Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 15.4.2014

USNESENÍ

VÝPIS

z 11. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 15. 4. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   1 1 j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

184/11/2014

Zábor veřejného prostranství – cyklistický závod – SK Litoměřicko

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části  Mírového náměstí v Litoměřicích pro SK Litoměřicko, 1. máje 59, Úštěk za účelem pořádání mistrovství světa v cyklistice intelektově znevýhodněných sportovců dne 21.6.2014.

185/11/2014

Zábor veřejného prostranství – Vinárna RoBo

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části ul. Okružní před č.p. 12/139 v Litoměřicích pro      Vinárnu RoBo, Okružní 12/139, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky o vel. 11 m2.

186/11/2014

Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce movité věci – vysavače drobného odpadu SH 85-GS uzavírané mezi Městem Litoměřice a Mgr. Barborou Hylánovou, Litoměřice (firma zajišťující úklid prostranství města).

187/11/2014

Schválení uzavření smlouvy o spolupráci

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a MUDr. Š.B., bytem Praha a ing. V.B. bytem Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

188/11/2014

Snížení nájemného – billboard firmy outdoor akzent, s.r.o.

RM schvaluje pro firmu outdoor akzent, s.r.o., Štětkova 1638/18, Praha 4 snížení nájemného za umístění billboardu umístěného na Vojtěšském náměstí v Litoměřicích z částky 25.000,- Kč na částku 20.000,- Kč/rok.

189/11/2014

Oznámení předvolební kampaně – KSČM

RM bere na vědomí oznámení předvolební kampaně KSČM do Evropského parlamentu pro SR KSČM, zastoupené J.V., bytem Litoměřice dne 17.4. a 14.5. 2014 v Dlouhé ulici v Litoměřicích.

190/11/2014

Vydání změny č. 2 ÚP Litoměřice

RM doporučuje ZM vydání změny č. 2 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy.

191/11/2014

Dohoda o partnerství s finanční spoluúčastí – Katedrální kapitula u sv.Štěpána v Litoměřicích                               

RM doporučuje ZM schválit:

a)   poskytnutí finančních prostředků Katedrální kapitule u sv. Štěpána v Litoměřicích, se sídlem Dómské náměstí 9/9, 41201 Litoměřice, IČ: 46771930 ve výši 20 % z celkových oprávněných nákladů, avšak v max. výši 6 mil. Kč vč. DPH na realizaci Projektu „Katedrála sv. Štěpána Litoměřice – revitalizace a obnova“.

b)  uzavření dohody o partnerství s finanční spoluúčastí (viz příloha orig. zápisu).

192/11/2014

Revokace usn. RM č. 108/7/2014 ze dne 4.3.2014 - výpůjčka poz.p.č. 4905/3 v k.ú. Litoměřice

RM  ruší  usnesení RM č. 108/7/2014 ze dne 4.3.2014, týkající se výpůjčky pozemku parc.č. 4905/3 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou a nahrazuje jej usnesením RM schvaluje výpůjčku pozemku parc.č. 4905/3, orná o výměře 761m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu zajištění přístupové cesty paní D.B., panu M.B., pana D.B., Mgr. L.B. a panu M.K., všichni bytem Litoměřice na dobu určitou 20 let s výhradou možnosti předčasného ukončení výpůjčky s tříměsíční výpovědní lhůtou, pokud bude Město Litoměřice tento pozemek potřebovat ke svým záměrům.

193/11/2014

Úprava NS č. 9170000202 ze dne 16.5.2001 k pozemkům v k.ú.Hlinná z důvodu digitalizace k.ú.

RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy  č. 9170000202, uzavřené dne 16.5.2001 s paní M.D., bytem Litoměřice. zohledňující platnost zákona 89/2012 Sb., a nové označení pozemků z důvodu digitalizace k.ú.Hlinná. Smlouva o pachtu bude uzavřena k pozemkům parc.č. 758/1, 758/2, 764/4, 766/7 v k.ú. Hlinná na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za smluvní pachtovné 1.802,- Kč/rok.

194/11/2014

Schválení uzavření dodatku ke smlouvě „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV“ se společností ČEZ Distribuce a.s. v rámci projektu „Geotermální energie Litoměřice“

RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě „Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV“ se společností ČEZ Distribuce a.s. v rámci projektu „Geotermální energie Litoměřice“ (dodatek a smlouva viz příloha orig.zápisu).

195/11/2014

Příspěvek na provozní výdaje občanského sdružení Lito-Partner

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na provozní výdaje občanskému sdružení Lito-Partner, o.s., IČ: 02386500, se sídlem Palachova 1083/6, 412 01 Litoměřice, ve výši 5.000,-Kč.

196/11/2014

Schválení programu ZM Litoměřic konaného dne 24.4.2014

Program:

I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

1.       Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16.4.2014

2.       Návrh na sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice ve smyslu ustanovení § 101, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů (stavebního zákona) u pozemků parc. č. 1345/131, 1345/132, 1345/92, 1345/102, 1345/101, 1345/103, 1345/143, 1345/81, 1345/145, 1345/82, 1345/133, 1345/83, 1345/98, 1345/11, 1345/99 v k.ú. Pokratice

3.       Vydání změny č. 2 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy

4.       Dohody o splátkách dluhu

5.       Zařazení správního území obce Litoměřice do územní působnosti SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) Občanského sdružení „Místní akční skupina České středohoří“ na období 2014-2020

6.       Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů - přímá dotace

7.       Dotace na podporu činnosti DMC Revolution o.s. a TJ Sokol Pokratice-Litoměřice

8.       Schválení příspěvků z Programu regenerace měst.památk.rezervací a zón na rok 2014

9.       Dohoda o partnerství s finanční spoluúčastí – Katedrální kapitula u sv.Štěpána v Litoměřicích

10.   Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině PO ZUŠ Litoměřice

11.   Změna Zřizovací listiny PO MěN Litoměřice

12.   Zápis z jednání likvidační komise

13.   Zastupování města v Euroregionu Elbe/Labe

Majetkové záležitosti:

Záměry:

14.   Prodej pozemku parc.č. 2512/1 o výměře 532 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

15.   Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 3084 o výměře 432 m2, jehož součástí je stavba s č.p. 859 a pozemku parc.č. 3085 o výměře 566 m2 v k.ú. Litoměřice „Magnolie“ na ČR Národní institut pro další vzdělávání, Praha

16.   Žádost o bezúplatný převod nemovitosti  stavby (garáže) bez pozemku parc.č. 2530/44 o výměře 39 m2 v k.ú. Litoměřice na ČR Národní institut pro další vzdělávání, Praha

17.   Prodej pozemku parc.č. 580/6 o výměře 10 m2 v k.ú. Litoměřice

18.   Prodej ½ pozemku parc.č. 1688 vč. jedné poloviny stavby č.p. 750 ul. Mrázova a ½ pozemku parc.č. 1689 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

19.   Prodej části pozemku parc.č. 2718/2 o výměře cca 50 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

20.   Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu – urnový pomník, sektor IV., II ř.1,  ev.č. 19

21.   Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 4011/6 o výměře 214 ma 4011/7 o výměře 190 m2 (ost.komunikace) v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

22.   Nákup pozemku parc. č.  1345/37 (orná) o výměře  602 m2 v  k.ú. Pokratice

23.   Revokace části usnesení 13/1/14 ze dne 30.01.2014 – převod pozemku parc.č. 2662/28 o výměře 1.023 m2 v k.ú. Litoměřice

24.   Prodej technologického zařízení vývodové odpínače, umístěné v elektrické stanici– LT 0134 a zřízení věcného břemene – služebnosti právo chůze a umístění 

Prodej:

25.   Prodej (dar) pozemku parc.č. 2662/29 o výměře 237 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice 

26.   Nákup pozemku parc.č. 657/78 o výměře 50 ma parc.č. 657/79 o výměře 4 m2 (vše ost.plocha) v k.ú. Pokratice

27.   Zrušení usnesení ZM ze dne 18.6.2009 pod bodem I/36 – nákup stavby (garáže)

28.   Zřízení věcného břemene – služebnosti IS, provozování, údržby a oprav podzemní komunikační sítě na pozemku parc.č.858/2 v k.ú. Litoměřice

29.   Zřízení věcného břemene – služebnosti IS,  umístění, provozování údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky k části pozemku parc.č. 2191/1 v k.ú. Litoměřice. 

30. Zřízení věcného břemene- služebnosti IS provozování, údržby a oprav podzemní komunikační sítě na pozemcích parc.č. 4006/93 a 4011/2 v k.ú. Litoměřice

31.   Zřízení věcného práva – služebnosti IS, elektrizační distribuční soustavy k části pozemků  parc.č. 4020 a 4021/1 v k.ú. Litoměřice

32. Prodej BJ 986/12 v ul. Mrázova 986/19 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku města

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

RM schvalujeprogram jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 24.4.2014 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám. 68.

197/11/2014

Systém náležité péče o les – nařízení EUTR(nařízení Evropského parlamentu a Rady EU) – podmínka pro těžbu a prodej dřeva v rámci EU. 

RM schvaluje „Systém náležité péče“ hospodářského subjektu Město  Litoměřice uvádějící poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu s účinností od 01.01.2014.

198/11/2014

Zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu nebytového prostoru o výměře 147,29 m2 v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích firmě JAKUB a.s., zast. panem L.K, bytem Litoměřice, IČ 47784547, DIČ CZ47784547.

199/11/2014

Stravování žáků partnerské školy z Alpnachu v PO CŠJ Litoměřice

RM ukládá PO CŠJ poskytnout stravování žákům a učitelům z partnerské školy Alpnach ve dnech 28.4. – 2.5.2014 za sníženou cenu 40,- Kč/oběd.

200/11/2014

Stravování účastníků soutěže v anglickém jazyce mezi základními školami s rozšířenou výukou jazyků v PO CŠJ Litoměřice

RM ukládá PO CŠJ poskytnout stravování žákům a učitelům ze základních škol s rozšířenou výukou jazyků Ústeckého kraje za sníženou cenu 40,-Kč/oběd, a to dne 7.5.2014 během soutěže v anglickém jazyce.

201/11/2014

Změna Zřizovací listiny PO MěN

RM doporučuje ZM schválení nové Zřizovací listiny Městské nemocnice v Litoměřicích a to s účinností od 01. 05. 2014 (viz příloha orig.zápisu)

 

202/11/2014

Zábor veřejného prostranství pro ODS

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro politickou stranu ODS od 1.9. do 15.10. 2014.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu