Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10 zasedání rady 17.5.2001

U S N E S E N Í

z 10. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 17. května 2001 od 13,45 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno:     

6  členů rady města

Rada města projednala a:

I.                   schválila:

1.      žádost ZŠ B. Němcové o převod  částky 200 tis. z fondu  rezerv do FRIM  fondu  reprodukce IM.

2.      založení Školního klubu na ZŠ B. Němcové 2 od 1.9. 2001.

3.      využívat byt č.5 na Mírové nám. 21/13 o velikosti 2+1 jako byt pohotovostní jak pro přechodné bydlení, naléhavé soc. případy tak i pro ubytování učitelů.

4.      s připomínkami předložený návrh letáku paní Malecové (Místní Agenda 21)“Zdravé město Litoměřice“ a zároveň jeho vydání ve 500-1000 výtiscích.

5.      slevu z kupní ceny stavební parcely v ul. Sadová žadateli p. Kočvarovi, bytem Turgeněvova 16 z důvodů rozebrání a poté odcizení podezdívky a sloupků pro oplocení, jenž byly součástí stavební parcely a to vzhledem k tomu, že k odcizení v případě p. Kočvary došlo ještě před odprodejem parcely kupujícímu.

6.      50% účast na opravě podezdívky, jenž byla rozebrána a odcizena i se sloupky pro oplocení na stavební parcele v ul. Sadová a to z toho důvodu, že již byla se žadatelem o slevu z kupní ceny parcely s  ing. Kestřánkem, bytem Družstevní 31 podepsána kupní smlouva.

7.      na podkladě splněných podmínek výběrového řízení předloženou žádost manž. Smetanových, Rybářské schody 3, o půjčku z Fondu bydlení na rekonstrukci a nástavbu jejich rodinného domu ve výši 200 tis. Kč.

8.      pronájem nebytových prostorů:

p. Josefu Chlupsovi, Seifertova 10 –sklepní prostor

pí Lence Levé, A. Muchy 9 –suterén

pí Janě Pátkové, E. Krásnohorské 9 –sklepní prostor

pí Květě Baschové, Kamýcká 10 – půdní prostor

-         Nájem nebytových prostor za cenu 100,- Kč/m2/rok.

9.      výměnu bytů mezi:

a)      Hamralovou Jiřinou, Na Výsluní 434/8

a Hrůzou Petrem, E.Krásnohorské 2016/3

b)     Hrůzou  Petrem, E. Krásnohorské 2016/3

a Kožešníkovou Martinou, Revoluční 1833/4

c)      Kožešníkovou Martinou, Revoluční 1833/4

a Hamralovou Jiřinou, Na Výsluní 434/8

10.  pronájem nebytových prostor na Mírovém náměstí 10/18 –1. patro žadatelce     pí Ludě Šabatové, Škroupova 6 - zprostředkovatelská činnost. Cena za pronájem činí 600,- Kč/m2/rok.

11.  výměnu bytů mezi p. Samkem, Revoluční 4 a p. Balšánkem, Revoluční 17 za podmínek dořešení ohlašovací povinnosti.       

12.  mimořádnou odměnu řediteli  PO Městská nemocnice  MUDr. Miroslavu Jiránkovi  ve výši dle doporučení dozorčí rady MěN.

13.  použití částky 20 tis. Kč z příspěvku určeného ČČK ke krytí nákladů dechového stacionáře na stavbu brouzdaliště.

14.  úhradu MKZ za pronájem prostor v Divadle K.H. Máchy u příležitosti předávání maturitních vysvědčení studentům gymnázia a výučních listů absolventům středního odborového učiliště ve dnech 22.5. 2001 a 15.6. 2001. Jedná se o částku 1.650,- Kč, která bude čerpána z rozpočtové rezervy. Pokud by v budoucnu žádaly další subjekty pro maturitní ročníky, bude poskytnuta sleva 50 % z nájmu MKZ.

15.  převzetí záštity města nad aktem výsadby lípy slovinsko –českého přátelství při příležitosti otevření výstavy fotografií arch. Plečníka dne 31.5. 2001 v Jiráskových sadech.

16.  z položky propagace města financování výtisků obrazů Litoměřic a okolí v celkové částce 15.000,-Kč (tj. 300 ks, tj. 50,- Kč/1 ks) žadateli panu Karlu Bukvářovi, Stránského 24.

 

17.  poskytnutí  morální podpory záměru. p. Ďurča, Jarošova 1 ve vztahu k tělesně postiženým spoluobčanům.

II.                ukládá:

1.      odboru ŠkaS a MKZ, aby  dostatečně a v předstihu informovali spoluobčany a MP o uspořádání festivalu Agenturou EXPRESSIVE MUSIC pod názvem Severní vítr dne 4.8. 2001 v prostorách atria DK Litoměřice a jeho konání do pozdních hodin

2.      místostarostce ing. Kadeřábkové jednat s obcemi o výši úhrady neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky ZŠ z okolních obcí.

3.      odboru územního rozvoje města, aby trasy výkopů pro kabelový rozvod firmy SITEL spol. s .r.o. na sídlištích Pokratice, Střed, Severozápad a ul. Pražská byly upraveny tak, aby co možná nejméně zasáhly plochy zeleně a aby plně respektovaly podmínky stanovené odborem ŽP.

4.      odboru územního rozvoje vést inženýrské sítě mimo plochy zeleně po obvodu ploch v koridorech tak, aby byly respektovány prostorové normy uložení inženýrských sítí nejen ve vztahu ke stávající ale i k nově zbudované zeleni.

5.      ing. Hartlovi, ved. ekonom. odboru, aby do příštího jednání RM předložil návrh na řešení odměny likvidátora MPaČ Litoměřice s.p. v likvidaci

III.             doporučuje:

1.      ZM navýšit rozpočet o 250 – 300 tis. Kč na rekonstrukci gotického hradu na základě smluvní klausule o každoročnímu podílu na rekonstrukci smlouvy ze dne 5. 9. 94 o pronájmu NP gotického hradu.

2.      ZM schválit předložené zřizovací listiny ZŠ a organizačních složek MŠ a ŠJ MŠ.

3.      ZM navýšení rozpočtu o částku 100 tis. Kč na dotaci pro Speciální školy Litoměřice pro výměnu školního nábytku a nákup polohovacího vozíku.

4.      ZM schválit návrh č. 5 s výřezem novodobého znaku návrhu č. 1 A dle předložených návrhů panem Stanislavem Kasíkem, Heraldická kanc. Dauphin, Roudnice nad Labem.

IV.              nedoporučuje:

1.      ZM navýšení rozpočtu ve výši 150 tis. Kč na příspěvek soukromé škole Lingua Universal Litoměřice na rozšíření vybavení Klubu Evropy a jeho přebudování na Informační centrum EU pro žáky „Okno do Evropy“ a na jeho provoz.

V.                 pověřuje:

1.      kontrolní oddělení MěÚ Litoměřice provedením přezkoušení roční účetní uzávěrky za rok 2000 MPaČ Litoměřice s.p.v likvidaci.

VI.              bere na vědomí:   

1.      uspořádání festivalu Agenturou EXPRESSIVE MUSIC pod názvem Severní vítr dne 4.8. 2001 v prostorách atria DK Litoměřice a jeho konání do pozdních hodin.

VII.           trvá:

1.      na úhradě neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky ZŠ z okolních obcí vyjma obce Staňkovice.

VIII.         revokuje:

1.      usnesení RM č. III./3 ze dne 12.10. 2000 týkající se výměny bytů mezi p. Samkem, Revoluční 4 – městský byt a p. Balšánkem, Revoluční 17 – družstevní byt  a to vzhledem rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.12. 2000 pod č.j. 11 Co 771/99

                                                ................................……..

                                                                        ing. Margita Kadeřábková                                                                                                   místostarostka

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu