Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 7.5.2009 (2)

USNESENÍ

výpis

z 10. jednání Rady města Litoměřic konané dne 7.5. 2009 od 10:00 hod.

 v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         převod HV za rok 2008 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích  do rezervního fondu ve výši 951 290,--  a současně úhradu ztráty z roku 2007  ve výši  608 061,71 Kč z rezervního fondu .

Plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009  PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, a odpisový plán na rok 2009 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.

2.                   převod HV do rezervního fondu této PO ve výši 135 718,32 Kč, plán investic a oprav majetku 2009 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2009 a odpisový plán na rok 2009 PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice.

  

3.         uzavření smlouvy o dílo s  firmou Jan Živnůstka a spol., Nerudova 1, Litoměřice

„ Výměna jídelních výtahů Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko, Revoluční,Litoměřice“ (smluva viz příloha orig.zápisu)

4.         zařazení ředitele ZŠ Litoměřice, Ladova 5, Mgr.Martina Hrdiny do 13. platové třídy od 1.6.2009 (viz příloha orig.zápisu).

5.         uzavření smlouvy o dílo s firmou Pavel Šnejdar STAPA Lovosice na zakázku „Změna užívání-Pobočka knihovny v ZŠ Havlíčkova Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

   

6.         uzavření smlouvy o dílo s firmou BOHEMIA PLAST KLADNO s.r.o. o dílo na zakázku „Výměna oken a meziokenních vložek ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

7.         dle návrhu kulturní komise při RM poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč  pro M. Hanzla – agentura Modré z nebe na akci Pel Divadel 09 z rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

8.         dle návrhu kulturní komise při RM poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč  pro Pěvecké sdružení litoměřických učitelů z rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

9.         uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace k zajištění výkonu regionálních funkcí Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích v roce 2009 s Krajským úřadem Ústí nad Labem (viz příloha orig.zápisu).

10.       uzavření smlouvy o dílo s firmou AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 na akci: Dodávka techniky pro průvodcovské služby – audio guide – jako součást realizace projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“ (viz příloha orig.zápisu).

11.       uzavření smlouvy o dílo s firmou Babka s.r.o., K letišti 688, 339 01 Klatovy 2 na akci: Vyhotovení virtuální prohlídky a umístění na internetu při realizaci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“ (viz příloha orig.zápisu).

12.               uzavření smlouvy o dílo s firmou TEO plus s.r.o., Křížová 33, 412 01 Litoměřice  na akci: Zpracování cyklistického a turistického generelu města Litoměřice při realizaci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“ (viz příloha orig.zápisu).

13.       uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8, 412 01 Litoměřice. Jedná se o materiál, který byl pořízen v rámci realizace projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“(viz příl.orig.zápisu).

14.            přistoupení Města Litoměřice ke kampani o evropských obecních budovách a klimatu - "Display" - Energie-Cités

15.       podpis charty ke kampani "Display" - Energie-Cités (viz příloha orig. zápisu)

16.       Smlouvu č. 08010103 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci OP Životní prostředí na akci "Zateplení fasády a výměna oken v objektu ZŠ Ladova" v návaznosti na zákon o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (viz příloha orig. zápisu)

17.       uzavření dohody o splátkách  mezi Městem, Litoměřice a  Janou Hupkovou, Litoměřice, na částku 9.042,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí  1000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  květen 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.           

18.       uzavření dohody o splátkách mezi Městem, Litoměřice a Júlií Urbánkovou, Litoměřice, na částku 2.108,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem květen 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

19.       zábor veřejného prostranství – části ul. Stránského, Litoměřice pro firmu Billiard Club Družba s.r.o., Hrušovany 17, Úštěk za účelem umístění předzahrádky dle předloženého návrhu.

20.       uzavření smlouvy s firmou DAPS v.o.s., Na Kocandě 18, Litoměřice na akci „Dlažba ul. Pod Strání, Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

21.       zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí, Litoměřice pro Agrofrukt – Pošík Ladislav, Malíč 20 za účelem umístění předzahrádky dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

22.       uzavření smlouvy s Ladislavem Röslerem, IČ 42129249 na opravu betonových květináčů Na Kocandě nad kruhovým objezdem.

23.       dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rozvojovou péči o park Hvězdárna s firmou N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s. r. o., Nerudova 215, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

24.       záměr výpůjčky části  pozemku p.č. 2732/1 o výměře cca 80m2 v k.ú. Litoměřice pro účel vybudování dětského hřiště pro veřejnost ( Střelecký ostrov), Agentuře Modrý z nebe, zastoupené  Michalem Hanzlem, Litoměřice.

25.       snížení nájmu v NP České Armády 163/17, Litoměřice, nájemce Mgr. Pavla Jenšovská o 2.000,- Kč za měsíc na období od 1.6.2009 do 31.12.2009.

26.       výměnu bytu  č. 1, Mrázova 986/27 a bytu č.1, Mrázova 986/29, Litoměřice.

27.       uzavření smlouvy o dílo s firmou Instalatérství-Stanislav Starý, Brožíkova 18, Litoměřice na zakázku „Bytové jednotky Novobranská 159/2, Litoměřice, oprava kanalizace a studené vody“(viz příloha orig.zápisu)

28.       podání výpovědi z nájmu pozemku p.č. 123 v k.ú. Litoměřice stávajícímu nájemci Josefu Betlamovi,  Litoměřice k 31.12.2009.

29.            podmínky výběrového řízení na ředitele/ku Technických služeb města Litoměřice, příspěvková organizace (viz.příloha orig.zápisu ).

30.       složení komise na výběrové řízení na ředitele/ku Technických služeb města Litoměřice, příspěvková organizace (viz.příloha orig.zápisu ).

31.       opravu formální chyby bodu VII/11 z jednání RM 21.4.2009. Správně se jedná o částku:

455.952,36 Kč.

32.       změnu ve složení komise na výběrové řízení na ředitele/ku Centrální školní jídelny             Svojsíkova 7, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)

33.       uzavření smlouvy o nájmu  nemovitostí a výpůjčce movité věci mezi Městem Litoměřice a  Katedrální kapitulou u sv. Štěpána v Litoměřicích, IČ: 46771930 ( viz.příl.orig.zápisu)

34.            ukončení provozu linky „A“ městské hromadné dopravy v Litoměřicích a úpravu jízdních řádů linky „B“.

II.            neschvaluje:

1.         uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 v domě čp.416/19, Litoměřice se stávajícím uživatelem

2.         uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a  Romanem Šindelářem, Litoměřice, na částku 38.463,-Kč s příslušenstvím

III.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení na akci: „ Výměna jídelních výtahů Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko, Revoluční Litoměřice“ firmu  Jan Živnůstka  a spol., Nerudova 1, Litoměřice 

2.            vítězného uchazeče veřejné zakázky „ Změna užívání-Pobočka knihovny v ZŠ Havlíčkova  Litoměřice“ firmu Pavel Šnejdar STAPA Lovosice

3.            vítězného uchazeče veřejné zakázky „ Výměna oken a meziokenních vložek ZŠ Havlíčkova  Litoměřice“ firmu BOHEMIA PLAST KLADNO spol. s r.o. Kladno

4.            vítězného uchazeče nabídkového řízení na akci zakázky „Bytové jednotky Novobranská 159/2, Litoměřice, oprava kanalizace a studené vody“, firmu Instalatérství-Stanislav Starý, Brožíkova 18, Litoměřice

IV.            pověřuje:        

1.            podpisem charty ke kampani "Display" - Energie-Cités starostu města

2.         p. Tvrdíka zpracováním ekonomického výhledu fungování tržnice

V.         ukládá:

1.         odboru ÚRM  zpracovat řešení prostorového a technického využití dalšího fungování tržnice

VI.            doporučuje:

1.         ZM schválit záměr prodeje bytového domu – objektu bydlení, včetně příslušného pozemku: bytový dům č.p. 618 (orient.č. 18) na stavební parcele č. 1144 v k.ú. Litoměřice (ul. Turgeněvova), vč. pozemku parc.č. 1144 o výměře 583 m2.

VII.            vyhlašuje:

1.         výběrové řízení na ředitele/ku Technických služeb města Litoměřice, příspěvková organizace

VIII.      bere na vědomí:

1.            hospodářský výsledek za rok 2008 ve výši 951 290,-Kč; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok   2009 s ohledem narozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem na rok 2009;  plán nákladů a výnosů  na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za  rok 2008 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

         

2.            hospodářský výsledek za rok 2008 PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, Litoměřice ,plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 Litoměřice  na rok 2009 s ohledem na rozdělení HV 2008 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2009, plán nákladů a výnosů na rok 2009 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15 ,Litoměřice za rok 2008.

3.            oznámení ČSSD, OVV, Okružní 8, Litoměřice  o konání politického shromáždění dne 25.5.2009 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Mgr. Václav Červín                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                           starosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Bc.Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu