Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10 zasedání rady 14.5.2002

 

U S N E S E N Í

z 10. jednání Rady města Litoměřic, které se konalo dne 14. května  2002 od 13,40 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno 8 členů města.

Rada města projednala a

I.          schvaluje:

1.         přidělení dotace TJ Slavoj Litoměřice ve výši 155.000,-Kč na rekonstrukci asfaltového povrchu

na tenisovém kurtu v rámci schváleného rozpočtu města na r. 2002

2.         prodloužení nájemní smlouvy na půl roku pro pana Zdeňka Staňka bytem číslo 24 v ul. Smetanova 1813/5, Litoměřice a zpětvzetí žaloby o výpovědi z nájmu bytu

3.         pronájem nebytových prostor v 1.PP ul. Mrázova 986/27, Litoměřice pro pana A.V. Kuthana, Jungmanova 438/7, Litoměřice. Cena pronájmu činní  182,-Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

4.         uzavření smlouvy o montáži a servisu vodoměrů s firmou SPORT – PLUS, s.r.o., Družstevní 32/1, Litoměřice, IČO 47784687

5.         úpravu nájemného z bytu s platností od 1.7.2002 do 31.12.2002 dle výměru MF č. 02/2002 ve výši koeficientu Ki 1,04  

6.         úpravu nájemní smlouvy u nájemníků v domě Revoluční 1833/4, Litoměřice – konkrétně dobu nájemního vztahu  - „doba určitá“ na „doba neurčitá“. Změna nájemní smlouvy se týká  nájemníků,kteří nedluží Městu Litoměřice platby nájemného ani doplatky na úhradu služeb spojených s užíváním bytů a řádně byt užívají. Tato změna bude provedena ke dni prodeje domu. Seznam nájemníků bude předán RM nejpozději týden před podpisem kupní smlouvy.  

7.         na základě Zákona č. 128/2000 o obcích „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností odbory MěÚ Litoměřice“

8.         program jednání ZM dne 23.5.2002 /viz příloha orig. zápisu/

9.         doplnění svého rozhodnutí č. 6/3 ze dne 7.2.2002 /viz příloha orig. zápisu/ o dovětek k odstranění dočasné stavby: … po dokončení rekonstrukce ZS Litoměřice

10.       příspěvek na činnost oddílu basketbalu starších žáků ve výši 20.000 Kč ( mistři republiky 2002)

II.         neschvaluje:

1.         vyhrazení zvláštních ploch pro vylepování volebních plakátů

III.        revokuje:

1.         usnesení ze dne 22.2.2001 pod bodem 5 a přerozděluje zlepšený hospodářský výsledek CŠJ Litoměřice za rok 2000 do příslušných fondů ve výši:

fond odměn:                             103.024,-Kč

fond reprodukce IM:                   129.300,-Kč     

fond rezervní:                            284.816,-Kč

2.         usnesení ze dne 2.5.2002 pod bodem 9/9 - stanovení znalce pro ocenění nemovitosti Svatojiřská 32 a příslušenství –  pro nezájem vybraných znalců o nabídku

IV.        ukládá:

1.         Mgr. K. Řezáčové podat odpor proti platebnímu rozkazu od Okresního soudu v Litoměřicích vydaného na základě žaloby Města Teplice proti Městu Litoměřice o zaplacení nákladů za dojíždějící žáky ZŠ

2.         řediteli TSM Litoměřice ing. Palánovi zajistit úklid a údržbu v okolí východního vstupu do tunelu, kde bude probíhat výstava „II. Salon českých, moravských a slezských malířů a sochařů “ v Litoměřicích s mezinárodní účastí

3.         odboru OSMMaBH svolat jednání se zástupci Družstva Revoluční 1833/4 o upravené Smlouvě o smlouvě budoucí v termínu do 7.6.2002 za účasti zástupce RM ing. J. Hrkala /úpravy viz. příloha/

V.         doporučuje ZM:

1.         schválit navržený převod částky 600.000,- Kč z investic do provozních nákladů TSM Litoměřice k položce GO Multicar . Celkovou částku 870.000,-Kč použít ke koupi nového vozidla Multicar formou leasingu.

VI.        vyjadřuje podporu:

1.         pro pořádání výstavy „II. Salonu českých, moravských a slezských malířů a sochařů “ v Litoměřicích s mezinárodní účastí

VII.       stanovuje:

1.         dle vlastního výběru znalce ing. Milana Růžičku /náhradník ing. Broft, Chvalín/ pro vypracování ocenění nemovitosti - administrativní budova č.p. 596/2 v Litoměřicích včetně příslušenství a pozemků p.č. 564 a 566 v k.ú. Litoměřice. Po vypracování bude posudek předložen RM. V případě odmítnutí bude vybrán znalec působící mimo okres Litoměřice.

VIII.      bere na vědomí:

1.         konání předvolebního shromáždění příznivců strany „Naděje“ v ul. Novobranská dne 17.5.2002

Jiří Landa

starosta

Antonín Terber

místostarosta

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu