležitosti

Záměry:

8.       Prodej pozemku p.č. 3198 o výměře 83 m2 v k.ú. Litoměřice

9.       Prodej pozemku p.č. 2213/5 o výměře 751 m2 v k.ú. Litoměřice

10.     Prodej části pozemku p.č. 657/42 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Pokratice (nutný odděl. geomet. plán)

11.     Prodej části pozemku p.č 64/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 25 m2 za účelem výstavby zapuštěné TS (nutný odděl. geomet. plán)

12.     Prodej části pozemku p.č. 1247/2 o výměře cca 89 m2 v k.ú. Pokratice (nutný odděl. geomet. plán)

13.     Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu číslo IV.C-150

14.     Dar pozemků p.č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice o výměře 4354 m2 a p.č. 2472/67 o výměře 71 m2 v k.ú. Litoměřice, (nezapsaný GP 3424-77/2008), pro výstavbu budoucích komunikací - Miřejovická stráň

15.     Nákup nemovitostí pozemku p.č. 55/7 o výměře 281 m2 a nemovitosti p.č. 55/1 o výměře 1 120 m2 s č.p. 282 v k.ú. Litoměřice – vlastník Korunní pivovar s.r.o. Lidická 15, Litoměřice

Prodeje:

16.     Prodej pozemku p.č. 2354/59 o výměře 66 m2 v k.ú. Litoměřice

17.     Zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby a oprav telekomunikačního kabelu  na pozemcích p.č. 828/2, 828/5, 831, 832, 857/24, 858/1, 2719/1, 2719/8, 2722/1, 2872/7, 2877/2, 2877/6, 2878/2, 2878/6, 3068/1, 3095 v k.ú. Litoměřice

18.     Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu číslo II-D-41

19.     Prodej bytových jednotek v ul. Teplická 1671/1, 1672/3, Resslova 1673/8, Pražská 89/6,8, 88/2,4, Tylova 1035/8 a po prověření majetku (ul. Teplická a Resslova) dle přiloženého seznamu

20.            Revokace části usnesení č. I/40 ze dne 27.5.2008 zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy na pozemek p.č. 3258/1 v k.ú. Litoměřice

21.     Zřízení věcného břemene práva umístění, provozování, údržby STL plynovodu na pozemku p.č. 2650/1 v k.ú. Litoměřice v majetku SŽDC, s.o.

V.  Informace

VI. Diskuze

VII. Interpelace

VIII. Závěr

25.       přidělení NP p.p.č. 4008/119, 4008/120, 4008/121 v k.ú. Litoměřice pro Centrum pro výzkum energetického využití litosféry, se sídlem Jablonecká 41, 460 01 Liberec.

26.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu č.p. 1764 v ul. Stránského, Litoměřice o umístění kamerového bodu a uzavření smlouvy o dílo s firmou Gepard s.r.o. Pardubice na dodávku zařízení (viz příloha orig. zápisu).

II.            neschvaluje:

1.         užití znaku města Litoměřice pro společnost Stavitelství DUO-STAV, s.r.o., U Studně 5, Litoměřice za účelem umístění na webových stránkách této společnosti.

III.        bere na vědomí:

1.         podanou informaci o dřevěné plastice umístěné na schodech u Jezuitského kostela v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu)

2.            inspekční zprávu České školní inspekce ze dne 12.března 2008, z provedené inspekce na ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig. zápisu).

3.            deklaraci provozovatelů výherních hracích přístrojů (VHP) o úpravě jejich provozu (deklarace viz příloha orig. zápisu).

4.            informaci o výsledku následné veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, Litoměřice, IČO 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

IV.        ukládá:

1.         odboru územního rozvoje města ve spolupráci s dalšími příslušnými odbory a komisemi vytipovat a předložit alternativní umístění dřevěné plastiky do 31.8.2008.

2.         odboru školství, kultury a památkové péče připravit zadávací podmínky výběrového řízení na provozování stravovacích služeb, které nyní zajišťuje Centrální školní jídelna, Svojsíkova 7, Litoměřice, do 31.7.2008.

V.            revokuje:

1.         část svého usnesení č. II/1 ze dne 5.6.2008 (zábor veřejného prostranství – části poz. č. 2354/20 pro pana Jiřího Sekyru, Pokratická 74, Litoměřice).

VI.            doporučuje:

1.         ZM schválit systém financování Vinobraní takto:

-    příjmy z pronájmů nebytových prostor MKZ přijaté na účet města od data 1.9.2008 budou  přeposílány městem zpět na provozní účet MKZ ve výši 100 %

-    u MKZ dojde po ukončení Vinobraní 08 ke zrušení samostatného účtu Vinobraní, přičemž veškeré prostředky, které budou na tomto účtu k dispozici budou použity k financování Vinobraní 08

-    podíl města na financování Vinobraní v dalších letech bude řešen samostatným příspěvkem na Vinobraní

-    po ukončení Vinobraní bude ze strany MKZ provedeno vyúčtování Vinobraní – případný přebytek bude vrácen zpět městu, případný schodek bude městem uhrazen

2.         ZM schválit předložené smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací pro: Naděždu Rydlovou, Martina Dusíka a Karolínu Řezáčovou (smlouvy viz příloha orig. zápisu).

3.         ZM schválit poskytnutí dotací v rámci realizace komunitního plánu a uzavření smluv dle přiložených návrhů (viz příloha orig. zápisu).

VII.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení - firmu IngPro Litoměřice s.r.o., Litoměřice na akci „Výměna vzduchotechniky Centrální školní jídelna Svojsíkova Litoměřice“.

2.            vítězného uchazeče výběrového řízení - firmu František Konrád Linea - podlahy Litoměřice na akci „Výměna a oprava nášlapných vrstev podlah vstupu, sálu a vstupu restaurace DK Litoměřice“.

 

VIII.            deklaruje:

1.         zájem a podporu s realizací projektu „Centra translační biomedicíny“, který má být uskutečněn na území města Litoměřic a Terezína. Toto usnesení RM nenahrazuje souhlasná stanoviska města Litoměřic vůči orgánům státní správy požadovaná na základě jednotlivých zákonů při samotné přípravě a realizaci projektu „Centra translační biomedicíny“ (vyjádření viz příloha orig. zápisu).

Ing. Ivan Palán

1. místostarosta města

Jiří Landa

2. místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu