RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic-5.6.2008

USNESENÍ

výpis

z 10. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 5.6.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         výpověď nájemních smluv ze dne 1.2.2008 na pronájem restaurace Babylon a pronájem barů ve foyeru Domu kultury v Litoměřicích s paní Jitkou Vaňkovou v nejkratším možném termínu.

2.         variantu č. 2 řešení Vinobraní Litoměřice 2008 se zapracováním připomínek členů RM a předběžný harmonogram na uzavření centra města  pro přípravu a konání Vinobraní Litoměřice 2008 (viz příloha orig. zápisu).

3.         aby bylo průběžně za vykonanou práci přesčas ředitele PO MěN v Litoměřicích MUDr. Leoše Vysoudila, maximálně však do 30 hodin měsíčně, poskytnuto náhradní volno nebo úhrada dle § 127, zákoníku práce v platném znění – ze mzdových prostředků Městské nemocnice v Litoměřicích.

4.         uzavření dohody o splátkách pro žadatelku, bytem Revoluční 1834/8, Litoměřice, na částku 7.238,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2008, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

5.         uzavření nájemní smlouvy k bytu, Litoměřice pro paní Červeňákovou na dobu určitou do 30.4.2009.

6.         uzavření dodatku k dohodě o splátkách ze dne 18.2.2008 mezi Městem Litoměřice a Monikou a Gejzou Kančiovými pro snížení splátek na částku 500,-Kč měsíčně, počínaje měsícem červen 2008.

                                            

7.         uzavření nájemní smlouvy pro paní Kančiovou bytem tamtéž na dobu určitou do 31.3.2009.

8.            prominutí poplatku z prodlení ve výše 60% z dlužné částky 2.325,-Kč pro Strickerovou,

9.         vkládat do smluv o dílo ustanovení o zádržném do doby převzetí předmětu díla bez vad a nedostatků s účinností od 6.6.2008.

10.       s firmou FASE spol. s r.o. Litoměřiceuzavření smlouvy o dílo na „Opravu sociálních zařízení MŠ Mládežnická“ (viz příloha orig. zápisu).

11.       s firmou VIDESTAV s.r.o. Oleško uzavření smlouvy o dílo na „Opravu sociálních zařízení ZŠ U Stadionu“ (viz příloha orig. zápisu).

12.       s firmou BUST spol. s r.o. Budyně nad Ohří uzavření smlouvy o dílo na „Opravu sociálních zařízení ZŠ Havlíčkova“ (viz příloha orig. zápisu).

13.       s firmou IngPro Litoměřice s.r.o. uzavření smlouvy o dílo na „Opravu sociálních zařízení Divadlo K.H. Máchy“ (viz příloha orig. zápisu).

14.       s firmou ELMO Schoř s.r.o. Lovosice  uzavření smlouvy o dílo na „Elektro regulace topení Domu kultury“ (viz příloha orig. zápisu).

15.       s firmou Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. Litoměřice uzavření smlouvy o dílo na „Oprava krovu a výměna krytiny Knihovny K.H. Máchy“ (viz příloha orig. zápisu).

16.       s firmou firmu BUST spol. s r.o. Budyně nad Ohří  uzavření smlouvy o dílo na „ Výměna dlažeb a obkladů kuchyně MŠ Masarykova a MŠ Baarova“  (viz příloha orig. zápisu).

17.       s firmou S-BAU BOHEMIA spol. s.r.o. Litoměřice uzavření smlouvy o dílo na „Oprava fasády ZUŠ Masarykova 621“  (viz příloha orig. zápisu).

18.       s firmou TERMO-GAS PECHR s.r.o. Litoměřice uzavření smlouvy o dílo na „Rekonstrukce kotelny MŠ Eliášova“ (viz příloha orig. zápisu).

19.       uzavření Smlouvy o dílo „ Litoměřice – stavební úpravy panelového domu DPS, Kosmonautů 2020/14 a 2021/16, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

20.       přidělení NP o velikosti 110 m2 v KDH budova 040, st.p.č. 4008/102 Litoměřice pro

JUDr. Zuzanu Vávrovou, Litoměřice, IČ : 40891291 ve výši 200,- Kč / m2 / rok.

21.       přidělení NP p.p.č. 4008/90, 4008/91, s přilehlým oploceným pozemkem, který zaujímá část p.p.č. 4008/95, k.ú.  Litoměřice pro GEOTREN – sdružení se sídlem Dalimilova 20/1617, 412 01 Litoměřice. Smlouvy a další podmínky budou projednány na dalším jednání RM.

22.       přidělení NP Mírové náměstí 18/10, Litoměřice, 2.patro o velikosti 90,76 m2 ve výši 700,-Kč /m2 /rok pro MgA. Jiří Suchý, Litoměřice a Bc. Rostislav Hoffman, Sosnová.

23.       přidělení bytu č. 8, Topolčianská 404/8, Litoměřice o velikosti 2+1 (61,14 m2) panu MUDr. Vlastimilu Klátovi.

24.       prodej bytu č. 5 v ul. České Armády 932/31, Litoměřice veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu se složením kauce.

Termín vyvěšení nabídky je 6.6. 2008.

Komise: L. Šinfeltová, I. Stejskalová, zástupce RM – Jaroslav Tvrdík

Otevírání obálek proběhne 25.6.2008 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém náměstí 15/7.

25.       bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku na Střeleckém ostrově pro KINOKLUB OSTROV, o.s., Svatováclavská 17, 412 01 Litoměřice v zastoupení Mgr. Renaty Vášové za  účelem uspořádání hudební produkce v rámci „Filmového festivalu Litoměřice posedmé“ dne  23.08.2008 (viz návrh smlouvy o výpůjčce).

26.       doplnění „Smlouvy o dílo“ uzavřené  s  Ing. Renátou Votrubovou a s  Ing. Karlem Dolejšem na zhotovení znaleckých posudků nemovitostí (prodej bytových a nebytových jednotek) o  příslušný změnový list č. 1  – viz. kopie  přiloženého „změnového listu č. 1“. (viz příloha orig. zápisu).

27.       zábor veřejného prostranství – části Lodního náměstí pro Cirkus Carini, Nový Dvůr 6, Oskořínek za účelem umístění cirkusového příslušenství ve dnech od 27.10. do 2.11.2008.

28.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – část Parkánů pro Gymnázium, Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, o.p.s., Jarošova 23, Litoměřice za účelem pořádání akce „Rozloučení se školním rokem“.

29.            bezúplatný zábor veřejného prostranství Střeleckého ostrova v Litoměřicích pro TV Lyra, s.r.o., Popovická 32, Děčín za účelem pořádání Zábavného odpoledne pro děti dne 25.6. 2008 s tím, že společnost zajistí a uhradí náklady na úklid.

30.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Policii ČR, okresní ředitelství, Litoměřice za účelem pořádání akce „II. ročník dne Policie ČR a Integrovaného záchranného systému“ dne 20.6.2008.

31.            předložený návrh na zábor veřejného prostranství – dvůr na Mírovém náměstí 18/10, Litoměřice pro ing. Heidera, Lovosice za účelem umístění předzahrádky.

32.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou outdoor akzent s.r.o.,Karlova 144/27, Praha 1 na „Umístění billboardu – část pozemku u Penny marketu, Litoměřice“(viz příl.ori.záp)

33.       uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a společností Institut regionálních informací, s.r.o., Beethovenova 4, 602 00 Brno na akci „Technická pomoc při zpracování údajů o území a zpracování územně analytických podkladů správního obvodu MěÚ Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

34.            umožnění samovýroby dřeva na Mostné hoře za následujících podmínek :

-          pan Kolář, nebo ing. Brožová provedou označení stromů určených k samovýrobě dřeva

-          pan Kolář spočítá množství dřevní hmoty jednotlivých stromů

-          samovýroba dřeva bude placena dle předem určeného tarifu

35.        uzavření dohody o partnerství mezi Městem Litoměřice a Linguou Universal – soukromou ZŠ a MŠ, s.r.o., Sovova 2, Litoměřice v rámci projektu Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice viz příloha orig. zápisu).

36.       uzavření dohody o partnerství mezi Městem Litoměřice a Ústavem sociální péče pro tělesně postižené a dospělé Snědovice v rámci projektu Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

37.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou SGS Czech Republic, s.r.o., Praha 5, K Hájům 1233/2, na akci Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice – Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (viz příloha orig. zápisu).

38.       uzavření smlouvy o partnerství s firmou PILI spol. s r.o. Litoměřice, se sídlem Křižíkova 713/3, IČ: 49101021.

39.       změny ve složení výběrových komisí na akce „Vzduchotechnika CŠJ“ a „Výměna a oprava podlah vstupu, sálu a vstupu restaurace DK Litoměřice“ takto:

- za Mgr. Václava Červína - p. Vlastimil Chovaneček (CŠJ)

- za MUDr. Pavla Kejře - p. Jaroslav Tvrdík  (DK)

- za Mgr. Karla Krejzu - ing. Vladimír Kestřánek (DK)

40.            poskytnutí finančního daru Konfederaci politických vězňů ČR ve výši 5 tis. Kč z rozpočtové rezervy města na vklad pro výrobu filmu „Dcery 50“.

41.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem pro zpracování expertní části studie proveditelnosti Geotermálního projektu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

II.            neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství – části poz. č. 2354/20 pro p. Sekyru, Litoměřice a pro pí Bednárkovou, Ostrava za účelem umístění předzahrádek dle předloženého plánu.

2.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Jiří Svoboda, Litoměřice na umístění billboardu u kruhového objezdu Na Kocandě, Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

III.            pověřuje:

1.            OŠKaSaPP vypracováním návrhu, který povede k sjednocení postupů při čerpání dovolených a pracovních cestách jednotlivých ředitelů základních škol (opuštění organizace na více než jeden den, povolení pracovní cesty, čerpání řádné dovolené), popřípadě všech ředitelů příspěvkových organizací, kterými je Město Litoměřice zřizovatelem. 

2.         starostu města podpisem smlouvy o partnerství s firmou PILI spol. s r.o. Litoměřice, se sídlem Křižíkova 713/3, IČ: 49101021až po jejím projednání s právním oddělením (viz příloha orig. zápisu).

IV.            revokuje:

1.         své usnesení č. I/5 ze dne 25.5.2006 – zábor veř.prostr -.ing. Heider

V.         ukládá:

1.         ředitelce PO MKZ  ve spolupráci s ekonomickým odborem předložit na další jednání RM návrh nového řešení fondu Vinobraní.

2.            právnímu oddělení zpracovat dodatek k Dohodě o zrušení dispozičního práva ředitele Vazební věznice Litoměřice ke služebním bytům a garážím, vyškrtnutí z článku III. odstavec č.1 v plném znění.

3.         panu místostarostovi Landovi, aby ve spolupráci s OŠKaSaPP připravili výzvu příspěvkovým organizacím k možnosti využití strážníka MP k provedení zkoušky na alkohol v době přistavení autobusu při přepravě dětí na akcích pořádaných PO.

VI.            nařizuje:

1.         řediteli Městské nemocnice v Litoměřicích MUDr. Leoši Vysoudilovi vykonávání práce přesčas dle § 93, zákona č. 262/2006 Sb., z důvodu řádného zabezpečení chodu nemocnice

VII.            doporučuje:

1.         ZM schválit úhradu ztráty ve výši  608 061,72 Kč z rezervního fondu zřizovatele – Města Litoměřice.

2.         ZM schválit vrácení částky 600.000,- Kč na účet PO  Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

3.         ZM schválit prodej bytů v domě ulice:

- Resslova 1674/7, byt č. 6, Litoměřice ve výši 313.852,- Kč

- Teplická 1675/5, byt č. 2, Litoměřice ve výši 296.314,- Kč

VIII.      ruší:

1.         svá předchozí usnesení, kterými bylo uloženo vkládat do smluv o dílo ustanovení o zádržném

2.         své usnesení číslo I/15 ze dne 14.2.2008 - na doporučení bytové komise při RM  byt č. 8, Topolčianská 404/8, Litoměřice o velikosti 2+1 nepřidělovat a prodat jej obálkovou metodou dle podmínek schválených ZM ze dne 9.8.2007 pod bodem č.I./18. Ušlé nájemné do doby prodeje bude přidáno k vyvolávací ceně. Výše ušlého nájemného bude převedeno po prodeji na účet OSBH.

IX.        RM potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení na akci: „Oprava sociálních zařízení MŠ Mládežnická „ firmu FASE spol. s r.o. Litoměřice.

2.            vítězného uchazeče výběrového řízení na akci: „Oprava sociálních zařízení ZŠ U Stadionu“  firmu VIDESTAV s. r.o. Oleško.

3.            vítězného uchazeče výběrového řízení na akci: „Oprava sociálních zařízení ZŠ Havlíčkova „ firmu BUST spol. s r.o. Budyně nad Ohří

4.            vítězného uchazeče výběrového řízení na akci: „Oprava sociálních zařízení Divadlo K.H.     Máchy“  firmu IngPro Litoměřice s.r.o.

5.            vítězného uchazeče výběrového řízení na akci: „ Elektro regulace topení Domu kultury“ firmu ELMO Schoř s.r.o. Lovosice. 

6.            vítězného uchazeče výběrového řízení na akci: „Oprava krovu a výměna krytiny Knihovny K.H. Máchy“ firmu Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. Litoměřice.

7.            vítězného uchazeče výběrového řízení na akci: „Výměna dlažeb a obkladů kuchyně MŠ Masarykova a MŠ Baarova“  firmu BUST spol. s r.o. Budyně nad Ohří. 

8.            vítězného uchazeče výběrového řízení na akci: „Oprava fasády ZUŠ Masarykova 621“ firmu S-BAU BOHEMIA spol. s.r.o. Litoměřice

9.            vítězného uchazeče výběrového řízení na akci: „Rekonstrukce kotelny MŠ Eliášova“  firmu TERMO-GAS PECHR s.r.o. Litoměřice

10.            vítězného uchazeče výběrového řízení na „Technickou pomoc při zpracování údajů o území a zpracování územně analytických podkladů správního obvodu MěÚ Litoměřice“ - Institut regionálních informací, s. r. o., Beethovenova 4, 602 00 Brno

X.         bere na vědomí:

1.            hospodářský výsledek PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech  2028, za rok 2007 ve výši - 608 061,72  Kč.

2.            závěrečnou zprávu o hospodaření PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích za rok 2007.

3.            oznámení MS ODS o konání politického shromáždění ODS dne 25.6.2008 v Jiráskových sadech a od 1.9. do 31.10.2008 na Mírovém náměstí v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

4.            informaci interního auditu o výsledku následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32. (viz příloha orig. zápisu).

5.            informaci interního auditu o výsledku veřejnosprávní kontroly u těchto základních škol:

            Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

            Základní škola Litoměřice, B. Němcové 2

            Masarykova Základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5

            Základní škola Litoměřice, U Stadionu 6

            Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

            Základní škola Litoměřice, Ladova 5

    Ing. Ivan Palán               Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města               starosta města     

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu