Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. zasedání rady 11. dubna 2000

USNESENÍ
z 10. jednání městské rady, které se konalo dne 11. 4. 2000 od 13,35 hod. v kanceláři starosty města


Přítomno: 8 členů městské rady


Městská rada projednala a

I. schválila:

1. žádost Centrální školní jídelny v Litoměřicích o navýšení věcné režie z 8,70 Kč na 9,30 Kč na 1 oběd se zpětnou platností od 1.4.2000

2. předloženou zprávu (viz příloha orig. zápisu), ponechání školního hřiště v pravomoci Masarykovy ZŠ, přijetí správce a návrh provozního řádu (viz. příloha orig. zápisu), návrh na vybavení hřiště (viz příloha orig.zápisu) s tím, že budou čerpány přiměřené materiální prostředky vč. možností využití dotací Úřadu práce Litoměřice

3. výměnu bytů mezi nájemci panem Mackovčinem Josefem, bytem Mírové náměstí  43/21 (2+1) obecní byt, Litoměřice a panem Vagovičem Jiří, bytem Nezvalova 1822/25 (2+0) (obecní byt), Litoměřice s tím, že budou uhrazeny veškeré pohledávky na nájemném včetně poplatků z prodlení a nájemní smlouva s panem Mackovčinem Josefem v ul. Nezvalova 1822/25, Litoměřice bude uzavřena na dobu určitou

4. výměnu bytů mezi nájemci paní Bartoňovou Věrou, bytem Kubínova 440/1 (2+1) obecní byt, Litoměřice a paní Gritzbauchovou Marií, bytem Švermova č.1162/34 (2+1) soukr. dům, Litoměřice

5. výměnu bytů mezi nájemci pí Zábranskou   Renátou, bytem Revoluční 1834/8, Litoměřice - 2+1 (obecní byt) a pí Horáčkovou Libuší, bytem Palachova č. 666/32, Litoměřice - 2+0 ( soukr. dům )

6. pronájem domu kultury za zvýhodněnou cenu pronájmu ve výši 5.500 Kč pro okresní knihovnu u příležitosti konání literární a výtvarné soutěže pro děti z litoměřického okresu dne 23. 11. 2000

7. bezúplatný pronájem divadla K. H. Máchy pro dívčí pěvecký sbor Puellae cantantes. Potřebná částka bude MKZ Litoměřice refundována z rezervního fondu Města Litoměřice.

8. převod finančních prostředků ve výši 85.000 Kč z fondu rezerv MKZ Litoměřice na opravu čalouněných boxů v restauraci domu kultury

9. uspořádání svatebního obřadu na zámku v Ploskovicích mimo městskou radou stanovené obřadní dny - 30. června 2000

10. užití městského znaku v propozicích krajské a národní soutěže ČČK, pro Český červený kříž, oblastní spolek, Litoměřice

11. rozšíření systemizace městské policie o jedno místo s pracovní náplní zástupce velitele - velitelů směn, vedení účetních záležitostí městské policie (uskutečnit v co nejkratší době)

12. odměnu za rok 1999 pro ředitelku CŠJ Litoměřice pí Jaroslavu Simonovou dle předloženého návrhu

13. předložený program jednání městského zastupitelstva dne 20.4.2000

14. odměnu za celoroční práci v roce 1999   ředitelce MKZ Litoměřice Mgr. Veronice Rybové ve výši dle předloženého návrhu


II. neschválila:

1. podepsat " Souhlasné prohlášení" k převodu pozemků v extravilánu města užívaných Českým zahrádkářským svazem na stát, s tím že odbor SMMaBH vyrozumí Český zahrádkářský svaz Litoměřice, že v případě nezaplacení nájmu do 30.6.2000 bude podána výpověď nájmu na zahrádky

2. pronájem městské věže při kostele Všech svatých v Litoměřicích za účelem umístění základnové stanice EuroTel GSM pro firmu Zkrat s.r.o., Kurta Konráda 17,Praha 9

3. návrh na vypovězení smluvního vztahu se společností BEC, která v současné době provádí svoz domovního odpadu a  tím i vyhlášení výběrového řízení do 4.9.2000

4. návrh na poskytování dárku novorozeným občánkům ve formě stavebního spoření za podmínek, že by došlo k dohodě o refundaci vstupní částky uhrazené městem a tento dar by byl poskytnut se zpětnou platností i dětem narozeným od 1.1.2000

5. protinávrh p. Hamele na změnu pořadí vítězných firem výběrového řízení na rekonstrukci soc. zařízení ZŠ Na Valech:

  • 1. fa Fase
  • 2. fa G. Horejsek
  • 3. fa Duostav

III. doporučuje MZ:

1. prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství v případě odstranění díla do 31.5.2000 (plastika umístěná na Jezuitských schodech)


IV. nedoporučuje:

1. prodej části parcely 2913/1 o výměře 236 m2 v k.ú. Litoměřice Ing. Votoč- kovi, bytem Samo Tomáška 8, Litoměřice


V. rozhodla:

1. o stažení návrhu na splátkový kalendář ve výši 200,-Kč měsíčně na úhradu nesplacené částky KS ze dne 14.3.1996 - prodej parcel 81/1 a 81/2 v k.ú. Pokratice manželům Jaroslavu a Lidmile Faustovým, K Radobýlu 128, Litoměřice. Odbor SMMaBH vypracuje chronologický postup vývoje tohoto případu.

2. ve věci žádosti o odklad opravy domu Turgeněvova 619/20, Litoměřice do konce měsíce května 2000, potvrdit stávající rozhodnutí ze dne 16.3.2000 pod bodem 21 d/8, kdy neschválila žádost o odklad opravy. MR toto rozhodnutí považuje za konečné.


VI. ukládá:

1. ing. Kadeřábkové vyzvat dr. Štíbra, ředitele Galerie Litoměřice a autora plastiky umístěné na Jezuitských schodech p. Beránka, aby nejpozději do 30 dnů vzájemnou spoluprací zajistili, vzhledem k připravované rekon trukci Jezuitských schodů, odvezení plastiky z tohoto prostoru

2. odboru ŠKaS do příštího jednání MR připravit všechny podklady (smlouvy, jednání v MR a MZ), týkající se uspořádání festivalu "Máchovy Litoměřice"

3. odboru ŠKaS připravit všechny údaje o jednáních týkajících se umístění plastiky na Jezuitských schodech od zahájení výstavy "Barok a dnešek" po současnost - chronologicky


VII. potvrdila:

1. původní návrh výběrové komise na pořadí vítězných firem na rekonstrukci soc. zařízení ZŠ Na Valech:

  • 1. fa Duostav
  • 2. fa Fase
  • 3. fa G. Horejsek

p. Antonín Terber
zástupce starosty


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu