Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 6.5.2010

 

USNESENÍ

V Ý P I S

z 10. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6.5.2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         vrácení finančních prostředků pro PO CŠJ Litoměřice z nájemného za rok 2009 ve výši 211.200,- Kč.

2.         povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2010/2011 PO Mateřská škola Litoměřice, na základě § 23, odst. 3 a 4, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším  odborném a jiném vzdělávání, a to ze 24 dětí na 28 dětí ve třídě, do výše hygienické kapacity  mateřské školy

3.         vyřazení majetku nad 40 tis. Kč PO Mateřská škola Litoměřice - kuchyňský robot MO 51, inv. č. 3470000140

4.         Dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě poplatku za pobyt dítěte v Centru pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko uzavřený s Městem Lovosice (viz příloha orig.zápisu)

5.            organizační strukturu PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu)

6.         nové platové zařazení ředitele PO Městská sportovní zařízení Litoměřice s účinností od 1.5.2010 (viz příloha orig. zápisu)

7.         složení výběrové komise na akci: „Oprava sociálních zařízení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“  (viz příloha orig. zápisu)

8.            bezplatný  svoz  bioodpadů (formou velkoobjemových vaků) pro Gymnázium Josefa  Jungmanna  Litoměřice

9.                   bezúplatný zábor veřejného prostranství – prostor u domu Revoluční 7, Litoměřice pro Dům křesťanské pomoci Bethel, Pražská 14, Litoměřice za účelem pořádání malého kulturního vystoupení ve dnech 14. – 15. 5. 2010

10.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a  Regionální rozvojovou agenturou ÚK, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L. na zpracování žádosti o dotaci z ROP SZ na projekt „Modernizace a dostavba autobusového nádraží Litoměřice“

11.       zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro p. Balaštíka,  Litoměřice za účelem umístění předzahrádky dle předložené varianty č. 1,  s tím, že slunečníky nebudou clonit bustu Felixe Holzmana

12.       přesun finančních prostředků ve výši 390.000,- Kč vč. DPH v rámci rozpočtu spol. Výstavy, spol. s r.o., Na Vinici 13, Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu)

13.       zábor veřejného prostranství – části ul. Na Valech, Litoměřice pro Křesťanskou společnost Nový Život, Ústí n. Labem za účelem pořádání presentační akce společnosti ve dnech

18. – 19. 5. 2010

14.       uzavření smlouvy o dílo uzavírané mezi Městem Litoměřice a Ing. arch. Pavlem Koubkem, urbanistická kancelář UK-24, Varšavská 32, Praha 2 na úkol „Územní plán Litoměřice – změna č. 01“ (viz příloha orig. zápisu)

15.       uzavření smlouvy o obstarání věci mezi Městem Litoměřice a Jaroslavem a Lenkou Třešňákovými, Teplice (viz příloha orig. zápisu)

16.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – parkoviště pod Tyršovým mostem a část Mírového náměstí v Litoměřicích pro Global Biking Initiative e.V., Mannesmannufer 2, Düsseldorf za účelem pořádání mezinárodní jízdy cyklistů z Prahy do Düsseldorfu ve dnech 1. – 2.6.2010.

17.       uzavření dohody o splátkách  pro Pavla Helcla, bytem Litoměřice, na částku 170.804,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 25.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce

18.       výpověď z nájmu bytu č. 74 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1831/7 v Revoluční ulici v Litoměřicích jeho současné uživatelce a zároveň  poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích

19.       uzavření dodatku k Dohodě o splátkách ze dne 8.10.2009  pro Josefa Homolku, bytem Litoměřice, a to snížení měsíční splátky z 1.000,-Kč na částku 500,-Kč, počínaje měsícem květen 2010

20.       přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci soutěže „Obec přátelská rodině“ ve výši 500.000,- Kč a její přerozdělení formou smluv o poskytnutí dotace organizacím Knihovna K.H. Máchy, SKP Klubíčko, DDM Rozmarýn, Centrum pro rodinu (viz příloha orig.zápisu)

21.       přidělení finančních prostředků ve výši 10.000,-Kč z rozpočtu města (kap. 91 – UZ 09103 - Oddělení projektů a strategií) na projekt či aktivitu, která bude doporučena občany města v rámci veřejného projednávání aktualizace strategických dokumentů města v rámci „Desatera problémů města Litoměřice – Řešme je společně!“ Litoměřice dne 17. 5. 2010.

22.            bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově a možnost výstavby druhého pódia (stanu) na vypůjčeném pozemku (na části pozemku parc.č. 2732/1) pro paní Miroslavu Brychnáčovou, bytem Malíč  za účelem uspořádání hudebního festivalu „Rock for animals V.“ dne 11.09.2010, za podmínky úhrady el.energie

23.            pronájem části  pozemku p.č.756, zahrady o výměře cca 144 m2 v k.ú.Litoměřice, Petru Paďourovi, bytem Litoměřice za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok

24.            pronájem pozemků: p.č.4962/10,4962/15,4962/17,4984/21,4984/33,4984/37,4984/38,4969/2 v k.ú. Litoměřice (osada č. 23, 27) za účelem užívání zahrad a pozemků pod chatkami nájemcům, uvedeným v příloze č. 1 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za cenu 2,-Kč/m2 pro zahradu a 9,- Kč/m2/rok pod stavbou-zahradní chatkou

25.            pronájem části  pozemku p.č.200/1, ostatní plocha, komunikace  o výměře cca 110 m2 v k.ú.Pokratice, manželům Janu a Janě Kratochvílovým, bytem Litoměřice  za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 2,- Kč/m2/rok.

26.               umístění informační skříňky na dům v ulici 5.května 154/1,Litoměřice pro TJ Slavoj Litoměřice zastoupenou předsedou panem Ing. Janem Vahalíkem

27.       přidělení NP o velikosti 93 m2 v KDH budova 020, st.p.č. 4008/15 pro Alexandra Korába,  Litoměřice,  IČ : 694 11 816 za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok

28.       příděl bytu č. 41, o velikosti 1+1 v Revoluční 1831/7, Litoměřice paní S.M., bytem Litoměřice  na  dobu  určitou  jednoho roku.Nájemné  je  stanoveno  ve  výši  35,-Kč/m2/měsíc. Žadatelka souhlasí s odkoupením bytu.

29.       příděl bytu č. 67, o velikosti 1+1 v Revoluční ul . č. 1831/7, Litoměřice paní M.J., bytem Litoměřice na  dobu  určitou  jednoho roku. Nájemné je  stanoveno  ve  výši  35,- Kč/m2/měsíc. Žadatelka souhlasí s odkoupením bytu.

30.       konání mimořádného termínu svatby  na jiném vhodném místě  v Litoměřicích na lodi Porta Bohemica 1 ve veřejném přístavu Marina Píšťany  dne  25. září (sobota) 2010 v 10.15 hod. 

31.               uzavření smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR o výpůjčce výpočetní techniky pro provoz správních a dopravních evidencí (viz.příloha orig.zápisu)

32.       složení komise a seznam firem k oslovení na zabezpečení víceúčelového barevného tiskového/kopírovacího stroje pro nově zřizované prostory CZECH POINT dle předloženého seznamu (viz příloha orig. zápisu)

33.       užití znaku Města Litoměřice pro Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic za účelem umístění na pamětních medailích, vydaných při příležitosti konání

5. ročníku hasičských slavností

34.       užití znaku města Litoměřice pro Severočeskou filharmonii Teplice za účelem uvedení našeho města v tiskových materiálech souvisejících s hudebním festivalem Ludwiga van Beethovena

35.            organizační změnu na úseku OSVaZ spočívající v zrušení 1 tabulkového místa  „dávky hmotné nouze“ (oddělení dávek sociální péče) ke dni 1.6.2010 a zrušení jednoho tabulkového místa „oddělení sociální péče a služby“ (terénní pracovník) ke dni 6.5.2010 a vytvoření dvou tabulkových míst na úseku samosprávy, a to s účinností od 6.5.2010 u jednoho tabulkového místa a druhého od 1.6.2010

36.            podmínky výběrového řízení na pracovní pozici vedoucí odboru Školství, kultury, sportu a památkové péče (viz příloha orig.zápisu)

37.            bezúplatný zábor veřejného prostranství v rámci konání předvolebního mítinku Strany zelených dne 20.5.2010 v prostoru Mírového náměstí v Litoměřicích spočívající v zaparkování jednoho autobusu

II.            pověřuje:

1.                   vedoucího OSBH ing.Zeleného projednáním unifikace skříněk v ul. 5.května

III.        doporučuje:

1.         ZM schválit prodej bytu v domě:

Raisova 1920/1, Litoměřice, byt číslo 19 ve výši 324.427,- Kč

IV.            revokuje:

1.            usnesení č. I/8 ze 7. zasedání RM dne 6.4.2010

V.         bere na vědomí:

1.            oznámení OVV ČSSD, Okružní 8, Litoměřice o konání politického shromáždění dne 14.5.2010 v Jiráskových sadech v Litoměřicích

2.         vzdání se funkce vedoucí odboru Školství, kultury, sportu a památkové péče Bc. Miroslavy Najmanové, a to ke dni 17.5.2010.

3.         konání předvolebního mítinku Strany zelených dne 20.5.2010 v prostoru Mírového náměstí     v Litoměřicích

Jiří Landa                                                                                                    Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                           starosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš

                       


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu