Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 9.5.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
z 10. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 9. 5. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty městausnesení č. 214/10/2022
Účetní závěrka 2021/ plán činnosti 2022 - Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, p.o.
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 za rok 2021. (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 do rezervního fondu ve výši 9.006 Kč, do fondu odměn ve výši 2.251 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení HV 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Centrum pro postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 215/10/2022
PO TSM – navýšení příspěvku na provoz, odvod z fondu investic PO TSM
a) RM schvaluje navýšení příspěvku na provoz o částku 3.500 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128.
b) RM ukládá příspěvkové organizací Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128, v souladu s §28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod z fondu investic ve výši 3.500 tis. Kč do rozpočtu města.
c) RM ukládá příspěvkové organizací Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128, v souladu s §28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod z fondu investic ve výši 10.500 tis. Kč do rozpočtu města.
d) RM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 216/10/2022
PO TSM – hospodaření 2021 a plány na 2022
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, Litoměřice, IČO: 00080128 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, Litoměřice, IČO: 00080128 ve výši 611.092,27 Kč do rezervního fondu, plán pořízení a oprav majetku na rok 2022 a odpisový plán na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení HV 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, Litoměřice, IČO: 00080128 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 217/10/2022
Účetní závěrka 2021 / plán činnosti 2022 - MŠ Litoměřice
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO: 72744081 za rok 2021(viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO:72744081 do rezervního fondu ve výši 615,87 Kč a zároveň převod z rezervního fondu do fondu investic PO ve výši 80.0000 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení HV 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO: 72744081 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 218/10/2022
Účetní závěrka 2021 / plán činnosti 2022 - MSZ v Litoměřicích
a) RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČO: 70923477 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČO: 70923477 do rezervního fondu ve výši 296.739,94Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 s ohledem na rozdělení HV 2021; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2022 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, Litoměřice, IČO: 70923477 za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 219/10/2022
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtová opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 220/10/2022
Program podpory „Sport pro zdraví/SPV“ na rok 2022
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací z Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro fyzické osoby (viz příloha orig. zápisu)
c) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro právnické osoby (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 221/10/2022
Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2022
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise výchovy a vzdělávání při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti volného času dětí na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 222/10/2022
Dotace dětským spol. organizacím na rok 2022
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise výchovy a vzdělávání při RM na poskytnutí účelových dotací dětským spol. organizacím k částečnému zabezpečení jejich činnosti na rok 2022 (návrh viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 223/10/2022
Poskytnutí dotace
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000 Kč paní Bc. Pxxxxxx Txxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice pro účast jejího syna Vxxxxxxx Txxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx na soustředění a závodech Evropského poháru v jachtingu na lodní třídě IIca 4 v polském Dziwnově ve dnech 11. – 16. 6. 2022 a německém Warnemünde ve dnech 2. – 10. 7. 2022
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/097/2022 mezi Bc. Pxxxxxxx Txxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

usnesení č. 224/10/2022
Poskytnutí dotace
RM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000 Kč paní Bc. Pxxxxxx Txxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice pro účast dcery Zxxxxx Txxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, na soustředění a závodech Evropského poháru v jachtingu na lodní třídě IIca 4 v polském Dziwnově ve dnech 11. – 16. 6. 2022 a německém Warnemünde ve dnech 2. – 10. 7. 2022
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/098/2022 mezi Bc. Pxxxxxxx Txxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

usnesení č. 225/10/2022
Protokol o kontrole ČŠI – Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí inspekční zprávu a protokol o kontrole České školní inspekce, provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363.

 

usnesení č. 226/10/2022
Souhlas s dočasným navýšením kapacity MŠ – Křesťanská ZŠ a MŠ Litoměřice
RM schvaluje dočasné navýšení kapacity předškolního zařízení Křesťanské základní školy a mateřské školy Litoměřice, se sídlem Sládkova 767/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 01315391 o 1-2. místa z důvodu zájmu ukrajinských dětí o předškolní vzdělávání.

 

usnesení č. 227/10/2022
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace – kulturní akce – Lodní náměstí
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro spolek Pískovna, Palachova 641/43, Litoměřice, zastoupený Ing. Vl. Římalem, předsedou spolku za účelem pořádání kulturních (hudebních a divadelních) vystoupení na části pozemku parc.č. 2693/1 v k.ú. Litoměřice – Lodní náměstí v těchto termínech: 15.7., 23.7., 30.7., 12.-13.8., 19.-20.8., 27.8., 2.9. a 23.9.2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 228/10/2022
Schválení nových pravidel ankety "Srdcař Litoměřic"
RM schvaluje nová pravidla ankety "Srdcař Litoměřic" (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 229/10/2022
Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory na pojištění lesních porostů
RM schvaluje podání žádosti o podporu poskytovanou z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 49241494, DIČ: CZ49241494, Program pojištění lesních porostů pro pojistný rok 2022.

 

usnesení č. 230/10/2022
Záměr pachtu části pozemku parc. č. 156 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc. č. 156, zahrada o výměře cca 669 m2 v k.ú. Pokratice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.

 

usnesení č. 231/10/2022
Výpůjčka části pozemku parc. č. 614/1 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje vypůjčení části pozemku parc. č. 614/1 o výměře cca 2300 m2 v k.ú. Pokratice CYKLISTICKÉMU KLUBU SLAVOJ TEREZÍN, zapsaný spolek, Akademická 409, 411 55 Terezín, IČO: 43225675 na dobu určitou od 04.06.2022 do 05.06.2022 za účelem umístění technického zázemí pro BMX závody, které proběhnou dne 05.06.2022.

 

usnesení č. 232/10/2022
Ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000374 ze dne 20.04.2020 pozemku parc. č. 4265/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000374 ze dne 20.04.2020 k pozemku parc. č. 4265/2 v k.ú. Litoměřice s paní LxxxxxKxxxxxxxxxxxxxxxx,412 01 Litoměřice, dohodou k 06.06.2022.
a
RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc. č. 4265/2, zahrada o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou, s 3měsíční výpovědní lhůtou.

 

usnesení č. 233/10/2022
Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky zvěřiny pro rok 2022 – CITUS s.r.o.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky zvěřiny pro rok 2022 s firmou CITUS s.r.o., K výtopně 1/2140, 412 01 Litoměřice, IČO: 61538311 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 234/10/2022
Přidělení bytu č. 6, Lidická 150/2, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 v ul. Lidická 150/2 v Litoměřicích o výměře 71,88 m2 (1+1) panu Pxxxx Txxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice. Výše nájemného činí 85,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 235/10/2022
Přidělení bytu č. 1, Mírové náměstí 10/2, Litoměřice, na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 na Mírovém náměstí 10/2 v Litoměřicích o výměře 96,81 m2 (3+1) paní Lxxxx Bxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Teplice. Výše nájemného činí 95,-Kč/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 236/10/2022
Zrušení usnesení RM č. 210/9/2022 ze dne 25.4.2022
RM schvaluje zrušení usnesení č. 210/9/2022 ze dne 25.4.2022 týkající se zavedení systému energetického hospodářství a příprava certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001.

 

usnesení č. 237/10/2022
VZ/020/2022 s názvem „Zavedení systému energetického hospodářství a příprava certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/020/2022 s názvem „Zavedení systému energetického hospodářství a příprava certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 238/10/2022
Uzavření smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany s obcí Trnovany
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany s obcí Trnovany, se sídlem Trnovany 37, 412 01 Litoměřice, IČO: 00556220, zastoupené starostkou obce Bc. Martinou Čechovou s finančním příspěvkem 15.000 Kč ročně (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Vyhotoveno dne: 10.5.2022

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu