Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 17.2.2011

USNESENÍ

výpis

z 10. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17.2. 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 od 10:00h. v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   10.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č:

222/10/2011

Schválení dodatku  ke smlouvě s firmou Petra Voráčová – DIGRS           

RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou Petra Voráčová – DIGRS, Dominikánské nám. 133/4, Litoměřice na akci „Svatostánek českého vinařství“ (viz příloha orig.zápisu).

 

223/10/2011

Schválení „Pravidel a podmínek RM na provádění prací na úseku údržby, čistoty města a městské zeleně v Litoměřicích“ pro TSM Litoměřice

RM vydává „Pravidla a podmínky RM na provádění prací na úseku údržby, čistoty města a městské zeleně v Litoměřicích“.

224/10/2011

Složení komise a obeslaní uchazeči na akci „Oprava části ulice Zahradnická v Litoměřicích“

RM schvaluje složení komise a obeslané uchazeče na akci „Oprava části ulice Zahradnická v Litoměřicích“ (viz příloha orig.zápisu).

 

225/10/2011

Složení výběrové komise a seznamu oslovených firem na akci „Oprava sociálních zařízení dívek pavilonu VV ZŠ Ladova Litoměřice“           

RM schvaluje složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Oprava sociálních zařízení pavilonu VV ZŠ Ladova Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

 

 

226/10/2011

Prominutí poplatku z prodlení – revokace usnesení - Kalmanová Marta

RM revokuje své usnesení č. 165/7/2011 ze dne 18.1.2011 a schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 3.645,-Kč ve výši 80%, (tedy 2.916,-Kč) pro Martu Kalmanovou, Litoměřice.

227/10/2011

Schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu a schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34, Revoluční 1831/7

a) RM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu s Michalem a Jitkou Gujdovými, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 4.203,- Kč s příslušenstvím.

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34, Revoluční 1831/7, Litoměřice pro Michala a Jitku Gujdových, bytem tamtéž na dobu určitou od 1.2.2011 do 31.7.2011.

228/10/2011

Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu k bytu č. 23, Revoluční čp.1831/7

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice pro současného nájemníka na dobu určitou od 1.2.2011 do 31.1.2012.

229/10/2011

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 1 o velikosti 3+1, v domě čp. 986/29 v ulici Mrázova v Litoměřicích

RM schvaluje současné nájemkyni výpověď z nájmu bytu č. 1 o velikosti 3+1, v domě č.p. 986/29 v Mrázově ulici v Litoměřicích.

230/10/2011

Upuštění od vymáhání pohledávky – Roman Ondrášik

RM schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky vůči Romanu Ondrášikovi, ohlašovna Mírové nám. 15/7, Litoměřice, pro částku 860,-Kč s příslušenstvím, z důvodu nedostatku majetku.

231/10/2011

Žádost o finanční příspěvek pro Občanské sdružení Dílna ručního papíru, Velká Dominikánská 33

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nákladů na odstranění následků havárie vodovodního potrubí pro o.s. Dílna ručního papíru, Velká Dominikánská 33, Litoměřice.

- veškeré práce budou prováděny ve spolupráci s OSBH.

- výše finančního příspěvku bude stanovena na základě doložených dokladů.

- o tuto částku bude jednorázově navýšen příspěvek Města Litoměřic, který je tomuto sdružení každoročně poskytován z prostředků OSBH.

232/10/2011

Pronájem pozemku p.č. 4057/4 orná o výměře 6615 m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje Dodatek č. 2 týkající se úpravy nájemní smlouvy č. 9470000048 uzavřené ze dne 15.4.2005 se Semprou Litoměřice, s.r.o, Českolipská 6, Litoměřice, o rozšíření předmětů nájmu o pozemek p.č. 4057/4 orná o výměře 6615 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu využití pro zemědělskou činnost a navýšení smluvního nájemného na1.834,- Kč./rok (Dodatek 2, viz příloha orig.zápisu).

RM pověřuje OSBH jednat se společností Semprou Litoměřice, s.r.o. o případném navýšení ceny.

233/10/2011

Ukončení NS č. 9170000043 uzavřené dne 30.3.2001 k části pozemku p.č.144, zahrada o výměře 243 m2 k.ú.Pokratice   

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.9170000043, uzavřené dne 30.3.2001 mezi Městem Litoměřice a Františkem Horou, 411 55 Liběšice k pozemku p.č.144, zahrada o výměře 243 m2 k.ú.Pokratice, dohodou s účinností k 31.12.2010.

234/10/2011

Záměr zřízení věcných břemen inženýr.sítí na části pozemku p.č. 2720 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě pro zřízení věcných břemen inženýrských sítí (přípojky kanalizační, NN, kabelovod pro IS) na části pozemku p.č. 2720, zastavěná plocha nádvoří v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví ČR – právo hospodaření Správa železniční a dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, Praha 1 za jednorázovou úhradu ve formě zálohy ve výši 4.300,-Kč.

235/10/2011

Změna výše nájemného - NS č. 9470000050 ze dne 3.10.2005 s T-Mobile                       

RM neschvaluje úpravu nájemní smlouvy č. 9470000050 ze dne 3.10.2005 (T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4) týkající se úpravy nájemného.

236/10/2011

Prominutí pohledávky, vzniklé porušením Smlouvy č. 10 01 29 - 8 o poskytnutí podpory z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice vůči ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM schvaluje prominutí pohledávky vzniklé porušením Smlouvy č. 10 01 29 - 8 o poskytnutí podpory z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice vůči příspěvkové organizaci Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, a to ve výši 16.960,-Kč. (jednostranné upuštění pohledávky viz příloha orig.zápisu).

 

237/10/2011

Schválení Akčního plánu zlepšování projektu Zdravé město a procesu místní Agendy 21 v Litoměřicích na rok 2011          

RM schvaluje Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a procesu místní Agendy 21 v Litoměřicích na rok 2011(viz příloha orig.zápisu).

 

238/10/2011

Schválení komise pro otevírání obálek zájemců „Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektřiny“

RM schvaluje předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek zájemců „Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektřiny“ (viz příloha orig.zápisu).

239/10/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části Kostelního náměstí pro spol. Výstavy, spol. s r.o., Na Vinici 13, Litoměřice za účelem pořádání „Farmářských trhů“ za poplatek ve výši 3% z tržby za pronájem stánků.

RM schvaluje bezúplatný pronájem 10ti parkovacích míst na Mírovém náměstí po dobu pořádání těchto trhů.

240/10/2011

Schválení termínů konání RM a ZM na II. a III. čtvrtletí 2011

RM upřesňuje termíny jednání RM na I. čtvrtletí roku 2011 a schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic na II. a III. čtvrtletí roku 2011.

RM: 24.2., 17.3., 31.3., 12.4., 26.4., 12.5., 26.5., 9.6., 30.6., 14.7., 26.7., 11.8., 25.8., 6.9., 22.9.

ZM: 5.5., 23.6., 4.8., 15.9.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Zodpovídá: Ing. Chovanec – tajemník MěÚ


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu