Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 16.5.2013

USNESENÍ

Výpis

z 10. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 16. 5. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  10.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

275/10/2013

Schválení uzavření Smlouvy o právu provedení stavby

RM schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Litoměřice – Miřejovická stráň – chodník Miřejovická ulice“ s majiteli pozemku p.č. 1361/53 v k.ú. Pokratice Mgr. V.Č., bytem Litoměřice a p. V.B.,bytem Litoměřice.

276/10/2013

Změna plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2013 – ZŠ Litoměřice, Na Valech 53

RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů  na rok 2013 Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig.zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2013 Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig.zápisu).

277/10/2013

Schválení členů manažerské skupiny komunitního plánování

RM schvaluje členy manažerské skupiny komunitního plánování (viz příloha orig.zápisu).

278/10/2013

Dotace z Programu prevence kriminality                        

RM schvaluje minimální povinnou spoluúčast města k investiční dotaci Rozšíření městského kamerového systému a neinvestiční dotaci Pohovorová a monitorovací místnost.

279/10/2013

Navýšení cílové částky stavebního spoření

RM bere na vědomí navýšení cílové částky stavebního spoření č. 4510169103/7960 uzavřeného mezi Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s., Vinohradská 3218/169, Praha 10, PSČ 100 17, IČ: 49241397 a Ing. P.J., bytem Litoměřice.

280/10/2013

Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00029 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad („Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice“) a uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/4.1.00/04.00047 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad („Svatostánek českého vinařství“)

RM neschvaluje:

a) uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy č. CZ.1.09/1.2.00/09.00029 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad mezi Městem Litoměřice, IČ:00263958, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice a Regionální radou regionu soudržnosti severozápad, IČ:75082136, se sídlem Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem (viz příloha orig. Zápisu)

b) uzavření dodatku č. 3 Smlouvy č. CZ.1.09/4.1.00/04.00047 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad mezi Městem Litoměřice, IČ:00263958, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice a Regionální radou regionu soudržnosti severozápad, IČ: 75082136, se sídlem Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem (viz příloha orig. zápisu)

281/10/2013

a) Uzavření smlouvy s dohadcem Českomoravské komoditní burzy Kladno, společností MM TRADER  CZ, a.s. pro zprostředkování nákupu elektrické energie a plynu pro město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace pro období 1.7.2013 – 31.12.2014

b) Schválení vzoru smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu  elektrické energie a plynu pro období 1.7.2013 – 31.12.2014 a o zmocnění centrálního zadavatele

a) RM schvaluje uzavření smlouvy s dohadcem Českomoravské komoditní burzy Kladno, společností MM TRADER CZ, a.s., IČ: 264 19 521 pro zprostředkování nákupu elektrické energie a plynu pro město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace minimálně pro období 1.7.2013 – 31.12.2014, popř. na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou (příloha orig.zápisu).

b) RM schvaluje vzor smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a plynu pro období 1.7.2013 – 31.12.2014 a o zmocnění centrálního zadavatele, s tím, že příspěvkové organizace obdrží tuto službu bezplatně (příloha orig.zápisu).

282/10/2013

Vzetí na vědomí rezignaci Bc. Renaty Cermanové jako členky Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21                                    

RM bere na vědomí rezignaci členky Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 BC. Renaty Cermanové.

283/10/2013

Přidělení městského bytu č. 2 v ul. Dlouhá 177/13 v Litoměřicích

RM schvaluje přidělení bytu č. 2 o výměře 95,50 m2 (3+1) v ulici Dlouhá 177/13 v Litoměřicích paní M.K., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013 + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2013 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

284/10/2013

Přidělení městského bytu č. 3 v ul. Mírové nám. 43/21 v Litoměřicích

RM schvaluje přidělení bytu č. 3 o výměře 78,15 m2 (2+1) na Mírovém nám. 43/21 v Litoměřicích paní K.Ž., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m2/měsíc pro rok 2013 + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2013 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

285/10/2013

Přidělení služebního bytu

RM schvaluje přidělení služebního bytu o výměře 79,55 m2 na ZŠ Havlíčkova 1830/32 paní J.B., bytem Litoměřice. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení po dobu trvání pracovního poměru nájemce na ZŠ Havlíčkova v Litoměřicích. Nájemné činí 45,- Kč/m2/měsíc.

286/10/2013

Dočasné rozšíření pronájmu v KDH

RM schvaluje panu T.H., bytem Litoměřice, dočasné rozšíření pronajatého nebytového prostoru v Kasárnách Dukelských hrdinů o 150 m2. Pronajatý prostor se rozšiřuje na dobu 2 měsíců od 1.5.2013 do 30.6.2013 za podmínek stávající nájemní smlouvy.  

287/10/2013

Snížení nájemného v NP

RM schvaluje panu M.P., bytem Litoměřice snížení nájemného v nebytovém prostoru v ulici Dlouhá 195/4 v Litoměřicích o 10% s účinností od 1.6.2013 z důvodu špatného technického stavu objektu.

288/10/2013

Výpověď z nájemní smlouvy o pronájmu garáže

RM schvaluje podání výpovědi z nájemní smlouvy o pronájmu garáže v ulici Pražská 89/6 v Litoměřicích panu P.T., bytem Litoměřice. Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

289/10/2013

Změna nájemní smlouvy k NP

RM schvaluje společnosti Kerber s.r.o. změnu nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na Mírovém náměstí 18/10 v Litoměřicích. Na místo nájemce vstupuje fyzická osoba Mgr. Bc. Vladimír Vobr, IČ: 15165019, DIČ: CZ5410072646, U lávky 272/1, Litoměřice. Změna bude provedena s účinností od 1.6.2013, ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 1.11.2004 zůstávají beze změn.

290/10/2013

Pronájem pozemku parc.č. 4550/1, trvalý travní porost o výměře 1772 m2 k.ú. Litoměřice

k účelu užívání zahrady

RM schvaluje pronájem pozemku  parc.č. 4550/1, trvalý travní porost o výměře 1772 m2 k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce panu O.D., bytem Litoměřice za nájemné 3.544,- Kč/rok.

291/10/2013

PO TSM Litoměřice - Kalkulace cen prací a služeb pro město Litoměřice na rok 2013

RM schvaluje kalkulace cen prací a služeb PO TSM Litoměřice pro město Litoměřice na rok 2013. (viz příloha orig. zápisu)

292/10/2013

PO TSM Litoměřice

1/ Plán nákladů a výnosů na rok 2013

2/ Odpisový plán roku 2013

3/ Plán stavu a čerpání fondu 2013

4/ Plán investic na rok 2013

1) RM bere na vědomí plán nákladů a výnosů TSM Litoměřice na rok 2013.

2) RM schvaluje odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2013.

3) RM schvaluje plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice na rok 2013.

4) RM schvaluje plán investic TSM Litoměřice na rok 2013.

293/10/2013

Změna organizační struktury organizační struktury Města Litoměřice

RM schvaluje změny organizační struktury Města Litoměřice spočívající ve:

a) zrušení dvou neobsazených tabulkových míst „územně a stavebně správní referent“ na Úseku stavebně správního řízení Stavebního úřadu MěÚ Litoměřice ke dni 1.6.2013.

b) vytvoření tabulkového místa „referent veřejných zakázek a majetkové správy“ u Odboru správního MěÚ Litoměřice ke dni 1.7.2013.

c) vytvoření tabulkového místa „referent kultury“ ve výši 0,5 pracovního úvazku a změnu tabulkového místa „referent samosprávy ve školství / referent kultury“ na „referent samosprávy ve školství“ u Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice ke dni 1.8.2013.

294/10/2013

Poskytnutí záštity města nad akcí „SNÍŽENÍ CEN ENERGIÍ PRO OBČANY Města Litoměřice“

RM souhlasí s poskytnutím záštity Města Litoměřice nad akcí „Společný nákup elektřiny a plynu pro občany a podnikatele města Litoměřice“ realizovaný společností eCENTRE, a.s., IČ: 27149862, se sídlem Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7 a schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění podpory při realizaci projektu Snížení cen energií pro občany města Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

295/10/2013

Schválení termínů jednání RM a ZM na 2.pololetí r. 2013 

RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a zasedání Zastupitelstva města Litoměřic na 2. pololetí roku 2013.

RM: 13.6., 27.6., 11.7., 23.7., 22.8., 5.9., 26.9., 10.10., 22.10., 7.11., 21.11., 3.12., 17.12.

ZM: 1.8., 19.9., 31.10., 12.12.

296/10/2013

Schválení použití názvu „Zahrada Čech“

a) RM schvaluje Městu Lovosice použití názvu „Zahrada Čech“ pro účely nového pojmenování „MAS Zahrada Čech“.

b) RM schvaluje sídlo „MAS Zahrada Čech“ na adrese Tyršovo nám. 68, Litoměřice.

297/10/2013

Schválení dodatku č. 2 k Příkazu starosty a tajemníka č. 2/2011 zadávání zakázek malého rozsahu

RM schvaluje dodatek č.2 k Příkazu starosty a tajemníka č. 2/2011 ze dne 28.6.2011 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.3.2012 zadávání zakázek malého rozsahu (viz příloha orig.zápisu).

298/10/2013

Užití znaku města na propagaci konání „Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů“ pro DECARO RMG, s.r.o.                         

RM schvaluje užití znaku města Litoměřic na propagační materiály pro konání akce okresního kola „Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů“ pro DECARO RMG, s.r.o., se sídlem Husovo nám.1702 253 01 Hostivice. Akce bude probíhat dne 21.5.2013 na ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32.

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu