Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřice - 26.4.2007

USNESENÍ

výpis

z 10. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 26.4.2007

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města Litoměřice po projednání :

I.          schvaluje:       

1.         provedenou změnu v Organizačním řádu Příspěvkové organizace Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích s účinností od 6.4.2007 (viz příloha orig. zápisu).

2.                   převod hospodářského výsledku PO TSM Litoměřice, Na Kocandě 22 do rezervního fondu této PO ve výši 1.200.000,00 Kč a do fondu odměn ve výši 170.178,78 Kč.

3.                   odpisový plán PO TSM Litoměřice, Na Kocandě 22 na rok 2007.

4.                   kalkulace cen prací a služeb TSM Litoměřice pro MěÚ Litoměřice na rok 2007 (viz příloha orig. zápisu).

5.                   převod hospodářského výsledku PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7 do rezervního fondu této PO ve výši 7.832,82 Kč a do fondu odměn ve výši 1.958,- Kč.

6.                   plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7.

7.                   uvolnění finančních prostředků pro PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7 z nájemného za rok 2006 ve výši 211.200,- Kč (viz příloha orig. zápisu).

8.                   odměny ředitelům PO k 30.4.2007 dle předloženého návrhu vyjma PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, u které bylo projednání odměn odloženo (viz příloha orig.zápisu).

9.                   zábor veřejného prostranství na Střeleckém ostrově pro Hotel Roosevelt Litoměřice za účelem umístění prodejního stánku s občerstvením v termínu květen až říjen 2007. Podmínky provozování projedná žadatel s odborem územního rozvoje.

10.               bezúplatný zábor veřejného prostranství - Mírového náměstí dne 21.6.2007 pro Policii ČR, Stránského 811/1, Litoměřice za účelem pořádání akce „Den Města Litoměřice s PČR Litoměřice“.

11.               bezúplatný zábor veřejného prostranství - dolního parkoviště v ul. Na Valech v Litoměřicích pro společnost Liberal Consulting, s.r.o. dne 14.5.2007 za účelem pořádání akce Knauf Insulation Truck Road Show 2007.

12.               zábor veřejného prostranství - Mírového náměstí pro firmu Gerhard Horejsek a spol. s r.o., Podviní 73, Litoměřice za účelem umístění 1 vozidla po dobu 1 měsíce.

13.               zábor veřejného prostranství - Mírového náměstí v Litoměřicích za účelem vystavení 1 vozidla od 16.5. do 15.7.2007 pro firmu V-Group, s.r.o., Autocentrum, Mlékojedská ul., Litoměřice.

14.               doplnění svého usnesení č. I/4 ze dne 1.2.2007 – povolení záboru veřejného prostranství pro p. Martina Honzu a p. Vlastimila Tlaška a to bezúplatně.

15.               předložený seznam vhodných lokalit za účelem záboru veřejného prostranství vyjma Dlouhé ul., prostor před Domem kultury a parkoviště před Severkou (viz příloha orig. zápisu).

16.               protokol z výběrového řízení na akci „Domov důchodců Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

17.               předložený dodatek č. 1 ke smlouvě č. K04/05 uzavíraný mezi Městem Litoměřice a Ing. arch. Pavlem Koubkem – urbanistickým atelierem UK-24, Varšavská 32, Praha 2 týkající se zpracování územního plánu Litoměřice (dodatek viz příloha orig. zápisu).

18.               smlouvu o výpůjčce faximílií rukopisů José Rizala mezi Městem Litoměřice a Příspěvkovou organizací Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích (smlouva viz příloha orig.zápisu).

19.               rozšíření pověření vedoucího ekonomického odboru MěÚ Litoměřice a ustanovené komise k rozhodování o prominutí místních poplatků za komunální odpad, o místní poplatek ze psů.

20.               dokument "Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování" jako základní prvek pro udělení vyhrazeného parkování na RZ a možnost revize oprávněnosti již dříve vydaných povolení (viz příloha orig. zápisu).

21.               výměnu bytu č. 43, Revoluční 1831/7, Litoměřice za byt č. 11, Dukelská 1855/10, Litoměřice, oběma nájemcům na dobu určitou jednoho roku.

22.               v souvislosti se zrušením dispozičního práva řediteli Vazební věznice Litoměřice ke služebním bytům a garážím v Pražské ulici č.p. 88/2, č.p. 88/4, č.p. 89/6, č.p. 89/8, Litoměřice, Raisova 1920/1, Litoměřice, uzavření nájemních vztahů na dobu neurčitou u osob, kterým svědčí  právo bydlení k těmto bytům (viz příloha originál zápisu).

23.               bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově pro paní Miroslavu Brychnáčovou, Litoměřice za účelem uspořádání hudebního festivalu „Rock for animals“ dne  08.09.2007 (viz příloha orig. zápisu).

24.               poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na podporu výstavy o A. Klárovi pro pořadatele Sdružení pro Úštěckou synagogu a hřbitov, 1. máje 96, Úštěk. Příspěvek bude hrazen z rozpočtové rezervy Města Litoměřice.

25.               povolení podnájmu JUDr. Františku Divišovi v NP Mírové náměstí 18/10, Litoměřice u nájemce p. Svatopluka Bergla.

26.               zrušení výběrového řízení na obsazení místa vedoucího odboru školství kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice a vypsání nového výběrového řízení s upravenými podmínkami včetně složení výběrové komise dle připomínek členů RM (podmínky a složení komise viz. příloha orig. zápisu).

27.               poplatek za parkovné na krytém parkovišti u Hvězdárny ve výši 700,- Kč/měsíc.

28.               zahájení prací na projektu fotovoltaické elektrárny na střeše ZŠ Ladova, Litoměřice.

29.               poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro Bigband ZUŠ Litoměřice na podporu účasti na festivalu ve Francii, který se koná 15.-17.6.2007. Příspěvek bude hrazen z rozpočtové rezervy Města Litoměřice.

II.         neschvaluje:

1.       zábor veřejného prostranství - ul. Dlouhá pro firmu Gerhard Horejsek a spol. s r.o., Podviní 73, Litoměřice za účelem umístění 1 vozidla po dobu 1 měsíce.

2.       poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro Fotbalový klub Litoměřice na účast v Mezinárodním turnaji Maurepas – Yvelines Cup v Paříži, který se bude konat 24.-28.5.2007.

3.       příspěvek na náklady za dojíždějící děti do ZŠ Litoměřice na rok 2007 pro obec Travčice ve výši 5.000,- Kč (viz příloha orig. zápisu).

III.        bere na vědomí:

1.       uzavření Knihovny K.H.Máchy v Litoměřicích pro veřejnost v době od 26.5. do 6.6.2007 z důvodu nařízené revize knihovního fondu dle zákona o knihovnách č. 257, §16, odst. 2, písmeno a.

2.       hospodářský výsledek PO TSM Litoměřice, Na Kocandě 22 za rok 2006 ve výši 1.370.178,78 Kč.

3.       plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO TSM Litoměřice, Na Kocandě 22 na rok 2007 s ohledem narozdělení HV 2006 a schválený rozpočet této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schválenýmrozpočtem Města Litoměřice a zprávu o činnosti PO TSM Litoměřice za rok 2006.

  1. plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO TSM Litoměřice, Na Kocandě 22.
  1. hospodářský výsledek PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7 za rok 2006 ve výši 9.790,82 Kč.
  1. plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7 na rok 2007 s ohledem na rozdělení HV 2006 a schválený rozpočet této PO na rok 2007, plán nákladů a výnosů na rok 2007 v souladu se schváleným rozpočtem Města Litoměřicea zprávu o činnosti PO CŠJ Litoměřice za rok 2006.
  1. výsledky veřejnosprávní kontroly na Městských kulturních zařízení Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

IV.        ukládá:

1.                   řediteli PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7 zadat posouzení projektu vzduchotechniky jiné projekční kanceláři.

2.                   OSBH zveřejnit nabídku na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 18/10 na Mírovém náměstí, Litoměřice.

V.         doporučuje:

1.       FV projednat a navrhnout ZM ke schválení poskytnutí dotace Hospicu sv. Štěpána na realizaci projektu solárního ohřevu TUV ve výši 100.000,- Kč na základě projednání žádosti ředitele Hospicu sv. Štěpána p. Pavla Česala (viz příloha orig. zápisu).

VI.        potvrzuje:

1.         vítěze veřejné zakázky malého rozsahu firmu Fase, s.r.o., U Katovny 58, Litoměřice na akci „Provedení bouracích prací v areálu Domova důchodců“ (viz příloha orig.zápisu).

VII.       trvá:

1.       na svém usnesení č. I/23 ze dne 1.2.2007 – výpověď smlouvy s p. Jiřím Dokoupilem, Litoměřice o umístění PC a instalaci antény ve věži kostela Všech Svatých.

2.       na termínu uvolnění nebytového prostoru v objektu č.p. 18/10 na Mírovém náměstí, Litoměřice do 30.4.2007.

VIII.      jmenuje:

1.         RM jmenuje členem komise sportu Ing. Jana Vahalíka (viz příloha orig. zápisu).

IX.        pověřuje:

1.       podpisem Souhrnného přehledu žádosti o obnovu kulturní památky zařazené do Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2007 Ing. Jiřího Jarkovského.

Ing. Ivan Palán                                                                                                 Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                        starosta města

Zapsala: Eva Chrudimská


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu