Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic -10.5.2007

USNESENÍ

výpis

z 11. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 10.5.2007

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.             schvaluje:

1.         změnu plánu investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO Městské Knihovny K.H.Máchy v Litoměřicích.

2.         zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí pro fa Autocentrum – Háša, s.r.o. za účelem umístění 1 vozidla po dobu 4 měsíců.

3.         zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí pro Agenturu Quent, Praha za účelem pořádání akce „Florabus 2007“ ve dne 18.6.2007.

4.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Cityplan, s.r.o., Praha na „Zpracování kapacitního posouzení a stanovení zatížení variant komunikačního systému města pro koncept ÚP Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

5.            pronájem části pozemku p.č. 3837/1 v k.ú. o výměře cca 148 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce Vladimíře a Ing. Martinu Horským, Litoměřice, za nájemné ve výši 296,-Kč/rok, bez možnosti výsadby stromů a podmínkou strpění vodovodního řadu. Nájemní smlouvu vyhotovit po 15-denním zveřejněním na úřední desce.

6.            výpůjčku části pozemků  p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice, CK Slavoji Terezín, zast. Otto Knotte, Litoměřice, za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily po dobu pořádání sportovní akce Mistrovství ČR a Českého  poháru v bikrosu ve dnech 22.9.-23.9. 2007.

7.         výměnu bytů mezi nájemníkem bytu č. 41, Revoluční 1834/8, Litoměřice a nájemnicí bytu č. 28, Stránského 1755/46, Litoměřice (NS k bytu č. 28 Stránského 1755/46 na dobu neurčitou). Výměnu uskutečnit po písemném potvrzení výměny České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty, Ústí nad Labem.

8.         přidělení NP v ulici ČA 163/17 o celkové výměře 70,17 m2 Mgr. Ireně Preissové ve výši 350,- Kč/m2/rok.

9.         přidělení bytu č. 3 v ulici A.Muchy 424/3 v Litoměřicích panu Jaroslavu Najmanovi na dobu neurčitou.   

10.       návrh smlouvy s firmou DAPS v.o.s. Na Kocandě 22, Litoměřice na rekonstrukci zahrady 5. MŠ ve Stránského ulici (viz příloha orig. zápisu).

11.       konání mimořádného termínu svatby v obřadní síní Litoměřice, dne 26. 7. 2007 v 11.00 hod.

12.       uzavření smlouvy o nájmu k bytu č.16 v ulici Smetanova 1813/5 , Litoměřice.

13.       výpověď z nájmu nebytového prostoru o velikosti 14,10m2 ve 2. nadzemním podlaží nemovitosti čp.18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích nájemci Ing. Ludě Šabatové, IČ: 18642713.

14.       výpověď z nájmu bytu č. 8 o velikosti 1+0 v domě čp. 47/7 ulici Velká Krajská, Litoměřice, nájemníkovi, který užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 20.3.2000, se zajištěním bytové náhrady v Ubytovně pro sociálně slabší občany v Želetické ulici, čp. 2187/11, Želetice.

15.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23 v Dukelské ulici čp.1856/6, Litoměřice na dobu neurčitou.

16.            předložený seznam firem a složení výběrové komise na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení a kuchyně MŠ Plešivecká Litoměřice“ se zapracováním návrhu Mgr. Červína a Mgr. Krejzy (viz příloha orig. zápisu).

17.            prominutí poplatku z prodlení ve výši 7.042,-Kč paní Rambouskové, Litoměřice.

18.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č.1 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v ulici A.Muchy 424/5, Litoměřice s ohledem na předchozí Usnesení Okresního soudu v Litoměřicích k této bytové jednotce. Toto usnesení o uzavření nájemní smlouvy k bytu nabývá účinnosti pouze za podmínky, že bude uhrazen aktuální dluh na nájemném nejpozději do 30.května 2007.

19.            výběrovou komisi na vyhodnocení veřejné zakázky  „Zajištění lodní dopravy po řece Labi v Litoměřicích“ v tomto složení: Mgr. Ladislav Chlupáč, Ing. Radek Löwy, Jaroslav Tvrdík.

20.       zadání veřejné zakázky „Zateplení a výměna oken pavilon I. stupně ZŠ Ladova Litoměřice“ firmě Chládek a Tintěra a.s. Litoměřice a s uvedenou firmou uzavřít smlouvu (viz příloha orig. zápisu).

21.       převod hospodářského výsledku PO Městské nemocnice do rezervního fondu ve výši 3.368.544,05 Kč.

22.       uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. (viz příloha orig. zápisu).

23.       zahájení spolupráce Města Litoměřice s Městem Vsetín na projektu „Udržitelná energetika měst a obcí ČR“.

II.            jmenuje:

1.            zástupce p. Jaroslava Tvrdíka pro prodej pozemku p.č. 433  o výměře 142 m2 v k.ú. Litoměřice veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu – doporučená minimální cena 92.920,- Kč.

Komise: L. Jindřichová, J. Fialová , zástupce RM p. J.Tvrdík.

Otevírání obálek proběhne  28.5. 2007 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7, Litoměřice.

2.         paní Petru Rosenbaumovou na funkci sekretáře komise výchovy a vzdělávání při RM.

3.         do výběrové komise na funkci ředitele MěN v Litoměřicích za RM členy: J. Landu, MUDr. P. Kejře, Ing. R. Lončáka, MBA, za DR MěN: Ing. A. Kučeru, CSc., MUDr. I. Jenšovského, za odborovou organizaci MěN pí Žákovskou, zástupce Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem bude RM jmenovat po obdržení nominace od ředitele Masarykovy Nemocnice v Ústí n/L..

III.             odvolává:

1.         paní Annu Neužilovou z funkce sekretáře komise výchovy a vzdělávání při RM.

IV.        bere na vědomí:

1.         změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů PO Městské knihovny K.H.Máchy v Litoměřicích.

2.            informaci odboru dopravy a silničního hospodářství o návrhu na vyrovnání za zařízení umístěného na autobusového nádraží v Litoměřicích, které je v majetku firmy BUSCOM, a.s. Ústí nad Labem.

3.            informace o prominutí místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za rok 2006 a za I. čtvrtletí roku 2007 (viz příloha orig. zápisu).

4.            informaci z jednání o situaci v MKZ Litoměřice, bod bude zařazen do řádného programu na příští jednání RM 22.5.2007.

                                              

Ing. Ivan Palán                                                                                       Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                               starosta města  

                                                                                                

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu