Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 23.5.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
z 11. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 23. 5. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 239/11/2022
Schválení Směrnice Rady města Litoměřice č. 2/2022 pro PO TSM
RM schvaluje Směrnici č. 2/2022 o specifikaci činností příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 se zapracováním připomínky radních (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 240/11/2022
Kalkulace nákladů a cen prací a služeb pro město Litoměřice a doplňkové činnosti na rok 2022
RM schvaluje kalkulace nákladů a cen prací a služeb PO TSM Litoměřice, IČO: 00080128, Technická 2355/1, 41201 Litoměřice pro město Litoměřice na rok 2022 a ceník prací a služeb pro cizí odběratele pro rok 2022 (viz přílohy orig.zápisu).

 

usnesení č. 241/11/2022
Finanční příspěvek pro TK mládeže DDM Rozmarýn - výročí 10 let činnosti
RM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku zřizovatele ve výši 10.000 Kč Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 na vydání publikace k 10. výročí činnosti Technického klubu mládeže DDM Rozmarýn Litoměřice.

 

usnesení č. 242/11/2022
VZ/028/2021 s názvem „Atletický ovál a hřiště - Litoměřice, Havlíčkova 32“ – schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Atletický ovál a hřiště - Litoměřice, Havlíčkova 32“ uzavřené s dodavatelem Linhart spol. s r.o., sídlem Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 47052121 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 243/11/2022
Poskytnutí dotace Aeroklubu MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z. s.
RM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč Aeroklubu MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s., IČO: 467 71 255, se sídlem Žižkova 3389, 413 01 Roudnice nad Labem na pořádání 16. ročníku Memorial Air Show, který je plánován ve dnech 25. a 26. 6. 2022 na letišti v Roudnici nad Labem
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/139/2022 mezi Aeroklubem MEMORIAL AIR SHOW Roudnice n.L. z.s., IČO: 467 71 255, se sídlem Žižkova 3389, 41301 Roudnice nad Labem a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).


usnesení č. 244/11/2022
Souhlas zřizovatele se schválením inv. záměru - pořízení Tv lupy - Masarykova ZŠ Litoměřice
RM uděluje souhlas Masarykově základní škole Litoměřice, Svojsíkova 5, příspěvkové organizaci, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 s podáním žádosti o příspěvek z Programu 133 350 Podpora zajištění vybraných Investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - podprogram 133D 351 za účelem pořízení Tv lupy pro zrakově postiženého žáka. Investiční záměr viz příloha orig. zápisu.

 

usnesení č. 245/11/2022
Urychlení kácení suchých stromů na Mostné hoře
RM schvaluje bezplatné poskytnutí dřevní hmoty, pocházející z kalamitní situace na Mostné hoře, občanům města za následujících podmínek:
1) žadatelem je občan města s trvalým bydlištěm na území města mimo občanů hlášených na adrese MěÚ Litoměřice
2) žadatel se smí přihlásit do seznamu pouze jednou
3) žadatelé budou oslovování postupně dle pořadí přihlášení
4) pokud někdo odmítne stanovený termín pro odklizení dřeva, bude přesunut na konec pořadí
5) pokud někdo opakovaně odmítne úklid dřeva, bude z pořadníku vyřazen
6) na jedno oslovení bude připraveno minimálně 5 stromů ke kompletnímu odklizení, těchto stromů může být i více s přihlédnutím k jejich velikosti
7) kácení bude prováděno 1x týdně, vždy ve čtvrtek, s tím, že úklid musí být proveden do středy následujícího týdne
8) pokud tento úklid nebude do stanoveného termínu dokončen, bude úklid proveden TSM Litoměřice na náklady žadatele

Tyto podmínky budou zveřejněny současně s elektronickým formulářem žádosti. Přihlášením přes formulář bere žadatel tyto podmínky na vědomí a vyslovuje s nimi souhlas.
Organizací pověřuje RM odbor životního prostředí ve spolupráci s oddělením IT.

 

usnesení č. 246/11/2022
Schválení smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na nákup plomb a lístků o původu zvěře
RM schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů mezi Českou republikou zastoupenou Ministerstvem zemědělství, IČO: 00020478, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město a Městem Litoměřice, IČO: 263 958, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 247/11/2022
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice FALCO
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace spolku Český svaz ochránců přírody ZS Falco, IČO: 02017083, Dolní Týnec 39, 412 01 Třebušín na umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 248/11/2022
Schválení způsobu prodeje pozemku parc. č. 4008/36 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje způsob prodeje pozemku parc. č. 4008/36 o výměře 493 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby bez čp/če v k.ú. Litoměřice veřejnou licitací, dle schváleného Řádu pro veřejné licitace pozemků, za nejvyšší dosaženou kupní cenu. Podmínky prodeje budou zveřejněny na úřední desce města.

 

usnesení č. 249/11/2022
Výpůjčka částí pozemků v k.ú. Litoměřice - „Cyklostezka Ohře“
RM schvaluje vypůjčení částí pozemků v k.ú. Litoměřice, část pozemku parc. č. 4831 o výměře 137 m2 (trvalý travní porost), část pozemku parc. č. 4826/2 o výměře 181 m2 (ostatní plocha), pozemek parc. č. 4826/7 o výměře 270 m2 (ostatní plocha), část pozemku parc. č. 4768/17 o výměře 32 m2 (orná půda), pozemek parc. č. 4768/30 o výměře 58 m2 (orná půda) a část pozemku parc. č. 4855/1 o výměře 526 m2 (ostatní plocha) Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 k realizaci stavby „Cyklostezka Ohře“, a to na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy o výpůjčce, do uplynutí 5 let od finančního ukončení projektu „Cyklostezka Ohře“, nejdéle do 31. 12. 2030.

 

usnesení č. 250/11/2022
Vypůjčení pozemků v k.ú. Litoměřice a v k.ú. Pokratice – SPÚ
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, na dobu určitou od 01.06.2022 do 31.5.2023, za účelem údržby pozemků parc. č. 2472/4 o výměře 117 m2 (orná půda) a parc. č. 3411/4 o výměře 272 m2 (ostatní plocha) oba v k.ú. Litoměřice a pozemků parc. č. 690/2 o výměře 927 m2 (vodní plocha) a parc. č. 691/1 o výměře 1066 m2 (trvalý travní porost) oba v k.ú. Pokratice, které slouží jako veřejné prostranství (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 251/11/2022
Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2763 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc. č. 2763 o výměře 20 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice, v majetku Města Litoměřice
a
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2763 o výměře 20 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže panu Pxxxxxx Chxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx160 00 Praha 6.

 

usnesení č. 252/11/2022
Adresný záměr vypůjčení částí pozemků v k.ú. Litoměřice – Povodí Ohře
RM schvaluje adresný záměr vypůjčení části pozemku parc. č. 450/2 o výměře cca 137 m2 (ostatní plocha), části pozemku parc. č. 444/2 o výměře cca 15 m2 (trvalý travní porost), pozemku parc. č. 5526/1 o výměře 19 m2 (vodní plocha) a pozemku parc. č. 5526/2 o výměře 16 m2 (vodní plocha) vše v k.ú. Litoměřice, na dobu určitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, Základní organizaci Povodí Ohře, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezín, IČO: 70933278 za účelem stavby 2. etapy opravy krytého profilu Pokratického potoka.

 

usnesení č. 253/11/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 279/1, 280/3 v k.ú. Litoměřice (730)

RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4022212 - LT-Litoměřice, ppč.285 smyčka kNN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 279/1, 280/3 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 254/11/2022
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje paní MUDr. Ixxxx Šxxxxxxxxx, IČO:xxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 62,14 m2, který se nachází v 1. NP budovy č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v k. ú. Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní nájemné činí 400 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce. RM vydává souhlas vlastníka s užíváním předmětu nájmu spolupracující osobou nájemce za účelem výkonu poradenské činnosti, a to panem MUDr. Jxxxx Šxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Dále RM vydá souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav předmětu nájmu na náklady nájemce. Smluvní nájemné a náklady na služby budou hrazeny od prvního dne následujícího měsíce po ukončení stavebních úprav.

 

usnesení č. 255/11/2022
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Mxxxxxx Hxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

usnesení č. 256/11/2022
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „VESPARÁDA 2022“ dne 11.06.2022
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově pro VESPA CLUB ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ zastoupený panem xxxxxxxxxxxx – ul. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za účelem uspořádání akce „VESPARÁDA 2022“ dne 11.06.2022. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.


usnesení č. 257/11/2022
Přidělení bytu č. 10, Mírové náměstí 43/21, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích o výměře 43,44 m2 (1+1) slečně Kxxxxxxx Šxxxxxxxx, datum nar.xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Výše nájemného činí 95,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 258/11/2022
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Předmětem nájmu jsou dva skladové prostory o výměrách 60 m2 a 56,40 m2 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 259/11/2022
Schválení podání žaloby na vyklizení prostor sloužících k podnikání
RM schvaluje podání žaloby na vyklizení prostor sloužících k podnikání o ploše 280 m2, v budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice, v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, které protiprávně užívá pan Lxxxx Bxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.

 

usnesení č. 260/11/2022
Veřejnosprávní kontrola PO ZŠ U Stadionu Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2021 u organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 401 (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Václav Červín
3.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 25.5.2022

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu