Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. usnesení z jednání RM 13.05.2004

USNESENÍ

z 10. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 13.5. 2004

od 12:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno:            7 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřice po projednání:

I. schvaluje:

1.         umístění předzahrádky pro provozovnu restaurace Brewery Hall v Krajské ulici v Litoměřicích na rok 2004.

2.         umístění předzahrádky pro Basketbar Litoměřice na části st. pozemku p.č. 69 v k.ú. Litoměřice v prostoru Akademie J. A. Komenského. (viz.příloha orig.zápisu)

3.         uhrazení částky 4.800,-Kč za květen z prostředků OS Jídelna důchodců a od měsíce června 2004 upravit částku za stravné v návaznosti na změnu v  DPH z 5% na 19%.

4.         přidělení bytu č. 19 o vel. 2+0 v DPS Švermova 16, Litoměřice  manželům Paulíně Frieserové, r.1950 a Emilu Frieserovi, r. 1941, nyní bytem U Pramene 9, Litoměřice. Byt přidělen s podmínkou, že bude zaplacen fin. příspěvek ve výši 45 tis.Kč. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

5.         rozšíření městské hromadné dopravy pro oblast výstaviště Zahrady Čech včetně zřízení 4 nových autobusových zastávek.

6.            poskytnutí půjčky z Fondu bydlení manželům Miluši a Miloslavu Karnetovým.

(viz. příloha orig.zápisu)

 

7.         „Plán péče přírodní památky Radobýl“ na pozemku p.č. 5060/1 o výměře 47092 m2 v k.ú. Litoměřice na období 2004-2013, za předpokladu, že finanční náklady ponese žadatel Správa CHKO České středohoří, Litoměřice.

 

8.            pronájem NP garáže v ulici Družstevní na pozemku p.č. 1638/3 o výměře 17,50 m², která je označena orientačním č. 10, za cenu 318,- Kč/m2/rok, panu Jiřímu Důrovi bytem Mládežnická 1753/8, Litoměřice. (rozhodnuto losem)

 

9.         instalaci mikrovlného systému společnosti České radiokomunikace a.s. na střeše nemovitosti na Mírovém náměstí 153/26, Litoměřice.

10.       úpravu NS panu Pavlovi Vlasákovi bytem číslo 7, v ulici Mírové náměstí 21/13, Litoměřice na dobu neurčitou.

11.       uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi obcí Hlinná a Městem Litoměřice.

 

12.       uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi obcí Vrutice a Městem Litoměřice.

 

13.            prominutí místního poplatku ze vstupného Českému svazu chovatelů při pořádání 8.České výstavy drobného zvířectva ve dnech 23.-24.10.2004.

14.       finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč z rozpočtové rezervy města na koncert 9.6.2004,který bude v Litoměřicích pořádán v rámci 40.ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena.

15.       konání mimořádného termínu svatby  pana Karla Matějky, bytem Litoměřice , Kubínova 437/12 a slečny Dany Bendové, bytem Teplice, Fibichova 1826 dne 4.září 2004 v 10.00 hod.  v obřadní místnosti Městského úřadu v Litoměřicích a konání mimořádného termínu svatby pana Davida Lendera, bytem Ústí n/l , Kamenná 6 a slečny Barbory Hladíkové, bytem Litoměřice, Družstevní 31 dne 3.července  2004 v 13.00hod. v prostorách zahrady  zámku  Ploskovice.

16.       uvolnění částky ve výši 10.000,- Kč z rozpočtové rezervy města na posílení stravného pro  pracovníky zabezpečující průběh voleb do Evropského parlamentu v okrskových volebních komisích (o tuto částku navýšit fond starosty – občerstvení).

17.       přijetí peněžitého daru ve výši 100.000,-Kč od obchodní společnosti BEC odpady s.r.o., který je účelově vázán k účelu ekologického vzdělávání občanů, obzvláště mládeže,  se zaměřením na třídění komunálních odpadů

18.       návrh rozdělení HV za rok 2003 PO ZŠ U Stadionu 4, Litoměřice. (viz.příloha orig.zápisu)

 

II. neschvaluje:

1.         revokaci usnesení číslo II/2  ze 7. jednání RM konaného  dne 1.4.2004 s konečnou platností.

2.         převod nájmu  NP v ulici 5. května č.p. 154/1 ze společnosti TOBACCO SHOPS GROUP spol. s r.o. na společnost INEX Česká republika s.r.o.

III.revokuje:

1.            usnesení č.I/17ze 13.4.2004

IV. ukládá:

1.         OSBH vypovědět nájemní smlouvu se společností TOBACCO SHOPS GROUP spol. s r.o., vyrovnat vzájemné závazky a uvolněný nebytový prostor zveřejnit na úřední desce k novému pronájmu.

2.            místostarostovi Mgr. Hermannovi  informovat finanční výbor a ZM o přijetí peněžitého daru ve výši 100.000,-Kč od obchodní společnosti BEC odpady s.r.o., který je účelově vázán k účelu ekologického vzdělávání občanů, obzvláště mládeže,  se zaměřením na třídění komunálních odpadů.

V. doporučuje:

1.         ZM schválit změnu rozpočtu příspěvkové organizace Knihovny K.H. Máchy a to přesunem částky 400.000,- Kč  z rezervního fondu do investičního fondu na nákup systému Windows Clavius dle návrhu. (viz. příloha orig. zápisu)

2.         ZM schválit doplnění rozpočtu na rok 2004 o položku strategický plán města a uvolnit z rozpočtové rezervy částku 120.000,- Kč.

VI. jmenuje:

1.         paní Kateřina Moučkovou zvlášť pověřeným zaměstnancem pro výkon interního auditu s účinností od 5.5.2004

…………………………….                                                        ……………………………..

             Mgr. Petr Hermann                                                                              Mgr.Ladislav Chlupáč

                 místostarosta                                                                                       starosta města

            Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu