Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 19.6.2018

USNESENÍ
VÝPIS
z 11. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 19.6.2018
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 11. jednání projednala pod usnesením č.:

 

399/11/2018
a) Schválení přijetí neinvestičního nadačního příspěvku od Nadace ČEZ v rámci projektu Cesta za zdravím, pro příjemce Centrum SRDÍČKO, Litoměřice
b) Schválení zápisu do evidence poskytovatelů služby Péče pro dítě v dětské skupině na MPSV ČR, jako Dětská skupina-JESLIČKY, s účinností od 1. 9. 2018 pro poskytovatele Centrum SRDÍČKO, Litoměřice
c) Schválení Provozního řádu služby Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let Dětská skupina-JESLIČKY, s účinností od 1. 9. 2018 v rámci Centra SRDÍČKO, Litoměřice
d) Schválení změny výše částečných neinvestičních nákladů-úhrad za poskytování služby pro příjemce služby přijaté od 1. 9. 2018 do služeb Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let věku (Dětská skupina-JESLIČKY) a Ambulantní dětský stacionář s účinností od 1. 9. 2018 v rámci Centra SRDÍČKO, Litoměřice
e) Schválení změny stravného s platností od 1. 9. 2018 v rámci Centra SRDÍČKO, Litoměřice
f) Schválení kritérií a podmínek pro přijetí zájemců do poskytovaných služeb Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let věku (Dětská skupina-JESLIČKY) a Ambulantní dětský stacionář s účinností od 1. 9. 2018 v rámci Centra SRDÍČKO, Litoměřice
g) Vzetí na vědomí přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Podpora sociální služby pro handicapovanou slečnu K. K. od Města Terezín, IČO: 00264474, příjemcem je Centrum SRDÍČKO, Litoměřice

a) RM schvaluje přijetí neinvestičního nadačního příspěvku od Nadace ČEZ, Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, IČO: 26721511, v rámci projektu Cesta za zdravím, pro příjemce Centrum SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

b) RM schvaluje zápis do evidence poskytovatelů služby Péče pro dítě v dětské skupině na MPSV ČR, jako Dětská skupina-JESLIČKY, s účinností od 1. 9. 2018, pro poskytovatele Centrum SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

c) RM schvaluje Provozní řád služby Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let Dětská skupina-JESLIČKY, s účinností od 1. 9. 2018, v rámci Centra SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha č. 1 orig. zápisu).

d) RM schvaluje změny výše částečných neinvestičních nákladů-úhrad za poskytování služby pro příjemce služby přijaté od 1. 9. 2018 do služeb Péče o děti ve věku od 18 měsíců do 3 let věku (Dětská skupina-JESLIČKY) a Ambulantní dětský stacionář s účinností od 1. 9. 2018 v rámci Centra SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha č. 2 orig. zápisu).

e) RM schvaluje změny stravného s platností od 1. 9. 2018, v rámci Centra SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha č. 3 orig. zápisu)

f) RM schvaluje Kritéria a podmínky pro přijetí zájemců do poskytovaných služeb Péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let věku (Dětská skupina-JESLIČKY) a Ambulantní dětský stacionář, s účinností od 1. 9. 2018, v rámci Centra SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

g) RM bere na vědomí přijetí neinvestiční účelové dotace na projekt Podpora sociální služby pro handicapovanou slečnu K. K. od Města Terezín, IČO: 00264474, příjemcem je Centrum SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

 

400/11/2018
Schválení změny organizace dopravy na Kostelním náměstí
RM schvaluje za vlastníka místních komunikací změnu organizace dopravy na Kostelním náměstí v Litoměřicích variantu 2. (viz příloha orig. zápisu).

 

401/11/2018
Schválení změny organizace dopravy v ulici Dalimilova
RM schvaluje za vlastníka místních komunikací změnu organizace dopravy v ulici Dalimilova (viz příloha orig. zápisu).

 

402/11/2018
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ uzavřené s dodavatelem EUROVIA CS, a.s., sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 45274924, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec (viz příloha orig. zápisu).

 

403/11/2018
Schválení uzavření servisní smlouvy pro Automatické parkovací zařízení pro kola-II s dodavatelem SYSTEMATICA s.r.o.
RM schvaluje uzavření servisní smlouvy pro Automatické parkovací zařízení pro kola-II s dodavatelem SYSTEMATICA s.r.o., se sídlem Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, IČO: 28851587 (viz příloha orig. zápisu).

 

404/11/2018
a) Schválení Dodatku č. 12 k mandátní smlouvě ze dne 8.1.2007 s Technickými službami Litoměřice, příspěvkovou organizací (TSM)
b) Pověření pro TSM v rámci mandátní smlouvy
c) Pověření pro Městskou polici Litoměřice ve věci vydávání jízdních kol a vybírání plateb
a) RM schvaluje návrh na uzavření dodatku č. 12 k mandátní smlouvě ze dne 1.8.2007 uzavřené mezi Technickými službami města Litoměřice, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Kocandě 661/22, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128, a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

b) RM pověřuje Technické služby města Litoměřice, příspěvkovou organizaci, se sídlem Na Kocandě 661/22, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128, provozováním a správou „Automatického parkovacího zařízení pro kola v Litoměřicích“ v rozsahu stanoveném plnou mocí, která je součástí mandátní smlouvy a za podmínek stanovených v této mandátní smlouvě ze dne 1.8.2007, ve znění pozdějších dodatků (plná moc viz příloha orig. zápisu).

c) RM pověřuje Městskou policii Litoměřice
1) vydáním jízdního kola, v případě ztráty nebo nefunkčnosti úschovního lístku,
2) vybíráním platby za vydání jízdního kola při ztrátě úschovního lístku,
3) přijímáním hlášení o nestandardní události na telefonické lince městské policie 24 hodin denně a řešením této události v souladu s postupem pro odstranění závady v Tabulce č. 14 Návodu k obsluze, popř. s pracovníky zajišťujícími dálkovou správu cyklověže (Systematica s.r.o.)

 

405/11/2018
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/026/2018 s názvem „Operativní leasing na elektromobily a plug-in hybridy“ a schválení uzavření leasingové smlouvy
RM schvaluje
a) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/026/2018 s názvem Operativní leasing na elektromobily a plug-in hybridy“ zadat přímým oslovením dodavatele Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Královodvorská 1081/16, Praha 1, IČO 00526282

b) uzavření leasingové smlouvy s dodavatelem Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Královodvorská 1081/16, Praha 1, IČO 00526282 (viz příloha orig. zápisu)


406/11/2018
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „DCI TECHNOLOGIE PRO PŘEHRÁVÁNÍ A SPRÁVU DIGITÁLNÍHO OBSAHU – 2D/3D“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „DCI TECHNOLOGIE PRO PŘEHRÁVÁNÍ A SPRÁVU DIGITÁLNÍHO OBSAHU – 2D/3D“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem AV MEDIA a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČO: 48108375 (viz příloha orig. zápisu).

 

407/11/2018
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ZVUKOVÁ TECHNOLOGIE VYHOVUJÍCÍ STANDARDU DCI – DOLBY 7.1“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ZVUKOVÁ TECHNOLOGIE VYHOVUJÍCÍ STANDARDU DCI – DOLBY 7.1“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem AV MEDIA a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČO: 48108375 (viz příloha orig. zápisu).

 

408/11/2018
Poskytnutí dotace panu P. R.
a) RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 3.000 Kč panu P. R., bytem Mlékojedy na účast jeho syna T. R. na MS v hokejbale U18, které se bude konat 4. – 8. 7. 2018 v Kanadě a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP

b) RM neschvaluje poskytnutí dotace panu P. R., bytem Mlékojedy na účast jeho syna T. R. na MS v hokejbale mužů, které se konalo 13. – 17. 6. 2018 v Rusku, z důvodu již poskytnuté dotace na uvedené MS spolku Slavoj Litoměřice, z.s.

 

409/11/2018
Poskytnutí dotace paní P. T.
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 3.000 Kč paní P. T., bytem Litoměřice na účast jejího syna V. T. na ME v jachtingu v lodní třídě Optimist, které se bude konat ve dnech 23. – 30. 6. 2018 v Holandsku a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

410/11/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“, který bude realizován ve školním roce 2018/2019.

 

411/11/2018
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

412/11/2018
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/031/2018 s názvem „MŠ Litoměřice, provozovna Alšova – zateplení pláště a střechy objektu“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje
a) výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/031/2018 s názvem „MŠ Litoměřice, provozovna Alšova – zateplení pláště a střechy objektu“

b) uzavření smlouvy s vítězným uchazečem BAUMATERM stavební s.r.o., sídlem Jeseninova 540/53, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 22797793 (viz příloha orig. zápisu)

c) rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

413/11/2018
Návrh na příděl bytu č. 10 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 10 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice paní M. M., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

414/11/2018
Schválení členství města Litoměřice v CIVINET, z.s.
RM schvaluje členství města Litoměřice v síti CIVINET z.s. se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno, IČO 03519996, a jmenuje zástupce města v této organizaci: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města. Zároveň stanovuje kontaktní osobu: Ing. Mgr. Hana Brůhová Foltýnová, Ph.D. (přihláška, deklarace zájmu a stanovy – viz příloha orig. zápisu).

 

415/11/2018
Vzetí na vědomí TOP problémů mladých 2017 (vzešlých z Mladého fóra a školních fór) a závěrečné zprávy s vyhodnocením
RM bere na vědomí TOP problémy mladých 2017 (vzešlé z Mladého fóra a školních fór), závěrečnou zprávu s vyhodnocením a ukládá navrhnout řešení problému „Modernizovat plavecký bazén“ odpovědným garantům, viz příloha orig. zápisu.

 

416/11/2018
Nabídka pronájmu bytu č. 1, Mírové náměstí 19/11, Litoměřice, o výměře 68,90 m2 (1+1)
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 19/11 v Litoměřicích o výměře 68,90 m2 (1+1).

 

417/11/2018
Přidělení bytu č. 1 v ul. Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu 1. v ul. Kamýcká 1029/8 v Litoměřicích, o výměře 42,97 m2 (1+1) panu O. P., bytem Krásný Dvůr. Výše nájemného činí 60,- Kč/ m2/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy. Podmínkou nájemního vztahu je trvání pracovní smlouvy nájemce u Města Litoměřice.

 

418/11/2018
Zveřejnění záměru pronájmu části budovy bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, o celkové výměře 840 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor a garáží
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části budovy bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, o celkové výměře 840 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor a garáží.


419/11/2018
Zveřejnění záměru pronájmu části budovy bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, o celkové výměře 560 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor a garáží
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části budovy bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, o celkové výměře 560 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor a garáží.

 

420/11/2018
Ukončení nájemního vztahu na pronájem prostorů sloužících podnikání v budovách bez č.p., stojících na pozemcích parc. č. 5227/37, parc. č. 5227/38, parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice a na pronájem pozemku parc. č. 5251/2 a částí pozemků parc. č. 5251/1 a parc. č. 5251/3 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Vladislavu Slabochovi, IČO: 72575735, se sídlem Školní 299/7, 412 01 Litoměřice ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 787 m2 v budově bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 5227/37 v k.ú. Litoměřice, prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 299 m2 v budově bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 5227/38 v k.ú. Litoměřice, prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 280 m2 v budově bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, části pozemku parc. č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3 650 m2 a pozemku parc. č. 5251/2 v k.ú. Litoměřice (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 1 523 m2 a části pozemku parc. č. 5251/3 v k.ú. Litoměřice (ostatní plocha) o výměře 1 600 m2. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 30.06.2018.

 

421/11/2018
Schválení slevy nájemného za pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/84 v k. ú. Litoměřice, číslo objektu 108 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje spolku Včelařský spolek Litoměřicka, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 06130348, zastoupenému předsedou Janem Živnůstkou, slevu na nájemném ve výši 50% za pronájem prostoru o celkové výměře 119,80 m2 v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/84 v k. ú. Litoměřice, číslo objektu 108 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemné za pronájem tohoto prostoru činí 100 Kč/m2/rok.

 

422/11/2018
Změna smlouvy o poskytování služeb pro účely zajištění provozu budovy bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/11 v k. ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 25.09.2014 uzavřené s příspěvkovou organizací Národní muzeum, se sídlem Václavské náměstí 1700/68, 115 79 Praha 1, IČO: 00023272, jejíž jménem jedná pan Milan Voříšek, vedoucí provozního úseku. Dodatkem nájemní smlouvy se mění režim plateb a výše záloh na poskytované služby v budově bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 5251/11 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem s účinností od 01.07.2018 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

 

423/11/2018
Záměr propachtování části pozemku parc.č. 4441/1, trvalý travní porost o výměře cca 60 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc.č. 4441/1, trvalý travní porost o výměře cca 60 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu rozšíření zahrady bez možnosti oplocení, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

424/11/2018
Propachtování části pozemku parc.č. 4441/1, trvalý travní porost o výměře cca 40 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 4441/1, trvalý travní porost o výměře cca 40 m2 v k.ú. Litoměřice, paní M. F. a panu R. K., oba bytem Terezín, k účelu rozšíření zahrady bez možnosti oplocení, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za roční pachtovné ve výši 5 Kč/m2/rok.

 

425/11/2018
Propachtování části pozemku parc.č. 2581, zahrada o výměře cca 475 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 2581, zahrada o výměře cca 475 m2 v k.ú. Litoměřice, manželům P. H. a D. H., oba bytem Litoměřice, k účelu umístění zahrady na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za pachtovné ve výši 2 375 Kč/rok.

 

426/11/2018
Pronájem pozemku parc.č. 2795, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č.2795 zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce paní R. S., bytem Litoměřice, k účelu umístění stavby garáže za nájemné ve výši 180 Kč/rok.

 

427/11/2018
Pronájem pozemku parc.č. 2760, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č.2760, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, panu V. J., bytem Litoměřice, k účelu umístění stavby garáže za nájemné v roční výši 189 Kč.

 

428/11/2018
Úprava nájemní smlouvy č. 947000052 ze dne 6.10.2006 (pozemky parc.č. 5156/4, 5166/5, 5167, 5168/1, 5173/7 o celkové výměře cca 4 490 m2 v k.ú. Litoměřice)
RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy č. 947000052 ze dne 6.10.2006, uzavřené s Českým kynologickým svazem ZKO Litoměřice pod Radobýlem – 680, pobočný spolek, IČO: 75037181, Litoměřická 18, 411 41 Žitenice, k pozemkům, parc.č. 5156/4, 5166/5, 5167, 5168/1, 5173/7 o celkové výměře cca 4 490 m2 v k.ú. Litoměřice, Dodatkem č.1, spočívající ve změně doby pronájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2033.

 

429/11/2018
Revokace usnesení č.307a/8/2018, spočívající v úpravě výše schváleného nájemného za pronájem pozemku parc.č. 4008/107 a části pozemku parc.č. 4008/74, o celkové výměře cca 2 951 m2 v k.ú. Litoměřice
RM potvrzuje usnesení RM č.307a/8/2018 ze dne 10.5.2018.

 

430/11/2018
Schválení uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů s firmou GLOBDATA, a.s.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů s firmou GLOBDATA, a.s., se sídlem Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha 1, IČO: 056 42 361 (viz příloha orig. zápisu).

 

431/11/2018
Prodloužení období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy / školského zařízení
RM schvaluje v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon prodloužení doby období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy resp. školského zařízení ředitelce DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 - Mgr. Zuzaně Bendové, řediteli Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 - PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D., řediteli Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4 - Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 - Mgr. Blance Ježkové a řediteli Základní školy Litoměřice, Ladova 5 - Mgr. Václavu Červínovi, a to od 1. 8. 2018.

 

432/11/2018
Změna Pracovního řádu – Centrální školní jídelna Litoměřice
RM schvaluje Pracovní řád PO Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 platný od 25. 5. 2018 – viz příloha orig. zápisu.

 

433/11/2018
Protokol o kontrole CŠI – Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí protokol o kontrole CŠI, provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401.

 

434/11/2018
Aktualizace nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, uzavřené dne 26.09.2017 se společností PBSK s.r.o., se sídlem Pohořany 17, 411 41 Žitenice, IČO: 03718654, zastoupenou jednatelem Pavlem Kmochem. Dodatkem č. 1 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 52,40 m2 s účinností od 01.07.2018 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

 

435/11/2018
Schválení slevy nájemného za pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k. ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem
RM schvaluje společnosti Kingcern s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 28943554, zastoupené jednatelem Tomášem Pomykaczem, slevu na předpisu plateb nájemného a záloh na odvádění srážkových vod ve výši 50% po dobu realizace oprav prostoru, prováděných v měsíci červnu a červenci 2018. Nájemné včetně záloh na odvádění srážkových vod za pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 280 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, bude hrazeno v plné výši po ukončení oprav od 01.08.2018.

 

436/11/2018
Vyjádření souhlasu potvrzujícího zájem o zapojení do připravovaného projektu „Přínos eticky odpovědné spotřeby v podmínkách veřejného sektoru“
RM souhlasí s vyjádřením souhlasu se zapojením do projektu „Přínos eticky odpovědné spotřeby v podmínkách veřejného sektoru“, mezi Městem Litoměřice a realizátorem projektu INESAN, s.r.o., se sídlem Heřmanova 1169/22, 170 00 Praha 7, IČO: 24759384.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 22.6.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu