Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 24.5.2023

USNESENÍ
V Ý P I S
z 10. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 24. 5. 2023
od 14:00 hodin v kanceláři starosty městausnesení č. 275/10/2023
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 34.500 Kč pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 v rámci výzvy "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji" na projekt "Pohodová škola" zaměřený na preventivní programy pro žáky 1. - 9. tříd.

 

usnesení č. 276/10/2023
Jmenování konkurzní komise - ředitel/ka PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
RM jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 - ve složení - viz příloha orig. zápisu.

 

usnesení č. 277/10/2023
VZ/042/2020 s názvem „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ – schválení uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ uzavřené s dodavatelem - Sdružení Radnice Litoměřice tvořené společností Gardenline s.r.o., sídlem Na Vinici 948/13, Litoměřice, IČO 27263827 a HARTEX CZ s.r.o., sídlem Českolipská 325/20, Litoměřice, IČO 25048902 HARTEX CZ s.r.o., se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO 25048902 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 278/10/2023
Schválení Výroční zprávy města Litoměřice za rok 2022
RM schvaluje Výroční zprávu města Litoměřice za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 279/10/2023
VZ/003/2023 s názvem „Litoměřice, K. Světlé – nová komunikace a inženýrské sítě“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr dodavatele v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/003/2023 s názvem „Litoměřice, K. Světlé - nová komunikace a inženýrské sítě“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Chládek & Tintěra, a.s., sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČO 62743881 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 280/10/2023
VZ/033/2022 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 - vybudování výtahu ve dvoře“ - schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 - vybudování výtahu ve dvoře“ s dodavatelem BUST spol. s r.o., sídlem Školská 322, 411 18 Budyně n. O., IČO 47283173 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 281/10/2023
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2224/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2224/1, zahrada o výměře 940 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání pro relaxaci, na dobu neurčitou s 2měsíční výpovědní lhůtou.

 

usnesení č. 282/10/2023
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č.2701/1 v k.ú. Litoměřice (760)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IE-12-4007369 LT-LITOMĚŘICE-HDPE+ZOK-LT_LTJI a LT_0036“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák. č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 337/2022 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 283/10/2023
Propachtování pozemků v katastrálním území Litoměřice, Pokratice, Michalovice u Velkých Žernosek, Malíč
RM schvaluje:
a) propachtování pozemků parc.č. 5117/8, 5117/10, 5117/12, 5117/13, 5117/18, 5136/3, 5138/2, 5171, 5172/7, 5173/11, 5173/20, 5182/1, 5182/2, 5187, 5188, 5190, 5292/6, 5292/8, 5192/2, část 5119/5, část 5123, část 5136/2 v k.ú. Litoměřice; parc.č. 725, 944/3, 945/3, 1437, 1439, 723/8 v k.ú. Pokratice; parc.č. 471, 473, Michalovice u Velkých Žernosek; vše o celkové výměře 12,2772 ha, pro zemědělskou činnost, panu JxxxxxxHxxxxxxx, xxxxxxxx, Hlinná, 41201, IČO: 75014629, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok a úhradu daně z nemovitých věcí za propachtované pozemky v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek,
b) propachtování pozemků parc.č. 929, 930, 940, 942 v k.ú. Pokratice; parc.č. 455, 456 v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek; parc.č. 244, 423/1 v k.ú. Malíč, vše o celkové výměře 2,6302 ha, pro zemědělskou činnost, panu Jxxxxx Hxxxxxxx, xxxxxxxx, Hlinná, 41201, IČO: 75014629, na dobu určitou 10 let, za pachtovné ve výši 500 Kč/ha/rok a úhradu daně z nemovitých věcí za propachtované pozemky v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek a Malíč.

 

usnesení č. 284/10/2023
Propachtování pozemků v katastrálním území Litoměřice, Kamýk u Litoměřic, Malíč
RM schvaluje propachtování pozemků parc.č. 5412/12, 5412/16, 5412/21, 5412/26, 5464, 5119/2, 5119/4, 5412/13, 5412/14, část 5119/5, část 5123, část 5136/2 v k.ú. Litoměřice; parc.č. 730, 769/3, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791 v k.ú. Kamýk u Litoměřic; parc.č. 211/1 v k.ú. Malíč, vše o celkové výměře 10,7897 ha, pro zemědělskou činnost, společnosti AGRO KAMÝK s.r.o., Dominikánská 124/8, Litoměřice, IČO: 22794701, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok a úhradu daně z nemovitých věcí za propachtované pozemky v k.ú. Kamýk u Litoměřic a Malíč.

 

usnesení č. 285/10/2023
Výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akcí „Funky Dangers“ ve dnech 18.06.2023 a 27.08.2023
RM schvaluje výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově pro Taneční školu Funky Dangers z.s. – ul. Brožíkova 2127/11, Litoměřice (IČO: 02290103), za účelem uspořádání veřejných akcí ve dnech 18.06.2023 a 27.08.2023. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

usnesení č. 286/10/2023
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 173 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 287/10/2023
Schválení mimořádné úhrady zvýšených nákladů na provoz MAD a dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou
a) RM schvaluje mimořádnou úhradu a navýšení kompenzace za provoz městské autobusové dopravy v Litoměřicích (MAD) z důvodu významně zvýšených cen stlačeného zemního plynu (CNG) v roce 2022, souvisejících s konfliktem na Ukrajině, pro smluvního dopravce - společnost Autobusy Karlovy Vary, a. s., IČO 25332473, se sídlem Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary, a to ve výši 50 %.
b) RM schvaluje uzavření a znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, uzavřené dne 23.01.2019 se společností Autobusy Karlovy Vary, a. s., IČO 25332473, se sídlem Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary a pověřuje starostu města jeho podpisem (viz přílohy orig. zápisu).
c) RM schvaluje rozpočtové opatření – navýšení výdaje na městskou hromadnou dopravu – ÚZ/ORG 8503/8500 o částku 852.243 Kč.

 

usnesení č. 288/10/2023
Výsledky hlasování participativního rozpočtu Tvoříme Litoměřice 2023
RM schvaluje:
a) výsledky participativního rozpočtu na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu);
b) realizaci projektů participativního rozpočtu do vyčerpání prostředků v rámci schváleného rozpočtu - viz UZ 08004 - participativní rozpočet.

 

usnesení č. 289/10/2023
Nominace Ing. Josefa Douši do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
RM schvaluje nominaci zastupitele města Ing. Josefa Douši, politika Zdravého města Litoměřice, do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební období 2023 – 2027.

 

usnesení č. 290/10/2023
Příspěvek na víkendovou stomatologickou pohotovost
RM doporučuje ZM:
a) přijmout rozpočtové opatření z důvodu zajištění víkendové stomatologické pohotovosti,
b) schválit uzavření smlouvy se společností Vivant Dentes s.r.o. na zajištění rozšíření víkendové stomatologické pohotovosti (na 4 hodiny, za cenu 555,39 Kč/hod.) na poměrnou část roku 2023 od 1.7. do 31.12.,
c) zakomponovat do rozpočtu OSVaZ na rok 2024 částku ve výši 150.000 Kč na zajištění víkendové stomatologické pohotovosti.

 


Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Alena Rožcová
1.místostarostka města

 

Vyhotoveno dne 25. května 2023

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu