Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 7.6.2018

USNESENÍ
V Ý P I S
z 10. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7.6.2018
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

 

Rada města Litoměřic na svém 10. jednání projednala pod usnesením č.:

 

361/10/2018
a) Žádost o prodloužení možnosti čerpání investičního příspěvku na záložní zdroj do roku 2018 Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, příspěvková organizace
b) Použití nedočerpaného neinvestičního příspěvku na provoz z roku 2017, ve výši 35.039,-Kč, v roce 2018
RM bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na záložní zdroj a nevyčerpání účelového investičního příspěvku ve výši 1.100.000,-Kč na rok 2017.

RM schvaluje prodloužení možnosti čerpání účelového investičního příspěvku na záložní zdroj ve výši 1.100.000,-Kč v roce 2018.

RM povoluje použití nedočerpaného neinvestičního příspěvku z roku 2017, ve výši 35.039,-Kč, v roce 2018.

 

362/10/2018
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/015/2018 s názvem „MŠ Litoměřice, provozovna Alšova – zateplení pláště a střechy objektu“ a schválení vyhlášení nového výběrového řízení pod ev. č. VZ/031/2018
a) RM ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/015/2018 s názvem „MŠ Litoměřice, provozovna Alšova – zateplení pláště a střechy objektu“
b) RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/031/2018 s názvem „MŠ Litoměřice, provozovna Alšova – zateplení pláště a střechy objektu“ (viz příloha orig. zápisu).

 

363/10/2018
Změna čerpání rezervního fondu – Masarykova základní škola Litoměřice
RM schvaluje změnu plánu pořízení a oprav majetku a změnu čerpání fondů na rok 2018 PO Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2018 PO Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).

 

364/10/2018
Změna čerpání rezervního fondu – Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje změnu plánu pořízení a oprav majetku, odpisového plánu a změnu čerpání fondů na rok 2018 PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, B. Němcové 2, Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2018 PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, B. Němcové 2, Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

365/10/2018
Schválení rozpočtového opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

366/10/2018
Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023
RM doporučuje ZM schválit návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 po zapracování připomínek členů RM (viz příloha orig. zápisu).

 

367/10/2018
Změna organizačního řádu a Vnitřního platového předpisu – ZŠ Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380
RM bere na vědomí Organizační řád a Vnitřní platový předpis PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380, platné od 25. 5. 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

368/10/2018
Částečná revokace usnesení č. 253/7/2018 a)
RM částečně revokuje své usnesení č. 253/7/2018 a) a vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro společnost Wine Food Klaret, s.r.o., Mezibranská 1579/4, Praha 1, IČO: 03601676, provozovna – Kostelní náměstí 1, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky na Kostelním náměstí o velikosti 50 m2 v termínu od 1.4. do 31.10. každoročně.

 

369/10/2018
Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro společnost Wine Food Klaret, s.r.o., Mezibranská 1579/4, Praha 1, IČO: 03601676, provozovna – Kostelní náměstí 1, Litoměřice se záborem veřejného prostranství za účelem umístění párty stanu pro pořádání 2. ročníku Festivalu vín Wine Food Klaret dne 16.6.2018 na Kostelním náměstí od 10,00 do 22,00 hod.

 

370/10/2018
Schválení změny organizace dopravy v ulicích pod horním nádražím
RM vydává souhlas vlastníka místních komunikací změnu organizace dopravy v ulicích pod horním nádražím (Palachova, Šaldova, Třebízského, Resslova, Křižíkova, Tylova a Palackého), spočívající v dokončení uceleného systému jednosměrných komunikací (viz příloha orig. zápisu).

 

371/10/2018
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/031/2017 s názvem „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - II“
RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – II“ uzavřené se SYSTEMATICA s.r.o., se sídlem Pospíšilova 320/21a, 500 03 Hradec Králové, IČO 28851587 (viz příloha orig. zápisu).

 

372/10/2018
Schválení Smlouvy o nakládání s odpady a přepravě odpadů č. S18Q100346 s firmou FCC BEC, s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nakládání s odpady a přepravě odpadů č. S18Q100346 s firmou FCC BEC, s.r.o., Prosmycká 2/č.p.88, 410 02 Lovosice, IČO: 610 54 259 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

373/10/2018
Žádost o poskytnutí finančních prostředků Hospici sv. Štěpána, z.s.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální dotace Hospici sv. Štěpána z.s., se sídlem Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 65081374, ve výši 200.000 Kč na dofinancování mezd pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. RM zároveň doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice.

 

374/10/2018
Žádost o poskytnutí finančních prostředků Svazu tělesně postižených v ČR, z.s místní organizace - jih
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Svazu tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Litoměřice – jih, se sídlem Kosmonautů 2021/16, 412 01 Litoměřice, IČO: 75003627, ve výši 15.000 Kč na dofinancování mezd pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice.

 

375/10/2018
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 6.000 Kč Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., zastoupena paní Evou Soubustovou, se sídlem Mírové náměstí 1, Litoměřice, IČO: 69898626. RM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu zajištění dopravy osob se zdravotním postižením a seniory.

 

376/10/2018
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení Štěpánčino divadélko
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč Občanskému sdružení kulturní osvětě dětí a mládeže, písně, zvyky, pohádky, hudba, divadlo, Štěpánčinu divadélku, se sídlem Družstevní 25, Litoměřice, IČO: 27045650. RM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu zajištění stavby nové divadelní scény, hudebních nástrojů a nezbytného vybavení k produkci.

 

377/10/2018
Schválení uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Litoměřice a spolkem Sůváci z.s., Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku SŮVÁCI z.s., Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, doručovací adresa: A. Muchy 418/18, 412 01 Litoměřice, IČO: 01280368, ve výši 20.000 Kč, určené na zabezpečení letního dětského tábora v Chřibské v termínu 21.7.-3.8.2018. RM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu (smlouva viz příloha orig.zápisu).

 

378/10/2018
Vzetí na vědomí zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017
RM bere na vědomí zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017
(viz příloha orig.zápisu).

RM doporučuje ZM schválit zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017.

 

379/10/2018
Vzetí na vědomí aktualizace Zásobníku projektů 2018+
RM bere na vědomí aktualizovaný Zásobník projektů Města Litoměřice 2018+ (viz příloha orig.zápisu).

RM doporučuje ZM schválit aktualizovaný Zásobník projektů Města Litoměřice 2018+.

 

380/10/2018
Vzetí na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města
RM bere na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice.

 

381/10/2018
Schválení výjimky z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ pro veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR II. kategorie) na dodávku s názvem “Nákup vyvážecí soupravy IGLAND 450 s hydraulickou rukou 49-68 S“ přímým oslovením jednoho dodavatele – IG-LES s.r.o., Josefa Tomáška 313, 337 01 Rokycany, IČO: 26365715
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR II. kategorie) na dodávku s názvem „Nákup vyvážecí soupravy IGLAND 450 s hydraulickou rukou 49-68 S“ zadat přímým oslovením dodavatele IG-LES s.r.o., Josefa Tomáška 313, 337 01 Rokycany, IČO: 26365715 a uzavření kupní smlouvy (viz příloha orig. zápisu).

 

382/10/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Jakubem Hnátem, IČO: 87823403, se sídlem Klapý 44, 411 16 Klapý. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.07.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

383/10/2018
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez. č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích se společností Kingcern s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 28943554, zastoupenou jednatelem Tomášem Pomykaczem. Dodatkem č. 1 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 331 m² s účinností od 01.07.2018 (Dodatek č. 1 přílohou originálního zápisu).

 

384/10/2018
Zveřejnění záměru pronájmu části budovy bez čp. stojící na pozemku parc.č. 5251/31 v Kasárnách pod Radobýlem
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části budovy bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, o celkové výměře 890 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových prostor a garáží.

 

385/10/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti Dopravní značení Litoměřice s.r.o., se sídlem Okna 24, 412 01 Polepy, IČO: 06603076, zastoupené jednatelem Milanem Lipšem, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 140 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.07.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

386/10/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích – KODYTEK – mobilní jeřáby
RM schvaluje společnosti KODYTEK - MOBILNÍ JEŘÁBY, společnost s ručením omezeným, se sídlem Velké Žernoseky 179, 412 01 Velké Žernoseky, IČO: 44565747, zastoupené jednatelem Vladimírem Kodytkem, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.07.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

387/10/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 19/11 na Mírovém náměstí v Litoměřicích se společností RHR servis s.r.o. a ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 19/11 na Mírovém náměstí v Litoměřicích s panem Milošem Doležalem
a) RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 56,06 m², který se nachází v budově č.p. 19, stojící na pozemku parc. č. 8 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích, se společností RHR servis s.r.o., se sídlem Levínská 141, Úštěk–České předměstí, Úštěk 411 45, IČO: 06956980, zastoupenou jednatelem Milošem Doležalem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.07.2018 do 31.03.2023. Smluvní nájemné činí 1.400 Kč/ m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

b) RM schvaluje panu Miloši Doležalovi, IČO: 41823117, se sídlem Holečkova 1785/66, 150 00 Praha-Smíchov, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 56,06 m², který se nachází v budově č.p. 19, stojící na pozemku parc. č. 8 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 30.06.2018.

 

388/10/2018
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice, (objekt č. 109) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru o celkové výměře 123,90 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 109 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

389/10/2018
Přidělení bytu na základě veřejné nabídky - byt v ul. Lidická 150/2 v Litoměřicích
RM schvaluje přidělení bytu v ul. Lidická 150/2 v Litoměřicích, o výměře 71,00 m² (1+1) panu M.S., bytem Lovosice. Výše nájemného činí 80,- Kč/ m2/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

390/10/2018
Zveřejnění adresného záměru navýšení příspěvku na údržbu podloubí domu čp. 184/27 v ul. Dlouhá v Litoměřicích a změna bankovního spojení pro zasílání příspěvku
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru navýšení příspěvku na údržbu podloubí domu čp. 184/27 v ul. Dlouhá v Litoměřicích a změně bankovního spojení pro zasílání příspěvku.

 

391/10/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČO: 003 60 627 (viz příloha orig. zápisu).

 

392/10/2018
Informace z finančního auditu – Nakládání s veřejnými prostředky rozpočtovanými na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
RM bere na vědomí Informaci z finančního auditu – Nakládání s veřejnými prostředky rozpočtovanými na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (viz příloha orig. zápisu).

 

393/10/2018
Schválení termínů konání Zastupitelstva města Litoměřic a Rady města Litoměřic do konce volebního období
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a zasedání Zastupitelstva města Litoměřic:
RM: 19.7., 9.8., 4.9., 18.9., 4.10., 23.10.
ZM: 13.9.

 

394/10/2018
Schválení programu na 4. zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 21.6.2018
RM schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 21.6.2018 od 16:00 hod. v Kulturním a kongresovém centru v Litoměřicích.

PROGRAM
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 11.6.2018
2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2017 a Závěrečného účtu města Litoměřice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2017
3. Vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu
4. Změnu Statutu sociálního fondu
5. Volba soudních přísedících
6. Žádost o poskytnutí finančních prostředků Hospice sv. Štěpána, z.s.
7. Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017
8. Zásobník projektů Města Litoměřice 2018+
9. Vzetí na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města
10. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s.
11. Návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023
12. Návratná finanční výpomoc FK Litoměřicko, z.s.
13. Schválení dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015–2020 – dodatek č. 1“
14. Schválení „Projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice“
15. OZV o regulaci zábavní pyrotechniky
16. Dohoda o splátkách dluhu – Ing. Martin Žáček
17. Založení samostatné organizační složky
18. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností

Majetkové záležitosti:
Záměry:
19. Prodej pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 (občanská vybavenost) a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
20. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán)
21. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
22. Adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
23. Adresný záměr prodej BJ č. 430/26 v ulici Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice
24. Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice – ULT/033/2018

Prodeje:
25. Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
26. Prodej pozemku parc.č. 681/19 o výměře 435 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
27. Prodej pozemku parc.č. 681/20 o výměře 489 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného GP
28. Prodej BJ č. 986/63 v ulici Mrázova 986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
29. Revokace usnesení ZM č. 72/3/2018 ze dne 26.4.2018 - prodej pozemku parc. č. 4008/5 a 4008/6 vč. staveb bez č.p./č.e., v k.ú. Litoměřice
30. Revokace usnesení ZM č. 69/3/2018 ze dne 26.4.2018 - snížení ceny - prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
31. Bezúplatný převod věci movité lávky pro pěší na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1094/1 v k.ú. Litoměřice
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav monitorovacího zařízení, vč. práva chůze a jízdy k části pozemků parc.č. 5291/2 a 5336/7 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní, kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1, 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice
VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 

395/10/2018
Užití konferenčního sálu Hradu Litoměřice – setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Litoměřice
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky, za účelem setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Litoměřice, které se bude konat v konferenčním sále Hradu Litoměřice dne 12. 6. 2018 od 10.00 hodin (pozvánka viz příloha orig. zápisu).

 

396/10/2018
Souhlas zřizovatele s podáním Žádosti o dotaci z výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II. – PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380
RM uděluje souhlas PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5, Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice IČO: 46773380 s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu v rámci výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II. Žádost viz příloha orig. zápisu.

 

397/10/2018
Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost na projekt zavádění metod kvality, aktualizaci a tvorbu rozvojových dokumentů s názvem: „Kompetentní úřad a strategické dokumenty města Litoměřice“
RM schvaluje podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost na projekt zavádění metod kvality, aktualizaci a tvorbu rozvojových dokumentů:

a) záměru podání žádosti o dotaci z Operačního programu zaměstnanost

b) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 5 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce.

 

398/10/2018
Oznámení o shromáždění občanů – Politické hnutí Severočeši Litoměřice
RM bere na vědomí oznámení politického hnutí Severočeši Litoměřice, zastoupeného p. Lukasem Wünschem, bytem Litoměřice, o konání předvolební kampaně do městského zastupitelstva na Mírovém náměstí v Litoměřicích od 11. 6. do 5. 10. 2018.

 

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

 

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 13.6.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu