Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

11. usnesení z jednání rady města 13.05.2003

U s n e s e n í

z 11. jednání Rady města Litoměřic konané dne 13. května 2003 od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno  8 členů Rady města Litoměřic.

Rada města projednala a

I.          schvaluje:

1.         žádost bývalého manžela pí. Růženy Vítové, bytem Křižíkova 705/7, Litoměřice,

o prominutí poplatku za nakládání s komunálním odpadem za rok 2003 ve výši 744,- Kč

2.         plán investic PO CŠJ Svojsíkova, Litoměřice /viz příloha orig. zápisu/

3.         upravený plán investic PO MKZ Litoměřice /viz příloha orig. zápisu – č. 1 oprava střechy – navýšit z prostředků MKZ v r. 2003 na 1 mil. Kč/

4.         vyplacení mimořádných odměn ředitelkám příspěvkových organizací MKZ Litoměřice a CŠJ Litoměřice v navržené výši /viz příloha orig. zápisu/

5.         alternativu č. 3 o přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace CŠJ Litoměřice

Nové rozdělení hosp. výsledku CŠJ

Hosp. výsl.

Fond odměn

FRIM

FR

1.613.978,47  -    0% (původní návrh PO)

1.613.978,47

322.795,00

700.000,-

591.183,47

6.         organizační řád :  Základní umělecké školy Litoměřice, Masarykova 46

7.         výměnu bytů mezi paní Růženou Soukupovou, obecní byt č. 5 o velikosti 2+1, Mírové náměstí 21/43, Litoměřice a panem Stanislavem Veselým, služební byt č. 12 o velikosti 2+0, ul. A. Muchy 415/23, Litoměřice

8.         výměnu bytů mezi panem Stanislavem Špitálníkem, obecní byt č. 1, U Katovny 2004/6, o velikosti 3+1, Litoměřice a panem Vladimírem Kubelkou, bytem č. 4 v osobním vlastnictví, Michalovická 2150/12, velikosti 1+1, Litoměřice

9.         koncepci a pravidla pro připojení objektů na centrální zásobování teplem v Litoměřicích / termoregulačními ventily dle vyhl. č. 152/2001 Sb./viz.příloha orig. zápisu/.

Na základě zpracované koncepce připraví OS - BH výběr domů pro instalaci termostatických ventilů pro rok 2003. Do koncepce zahrne spolupráci s ostatními vlastníky bytových domů tak, aby instalace probíhaly koncepčně bez následných nedostatků v topném období.

10.       uzavření dohody o přičlenění honebních pozemků p.č.1558, p.č. 103 o celkové výměře cca1 ha

v  k.ú.Sebuzín, Honebnímu společenstvu Sebuzín, zastoupenému  Jaroslavem Borovičkou, honebním

starostou, na dobu určitou do 31.12.2003. Výše nájemného 50,- Kč/ha.

Splatnost nájemného při podpisu smlouvy.

11.       uzavření dohody o přičlenění honebních pozemků uvedených v příloze o celkové výměře 

80,1 ha v  k.ú.Žitenice, Tlučeň, Hlinná, Lbín, Pokratice, Litoměřice, Čeřeniště a Babiny Honebnímu společenstvu Žitenice, zastoupenému Ing. Václavem Dražkou, honebním starostou, na dobu určitou

do 31.12.2003 s nájemným ve výši: 50,- Kč/ ha/rok. Splatnost nájemného při podpisu smlouvy.

12.       pronájem pozemku p.č. 4546/1 o výměře 1569 m2 a p.č. 4546/2 o výměře 41 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady a zahradní chaty nájemci p. Pavlu Cvalingovi, Tolstého 12, Litoměřice za cenu 3.507,- Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

13.       pronájem pozemků. p.č.4770/5, 4770/7, 4768/23, 4768/17, 4768/15 v k.ú.Litoměřice o celkové výměře 91.741 m2 za účelem zemědělské činnosti  Agrokomplexu Ohře, a.s. zastoupené Ing. Jaroslavem Zemanem, Masarykova 190,  Bohušovice nad Ohří za cenu smluvní 6.045,- Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dle zák. č. 229/91 Sb.

14.       vrácení platby za pozemek p.č. 2676/7 v k.ú. Litoměřice manželům Vítovým Soně a Josefu, Rybářské schody 326/7, Litoměřice v celkové výši 1000,-Kč za roky 2002 a 2003 z důvodu neplatnosti nájemní smlouvy ze dne 19. 11.1997

15.       po doplnění program jednání  7. ZM dne 22.5.2003 /viz příloha orig. zápisu/

II.         neschvaluje:

1.         poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč na obnovu památkově chráněného areálu fary v Ječovicích u města Mšené-lázně pro Občanskému sdružení Vesnice – Domov – Krajina Podbradec 24

III.        ukládá:

1.         odboru ŠKaS ve spolupráci s právním odborem MěÚ připravit podklady a koncipovat jasný návrh smlouvy a způsob řešení opravy povrchu hřiště u ZŠ Svojsíkova ul.

IV.        doporučuje ZM:

1.         snížení počtu základních škol ve městě o jednu základní školu

2.         výjimečné prominutí závazku ( poplatky z prodlení ) ve výši 80.399.- Kč panu Stanislavu Špitálníkovi, bytem U Katovny 2004/6, Litoměřice

3.         zvýšení rozpočtu organizační složky bytového hospodářství na realizaci osazení ventilů ve výši 3.020.000.- Kč snížením plánovaného zisku OS – BH

V.         plně podporuje:

1.         jako reprezentant zřizovatele Městské nemocnice Litoměřice záměr MěN Litoměřice vybudovat v jejím areálu kardio - invazivní pracoviště

 

VI.        bere  na vědomí:

1.         stanovisko komise územního rozvoje ke změně ÚP v lokalitě č. 14: změna ÚP pouze při striktním dodržení regulace vyplývající ze studie vypracované Doc. ing. arch. Arnoštem Navrátilem, CSc. Tato regulace bude nedílnou součástí hlasování o výše uvedené změně.

Mgr. Petr Hermann                              ing. Ivan Palán

místostarosta                                       místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu