Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 10.5.2012

USNESENÍ

V Ý P I S

10. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10. 5. 2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

 

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  10.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

 

 

321/10/2012

Oznámení o konání politického shromáždění – Severočeši.cz

RM bere na vědomí oznámení reklamní agentury RAPRINT, s.r.o., Čepirohy 56, Most, která zastupuje politické hnutí Severočeši.cz o konání předvolebního mítinku politického hnutí Severočeši.cz na Mírovém náměstí v Litoměřicích ve dnech 18. – 21. 9. 2012.

 

322/10/2012

Oznámení o konání politického shromáždění – ODS

RM bere na vědomí oznámení o konání politického shromáždění ODS od 1.9. do 31.10.2012 na Mírovém náměstí v Litoměřicích. OS ODS bude informováno, že v termínech 18.- 21.9. a 6.10. se na Mírovém náměstí budou konat mítinky jiných politických stran.

 

323/10/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – MKZ – pivní slavnosti

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Tyršova náměstí a parkoviště

U Hvězdárny v Litoměřicích pro MKZ, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání akce  

„3. Litoměřické pivní slavnosti 2012“ dne 28.7.2012.

Zároveň RM schvaluje udělení výjimky z vyhlášky č. 4/2010 o zákazu používání alkoholických

nápojů, která se vztahuje na výše uvedenou akci.

324/10/2012

Schválení smlouvy – Ing. Milena Morávková - Aktualizace dat v oblasti ŽP

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Ing. Milena Morávková, projektová a poradenská činnost v oblasti ekologie, Nevanova 1069/37, Praha na akci „Aktualizace dat v oblasti životního prostředí v rámci územně analytických podkladů“ (viz příloha orig. zápisu).

325/10/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – Marina – Labe, s.r.o.-Taneční zábava u Labe

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Lodního náměstí v Litoměřicích pro spol. Marina – Labe, s.r.o., Píšťany 3 za účelem pořádání „Taneční zábavy u Labe“ dne 18.5.2012.

 

326/10/2012

Schválení smlouvy –  RWE Gas Net, s.r.o.

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou RWE Gas Net, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem na akci „Litoměřice stl. plynovod a 11 RD“ (viz příloha orig. zápisu).

327/10/2012

Prodloužení pracovního poměru ředitelů/ředitelek a výkonu činnosti ředitelů/ředitelek o dalších 6 let

RM schvaluje v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., prodloužení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitelů/ředitelek škol nebo školských zařízení o dalších 6 let jmenovitě u:

Mgr. Petr Krňák, PaedDr. Václav Hanč, Ph.D, Mgr. Milan Sluka, Mgr. Václav Červín, Bc. Zuzana Bendová, Václav Neužil.

328/10/2012

Navýšení kapacity žáků ve školní družině na ZŠ Ladova 5, Litoměřice

RM schvaluje navýšení kapacity  žáků ve školní družině  ze 140  na  160 žáků na ZŠ Ladova 5, Litoměřice.

329/10/2012

Návrh způsobu zadání veřejné zakázky a schválení výběrové komise pro nákup 2ks konvektomatů pro PO Centrální školní jídelna Litoměřice

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky a složení výběrové komise „Nákup 1-2 ks konvektomatů 20x GN 1/1bojlerové vyvíjení páry “ PO Centrální školní jídelna Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

330/10/2012

Prominutí poplatku z prodlení - Jiří Beneš

RM schvaluje prominutí úroku z prodlení z částky 1.002,-Kč ve výši 40%, (tedy 401,-Kč), pro Jiřího Beneše, bytem Litoměřice.

331/10/2012

Poskytnutí bytové náhrady - Irena Beníšková

RM potvrzuje poskytnutí bytové náhrady pro Irenu Beníškovou v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

 

332/10/2012

Žádost o revokaci usnesení  a přijetí doporučení pro ZM ohledně schválení dodatku k Dohodě o splátkách - Miroslav Šipula

a)      RM trvá na svém usnesení č. 528/19/2011 z 9. 6. 2011

b) RM nedoporučuje ZM schválení uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 4.10.2010 s Miroslavem Šipulou, bytem Litoměřice, a to snížení měsíční splátky ze 4.000,-Kč na 2.147,-Kč, počínaje květnem 2012.

333/10/2012

Výpůjčka části pozemku  p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice – CK Slavoj

RM schvaluje výpůjčku části pozemku  p.č. 614/1 o výměře cca  2800m2 v k.ú. Pokratice,  CK Slavoji Terezín, Hrubínova 173/8, zast. prezidentem klubu Václavem Burešem, za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily od 15.6. -17.6..2012 .po dobu pořádání sportovních akcí -Mistrovství ČR,pro kategorie ELITE a JUNIOR a Českomoravský  pohár v ostatních kategoriích, konaných ve dnech 16.6.. a 17.6. 2012.

334/10/2012

Výpůjčka pozemku p.č. 5117/12 o výměře 74 m2 v k.ú. Litoměřice – závod minikár

RM schvaluje výpůjčku pozemku  p.č. 5117/12, trvalý travní porost o výměře 74m2 v k.ú. Litoměřice Autoklubu České republiky, zast. Klubem minikár Litoměřice, Petrem Pospíchalem, Litoměřice za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily po dobu pořádání sportovní akce - ve dnech 25.5.2012-27.5.2012.

335/10/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích – P.Baniunynská

RM neschvaluje paní Petře Baniunynské prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích a trvá na vyklizení a vrácení ubytovací jednotky.

336/10/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích – E.Rácová

RM schvaluje paní Evě Rácové prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.5.2012 do 31.7.2012.

337/10/2012

Ubytování na městské ubytovně v Želeticích – R.Mačová

RM neschvaluje paní Renatě Mačové, trvale bytem ohlašovna Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, poskytnutí ubytování na městské ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích.

338/10/2012

Ubytování na městské ubytovně v Želeticích – Martin Magyár

RM neschvaluje panu Martinu Magyarovi, trvale bytem ohlašovna Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, poskytnutí ubytování na městské ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích.

339/10/2012

Ubytování na městské ubytovně v Želeticích – L. Měkotová

RM neschvaluje paní Lence Měkotové, Litoměřice, poskytnutí ubytování na městské ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích.

340/10/2012

Ubytování na městské ubytovně v Želeticích a navýšení splátky schváleného splátkového kalendáře – Helena Mikelová

RM schvaluje paní Heleně Mikelové, trvale bytem ohlašovna Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

a) poskytnutí ubytování na městské ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích. Ubytování se poskytuje do 31.7.2012.

b) a zároveň uzavření dodatku č. 1 dohody o splátkách splatného dluhu ze dne 16.12.2011, kterým se mění výše splátky z 800,- Kč nově na 1.500,- Kč měsíčně.

341/10/2012

Přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů – R.Plíhalová

RM schvaluje paní Romaně Plíhalové, Žitenice, přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů o výměře 115,5 m2 na st.p.č. 4008/102, budova č. 040. Nájemné činí 300,- Kč/m2/rok a nájemní smlouva se uzavírá od 1.6.2012 na dobu neurčitou.

342/10/2012

Snížení nájemného – paní Lada Kovářová

RM schvaluje snížení nájmu o 20% paní Ladě Kovářové, bytem Litoměřice, pro následující období za předpokladu, že žadatelka dá souhlas se zasíláním částky 1.220,- Kč přímo ze sociálních dávek na umořováním jejího dluhu a navíc již bude řádně hradit nájemné, vč. záloh na služby.

343/10/2012

Částečná úhrada vzniklé škody  (poškození plovoucí podlahy)

RM schvaluje částečnou úhradu škody, která vznikla paní Monice Horčičkové a panu Miroslavu Dvořákovi,  Litoměřice a to ve výši 7.500,- Kč.  Úhradu zajistí ÚSBH.

344/10/2012

Částečná úhrada vložených nákladů do rekonstrukce bytu před ukončení nájemního vztahu z důvodu prodeje nemovitosti - paní Eva Potůčková

RM bere na vědomí prodej bytového domu v ul. Revoluční 1831/7 společnosti Morton Plus, s.r.o. a schvaluje žadatelce paní Evě Potůčkové částečnou úhradu vložených investic v celkové výši 31.403,- Kč. Úhradu zajistí ÚSBH.

345/10/2012

Informace z  veřejnosprávní kontroly u Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4

RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávní kontroly o hospodaření za rok 2011 provedené u Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4.

 

346/10/2012

Žádost o užití znaku města pro občanské sdružení Békadilkoš, Lovosice – vinná stezka

RM schvaluje užití znaku města Litoměřice na informační cedule v rámci projektu „Litoměřická vinařská stezka“, která se bude nacházet u přístaviště lodi Porta Bohemica.

347/10/2012

Potvrzení vybraných uchazečů VŘ na dodání služeb operátora pevných telefonních linek a na poskytování služby pevného připojení k síti Internet a schválení uzavření smluv

RM potvrzuje vybrané uchazeče veřejné zakázky na dodání služeb operátora pevných telefonních linek a na poskytování služby pevného připojení k síti Internet a schvaluje uzavření smluv se společnostmi T-Mobile Czech Republic a.s. a UPC Česká republika, s.r.o. (viz příloha orig.zápisu).

348/10/2012

Zřízení expozice „Důl Richard v proměnách času“, schválení podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova u MAS České středohoří

RM bere na vědomí záměr CCR Litoměřice,p.o. zřídit v prostorách sklepů pod radnicí expozici „Důl Richard v proměnách času“, schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci této expozice z Programu rozvoje venkova u MAS České středohoří souladu se zásadami LEADER a potvrzuje, že Město Litoměřice bude partnerem při realizaci tohoto projektu.

349/10/2012

Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Sběrný dvůr Litoměřice“ a schválení uzavření smlouvy

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Sběrný dvůr Litoměřice“ firmu  Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice a zároveň schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy na výše uvedenou akci.

350/10/2012

Žádost o dočasný pronájem skladovacích prostor v KDH (MiGuSt)

RM schvaluje společnosti MiGuSt spol. s.r.o., se sídlem Českolipská 2181/26, Litoměřice (IČ: 416 36 171) pronájem skladových ploch v KDH o výměře 2.135 m2 za roční nájemné ve výši  533.750,- Kč. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení. V případě realizace geotermálního projektu či prodeje předmětného objektu je pronajímatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Po doručení takovéto výpovědi je nájemce povinen do tří měsíců předmětný objekt vyklidit a předat pronajímateli.

351/10/2012

Uzavření smlouvy na zhotovení busty Václava Havla

RM schvaluje uzavření smlouvy na zhotovení busty Václava Havla s MgA. Alžbětou Kumstátovou dle předloženého rozpočtu – varianta č.2 (viz. orig. příloha zápisu)

352/10/2012

Změna organizační struktury Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče

RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice ke dni 1.6.2012 spočívající ve zrušení tabulkového místa „Referent administrativy odboru a hospodaření, zástupce vedoucího odboru“.

Mgr. Ladislav Chlupáč

 starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu