Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 10.5.2021

USNESENÍ
V Ý P I S
10. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10. 5. 2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

232/10/2021
VZ/015/2021 s názvem “ Litoměřice, skatepark - celková rekonstrukce“ - schválení výjimky
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/015/2021 s názvem „Litoměřice, skatepark - celková rekonstrukce“ zadat přímým oslovením dodavatele Mystic Constructions spol. s r.o., sídlem Římská 26, Praha 2, IČO: 26177358

b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem Mystic Constructions spol. s r.o., sídlem Římská 26, Praha 2, IČO: 26177358 (viz příloha orig. zápisu)

 

233/10/2021
Žádost o poskytnutí dotace - Kulturní centrum Řehlovice z.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč Kulturnímu centru Řehlovice z.s., se sídlem Na Statku 20, 403 13 Řehlovice, IČO: 70200319 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

234/10/2021
Darovací smlouva a rozpočtové opatření odboru - Czech Anglo Pictures s.r.o.
RM schvaluje darovací smlouvu Městu Litoměřice v částce 40.000 Kč od dárce Czech Anglo Pictures s.r.o. se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IČO: 06554636 a zároveň schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz. příloha orig. zápisu).

 

235/10/2021
Program podpory „Sport pro zdraví/SPV“ na rok 2021
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací z Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

236/10/2021
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného daru – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného daru pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Prusa research a.s., Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČO: 06649114 , a to 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S v hodnotě 19.990 Kč vč. DPH, která bude umístěna v učebně informatiky a využívána bude učiteli i žáky (viz příloha orig. zápisu).

 

237/10/2021
Nadační příspěvek - Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Základní školou Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 a Nadací Karel Komárek Family Foundation, se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČO: 06212093 (viz příloha orig. zápisu), zároveň uděluje souhlas s uzavřením Dohody o vzájemném započtení pohledávek mezi Základní školou Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 a Nadací Karel Komárek Family Foundation, se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČO: 06212093 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 uveřejnění obou dokumentů v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

 

238/10/2021
Žádost o poskytnutí dotace - Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.
RM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Středisku ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., se sídlem Masarykova 701/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 28745418 na uskutečnění Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ 2021, která se bude konat dne 5. listopadu 2021
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

239/10/2021
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Karla Tománka na funkci ředitele příspěvkové organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 ke dni 31.8.2021 ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje podmínky vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627(viz příloha orig. zápisu) a pověřuje odbor ŠKSaPP jeho přípravou a realizací.240/10/2021
VZ „Dodávka a montáž divadelních křesel pro divadlo K. H. Máchy v Litoměřicích“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka a montáž divadelních křesel pro divadlo K. H. Máchy v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu).

 

241/10/2021
VZ/014/2021 s názvem “Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty - DSP“ - schválení výjimky
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/014/2021 s názvem „Litoměřice, Želetice č.p. 2187 - rekonstrukce objektu pro bezbariérové a sociální byty - DSP“ zadat přímým oslovením dodavatele Ing. arch. Jiří Jarkovský, sídlem Odboje 2269, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČO: 40205321
b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem Ing. Jiří Jarkovský, sídlem Odboje 2269, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČO 40205321 (viz příloha orig. zápisu)

 

242/10/2021
Podpora fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 2021
RM schvaluje
a) poskytnutí finanční podpory ve výši 5.000 Kč z "Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 2021" Farní charitě Litoměřice, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382 ve výši a na účely uvedené v žádosti (viz příloha orig zápisu).

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory 5 000 Kč z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu a na období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 s Farní charitou Litoměřice, Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382 (Smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

243/10/2021
Projednání stížnosti na postup majetkového odboru ve věci neprodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou a nároku na náhradu škody
a) RM bere na vědomí zaslanou stížnost. RM ukládá OSNMM prodloužit stávající nájemní vztah paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice na zkušební dobu jednoho roku od 1.6.2021 do 31.5.2022. Pokud by během této zkušební doby došlo k opakování závadové činnosti ve vztahu k užívání pronajatého bytu, bude tento nájemní vztah ukončen a prostřednictvím OSVaZ zajištěno její případné umístění do jiného vhodnějšího ubytovacího zařízení.

b) RM neschvaluje poskytnutí náhrady škody paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytemxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

 

244/10/2021
Změna provozní doby sběrného dvoru odpadů Nerudova ulice
RM schvaluje změnu otevírací doby sběrného dvoru odpadů Nerudova ulice Litoměřice od 1.6.2021 takto:
LETNÍ PROVOZ (1. 4. – 30. 10.) Po-Pá od 6.30 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 18.00 hod., So 6.30 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.30 hod., Ne a svátky zavřeno.
ZIMNÍ PROVOZ (1. 11. – 31. 3.) Po-Pá od 7.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00 hod., So 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 do 14.30 hod., Ne a svátky zavřeno.


245/10/2021
Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory na pojištění lesních porostů
RM schvaluje podání žádosti o podporu poskytovanou z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 49241494, DIČ: CZ49241494, Program pojištění lesních porostů pro pojistný rok 2021.

 

246/10/2021
Adresný záměr vypůjčení částí pozemků v k.ú. Litoměřice – rekonstrukce budovy střední školy
RM schvaluje adresný záměr vypůjčení částí pozemků v k.ú. Litoměřice, pozemku parc. č. 767 o výměře 25 m2 a pozemku parc. č. 778/1 o výměře 107,1 m2 Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 k realizaci stavby „Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice – rekonstrukce budovy školy, výměna oken, oprava střechy a fasády, vč. zateplení“, na dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání předmětu výpůjčky, na dobu trvání realizace stavby, nejpozději však do 31.12.2023.

 

247/10/2021
Propachtování pozemků parc.č. 5094/8, 5094/16, 5095/5 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování pozemků parc.č. 5094/8, ovocný sad o výměře 3851 m2, parc.č. 5094/16 ovocný sad o výměře 7544 m2, a parc.č. 5095/5 zastavěná plocha nádvoří o výměře 394 m2, vše v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s ohledem na pachtovní rok, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za roční pachtovné ve výši 1.729 Kč, k účelu užívání pro zemědělskou činnost (sadovnictví).

 

248/10/2021
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3081/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3081/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 4889-116/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 372 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

249/10/2021
Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 43 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje panu Jxxxxxxxx Kxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxxx se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, 30% slevu na platbách nájemného za dobu od 01.01.2021 do 30.04.2021, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 57 m2, který se nachází v budově č.p. 43 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

250/10/2021
Pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 85,53 m2, který se nachází v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v katastrálním území Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích, se společností CHIREOSS s.r.o, se sídlem Hellichova 797, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady, IČO: 08360863. Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 400 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce. Smluvní nájemné a náklady na služby budou hrazeny od prvního dne následujícího měsíce po ukončení stavebních úprav. Současně RM vydává souhlas pronajímatele s provedením stavebních úprav prostoru sloužícího podnikání na náklady nájemce.

 

251/10/2021
Schválení slevy na nájemném za pronájem pozemků a prostor sloužících podnikání v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, které užívá na základě nájemních smluv společnost SLABOCH s.r.o.
a) RM schvaluje společnosti SLABOCH s.r.o., se sídlem Školní 299/7, Pokratice, 412 01 Litoměřice, IČO: 06910572, 30% slevu na platbách nájemného za období od 01.07.2020 do 31.03.2021, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 1 086 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5227/37 a parc. č. 5227/38 v ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.

b) RM schvaluje společnosti SLABOCH s.r.o., se sídlem Školní 299/7, Pokratice, 412 01 Litoměřice, IČO: 06910572, 30% slevu na platbách nájemného za období od 01.07.2020 do 31.03.2021, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 280 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/32 v k. ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.

c) RM schvaluje společnosti SLABOCH s.r.o., se sídlem Školní 299/7, Pokratice, 412 01 Litoměřice, IČO: 06910572, 30% slevu na platbách nájemného za období od 01.07.2020 do 31.03.2021, hrazených za pronájem části pozemku č. 5251/1 o výměře 3 650 m2, části pozemku parc. č. 5251/3 o výměře 1 600 m2 a za pronájem pozemku parc. č. 5251/2 o celkové výměře 1 523 m2, vše v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.

 

252/10/2021
Prominutí nájemného za pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/31 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích
RM neschvaluje spolku 97. pěší divize z. s., se sídlem Žernosecká 2225, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 08098166, prominutí plateb nájemného za pronájem prostoru o celkové výměře 202,40 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/31 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích.

 

253/10/2021
Výpůjčka části pozemku parc. č. 442/1 v k.ú. Litoměřice pro účel provozování edukativní vinice na parkánech v Litoměřicích
RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 442/1 v k.ú Litoměřice (cca 120 m2) za účelem provozování edukativní vinice na parkánech v Litoměřicích pro pana xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to na dobu neurčitou.

 

254/10/2021
Schválení výpovědi z nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání
RM schvaluje výpověď z nájmu prostor sloužících k podnikání v budově bez čp/če stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice, které užívá pan Mxxxxxxx Zxxxxl, IČO: xxxxxxxx, sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx410 02 Lovosice, z důvodu nehrazení nájmu a úhrad za služby, a to bez výpovědní doby (viz příloha orig. zápisu).

 

255/10/2021
Veřejnosprávní kontrola dotací za rok 2020, ZAHRADA ČECH s.r.o.
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly dotací za rok 2020 u organizace ZAHRADA ČECH s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 227 94 701 (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 12.5.2021

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu