Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 6.5.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 11/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 06. 05. 2019
od 13:00 hodin v kanceláři starosty

 

272/11/2019
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 193 00 Praha 9, Horní Počernice, na úhradu nákladů spojených s rozvojem výchovně vzdělávacích aktivit žáků 1. A školy – žádost viz příloha orig. zápisu.

 

273/11/2019
Žádost o souhlas zřizovatele – Šablony II – PO Mateřská škola Litoměřice
RM uděluje souhlas PO Mateřské škole Litoměřice, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 72744081, s realizací projektu v rámci OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II“.

 

274/11/2019
Prodloužení období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitelky PO Základní umělecké školy Litoměřice
RM schvaluje v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon prodloužení doby období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitelky Základní umělecké školy Litoměřice - Mgr. Dominice Valeškové od 1.8.2019.

 

275/11/2019
Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7
RM bere na vědomí rezignaci Zdeňky Kovářové na funkci ředitelky Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 ke dni 30. 6. 2019 ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje podmínky vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky PO Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu) a pověřuje odbor ŠKSaPP jeho přípravou a realizací.

 

276/11/2019
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice – slavnostní ocenění žáků litoměřických základních škol a ZUŠ
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky, za účelem konání slavnostního ocenění žáků litoměřických základních škol a ZUŠ, které se bude konat v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice dne 12. 6. 2019 od 17.30 hodin.

 

277/11/2019
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice – schůzka starostů ORP k problematice Nemocnice Litoměřice a.s.
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky, za účelem konání schůzky starostů ORP, která se bude konat v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice dne 27. 5. 2019 od 10.00 hod. do 12.00 hod.

 

278/11/2019
Rozpočtové opatření – schválení návrhy úpravy rozpočtu, a to vratky daně z příjmů právnických a fyzických osob
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru SVaZ (viz příloha orig. zápisu).

 

279/11/2019
Úprava rozpočtu odboru životního prostředí
RM schvaluje úpravu rozpočtu OŽP (viz příloha orig. zápisu).

 

280/11/2019
Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory na pojištění lesních porostů
RM schvaluje podání žádosti o podporu poskytovanou PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČO: 492 414 94, DIČ: CZ492 414 94, Program pojištění lesních porostů pro pojistný rok 2019.

 

281/11/2019
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 


282/11/2019
Zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 5227/36 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 5227/39 (ostatní plocha – manipulační plocha), oba v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 1.000 m2
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků parc. č. 5227/36 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 5227/39 (ostatní plocha – manipulační plocha), oba v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 1.000 m2, za účelem pronájmu skladových a odstavných ploch) od data 01.07.2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

283/11/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 140 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Ludvíkem Kutzlerem, IČO: 04245920, se sídlem Liškova 1769/62, Předměstí, 412 01 Litoměřice. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

284/11/2019
Schválení Výroční zprávy města Litoměřice za rok 2018
RM schvaluje Výroční zprávu města Litoměřice za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

285/11/2019
VZ/018/2019 s názvem „Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů" - schválení zadávací dokumentace VZ a komise
RM schvaluje zadávací dokumentaci a složení komisí pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejichž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/018/2019 s názvem "Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů" (viz příloha orig. zápisu).

 

286/11/2019
Veřejnosprávní kontrola PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u organizace Příspěvková organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, Revoluční 1845/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 708 54 165 (viz příloha orig. zápisu).

 


287/11/2019
Veřejnosprávní kontrola PO ZŠ U Stadionu, Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, Litoměřice PSČ 412 01, IČO: 467 73 401 (viz příloha originál zápisu).

 

288/11/2019
Jednání s Krajskou zdravotní a.s. a Ústeckým krajem o strategickém partnerství vůči litoměřické nemocnici
RM konstatuje, že Ústecký kraj projevil zájem převzít Nemocnici Litoměřice a.s. se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 (viz RM ze dne 28/01/2019 a RM ze dne 25/02/2019).

RM pověřuje Mgr. Ladislava Chlupáče a Ing. Radka Lončáka MBA projednáním deklarovaného zájmu s Ústeckým krajem a společností Krajská zdravotní a.s.

 

289/11/2019
Zadání vypracování analýzy trhu a identifikace potenciálních kupujících pro společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.
a) RM pověřuje společnost Grant Thornton Advisory s.r.o., Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1, IČO: 26513960, zpracováním analýzy trhu a identifikaci potencionálních kupujících pro společnost Nemocnice Litoměřice, a.s. (viz příloha orig. zápisu).

b) RM rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí:

1. RM ukládá představenstvu a dozorčí radě společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. poskytnout dokumenty, podklady a další informace potřebné pro vypracování analýzy trhu a identifikaci potencionálních kupujících pro společnost Nemocnice Litoměřice a.s., které si zhotovitel analýzy trhu společnost Grant Thornton Advisory s.r.o., Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1, IČO: 26513960 vyžádá.

2. RM ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedeném usnesení.

 

290/11/2019
Rozhodnutí VH o schválení účetní závěrky 2018, návrhu na rozdělení výsledku hospodaření 2018 a výroční zprávy 2018 Nemocnice Litoměřice, a.s.
RM, rozhodující ve věcech obce jako jediného společníka / akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., přijala toto rozhodnutí / schvaluje návrh na vydání rozhodnutí:

RM bere vědomí:

  • Zprávu auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích 2018 (viz příloha orig. zápisu).
  • Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 2018 (viz příloha orig. zápisu).
  • Zprávu DR o výsledcích své činnosti 2018 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje:

  • Účetní závěrku 2018 ověřenou auditorem (viz příloha orig. zápisu).
  • Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2018 a to tak, že dosažený výsledek hospodaření po zdanění za rok 2018 ve výši 5 916 193,08 Kč bude převeden na účet Nerozděleného zisku minulých let.
  • Výroční zprávu 2018 ověřenou auditorem (viz příloha orig. zápisu).

RM ukládá:

Starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedených usneseních / rozhodnutích.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Lukas Wünsch
2. místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 13.5.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu