Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. usnesení z jednání RM 25.05.2004

USNESENÍ

z 11. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 25.5. 2004

od 12:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno:        9 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřice po projednání:

I.          schvaluje:

1.         pro firmu Hostalek – Werbung s.r.o. zastoupenou firmou STOFI, panem Milanem Figedim, Ústí nad Labem, umístění informačních prvků systému horizont na sloupech VO (veřejného osvětlení) na území města za poplatek 5,- Kč za sloup a den, který bude proplácen TSM Litoměřice na základě fakturace a TSM Litoměřice tyto finanční prostředky použijí na opravu a údržbu VO.

2.         předložený výsledek hospodaření PO ZŠ Litoměřice, Máchovy schody 4 za rok 2003 a návrh převodu ze zlepšeného HV do fondů této PO. (viz příloha orig. zápisu)

3.         použití zůstatků dotací na provoz TSM Litoměřice k nákupu nové motorové travní sekačky.

4.         zábor veřejného prostranství v Teplické ul. v Litoměřicích za účelem prodeje grilovaných kuřat firmě Davos Trading, s.r.o.Litoměřice.

5.         záměr dostavby zimního stadionu v Litoměřicích.(viz zápis ze dne 19.5.2004 –příloha orig. zápisu)

6.         umístění předzahrádky na Mírovém náměstí čp. 20 a částečně před čp. 19 v Litoměřicích p. Kopeckému za podmínky souladu se vzhledem sousedních předzahrádek.

7.         prodej podílu na domě Baarova 334/3,5 v Litoměřicích o velikosti 132/10000 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

Otvírání obálek proběhne 7.6. 2004 v kanceláři č. 115 Městského úřadu na Mírovém nám. 15/7  Litoměřice za účasti zástupce RM Mgr. Václava Červína.

8.         pronájem části pozemku  p.č. 4720/1 v k.ú. Litoměřice o výměře 868m2 (nezaps. geometr. pl..p.č. 5528/3) za účelem výstavby a provozování veřejně prospěšné stavby - Litoměřice,  Cyklostezka Litoměřice-Třeboutice I. Etapa  od  správce pozemků Správy železniční dopravní cesty, st.org. , zast. ing. Josefem Kalivodou, Prvního pluku 367/5, Praha 8  na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za roční nájemné ve výši 8.680,-Kč  splatné dle splátkového kalendáře s  možností navýšení o inflaci.

9.         nájemní smlouvu č. 911/1161/2003 na části pozemků p.č. 2702, 4709/1, 4696/3, 4708/1 v k.ú. Litoměřice o výměře 3132  m2 za účelem užívání staveniště na výstavbu veřejně prospěšné stavby - Litoměřice, Cyklostezka Litoměřice -Třeboutice I. Etapa  od  vlastníka pozemků POVODÍ LABE, s.p., zast. Ing. Tomášem Vaňkem,  Víta Nejedlého 951, 503 03 Hradec Králové na dobu určitou  do doby vzniku právních účinků smlouvy o věcném břemeni č. 911/837/2003 na dotčené pozemky nejdéle však na dobu 10-ti  let a zaplacení  nájemného za r. 2003/2004  ve výši 3.132,- Kč + 19 % DPH.

10.       smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č. 911/837/2003 na části pozemků p.č. 2702, 4709/1, 4696/3, 4708/1 v k.ú. Litoměřice za účelem umístění cyklistické stezky  (Cyklostezka Litoměřice -Třeboutice I. Etapa)  s vl. pozemku Povodím Labe, s.p., zast. Ing. Tomášem Vaňkem,  Víta Nejedlého 951, 503 03 Hradec Králové za jednorázovou úhradu 11.900,- Kč (splatnou 14 dní po podpisu smlouvy o zřízení VCB)

11.       pronájem  pozemků  p.č. 4588/2 v k.ú. Litoměřice o výměře 391 m2 a p.č. 4586/2 v k.ú. Litoměřice výměře 242 m2 panu Stanislavu Floriánovi, Tolstého 1367/10, 41201 Litoměřice za účelem využití pozemků na zahradu za cenu 2,- Kč/m2/rok tj. 1.266,- Kč/rok.

12.       zapůjčení automobilu LTK 53-61 (řidič p.Chrudimský) Základní škole Litoměřice, U Stadionu 4 na den 9.6.2004 pro odvoz žáků na jazykovou soutěž v Chomutově.

13.       zvýšení osobního příplatku řediteli PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 panu Mgr. Vladimíru Vaňkovi dle návrhu, s účinností od 1.6.2004 a to v souladu s Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení zřizovanými obcí.

14.       prodloužení hud. produkce festivalu Litoměřický kořen 2004 pořádáného v areálu Střeleckého ostrova v Litoměřicích agenturou Modré z nebe ve dnech  9. a 10.7.2004 do 01:00 hodin.

15.       prodloužení hud. produkce benefičního multikulturního festivalu Severní vitr  pořádaného ve dnech 13.-14.8.2004 v lokalitě arény hokejbalového klubu HC Killers  Prodloužení hud. produkce do 23:00 hod.se týká pouze dne 14.8. 2004

16.       přijmutí následujících darů:

  • 12 ks obrazů – dárce Čechošvýcar pan František Zedek (autor obrazů Vojtěch Šmída) v celkové hodnotě 28.500,- Kč.
  • 1 ks obrazu Aurelie Gutfreundové (autor obrazu Jana Kremanová) – dárce paní Irena Gutfreundová v celkové hodnotě 25.000,- Kč.

17.       předloženou smlouvu mezi Městem Litoměřice a společností LINGUA UNIVERSAL – soukromá základní škola s.r.o. IČ: 25018515, o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 2 ul. Sovova.(viz. příloha orig. zápisu)

18.       předloženou smlouvu mezi Městem Litoměřice a Gymnáziem, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, o.p.s., IČ : 25040456, o nájmu nebytových prostor  v budově  č.p. 2  ul. Sovova.(viz. originál příloha zápisu)

19.       na základě doporučení DR MěN vyplacení odměny řediteli MěN v Litoměřicích MUDr.Miroslavu Jiránkovi dle předloženého návrhu. (viz. příloha orig. zápisu)

20.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 3.6. 2004.

Program:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva

    Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II. Doplnění programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

1.         Pověření na zastupování na VH SVS, a.s. Teplice

2.         Poskytnutí věcného daru Domu dětí a mládeže Rozmarýn                                  

3.         Změny ÚP a regulační plány pro území Želetice – Mlékojedy

4.         Schválení změny rozpočtu PO Knihovny K.H. Máchy

5.         Schválení výsledku hospodaření 2003 vč. kontroly hospodaření za r. 2003

6.         Rozpočtové změny

7.         Zápisy z kontrol provedené Kontrolním výborem při ZM

Záměry :

8.         Prodej  části poz. p.č. 4618/1 v k.ú. Litoměřice

9.         Prodej části poz. p.č. 1240/21 v k.ú. Litoměřice

10.       Prodej poz. p.č. 1101/2 v k.ú. Litoměřice.

11.       Dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům pod komunikací  ul. Meruňková  v  k.ú. Pokratice

12.       Darovací smlouva na část poz. p.č. 1345/9 v k.ú. Pokratice

13.       Darovací smlouva na část poz. p.č. 1345/1 v k.ú. Pokratice

14.       Darovací smlouvy na části pozemků v lokalitě Miřejovická stráň

15.       Revokace usnesení z 7. ZM ze dne 22.5. 2003

Prodeje :

16.       Prodej poz. p.č. 2653/14 v k.ú. Litoměřice

17.       Nákup ¼ poz. p.č. 2868/2 v k.ú. Litoměřice

18.       Směna pozemků s MO ČR – Cyklostezka Labe v k.ú. Litoměřice

19.       Darovací smlouva na  pozemky  p.č. 1345/118, 1345/119  v k.ú. Pokratice

20        Darovací smlouvy na podílové spoluvlastnictví (v celkové výši  7/9) poz. p.č. 2470/4

V.   Informace

VI.  Interpelace

VII. Diskuze

VIII.Závěr

II.         neschvaluje:

1.         pronájem části p.č. 2560/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Litoměřice na dobu určitou (do doby prodeje) BILLIARD CLUBU Družba s.r.o. Polepy za cenu smluvní 600,-Kč/měs.

2.         možnost úpravy znění textu nájemní smlouvy o pronájmu pozemku pod garáží pro manžele MUDr. Zdeňka Zímu a MUDr. Jiřinu Zímovou dle jejich požadavků. (viz příloha orig.zápisu)

3.         možnost úpravy znění textu kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky pro pana Pavla Tschakerta dle jeho požadavků s výjimkou doplnění kupní smlouvy o ustanovení o schválení prodeje bytu zastupitelstvem města.

III.        bere na vědomí:

1.         předložené zápisy KV při ZM z kontrol způsobu vyúčtování svozu TKO za rok 2002,  postupu stanovení poplatku za rok 2003 ze dne 22.09.2003 a z kontrol sportovních zařízení (Zimní stadion - 21.01.2004, Plavecký bazén - 28.01.2004). (viz příloha orig. zápisu)

2.         čerpání dotací na provoz v TSM Litoměřice za rok 2004.

3.         oznámení o konání shromáždění občanů v rámci volební kampaně do Evropského parlamentu. Shromáždění pořádá SNK sdružení nezávislých, Komenského nám. 13, Třebíč.

4.         informaci o konání politického shromáždění ODS na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 7. 6. 2004.

5.         uspořádání hudebního festivalu Litoměřický kořen 2004 agenturou Modré z nebe ve dnech   9.-10.7.2004 v areálu Střeleckého ostrova v Litoměřicích.

6.         informaci o pořádání benefičního multikulturního festivalu „Severní vítr“ ve dnech 13.-14.8.2004 v lokalitě arény hokejbalového klubu HC Killers

7.         zápisz jednání DR MěN v Litoměřicích ze dne 21.4.2004. (viz. příloha orig. zápisu)

IV.        jmenuje:

1.         do funkce ředitele PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5 s účinností od 1.7. 2004 pana Mgr.Václava Červína a to v souladu s ustanovením § 14, odst. 13 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění.

2.         do funkce ředitele PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 s účinností od 1.7.2004 pana Mgr. Milana Sluku a to v souladu s ustanovením § 14, odst. 13 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění.

V.         stanovuje:

1.         zařazení Mgr. Václava Červína jmenovaného do funkce ředitele Základní školy Litoměřice, Ladova 5 do platové tarifní třídy dle přílohy. (viz příloha orig.zápisu)

2.         zařazení Mgr. Milana Sluky jmenovaného do funkce ředitele Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4 do platové tarifní třídy dle přílohy. (viz příloha orig.zápisu)

VI.        odvolává:

1.         ke dni 31.8.2004 z důvodu zrušení organizace Mgr. Hanu Šebovou z funkce ředitelky Základní školy Litoměřice, Máchovy schody 4 a to v souladu s § 14, odst. 13 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

VII.       ukládá:

1.         pořadateli, agentuře Modré z nebe, aby o konání hudebního festivalu Litoměřický kořen 2004 ve dnech 9.-10.7.2004 informoval městskou policii a formou tiskové zprávy občany města Litoměřic.

2.         pořadatelům, O.S. „Klika 1“ a „Expressive music ag.“, aby o konání benefičního multikulturního festivalu „Severní vítr“ ve dnech 13.-14.8.2004 informovali městskou policii a formou tiskové zprávy občany města Litoměřic.   

  

                                                          

…………………………….                                                             ……………………………..

                                   p. Jiří Landa                                                                         Mgr.Ladislav Chlupáč

                        místostarosta                                                                          starosta města

            Zapsala: Eva Lieberová

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu