Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

10. usnesení rady města 29.04.2003

U S N E S E N Í

z 10. jednání Rady města Litoměřic konané dne 29. dubna 2003 od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno  8 členů Rady města

Rada města projednala a

I.          schvaluje:

1.         v souladu s ustanovením zákona č.143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízením vlády

č. 251/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 5. 2003 platový výměr k pracovní smlouvě  ředitelce  příspěvkové organizace „Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice“, Stanislavě Szaffnerové /viz příloha orig. zápisu/

2.         platovou změnu - úpravu osobního příplatku od 1. 5. 2003 u Mgr. Petra Krňáka, ředitele Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, Litoměřice /viz. příloh orig. zápisu/

3.         ukončení „Smlouvy s TSM Litoměřice o zajištění činností spojených s údržbou bytů v majetku Města Litoměřice“ ze dne 8. 2. 2001 ke dni 30. 4. 2003

4.         na základě úspěšného plnění úkolů vyplacení odměn těmto ředitelům příspěvkových organizací:

Mgr. Petr Krňák, Mgr. Petr Hermann, Mgr. Hana Šebová, PaedDr. Václav Hanč, Mgr. Aleš Žák,

Jana Šourková, Mgr. Jiří Kučera, Mgr. Marcela Matušková, Václav Neužil, Jiřina Benešová /návrh viz příloha orig. zápisu/.

Odměny budou vyplaceny z rozpočtu školy.

5.         na základě výsledku hospodaření za kalendářní rok 2002 vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací DDM Rozmarýn, Městská sportovní zařízení Litoměřice a Knihovna

K.H. Máchy /viz. příloha orig. zápisu/

6.         předložený návrh likvidace nepovolených skládek vypracovaný odborem ŽP /viz příloha orig. zápisu/

7.         uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Litoměřice a obcí Brňany o řešení přestupků, dle které budou orgány Města Litoměřice vykonávat za obec v jejím správním obvodu přenesenou působnost dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

8.         pojmenování nově vznikající ulice dle přiloženého podkladu jménem „A k á t o v á“ /viz příloha orig. zápisu/

II.         neschvaluje:

1.         odvolání p. Stanislava Daňka z funkce správce městských lesů.

Na základě tohoto hlasování bude záležitost řešena v rámci pravomocí tajemníka MěÚ.

III.        doporučuje:

1.         věnovat se problematice snižování počtu žáků v základních školách a péči o postižené děti (zřízení příspěvkové organizace Speciální mateřská škola Litoměřice) v rámci optimalizace a zkvalitňování sítě škol ve městě i na dalším zasedání rady

IV.        pověřuje:

1.         organizační složku – bytové hospodářství zajištěním činností spojených s údržbou bytů v majetku Města Litoměřice ode dne 1. 5. 2003 včetně zajištění havarijní služby pro nájemníky bytů v majetku Města Litoměřice

2.         starostu města Mgr. L. Chlupáče k podpisu rámcové smlouvy na odstraňování povodňových škod

(na majetku města)

V.         jmenuje:

1.         ke dni 2. 5. 2003 na návrh tajemníka MěÚ Litoměřice na funkci vedoucího odboru státní sociální podpory ing. Jaroslava Legnera /výběrové řízení proběhlo dne 18.2.2003/

VI.        bere na vědomí:

1.         informace z jednání komise rozvoje města /zápisy z jednání dne 14.4. a 28.4.2003 viz příloha orig. zápisu/ o stanovisku komise k žádosti o změnu územního plánu v této lokalitě a doporučení dodržet studii vypracovanou Doc. ing. arch. Arnoštem Navrátilem, CSc.

VII.       ukládá:

1.         komisi územního rozvoje připravit návrhy pro jednání ZM ve věci územního plánu lokality č. 14

Mgr. Petr Hermann                                                                ing. Ivan Palán

místostarosta                                                                          místostarosta

Zapsala:  Kühnová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu