Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení z jednání RM 11.5.2006

USNESENÍ

výpis

z 10. jednání RM Litoměřic konaného

dne 11.5. 2006 od 12:15 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství - Mírové náměstí v Litoměřicích pro firmu NFP CZECH REPUBLIC, s.r.o, Praha 4, za účelem uspořádání reklamní akce společnosti L’Oreál dne 6.6.2006.

2.         umístění předzahrádky v ul. Pokratická u pivnice Družba v Litoměřicích pro p. Geletiče od 1.4. do 31.10. - každoročně.

3.         předání krytu civilní ochrany vč. materiálu (movité věci) v nemovitosti č.1853 v k.ú.Pokratice oprávněnému z věcného břemene, kterým je HZS Ústeckého kraje.

4.         ostrahu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích bezpečnostní agenturou ARGUS, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ocelářská 799 do 31.8.2006.

5.         úpravu nájemních smluv č. 9170000186 (nájemce: p. Zalabáková - úprava výměry na 65m2 ) a č. 9170000097 (nájemce p. Mareš - úprava výměry na160m2), jedná se o pozemek s účelem pronájmu zahrady na p.č. 2675/1 v k.ú. Litoměřice (ul. Pobřežní), kdy  z důvodu provedené digitalizace došlo ke  změně výměry pozemku.  Smlouvy budou uzavřeny se zpětnou platností od 1.1.2006.

6.            výpůjčku částí pozemků p.č. 704, 781, 782, 1268/1, 1268/7, 1268/8 o celkové výměře 1561 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem realizace výstavby „Okružní křižovatka Masarykova - Na Valech v Litoměřicích“ pro investora akce Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, na dobu určitou, do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu (orig. smlouva v příloze).

7.         smlouvu o dílo na protipožární úpravy ocelové konstrukce Domu Kultury v Litoměřicích s firmou J. Seidl a spol. s.r.o. Dvůr Králové n.L. (viz příloha orig. zápisu).

8.         smlouvu o dílo s firmou DUOSTAV s.r.o. Litoměřice na rekonstrukci sociálního zařízení v kině Máj (viz příloha orig. zápisu).

9.            jednostranné upuštění od vymáhání pohledávky ve výši 3.000,-Kč – pokuta a 5.507,10Kč – náhrada nákladu řízení, dle Usnesení Okresního soudu Litoměřice pod č.j. Nc 3957/2003-10 ze dne 21.2.2006 (viz. příloha originál zápisu).

10.       smlouvu o výpůjčce se společnosti EKO-KOM a.s. na 10 ks odpadových nádob na komunální odpad (smlouva příloha orig. zápisu).

11.       zvýšení odměny pro kronikáře Města Litoměřice dle předloženého návrhu Smlouvy o dílo (viz příloha orig, zápisu).

12.       konání mimořádného termínu svatby v obřadní síní Litoměřice, dne 6. června 2006 v 12.00 hod.

13.       uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi obcí Hlinná a Městem Litoměřice.

II.             neschvaluje:

1.            prominutí poplatků z prodlení – dluh na nájemném ve výši 11.594,- Kč.

2.            prominutí pohledávky ve výši 2.500,-Kč evidované pod č.j. 1204/2001-RD-Spr, vymáhanou výkonem rozhodnutí prodejem movitých věcí na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp.zn. 46 E 1629/2004.

III.             deklaruje:

1.         ochotu jednat o možnosti zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k domu čp. 258 ve vlastnictví manželů Závorkových přes pozemky p.č. 1321/27 a 681/1 v k.ú. Litoměřice za předpokladu, že projeví souhlas i manželé Závorkovi a výsledkem soudního sporu nebude zřízení věcného břemene popř. určení jeho existence přes pozemek par.č.673k.ú. Litoměřice ve vlastnictví manželů Korousových.

IV.            revokuje:

1.         své usnesení č. I/28 ze dne 11.4. 2006  týkající se výpůjčky částí pozemků p.č. 704, 781, 782, 1268/1, 1268/7, 1268/8 o celkové výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem realizace výstavby „Okružní křižovatka Masarykova - Na Valech v Litoměřicích“ pro investora akce Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, na dobu určitou, do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu.

V.         ukládá:

1.         OÚRM přednostně opravit Tyršovo náměstí (jen nejnutnější opravy),  připravit pro jednání FV při ZM a poté na zasedání ZM cenovou nabídku s upřesněním rozsahu prací u těchto komunikací: ul. Kosmonautů, Odboje a ul. 28. října.

2.         PO TSM v Litoměřicích opravovat ostatní ulice dle schváleného časového harmonogramu.

3.            právnímu oddělení písemně sdělit JUDr. Kudrnové výsledek jednání RM ve věci Korousovi  a Závorkovi a seznámit ji s kroky, které Město Litoměřice za dobu  existence sporu ohledně  přístupu k nemovitosti čp. 258 v k.ú Litoměřice podniklo.

4.         OS BH  vypsat výběrové řízení na ostrahu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích a připravit návrh rozpočtových změn do FV v souvislosti se zajištěním ostrahy tohoto objektu.

5.            tajemníkovi MěÚ zajistit celkový přehled pohledávek po lhůtě splatnosti 90-ti dnů dle jednotlivých odborů za období 2002-2005.

VI.             doporučuje:

1.         ZM schválit bezúplatný převod movitého majetku v nemovitosti č.1853 v k.ú. Pokratice. (vybavení krytu CO) na HZS Ústeckého kraje.

VII.             jmenuje:

1.            místostarostu  ing. Ivana Palána  jako zástupce RM pro prodej nebytových prostor pod garážemi v ul. Družstevní 33 a 34.

VIII.      bere na vědomí:

1.         konání předvolební agitace Strany zelených na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 16.5.2006.

2.            informaci o stavu komunikací na území Města Litoměřice

3.         návrh manželů Korousových na zřízení přístupové cesty k nemovitosti č.258/10 ve vlastnictví Závorkových přes pozemky par.č. 1321/27 a 681/1v k.ú Litoměřice s tím, že nebude do doby pravomocného skončení soudního sporu v této věci podnikat žádné kroky.

4.            statistický přehled o vymáhaných pohledávkách na pokutách a místních poplatcích (viz. příloha orig. zápisu)

Ing. Ivan Palán                                                               Mgr. Ladislav Chlupáč

             místostarosta města                                                     starosta města

Zapsala: Bc. Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu