Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 26.5.2016

U S N E S E N Í

VÝPIS

z 11. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26. 5. 2016
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 11. jednání projednala pod usnesením č.:

287/11/2016
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – CANTICA BOHEMICA, z.s. Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 20.000 Kč Cantica Bohemica, z.s., se sídlem Křepkova 2136/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 26534215 na uskutečnění projektu: „Podzimní sborové dny 2016“ a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

288/11/2016
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku Sůváci
RM schvaluje spolku Sůváci, IČO: 012 80 368, umístění sídla spolku na adrese Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice.

 

289/11/2016
Žádost o bezplatné užití kongresového sálu Hradu Litoměřice – GJJ Litoměřice
RM neschvaluje bezplatné užití kongresového sálu Hradu Litoměřice Gymnáziu Josefa Jungmanna Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkové organizaci, se sídlem Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773673 dne 9. 6. 2016 za účelem slavnostního předání maturitních vysvědčení.

 

290/11/2016
Navýšení dotace a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2016
RM doporučuje ZM schválit přijetí dotace (navýšení) a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace od Krajského úřadu Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

291/11/2016
Navýšení dotace a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2016
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace (navýšení) a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

292/11/2016
Návrh na příděl bytu č. 7 (gars.) v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou (DPS), Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní M.H., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

293/11/2016
Návrh na příděl bytu č. 22 (1+1) v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou (DPS), Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní L.K., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

294/11/2016
Návrh na příděl bytu č. 28 (1+1) v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 28 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice paní M.K., trvale bytem Křešice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

295/11/2016
Žádost o bezplatné užívání prostor DK Litoměřice za účelem konání akce pro seniory „Příjďte mezi nás“
RM schvaluje Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice bezplatné užívání prostor Domu kultury Litoměřice, včetně potřebné techniky za účelem uspořádání akce pro seniory „Přijďte mezi nás“, která se bude konat dne 15. června 2016 od 14:00 – 17:00 hodin.
RM ukládá Městským kulturním zařízením Litoměřice, příspěvkové organizaci, technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

296/11/2016
Prominutí smluvní pokuty
RM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 80% tedy 5.639,- Kč, pro paní Z.B., bytem Litoměřice.

 

297/11/2016
Žádost o prominutí příslušenství dluhu
RM neschvaluje prominutí úroku (poplatku) z prodlení pro pana L.T. a paní E.T., bytem Litoměřice.

 

298/11/2016
Rozšíření nájemní smlouvy
RM schvaluje panu A.B. rozšíření nájemní smlouvy k bytu č. 3 o výměře 59,30 m² (2+1) v ul. Novobranská 159/2, Litoměřice o tchýni M.P.

 

299/11/2016
Nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže ve vl. žadatele v k.ú. Litoměřice, pozemek je ve vl. Města Litoměřice
RM souhlasí nevyužít předkupního práva podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže (LV 1572), umístěné na pozemku parc.č. 2745 v k.ú. Litoměřice ve vl. Města Litoměřice.

 

300/11/2016
Pronájem části pozemku parc.č., 657/42 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 24 m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č.,657/42 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 24 m2 v k.ú. Pokratice za účelem umístění nákladové rampy spol. Mozaika Lovosice s.r.o., zast. jednatelem Bohuslavem Zímou, IČO: 03573303, K. Maličkéko 1227, Lovosice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 1500Kč/rok.

 

301/11/2016
Ukončení nájemní smlouvy č. 9170000007 ze dne 4.4.2001 na pozemek parc.č. 823/1 zahrada o výměře 482m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000007,uzavřené dne 4.4.2001 na pozemek parc.č. 823/1 zahrada o výměře 482m2 v k.ú. Litoměřice s vlastníky domu č.p. 832, tj. Mgr. O.B., paní M.Z., paní M.P., pan V.L. a paní O.L., všichni bytem Litoměřice, výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce s povinností odstranění staveb, umístěných na pozemku.

 

302/11/2016
Ukončení smluv o pachtu č. 9170000128 ze dne 25.5.2001, č. 2967170907 ze dne 20.4.1998 a č. 2967170807 ze dne 20.4.1998
a) RM schvaluje ukončení Pachtovní smlouvy č. 2967170907 ze dne 20.4.1998 včetně dodatků 1-4 uzavřené s panem A.S., bytem Litoměřice k užívání části pozemku parc.č. 2721/3 o výměře 150m2 v k.ú. Litoměřice výpovědí s 3 měsíční výpovědní lhůtou s povinností odstranění všech staveb ke dni skončení smluvního vztahu.
b) RM schvaluje ukončení Pachtovní smlouvy č. 9810000128 ze dne 25.5.2001 uzavřené s panem A.S., bytem Litoměřice k užívání části pozemků parc.č. 2719/1, 2719/28, 2719/29, 2719/30 o celkové výměře cca 56 m2 vše v k.ú. Litoměřice výpovědí s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
c) RM schvaluje ukončení Pachtovní smlouvy č. 2967170807 ze dne 20.4.1998 včetně dodatků 1-3, uzavřené s panem K.N., bytem Litoměřice k užívání části pozemku parc.č. 2721/3 o výměře 200m2 v k.ú. Litoměřice výpovědí s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

303/11/2016
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 47,27 m² v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích za účelem využití prostoru k poskytování zdravotních služeb.

 

304/11/2016
Revokace usnesení č. 620/23/2015 a prodloužení výpůjčky na část pozemku parc. č. 4008/74 (cca 2.000 m2) v Litoměřicích (areál bývalých Kasáren Dukelských hrdinů) za účelem provozování sportoviště na dobu určitou deseti let
RM revokuje své usnesení č. 620/23/2015 ze dne 06.08.2015 a nahrazuje původní usnesení novým zněním s tím, že RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 4008/74 (cca 2.000 m2) v Litoměřicích (areál bývalých Kasáren Dukelských hrdinů) na dobu určitou deseti let za účelem provozování sportoviště pro Beach Club Litoměřice zastoupený paní D.H., bytem Litoměřice. Za předpokladu, že Město Litoměřice získá dotaci z Programu 133510, pak je tato smlouva uzavřena na dobu deseti let od pořízení pronajatého majetku, přičemž termínem pořízení je termín ukončení realizace akce stanovený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Programu 133510.

 

305/11/2016
Rekonstrukce bytu č. 4 v budově čp. 195/49 v ul. Dlouhá – zadání Veřejné zakázky malého rozsahu (II. kategorie - stavební práce), tj. přímé oslovení jednoho zhotovitele díla – GERTAHAUS s.r.o.
RM schvaluje zadání Veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR II. kategorie - stavební práce) – Rekonstrukce bytu č. 4 v budově čp. 195/49 v ul. Dlouhá – přímým oslovením jednoho zhotovitele díla, tj. GERTAHAUS s.r.o., Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1 zastoupená Gerhardem Horejskem, IČO: 27301532.

 

306/11/2016
Schválení uzavření smlouvy o dílo – Valbek, spol. s r.o. - protipovodňová opatření
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo uzavírané mezi Městem Litoměřice a spol. Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec, IČO 48266230, zastoupená ing. Jaromírem Drašarem, ředitelem střediska ÚL, týkající se akce „Litoměřice, protipovodňová opatření pro jižní část zástavby – pravý břeh Labe“ – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (viz příloha orig. zápisu).

 

307/11/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/008/2016 s názvem „Litoměřice - Miřejovická stráň, Akátová ulice“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Litoměřice - Miřejovická stráň, Akátová ulice“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Gardenline s.r.o., sídlem Litoměřice, Šeříková 405/13, IČO: 27263827.

 

308/11/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/016/2016 s názvem „Litoměřice, pivovar, budova B – výměna střešní krytiny“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Litoměřice, pivovar, budova B – výměna střešní krytiny“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Chládek & Tintěra, a.s., sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881.

 

309/11/2016
Schválení uzavření Příkazní smlouvy na vypracování Studie proveditelnosti k žádosti o dotaci na projekt „Automatické parkovací zařízení pro kola BIKETOWER Litoměřice - dolní nádraží" mezi Městem Litoměřice a Aspira Invest s.r.o., Mladá Boleslav
RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na vypracování Studie proveditelnosti k žádosti o dotaci na projekt „Automatické parkovací zařízení pro kola BIKETOWER Litoměřice - dolní nádraží" mezi Městem Litoměřice a Aspira Invest s.r.o., se sídlem Železná 33, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 25797735 (viz příloha orig. zápisu).

 

310/11/2016
Uzavření smlouvy se společností Gardenline s.r.o. Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
RM schvaluje smlouvu se společností Gardenline s.r.o. Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827 o dodávkách 500 t biologicky rozložitelného odpadu (BRO) (viz příloha orig. zápisu).

 

311/11/2016
Souhlas s nominací Ing. Pavla Gryndlera, za člena Rady správy úložišť radioaktivních (SÚRAO) na další funkční období 2016 - 2021
RM schvaluje nominaci Ing. Pavla Gryndlera za člena Rady správy úložišť radioaktivních (SÚRAO) na další funkční období 2016 - 2021.

 

312/11/2016
Uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. DOP/7/2016 s Městem Bohušovice nad Ohří
RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. DOP/7/2016 s Městem Bohušovice nad Ohří, dle které bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů Města Bohušovice nad Ohří v jeho správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 16 a ve spojení s ustanovením § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházejících se ve správním obvodu Města Bohušovice nad Ohří a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem (viz příloha orig. zápisu).

 

313/11/2016
Vzetí na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2016/2017 z fóra, ankety a sociologického průzkumu
RM bere na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2016/2017 z fóra, ankety a sociologického průzkumu (viz příloha orig. zápisu).

 

314/11/2016
Vzetí na vědomí problémů vzešlých z akce Mladé fórum aneb Desatero problémů Litoměřic mládeže 2016
RM bere na vědomí problémy vzešlé z akce Mladé fórum aneb Desatero problémů Litoměřic očima mládeže a ukládá navrhnout jejich řešení odpovědným garantům (viz příloha orig. zápisu).

 

315/11/2016
Změna Příkazu starosty a tajemníka č. 02/2016 Organizačního řádu MěÚ Litoměřice – změna organizační struktury: Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje a Odboru Územního rozvoje
a) RM schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Litoměřice - Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje a Odboru územního rozvoje, spočívající v převedení jednoho tabulkového místa „Projektový manažer – mobility“ a zřízení tabulkové pozice „Projektový manažer a inženýring“ a to vše ke dni 01. 06. 2016.
b) RM schvaluje změnu v hlavní činnosti odboru Kancelář starosty a tajemníka, a to převedení činnosti vyvlastňovacího úřadu na odbor Stavební úřad.
c) RM schvaluje změnový Příkaz starosty a tajemníka č. 6/2016, kterým se mění Organizační řád MěÚ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

316/11/2016
Krátkodobá výpůjčka suterénních prostor v Gotickém dvojčeti (průjezdu a jedné místnosti) za účelem uspořádání festivalu ve dnech 1.- 29. 6. 2016
RM schvaluje uzavření výpůjčky suterénních prostor (průjezdu a jedné místnosti) budovy čp. 241 – Gotického dvojčete v Litoměřicích s paní Irenou Skopalovou – Galerie ve dvoře, ul. Jezuitská 12/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 26552876 za účelem konání festivalu Windows@Twins ve dnech 01.06. - 29.06.2016.

 

317/11/2016
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14200113 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - "Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na financování akce "Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká“ se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11, IČO: 00020729 (viz příloha orig.zápisu).

 

318/11/2016
Schválení uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a Nadací AGROFERT
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a Nadací AGROFERT, IČO: 24188581, se sídlem Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4 (viz příloha orig.zápisu).

 

319/11/2016
Změny složení komisí při RM
a) RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Václava Červína ze dne 25.5.2016 na funkci předsedy komise územního rozvoje při RM a jmenuje nového předsedu této komise MUDr. Pavla Kejře.

b) RM bere na vědomí rezignaci Jaromíra Mareše ze dne 12.5.2016 na funkci předsedy komise sportu a jmenuje nového předsedu této komise Mgr. Václava Červína.

c) RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Zuzany Lorencové ze dne 20.5.2016 na funkci člena kulturní komise a jmenuje nového člena této komise paní Markétu Bauerovou.

 

320/11/2016
Schválení termínů jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic na II. pol. 2016
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřice a Zastupitelstva města Litoměřice na II. pololetí 2016.
RM: 21.07., 11.08., 01.09., 22.09., 06.10., 20.10., 10.11., 24.11.,15.12.
ZM: 15.09., 08.12.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 30.5.2016


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu